Կ­տուց կղզին

­Յով­սէփ ­Պա­րա­զեան

(Ե. մաս)

Ար­քե­պիս­կո­պո­սա­կան ա­ռա­քե­լու­թիւն

­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան միա­բան­նե­րէն ­Մես­րոպ Արք. Աշ­ճեան իր կրօ­նա­կան ա­ռա­քե­լու­թեան տո­ւած էր իւ­րա­յա­տուկ դե­րա­կա­տա­րու­թիւն՝ կրօ­նա­կան հա­ւատ­քին միաց­նե­լով ազ­գա­յին ներշն­չում ու հա­ւատք։
­Թե­րեւս այն սա­կա­ւա­թիւ հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րէն ե­ղաւ ան, որ կրցաւ յա­ջո­ղա­պէս միա­խառ­նել, ա­ւե­լի ճիշդ՝ միա­ձու­լել այս եր­կու ար­ժա­նիք­նե­րը, ծնունդ տա­լով ­Մես­րո­պա­շունչ ո­գե­ւո­րու­թեան նոր ու­ղիի մը, որ մեր վեր­ջին տա­րի­նե­րու պատ­մու­թեան մէջ անջն­ջե­լի ու օ­րի­նա­կե­լի հետք մը ձգեց։
­Յատ­կա­պէս իր կեան­քի վեր­ջին տա­րի­նե­րուն, 2003-2004, իր վախ­ճա­նու­մէն ա­ռաջ, քա­նի մը ա­ռիթ­նե­րով, ­Թուր­քիա, յատ­կա­պէս Ա­րեւմ­տեան ­Հա­յաս­տան այ­ցե­լեց ու հա­րիւ­րա­ւոր իս­լա­մա­ցած ծպտեալ հա­յեր ու համ­շէ­նա­հա­յեր մկրտեց, զա­նոնք հայ ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ սուրբ միւ­ռո­նով օժ­տե­լով ու քրիս­տո­նեայ դարձ­նե­լով։
­Մես­րոպ Ար­քե­պիս­կո­պոս կ­’այ­ցե­լէ նաեւ ­Վա­նայ լի­ճի հա­րաւ-ա­րե­ւե­լեան ծո­վա­խոր­շին գտնո­ւող քրտաբ­նակ ­Բագ­րատ­լը գիւ­ղի յա­րակ­ցու­թեամբ զե­տե­ղո­ւած ­Վա­րա­գայ պատ­մա­կան վան­քը, որ 19րդ ­դա­րու 60ա­կան թուա­կան­նե­րուն հիւ­րըն­կա­լեց տե­ւա­բար հա­լա­ծան­քի են­թար­կո­ւած Խ­րի­մեան ­Հայ­րի­կը, իսկ ա­ւե­լի հին ժա­մա­նակ­նե­րուն ­Վաս­պու­րա­կա­նի ­Սե­նե­քե­րիմ թա­գա­ւո­րը, ­Խուշ­խուշ թա­գու­հին, ինչ­պէս նաեւ ­Պետ­րոս ­Գե­տա­դարձ կա­թո­ղի­կո­սը։ Այս ե­րե­քի գե­րեզ­ման­նե­րը կը գտնո­ւին այս վան­քին մէջ։ Ըստ ա­ւան­դու­թեան՝ այս վան­քը (Ար­գե­լա­նոց Ս. Գ­րի­գո­րի վանք) կա­ռու­ցած է ինք՝ Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րի­չը։
Ար­քե­պի­կո­պո­սը դէմ յան­դի­ման կու­գայ կի­սա­քանդ, ա­ւե­րո­ւած ու լքո­ւած ­Վա­րա­գայ վան­քին, ո­րու շուրջ չքա­ւոր քիւր­տեր ի­րենց խրճիթ­նե­րը կա­ռու­ցած են, օգ­տո­ւե­լով նաեւ վան­քի բարձր պա­րիսպ­նե­րու քա­րե­րէն։
Սր­բա­զան հայ­րը իր մօտ կը կան­չէ վան­քին կից գտնո­ւող քիւրտ ըն­տա­նի­քը՝ այր ու կին (կի­նը հա­զիւ 25 տա­րե­կան) եւ եր­կու զա­ւակ­նե­րը (7էն 8ը տա­րե­կան)։ Իր ներ­քի­նէն զատ ար­տա­քի­նով ալ պատ­կա­ռանք ազ­դող հո­գե­ւո­րա­կա­նը քիւրտ ըն­տա­նի­քին հե­ղի­նա­կա­ւոր ո­ճով խնդրե­լով կը հրա­հան­գէ, որ՝ մին­չեւ 1977 թո­ւա­կա­նը ա­նա­սուն­նե­րու գո­մի վե­րա­ծո­ւած վան­քը ե­րեք օ­րո­ւան մէջ մաք­րել, քա­նի ան վճռած էր ե­րեք օր վերջ ուխ­տա­ւիոր­նե­րու խում­բի մը ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ գա­լու հոն եւ հա­յա­ծէս պա­տա­րագ մա­տու­ցա­նե­լու։ Իբ­րեւ վար­ձատ­րու­թիւն այս սրբաս­տեղծ գոր­ծին հա­մար, սրբա­զա­նը քիւրտ ըն­տա­նի­քը կը վար­ձատ­րէ 300 ա­մե­րի­կեան տո­լա­րով։
Այդ­պէս ալ կ­’ըլ­լայ։ Ծ­րա­գի­րը կ­’ի­րա­կա­նա­նայ Պա­տա­րա­գով, ներշն­չո­ւած քա­րո­զով, հա­ղոր­դու­թեամբ ու շրջա­նի քրիս­տո­սա­ծին ե­րե­խա­նե­րու մկրտու­թեամբ։
­Մեկ­նե­լէ ա­ռաջ, Սր­բա­զան Հայ­րը 300 տո­լար եւս կը յատ­կաց­նէ քիւր­տին, որ­պէս տա­րե­կան վար­ձատ­րու­թիւն ե­կե­ղե­ցին ու շրջա­պա­տը մա­քուր վի­ճա­կի մէջ պա­հե­լու ու գա­ցող-ե­կող ուխ­տա­ւոր­նե­րու այ­ցե­լու­թեան ա­ռի­թով ե­կե­ղե­ցին բա­նա­լու յանձ­նա­ռու­թեամբ։
­Քիւրտ ըն­տա­նի­քը վեհ հո­գե­ւո­րա­կա­նի վե­րա­բե­րու­մէն յափշ­տա­կո­ւած, իր մեկ­նու­մէն ետք կը վե­րա­նո­րո­գէ փլած պա­րիսպ­նե­րը, մա­սամբ կի­սա­ւեր ու քան­դո­ւած պա­տե­րը, դու­ռը, կղպանք կ­’անց­նէ դրան եւ ըստ պա­հան­ջի յօ­ժա­ռօ­րէն կը բա­նայ ե­կե­ղե­ցին այ­ցե­լու­նե­րուն առ­ջեւ։
­Վան­քը՝ իր ինք­նու­թիւ­նը կը վե­րա­հաս­տա­տէ ա­ռանց մնա­յուն հո­գե­ւո­րա­կա­նի, պա­րա­գա­յա­կան ա­ղօթ­քով մը որ պի­տի կա­տա­րէր ուխ­տա­ւոր­նե­րու խում­բի մը ըն­կե­րակ­ցող ան­յայտ հայ հո­գե­ւո­րա­կան մը, ժամ­կոչ, դպիր, ա­բե­ղայ, հայ ե­կե­ղեց­ւոյ գո­յա­տեւ­ման ա­ւան­դու­թիւ­նը փո­խադ­րե­լով հայ­կա­կա­նու­թիւն ար­տա­յայ­տող քրիս­տո­սա­ւանդ բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։
Այս պայ­քա­րը ա­նո­րոշ կը թո­ւի ըլ­լալ, բայց խոր­քին մէջ բնաւ ալ ա­նո­րոշ չէ, քա­նի կը սահ­մա­նո­ւի հա­յու ա­նե­րե­ւոյթ ու ո­գե­ղէն բնո­րոշ կա­պի մը մէջ, որ ինք­նին հա­յու գո­յու­թե­նա­կան բա­ղադ­րի­չը կը հան­դի­սա­նայ, լուռ հա­մա­կեր­պու­մով, եր­բեմն ալ լռա­կեա­ցու­թե­նէ ժայթ­քող հայ­րե­նա­ւանդ պոռթ­կու­մով մը։
Սր­բա­զա­նի թե­լադ­րու­թեամբ խոս­տա­ցո­ւած գու­մա­րը քա­նի մը տա­րի, յա­ջոր­դա­կա­նօ­րէն ու կա­նո­նա­ւո­րա­բար կը մա­տու­ցո­ւի քիւրտ ըն­տա­նի­քին։ Իր վախ­ճա­նու­մէն յե­տոյ, հայ ուխ­տա­ւոր­ներ, որ քիչ թէ շատ տե­ղեակ են Սր­բա­զան հօր այդ յանձ­նա­ռու­թեան, վան­քէն հրա­ժեշտ ա­ռած մի­ջո­ցին խոս­տա­ցո­ւած նո­ւէ­րը չեն մոռ­նար տա­լու քիւրտ կնոջ, ինչ­պէս նաեւ այ­լեւս հա­սակ նե­տած եր­կու ազ­նիւ զա­ւակ­նե­րուն։
­Վա­րա­գայ վան­քը այ­սօր, թէեւ վի­րա­ւոր՝ տէր ու­նի եւ շնչե­լու հա­մար ալ յա­ւե­լեալ ա­զատ օ­դի պէտք ու­նի։
­Հայ ուխ­տա­ւոր­ներ վան­քին մէջ զե­տե­ղած են Խ­րի­մեան ­Հայ­րի­կի լու­սան­կա­րը (վախ­ճա­նած 1905ին), կրօ­նա­կան սրբա­կեաց այլ յի­շա­տա­կա­րան­ներ, բու­րում­նա­ւէտ խունկ, կան­թե­ղի իւղ, սպաս­ներ։
­Վա­րա­գան՝ ձե­ւով մը կը վե­րա­դառ­նայ իր ա­կունք­նե­րուն, հա­կա­ռակ ժա­մա­նա­կի մէջ մա­շու­մի դա­տա­պար­տո­ւած սիս­թե­մա­թի­կօ­րէն կի­րար­կո­ւող թուրք յա­ջոր­դա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րու հա­կա­հայ մար­տա­վա­րու­թեան։
­Մես­րոպ Սր­բա­զան։ ­Մարդ մը, որ կողմ­նա­ցոյց ե­ղաւ հայ­կա­կան ար­ժէք­նե­րու պահ­պան­ման։
­Մարդ մը, որ ազ­գա­յին ու հո­գե­ւոր ժա­ռան­գա­կա­նու­թեան ա­կուն­քի հա­րա­զատ խորհր­դա­նիշ մը կը հա­մա­րո­ւի։
­Զար­մա­նա­լու բան չկայ։ Կ­րօ­նա­կան մշա­կոյ­թը կը թե­լադ­րէ խօս­քը գոր­ծի վե­րա­ծել։

­Չա­րեն­ցի տու­նը ­Կար­սի մէջ Ա­ռա­քե­լոց վան­քի շու­քին տակ

Ե­ղի­շէ ­Չա­րեն­ցի (Ե­ղի­շէ ­Սո­ղո­մո­նեան, 1897-1937) ծնած տու­նը կը գտնո­ւի ­Կար­սի թա­ղա­մա­սե­րէն մէ­կուն մէջ, Ա­ռա­քե­լոց վան­քէն ոչ շատ հե­ռու, «­Վար­դա­նի կա­մուր­ջի» յա­րակ­ցու­թեամբ։ ­Հոն ապ­րած է մե­ծա­նուն բա­նաս­տեղ­ծը իր պա­տա­նե­կու­թեան տա­րի­նե­րուն՝ ուր­կէ տե­ղա­փո­խո­ւած է իր ըն­տա­նի­քին հետ։
­Վար­դա­նի կա­մուր­ջը զուտ հայ­կա­կան թա­ղա­մաս մըն էր (մա­հա­լէ), միա­յարկ տու­նե­րով ու պար­տէ­զով, Ա­խու­րեան գե­տէն բխող վտակ­նե­րու իբ­րեւ շա­րու­նա­կու­թիւն։ Ա­տոր վրայ ­Բագ­րա­տու­նի­նե­րու ժա­մա­նակ (885-1045) կա­ռու­ցո­ւած է խնդրոյ ա­ռար­կայ կա­մուր­ջը։ ­Պատ­մու­թիւ­նը կ­’ը­սէ, որ ­Կար­սի բեր­դէն քար մը իյ­նա­լով գե­տին մէջ, ­Վար­դա­նը հար­կադ­րա­բար կո­խած ու ան­ցած է վրա­յէն, ինչ որ ա­ռիթ հան­դի­սա­ցած է ա­ւան­դա­բար այդ մար­դուն ա­նու­նով կո­չե­լու կա­մուր­ջը։ ­Չա­րեն­ցի գրա­կա­նու­թեան մէջ անդ­րա­դարձ կայ այս կա­մուր­ջի մա­սին։ Ըստ յու­շագ­րու­թեան մը վկա­յու­թեամբ՝ այս կա­մուր­ջէն ան­ցած է նաեւ Դ­րոն։
Իր կեան­քի ըն­թաց­քին ­Չա­րեն­ցը ե­րեք տար­բեր տե­ղա­մա­սե­րու մէջ ապ­րած է։ ­Չա­րեն­ցի կեան­քին մա­սին տե­ղե­կա­տո­ւա­կան հա­րուստ նիւթ կայ ­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին Ար­խի­ւա­յին ­Կեդ­րո­նին մէջ, որ­մէ մաս մը կը ցո­լա­նայ ար­դէն Ե­րե­ւա­նի իր ա­նո­ւան թան­գա­րա­նին մէջ։ Ազ­գա­յին Ար­խի­ւին մէջ կայ նաեւ ծննդա­վայ­րի տան լու­սան­կա­րը։
­Հա­յաս­տա­նի պատ­կան մար­մին­ներ 2005 թո­ւա­կա­նին նա­մա­կագ­րա­կան կա­պի մէջ կը մտնեն ­Թուր­քիոյ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն հետ, դի­մե­լով որ ձե­ւա­կա­նօ­րէն եւ թրքա­կան օ­րէն­քի հա­մա­պա­տաս­խան՝ ­պոլ­սա­հա­յու մը ա­նո­ւամբ գնեն ու վե­րա­նո­րո­գեն տու­նը։
Իբ­րեւ պա­տաս­խան այս դի­մում­նագ­րին, թուրք իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը կը պա­տաս­խա­նեն, թէ ­Կար­սի մէջ ապ­րող ա­զե­րի­նե­րը, ի­մա­նա­լով ­Հա­յաս­տա­նի պատ­կան մար­մին­նե­րու դի­մու­մին մա­սին, խան­դա­ղա­տա­լից յոր­դու­մի դրսեւ­րու­մով, 25.000 հո­գիով ցոյց մը կը կազ­մա­կեր­պեն պա­հան­ջե­լով, որ ո­րե­ւէ՛ պա­րա­գա­յի, բա­ցար­ձա­կա­պէս չըն­դա­ռա­ջո­ւի հայ­կա­կան դի­մու­մին։ ­Թուրք իշ­խա­նու­թիւն­ներն ալ օգ­տո­ւե­լով այս «թա­տե­րա­կա­նա­ցո­ւած» ու դրա­ծոյ ի­րա­վի­ճա­կէն, կը պա­տաս­խա­նեն թէ ժո­ղո­վուր­դը ան­հան­գիստ ըլ­լա­լով՝ չեն ու­զեր ներ­քին ու ան­նա­խա­տե­սե­լի կա­ցու­թիւն­ներ ստեղ­ծել ­Վա­նի մէջ։
­Հայ­կա­կան դի­մու­մի մեր­ժու­մէն տա­րի մը վերջ՝ 2006ին, թրքա­կան Ան­թա­լիա քա­ղա­քէն Ա­նա­տո­լո­ւի ա­րո­ւես­տով, մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեամբ ու ու­սում­նա­սի­րու­թեամբ զբա­ղո­ւող կազ­մա­կեր­պու­թիւն մը՝ Ա­նա­տո­լու ­Քուլ­թու­րը 70.000 թրքա­կան լի­րա­յի փո­խա­րէն կը գնէ ­Չա­րեն­ցի տու­նը եւ սե­փա­կա­նա­տէր կը դառ­նայ ա­տոր, փա­կե­լով ա­պա­գա­յի ա­ռու­ծա­խի հա­ւա­նա­կան ու ան­նա­խա­տե­սե­լի ո­րե­ւէ հե­տապն­դում ու գոր­ծըն­թաց։
­Հե­տաքրք­րա­կան է որ թրքա­կան այս կազ­մա­կեր­պու­թեան նա­խա­գա­հը Օս­ման ­Քա­ւա­լա, ծա­գու­մով կէս յոյն մըն է, ծնած հիւ­սի­սա­յին ­Յու­նաս­տա­նի Թ­րա­կիոյ ­Քա­վա­լա քա­ղա­քին մէջ։ Են­թա­կան՝ իր ա­ռու­ծա­խի իբ­րեւ հիմ­նա­կան մտա­հո­գու­թիւն ու ա­ռա­ջադ­րանք հան­դի­սադ­րած է՝ ­Չա­րեն­ցի տու­նը «հայ­կա­կան օ­ճա­խի» վե­րա­ծե­լու փա­փաքն ու հե­ռան­կա­րը։ Ան եր­կու ան­գամ այ­ցե­լած է ­Հա­յաս­տան եւ 2010 թո­ւա­կա­նէն ի վեր, իւ­րա­քան­չիւր Ապ­րիլ 24ին, Ե­ղեռ­նի ո­գե­կո­չա­կան ձեռ­նարկ­նե­րու կազ­մա­կերպ­ման մղիչ ու­ժը ե­ղած է, մա­նա­ւանդ որ ան սե­փա­կա­նա­տէրն է ­Թուր­քիոյ ա­մէ­նէն ծա­ւա­լուն հրա­տա­րակ­չա­տու­նե­րէն «Ի­լէ­թի­շիմ»ին, եւ կը հա­մա­րո­ւի հայ եւ յոյն փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու պաշտ­պան անձ­նա­ւո­րու­թիւն մը։
­Մօտ ա­միս մը ա­ռաջ, Օս­ման ­Քա­ւա­լան ձեր­բա­կա­լո­ւե­ցաւ ­Պոլ­սոյ օ­դա­կա­յա­նին մէջ, 2016ին ­Թուր­քիոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցած յե­ղաշրջ­ման փոր­ձին հետ կա­պուած ան­հիմն ամ­բաս­տա­նու­թիւն­նե­րով։
Կ’ե­րե­ւի, թէ կ­’ապ­րինք աշ­խար­հի մը մէջ, ուր ա­զա­տա­խո­հու­թիւ­նը լիո­վին կը մսխէ իր ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը։
­Թուր­քիոյ բռնա­տի­րա­կան վար­չա­կար­գը օր ա­ռաջ պէտք է ա­զա­տագ­րէ Օս­ման ­Քա­ւա­լան։
­Մենք կը խո­նար­հինք իր ըմբռ­նում­նե­րուն, ար­ժէք­նե­րուն եւ պայ­քա­րե­լու հա­ւատ­քին առ­ջեւ։

­Հայ­րե­նի սրբա­ցած բնու­թիւն

­Պատ­մա­կան ­Հա­յաս­տա­նի լեռ­նաշ­խար­հը կը բաղ­կա­նայ լեռ­նե­րէ, լեռ­նաշղ­թա­նե­րէ, բարձ­րա­ւան­դակ­նե­րէ, լի­ճե­րէ, գե­տե­րէ։
Ա­ռա­ջի­նը՝ ա­մե­նա­բարձր լե­ռը մեր հե­թա­նո­սա­կան Ա­րա­րատն է 5160 մեթր բարձ­րու­թեամբ։ Ան կը գտնո­ւի բռնագ­րա­ւո­ւած ­Հա­յաս­տա­նի ­Թուր­քիոյ տա­րած­քին մէջ։
Երկ­րոր­դը՝ Ա­րա­րա­տէն 100 քի­լո­մեթր հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ գտնո­ւող Ա­րա­գածն է, 4095 մեթր բարձ­րու­թեամբ։ ­Կը կո­չո­ւի նաեւ Ա­լա­քեազ։
Եր­րոր­դը՝ ­Վա­նայ լի­ճի հիւ­սի­սը գտնուող՝ ­Սի­փանն է։ Ա­ւան­դա­կա­նօ­րէն ­Սի­փա­նին կը տրո­ւէր 4065 մեթր բարձ­րու­թիւն, սա­կայն, վեր­ջին տա­րի­նե­րուն օ­տա­րահ­պա­տակ լեռ­նագ­նաց­ներ, ո­րոնք մագլ­ցած ըլ­լա­լով մին­չեւ լե­րան գա­գա­թը, ման­րա­մասն ճշդու­թիւն ցոյց տո­ւող ե­լեկտ­րո­նիկ սար­քե­րով գնա­հա­տած են որ ա­նոր բարձ­րու­թիւ­նը կը հաս­նի 4.055 մեթ­րի, այ­սինքն՝ նախ­կին գնա­հա­տու­մէն 10 մեթր նո­ւազ։ Ո­րոշ աղ­բիւր­ներ ալ ա­նոր բար­ձուն­քը կը գնա­հա­տեն 4034 մեթ­րով։
­Սի­փա­նէն զատ ­Թուր­քիոյ տա­րած­քին կը գտնո­ւին ­Նեմ­րութ եւ Գր­գուռ լեռ­նե­րը։ Այս լեռ­նե­րու տա­րած­քին կը գտնո­ւին ­Կար­սի, Ա­լաշ­կեր­տի, ­Կա­րի­նի, Երզն­կա­յի, ­Խար­բեր­դի դաշ­տե­րը։
­Գա­լով լի­ճե­րուն, գլխա­ւոր­նե­րէն ­Վա­նայ լի­ճը ու­նի 3300 քա­ռա­կու­սի քի­լո­մեթր տա­րա­ծու­թիւն։
­Վա­նայ լի­ճը պատ­մու­թեան ըն­թաց­քին ու­նե­ցած է ե­րեք տար­բեր ա­նո­ւա­նում­ներ ալ՝ ­Նա­յի­րի ծով, Բզ­նու­նեաց ծով, Ռշ­տու­նեաց լիճ։
Այս լի­ճէն դուրս ջուր չի հո­սիր, միայն կը լե­ցո­ւի զե­ղուն գե­տե­րու ա­նընդ­հատ հոս­քով։ ­Լի­ճին մա­կար­դա­կը 5-6 տա­րի ան­գամ մը մէ­կու­կէս մեթ­րով կ­’ա­ւել­նայ։ 1914 թո­ւա­կա­նէն հա­շո­ւե­լով՝ գե­տը 11 մեթր բարձ­րա­ցած է, իսկ կարգ մը պա­րա­գա­նե­րու՝ բնակ­չագ­րա­կան պայ­ման­նե­րու բե­րու­մով՝ 1.5 մեթր ջու­րի մա­կե­րե­սը ի­ջած է։ ­Լի­ճին եր­կա­րու­թիւնն է 170 քի­լո­մեթր։ ­Խո­րու­թիւ­նը՝ 30 մեթր է, իսկ ա­մէ­նէն խո­րունկ մա­սե­րը 90-120 մեթր։
Լի­ճին ջու­րը ա­ղի է եւ սո­տա­յի մեծ բա­ղադ­րու­թիւն կը պա­րու­նա­կէ, ինչ­պէս նաեւ բո­րա­կա­յին ա­ղեր, ո­րոնց­մէ մի քա­նի տե­ղե­րու մէջ կ­’օգ­տա­գոր­ծո­ւի լուաց­քի հա­մար։ Այս լի­ճի ա­ղե­րը մաք­րիչ յատ­կու­թիւն­ներ ու­նին եւ ա­նոր ջու­րե­րուն մէջ լո­ղա­լէ ետք, մաշ­կա­յին հա­ճե­լի եւ օգ­տա­կար թե­թե­ւա­ցում մը կը զգայ ջու­րի մէջ մտնո­ղը։
Ուր­միոյ լի­ճը ա­տե­նին կը կո­չո­ւէր ­Կա­պու­տակ ծով։ Այժմ ­Պարս­կաս­տա­նի մէջ կը գտնո­ւի։ Իսկ ­Սե­ւա­նայ լի­ճը կը կո­չո­ւի նաեւ ­Գե­ղա­մայ ծով։
­Վա­նայ լի­ճին մէջ միայն մէկ տե­սակ ձուկ կ­’ապ­րի՝ ­Վա­նայ տա­ռե­խը։ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ այս ձու­կը ծա­նօթ է որ­պէս «նուրբ ու պնդա­ճա­կատ»։ ­Փաս­տօ­րէն մեր «քե­ֆա­լոն» է։ Ո­րե­ւէ այլ ձուկ այս ջու­րին մէջ 5-10 վայր­կեա­նէն կը սատ­կի։ Ձ­կան որ­սը տա­րին քա­նի մը ա­միս կ­’ար­գի­լո­ւի, բազ­մա­բուծ­ման եւ բազ­մաս­նու­ցա­ւոր­ման ա­ճի գոր­ծըն­թա­ցին սա­տա­րե­լու պա­հան­ջով։ ­Վա­նի մէջ գե­ղեց­կօ­րէն կեդ­րո­նա­կան պո­ղո­տա­յի մը վրայ կը հան­դի­սադ­րո­ւի տա­ռե­խի ար­ձա­նը՝ եր­կու ի­րար գրկո­ւած ձու­կե­րով։
­Վա­նայ լի­ճի ձկնորս­նե­րը օ­րա­կան 15 թոն կ­’որ­սան։ ­Յո­ռե­գոյն պա­րա­գա­յին քա­նա­կու­թիւ­նը օ­րա­կան 4 թո­նի կ­’իջ­նէ։
­Նա­խակր­թա­րա­նի դա­սա­րան­նե­րէն՝ հա­յոց պատ­մու­թեան, կամ ­Հա­յաս­տա­նի աշ­խար­հագ­րու­թեան մեր ու­սու­ցիչ­նե­րը հայ­րե­նի­քով մեզ հրա­պու­րե­լու հա­մար հպարտ շեշ­տով ու մեր հե­տաքրք­րու­թիւ­նը ո­րո­շիչ ու յա­տուկ հռե­տո­րա­կան ո­ճով կը գո­վա­բա­նէին ­Սե­ւա­նայ լի­ճի եւ ­Վա­նայ լի­ճի իշ­խա­նա­ձու­կը եւ տա­ռե­խը վկա­յա­կո­չե­լով։ Ա­նոնք այն ձու­կերն էին, որ ա­մէն օր կը զար­դա­րէին մեր յա­ջոր­դա­կան ար­քու­նի­քի հա­րուստ ճա­շա­սե­ղան­նե­րը։
Ա­մէն ձուկ իր ա­նու­նը եւ բնո­րո­շու­մը ու­նի։
­Մենք այդ ա­նուն­նե­րը մոռ­ցած չենք, ո­րով­հե­տեւ մեր սի­րե­լի ու­սու­ցիչ­նե­րը մոռ­ցած չենք, եւ ա­հա­ւա­սի՛կ տաս­նա­մեակ­ներ վերջ, կը բնո­րո­շենք մեր սէ­րը, մա­նա­ւանդ կա­րօ­տը՝ ի­րենց ան­ձին ու հայ­րե­նա­սի­րու­թեան հան­դէպ։

­Վա­նայ լի­ճի կղզի­նե­րը

­Լիմ։ ­Փաս­տօ­րէն անբ­նակ, քա­րոտ ու ա­նա­պա­տա­յին վի­ճա­կի մէջ կը գտնո­ւի։
Կ­տուց։ Այս ալ անմ­շակ ժայ­ռե­րով ա­նա­պա­տա­յին վի­ճակ մը կը ներ­կա­յաց­նէ։ Կ­տուց ա­նա­պա­տի վա­նա­հօր վկա­յու­թեամբ 1892 եւ 1893 թո­ւա­կան­նե­րուն, լի­ճին ջու­րը այն­քան ի­ջած է, որ կղզին միա­ցած է ցա­մա­քին (ջու­րի նա­հան­ջին պատ­ճա­ռով ար­դէն ստա­ցած է իր ա­նու­նը)։ Ուխ­տա­ւոր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը սայ­լե­րով ուղ­ղա­կի վանք կ­’եր­թա­յին։ 1896ի կո­տո­րած­նե­րու ժա­մա­նակ, երբ մեծ թի­ւով փախս­տա­կան ժո­ղո­վուրդ (8.000 հո­գի) ա­պաս­տան գտած է կղզիի վրայ, յա­ջոր­դա­բար լի­ճի ջու­րը այն­քան բարձ­րա­ցած է, որ կղզին ան­ջա­տո­ւած է ցա­մա­քէն, ո­րու պատ­ճա­ռով ալ քրտա­կան հա­լա­ծող ջո­կատ­նե­րը չեն կրցած վան­քին հաս­նիլ եւ հայ ժո­ղո­վուր­դը փրկո­ւած է սպա­նու­թիւն­նե­րէ, վայ­րա­գու­թիւն­նե­րէ եւ կո­ղո­պուտ­նե­րէ։
­Հա­յու­թիւ­նը փրկող եր­կու վար­դա­պետ­նե­րը 1906ին, թուրք իշ­խա­նա­ւոր­նե­րու կող­մէ փո­խադ­րո­ւած ու հին­գու­կէս ա­միս բան­տար­կո­ւած են ­Վա­նի մէջ, քա­նի օս­մա­նեան օ­րէնս­գի­տու­թեամբ փախս­տա­կան­նե­րուն ա­պաս­տան տա­լը բան­տար­կու­թեան հա­մա­զօր յան­ցա­գոր­ծու­թիւն էր։
­Վա­նայ լի­ճի ջրա­յին մա­կար­դա­կի այս վե­րի­վայ­րում­նե­րը գրա­ւած են օ­տար ճա­նա­պար­հորդ­նե­րու եւ գիտ­նա­կան­նե­րու ու­շադ­րու­թիւ­նը, ո­րոնց­մէ ո­մանք փոր­ձած են բնա­լու­ծա­կան եւ բնա­պատ­մա­կան ո­րո­նում­ներ ու վեր­լու­ծում­ներ կա­տա­րել։
Առ­տէր։ Այս կղզիին վրայ կա­ռու­ցո­ւած է Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին վան­քը, ո­րը մէկ դար ա­ռաջ, կի­սա­ւեր եւ ան­մար­դաբ­նակ վի­ճա­կի մատ­նո­ւած էր։
Աղ­թա­մար։ Ա­նոր վրայ կա­ռու­ցո­ւած է կա­տա­րե­լա­տիպ Ս. ­Խա­չի վան­քը, որ կը կո­չո­ւի Աղ­թա­մա­րի վանք, (16րդ ­դար)։ ­Վան­քը ու­նե­ցած է ­Մա­տե­նա­դա­րան, մա­գա­ղա­թեայ ձե­ռագ­րեր, մա­տեան­ներ, գրչագ­րա­կան ա­րո­ւեստ, պատ­մա­կան յի­շա­տագ­րեր եւ կա­թո­ղի­կո­սա­կան կոն­դակ­ներ։
­Վա­նայ լի­ճը ա­ւե­լի հին ժա­մա­նակ­նե­րուն կո­չո­ւած է Բզ­նու­նեաց ծով։
­Պատ­մա­կան ­Հա­յաս­տա­նի լի­ճե­րէն մէկն է նաեւ Ուր­միոյ լի­ճը, որ ան ալ ­Վա­նայ լի­ճին պէս չա­փա­զանց ա­ղի է եւ ոչ մէկ ձուկ չ­’ապ­րիր ա­նոր ջու­րե­րուն մէջ։ ­Վեր­ջա­պէս, ներ­կայ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ կը տա­րա­ծո­ւի ­Սե­ւա­նայ լի­ճը, ո­րու ջու­րը հա­մեղ է, վճիտ եւ տար­բեր տե­սա­կի ձու­կեր կը սնու­ցա­նէ, ինչ­պէս՝ իշ­խա­նը (իշ­խա­նա­ձուկ), բաղ­տա­կը, կո­ղա­կը, ե­ւայլն։
­Լի­ճին մէջ կը թա­փին 28 գե­տակ­ներ եւ ան­կէ դուրս կու­գայ միայն Հ­րազ­դա­նը, կամ ­Զան­գուն, որ Ե­րե­ւա­նի ճամ­բով կը թա­փի Ա­րաք­սի մէջ։ ­Սե­ւա­նը խորհրդան­շա­կա­նօ­րէն մայր հայ­րե­նի­քի շնչա­ռա­կան թոքն է։ Ա­ռանց ա­նոր տե­ւա­բար ծա­րաւ պի­տի ըլ­լար եւ հայ ժո­ղո­վուր­դը եւ հայ­րե­նի հո­ղը։ ­Սե­ւա­նի ջու­րը կը վե­րար­ժե­ւո­րէ հա­յու կեան­քը։