­Թուր­քիոյ ոս­տի­կա­նու­թիւ­նը մարդ­կա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պան ­Ռա­կըպ ­Զա­րա­քօ­լո­ւի եւ ա­նոր հան­գու­ցեալ կնոջ՝ Այ­շե­նուր ­Զա­րա­քօ­լո­ւի կող­մէ հիմ­նադ­րո­ւած «­Պել­կէ» հրա­տա­րակ­չա­տան վրայ յար­ձա­կում մը կա­տա­րած է ­Կի­րա­կի՝ ­Մա­յիս 7ի ե­րե­կո­յեան, գրա­ւե­լով ա­ւե­լի քան 2170 գիրք:
Հ­րա­տա­րակ­չա­տու­նը 40 տա­րիէ ի վեր այ­լա­խոհ գոր­ծու­նէու­թիւն կը ծա­ւա­լէ եւ յա­ճախ թի­րախ դար­ձած է ոս­տի­կա­նա­կան նման գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու՝ դա­տա­կան զա­նա­զան հե­տապն­դում­նե­րու կող­քին։
Ոս­տի­կա­նու­թեան աշ­խա­տա­կից­նե­րը յայտ­նած են, որ «­Պե­տու­թիւն չու­նե­ցող քիւր­տեր» եւ «­Մա­հէն ա­ւե­լի դժո­ւար ո­րո­շում­ներ» գիր­քե­րը հա­ւա­քե­լու հրա­ման ու­նին, սա­կայն հա­ւա­քած են նաեւ 1980ա­կան­նե­րուն եւ 1990ա­կան­նե­րուն հրա­տա­րա­կո­ւած տար­բեր գիր­քեր: Ոս­տի­կան­նե­րը ձեր­բա­կա­լած են նաեւ հրա­տա­րակ­չա­տան աշ­խա­տա­կից մը, որ ա­ւե­լի ուշ ա­զատ ար­ձա­կո­ւած է:
Ն­շենք, որ «­Պել­կէ» հրա­տա­րակ­չու­թիւ­նը ­Թուր­քիոյ մէջ ա­ռա­ջին­նե­րէն է, որ անդ­րա­դար­ձած է ­Հայ­կա­կան ­Հար­ցին եւ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին բազ­մա­թիւ հրա­տա­րա­կու­թիւն­ներ ու­նի։
Այս գոր­ծո­ղու­թեան անդ­րա­դառ­նա­լով՝ ­Թուր­քիոյ քրտա­մէտ ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ­Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան հա­յազ­գի պատ­գա­մա­ւոր ­Կա­րօ ­Փայ­լան գրած է.- ««­Պել­կէ» հրա­տա­րակ­չու­թիւ­նը փաս­տաթղ­թա­ւո­րած է ­Թուր­քիոյ յան­ցա­գոր­ծու­թիւն­նե­րու պատ­մու­թիւ­նը: ­Ձեր գրա­ւած գիր­քե­րը գո­նէ կար­դա­ցէ՛ք»: