­Յով­սէփ ­Պա­րա­զեան

(Դ. մաս)

Անմ­խի­թար մաք­սա­տու­ններ ու ճամ­բա­ներ

­Հա­յաս­տա­նէն Վ­րաս­տան եւ Վ­րաս­տա­նէն ­Թուր­քիա բա­ժան­ման մաք­սա­կէ­տե­րը զգա­լա­պէս կը տար­բե­րին ի­րար­մէ։ ­Հա­կա­ռակ որ ­Բար­վա­յի մաք­սա­կէ­տե­րու վրայ ­Հա­յաս­տանն ու Վ­րաս­տա­նը նոր շէն­քեր կա­ռու­ցած են, տա­կա­ւին կը գոր­ծեն հի­նե­րը։ Եր­կուքն ալ խեղճ ու կրակ վի­ճա­կի մէջ կը գտնո­ւին, ո­րոնք «կը հա­մե­մո­ւին» ան­մարդ­կա­յին ու կոշտ վե­րա­բե­րու­մով՝ վրա­ցա­կան կող­մի պաշ­տօ­նէու­թե­նէն։ ­Հայ­կա­կա­նը՝ ա­ւե­լի կիրթ, ազ­նիւ, բա­րի ու ա­նուշ խօս­քով մը կը հիւ­րըն­կա­լէ ճամ­բոր­դին գա­լուս­տը։
­Կը մտա­ծեմ պաշ­տօ­նէու­թեան վի­ճա­կը ձմրան ա­միս­նե­րուն, երբ ա­մէն ինչ կը սա­ռի շրջա­նէն ներս եւ ցուր­տը կը հաս­նի զե­րո­յէն վար շատ բարձր հա­մե­մա­տու­թիւն­նե­րու։
­Բար­վա­յի մաք­սա­կէ­տէն մին­չեւ ­Գիւմ­րի, մօտ ժամ մը եւ ա­ւե­լի ճամ­բու եր­կայն­քին, նոյ­նիսկ նմոյշի հա­մար մէկ ա­ղօտ լապ­տեր չկայ, անմ­խի­թար ճա­նա­պարհ­նե­րը մա­սամբ գէթ լու­սա­ւո­րե­լու հա­մար։ Չ­մոռ­նանք, հոն ալ հայ­րե­նի հող է, ­Հա­յաս­տա­նը միայն Ե­րե­ւա­նը չէ, նաեւ սահ­մանն է, նաեւ սահ­մա­նա­գիծն է, սահ­մա­նէն ներսն ալ է։
Իսկ դէ­պի Ա­խալ­քա­լաք, ­Նի­նոծ­մին­դա, խո­տոր, ծուռ, մո­լոր ու փո­սե­րով յոր­դող ճա­նա­պար­հը նոյ­նը եւ ա­ւե­լի գէշ է՝ երբ ա­ռա­ջին ան­գամ ան­ցայ 15 տա­րի ա­ռաջ, 7 տա­րի ա­ռաջ, 3 տա­րի ա­ռաջ։ Յ­ղի կի­նը վստա­հա­բար ինք­նա­շար­ժին մէջ կը ծնի իր զա­ւա­կը ծայր աս­տի­ճան ան­բա­րեն­պաստ պայ­ման­նե­րու տակ։ ­Հոս՝ հա­յա­թա­փու­մի վրա­ցա­կան մի­տում­նա­ւոր քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը ակնյայտ ու հիաս­թա­փեց­նող է։
­Կը մտա­ծեմ. յա­ճա­խա­կի ա­ռիթ­նե­րով ­Հա­յաս­տա­նի ու Վ­րաս­տա­նի ա­մէ­նա­բարձր մա­կար­դա­կի կա­ռա­վա­րա­կան հան­դի­պում­ներ տե­ղի կ’ու­նե­նան, հոն՝ նոյ­նիսկ քո­վն­տի ակ­նար­կու­թիւն մը չըլ­լա՞ր այս ող­բա­լի ճա­նա­պար­հա­շի­նու­թեան բա­րե­լաւ­ման ու նո­րոգ­ման հա­մար։ Ար­դեօք կը մտա­հո­գո­ւին, որ այս հար­ցե­րը ար­ծար­ծե­լով եր­կու եր­կիր­նե­րու կա­պե­րը կրնան վնա­սո­ւի՞լ, թէ ի՜նչ։ ­Պա­տաս­խան չեմ սպա­սեր. ո՛չ ալ բարձր մա­կար­դա­կի չքմե­ղան­քի քա­ղա­քա­կան վեր­լու­ծում­ներ։ ­Վեր­լու­ծում­նե­րէն բո­լորս կշտա­ցած ենք ալ, խաբ­կան­քի տեղ չմնաց, ո՛չ վեր­լու­ծո­ղին, ոչ ալ վեր­լու­ծում­նե­րը լսո­ղին հա­մար։

­Կով­կա­սի Orient Expressըկամ Midnight Expressը

­Հա­յաս­տա­նը քա­ղա­քա­կա­նա­պէս մե­կու­սաց­նե­լու, ե­րե­ւու­թա­պէս տնտե­սա­կան, բայց խոր­քին մէջ ռազ­մա­վա­րա­կան ա­ռու­մով, տա­րի­նե­րէ ի վեր ծրագ­րո­ւած է ­Պա­քու-­Թիֆ­լիս-Ա­խալ­քա­լաք-­Կարս (­Նա­խի­ջե­ւան) քա­ղա­քա­կա­նա­ցած եր­կա­թու­ղին, ո­րուն շի­նու­թիւ­նը ամ­բող­ջա­ցած ու պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մը կա­տա­րո­ւած է խորհր­դանշա­կան թո­ւա­կա­նի մը, այն է ­Հոկ­տեմ­բեր 30ը՝ այ­սինքն այն թո­ւա­կա­նը, երբ 1920ի նոյն թո­ւա­կա­նին տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Կար­սի ան­կու­մը։
Վ­րա­ցա­կան բաժ­նի վերջ­նա­կա­յա­նը կը գտնո­ւի հա­յաբ­նակ ­Նի­նոծ­մին­դա (­Պոգ­տա­նով­կա) քա­ղա­քին մէջ։
­Հա­յա­թա­փու­մի միեւ­նոյն քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը կը կի­րար­կո­ւի ­Ջա­ւախ­քէն մին­չեւ Ա­խալց­խա-Ա­խալ­քա­լաք (­Գու­գա­րաց աշ­խարհ) տա­րա­ծաշր­ջա­նին մէջ, հա­զար­նե­րով մս­խեթ­ցի թուր­քեր բնա­կեց­նե­լու ­Թուր­քիոյ ճնշում­նե­րուն հետեւանքով։ Շր­ջա­նի բնակ­չու­թիւ­նը մտա­հոգ է, ո­րով­հե­տեւ ցա­մա­քա­յին ու­ղի­նե­րով Եւ­րո­պան եւ ­Կով­կա­սը միացնե­լու կեդ­րո­նա­կան Ա­սիա­յի ու ­Չի­նաս­տա­նի հետ այս ծրա­գի­րը քա­ղա­քա­կան նպա­տակ­ներ կը հե­տապն­դէ ­Թուր­քիոյ եւ Ատր­պէյ­ճա­նի գոր­ծակ­ցու­թեամբ, ­Հա­յաս­տա­նի շրջա­փա­կու­մը եւ ­Հա­յաս­տա­նի ար­տած­ման հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը տկա­րաց­նե­լու հա­մար։
Կ­’ու­զեմ հա­ւա­տալ, որ վրա­ցա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը ուշ թէ կա­նուխ պի­տի անդ­րա­դառ­նան՝ նախ ի­րենց երկ­րին, ա­պա նաեւ ի­րենց տե­ղա­ցի ազ­գաբնակ­չու­թեան բազ­մա­կող­մա­նիօ­րէն վնաս պատ­ճա­ռող երկ­րի ժո­ղովր­դագ­րա­կան պատ­կե­րը փո­խե­լու թրքա­կան այս ճնշու­մին տե­ղի չտա­լու հա­մար։ ­Քա­ղա­քա­կան ազ­գայ­նա­մո­լու­թեան գու­մա­րու­մով առ­նո­ւած ան­խո­հեմ այս քայ­լը օ­գուտ չի կրնար բե­րել Վ­րաս­տա­նին, ոչ ալ կը զօ­րաց­նէ իր գե­րիշ­խա­նու­թիւ­նը շրջա­նէն ներս։
­Թուր­քե­րը հա­յաբ­նակ ­Ջա­ւախ­քը պար­պե­լու եւ զայն թրքաց­նե­լու ի­րենց քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մէջ՝ քա­նի մը տե­սակ մե­քե­նա­յու­թիւն­ներ գոր­ծադ­րած են։ Ա­նոնց­մէ մէկն ալ, կ’ը­սո­ւի տե­ղա­ցի­նե­րէն, թէ գիւ­ղե­րուն մէջ մեծ քա­նա­կու­թեամբ օ­ձեր տա­րա­ծելն էր, որ­պէս­զի ժո­ղո­վուր­դը սար­սա­փի ու փախ­չի շրջա­նէն։ Ան­շուշտ, օ­ձերն ալ դի­մագ­րա­ւո­ւե­ցան, օ­ձե­րու «նա­մա­կա­բաշխ­ներն» ալ։
Աշ­խար­հի բո­լոր մե­քե­նա­յու­թիւն­նե­րը օր կու­գայ որ կը վի­ժին։ Ա­մէն ինչ ժա­մա­նա­կի ու հար­ցե­րը ար­դիւ­նա­ւոր կեր­պով դի­մագ­րա­ւե­լու հարց է։
­Հայ­րե­նիք­ներ սահ­մա­նե­լու այս­պի­սի ձե­ւեր քիչ մը ­Հո­լի­վու­տեան խեղ­կա­տակ ու թե­թե­ւա­բա­րոյ ար­կա­ծախնդրու­թիւն­ներ կը յի­շեց­նեն, ո­րու գլխա­ւոր դե­րա­սան­ներն են թուրք-ա­զե­րի ծաղ­րա­ծու իշ­խա­նա­ւոր­ներ ու ի­րենց ա­ռըն­թեր գոր­ծող գաղտ­նի սպա­սար­կու­թիւն­ներ, ո­րոնց նշա­նա­բանն է՝ ո՛ւր որ կա­շառք կա­րե­լի չէ տալ, օ­ձե­րը կրնան այդ պա­կաս­նե­րը լրաց­նել։
­Թող զգոյշ ըլ­լան վրա­ցի­նե­րը։ ­Վա­ղը այդ ան­կոչ հիւ­րե­րը՝ օ­ձե­րը, ոչ միայն հա­յե­րուն, այլ վրա­ցի­նե­րուն ալ կրնան խայ­թել եւ այն ա­տեն ա­նոնք կ­’անդ­րա­դառ­նան ի­րենց գոր­ծած սխալ­նե­րու հե­տե­ւանք­նե­րուն։ Պա­հակ­նե­րը ար­թուն են ու ար­թուն պի­տի հսկեն շրջա­նին մէջ։

Թր­քա­կան ազ­գայ­նա­մո­լու­թիւ­նը նաեւ հե­ռա­տե­սի­լէն

­Հա­յաս­տան-Ս­փիւռք 6րդ ­հա­մա­ժո­ղո­վին ա­ռի­թով, ­Սեպ­տեմ­բե­րին ­Հա­յաս­տան գտնո­ւած մի­ջո­ցիս, հիւ­րա­նո­ցի հե­ռա­տե­սի­լէն ա­ռիթ ու­նե­ցայ հաս­տա­տե­լու, թէ 17 տար­բեր կա­յան­ներ կը գոր­ծեն, ո­րոնց­մէ միայն 1ը հայ­կա­կան (­Փա՜ռք Աս­տու­ծոյ)։ Մ­նա­ցեալ­նե­րը՝ ռու­սե­րէն, անգ­լե­րէն, ֆրան­սե­րէն, գեր­մա­նե­րէն, հա­մա­պա­տաս­խան ծա­նօթ թէ ան­ծա­նօթ մի­ջազ­գա­յին թէ տե­ղա­կան կա­յան­նե­րով ու ծրա­գիր­նե­րով։
­Շա­րու­նա­կա­բար, Ա­րեւմ­տեան ­Հա­յաս­տան այ­ցե­լու­թեանս ա­ռի­թով, 4 օ­րուան մէջ մօ­տա­ւո­րա­պէս 2,5-3000 քի­լո­մեթր տա­րա­ծու­թիւն մը ճեղ­քե­ցի։
«Թր­քա­պատ­կան» շրջան­նե­րու պան­դո­կի հե­ռա­տե­սի­լէն՝ ա­ռիթ ու­նե­ցայ հաս­տա­տե­լու, թէ 40է ա­ւե­լի հե­ռա­տե­սի­լի կա­յան­ներ կը գոր­ծէին, ո­րոնց­մէ մէ­կը անգ­լե­րէն, երկ­րոր­դը ֆրան­սե­րէն եւ եր­րոր­դը գեր­մա­նե­րէն լե­զու­նե­րով։ Մ­նա­ցեա­լը՝ բո­լորն ալ թրքե­րէն։
Իսկ «քրտաբ­նակ» շրջան­նե­րու պան­դո­կի հե­ռա­տե­սի­լէն հաս­տա­տե­ցի, թէ կը գոր­ծեն 37 կա­յան­ներ, ո­րոնց­մէ միայն մէ­կը անգ­լե­րէն լե­զո­ւով, իսկ մնա­ցեալ­նե­րը թրքե­րէն եւ տե­ղա­կան ի­մաս­տով քրտե­րէն, որ հա­ւա­նա­բար ա­պօ­րէն էր։
Ազ­գաբ­նակ­չագ­րա­կան բնա­կա­նո­նա­ցու­մը այս­պի­սի նեղ­միտ ու սահ­մա­նա­փակ ներ­հա­յե­ցո­ղա­կան մի­տում­նե­րով չի կրնար յա­ռաջ­դի­մու­թիւն ստեղ­ծել մշա­կոյ­թով քա­ղա­քա­կիրթ ժո­ղո­վուրդ­նե­րու կա­պի ու յա­րա­բե­րակ­ցու­թեան մի­ջեւ։
­Պե­տու­թիւն­նե­րը ա՞յս ձե­ւով պի­տի հա­ղոր­դակ­ցին ժո­ղո­վուրդ­նե­րուն հետ։
Իսկ Եւ­րո­պա­հա­յու­թեան 4րդ ­հա­մա­գու­մա­րին ա­ռի­թով, դեռ ան­ցեալ­ներս Պ­րիւք­սէլ գտնո­ւած մի­ջո­ցիս, պան­դո­կի հե­ռա­տե­սի­լի կա­յա­նը ու­նէր 45 տար­բեր կա­յան­ներ, բո­լորն ալ 10է ա­ւե­լի լե­զու­նե­րով։ ­Բազ­մա­լե­զո­ւա­նի բազ­մա­կար­ծու­թիւն։ Այս­պէս կը կազ­մա­ւո­րո­ւին եր­կիր­նե­րու ա­ռանց­քա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն­նե­րը, այ­լեւ օ­րի­նա­չափ դի­ւա­նա­գի­տու­թիւ­նը եւ ժո­ղո­վուրդ­նե­րու մի­ջեւ զար­գա­ցող յա­րա­բե­րակ­ցու­թիւնն ու հա­ղոր­դակ­ցու­թիւ­նը։

Ո՛չ փոս, ո՛չ ծակ, բայց ա­ռատ լոյս

Երբ վրա­ցա­կան սահ­մա­նէն դուրս կու­գաս եւ 5 քի­լո­մեթր եր­կա­րու­թեամբ ­Չըլ­տըր լի­ճի եր­կայն­քով կ’ուղ­ղո­ւիս դէ­պի ­Պատ­մա­կան Ար­տա­հան, կը տես­նես թէ թուր­քե­րը վրա­ցա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն հետ հա­մա­ձայ­նա­բար կի­սած են այդ լի­ճը։ Ար­տա­հա­նէն ­Կարս ճա­նա­պար­հա­յին ժա­մա­նա­կա­մի­ջո­ցը 2 ժամ է։
­Թուր­քիոյ տա­րած­քին հա­զա­րա­ւոր քի­լո­մեթր եր­կա­րու­թեամբ ճա­նա­պարհ­նե­րը ու­նին եր­կու հիմ­նա­կան յատ­կա­նիշ­ներ։ Ա­ռա­ջի­նը այն է՝ որ ժա­մե­րով կը քշես ու կը քշես եւ ճա­նա­պարհ­նե­րու վրայ մէկ փոք­րիկ փոս մը, նո­ւա­զա­գոյն ծակ մը չես գտներ կուպ­րա­պա­տո­ւած ճա­նա­պարհ­նե­րու վրայ։ Այս կը նշա­նա­կէ, թէ կպրա­պատ­ման շի­նու­թեան ո­րա­կին կա­րե­ւո­րու­թիւն կը տրո­ւի եւ լուրջ պե­տա­կան հսկո­ղու­թիւն կայ։
Երկ­րոր­դը այն է, որ ճա­նա­պարհ­նե­րը լու­սա­ւո­րո­ւած են, ինչ որ մեծ դիւ­րու­թիւն կ’ըն­ծա­յէ վա­րոր­դին ու ինք­նա­շար­ժին։ Ն­շե­լի է, որ բո­լոր մայ­րու­ղի­նե­րուն մէջ ան­ցար­գել­ներ, կամ ճա­նա­պար­հա­յին տուր­քի, կամ ո­րե­ւէ վճար­ման մաք­սա­տուն բա­ցար­ձա­կա­պէս գո­յու­թիւն չու­նի։
­Վե­րեւ նշո­ւած եր­կու կէ­տերն ալ մա­սամբ ան­տե­սո­ւած են քրտաբ­նակ շրջան­նե­րու մայ­րու­ղի­նե­րու եւ յա­րա­կից ճա­նա­պարհ­նե­րու պա­րա­գա­յին։ Ընդ­հա­կա­ռա­կը, հարթ հա­ւա­սար են դէ­պի «կռիւ ու պա­տե­րազմ» տա­նող ճա­նա­պարհ­նե­րը, որ­պէս­զի թրքա­կան հրա­սայլ­ներն ու թնդա­նօթ­նե­րը ան­մի­ջա­պէս կա­րե­նան հաս­նիլ խնդրոյ ա­ռար­կայ վայ­րին մէջ։
­Չեմ ծան­րա­նար. այլ տեղ եւ այլ ա­ռիթ­նե­րով բա­ցատ­րած եմ թուրք իշ­խա­նու­թիւն­նե­րու մի­տում­նա­ւոր քա­ղա­քա­կա­նու­թեան, յայտ­նի թէ ան­թա­փան­ցե­լի վա­րա­գոյ­րով ծած­կո­ւած պե­տա­կան կան­խամ­տա­ծո­ւած ու կան­խո­րո­շո­ւած քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մա­սին։ Ա­պա­գան ի՞նչ կը վե­րա­պա­հէ այս հե­ռա­պատ­կե­րա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան։ ­Ժա­մա­նա­կը պի­տի տայ պա­տաս­խան­նե­րը։
­Հե­զա­սահ ճա­նա­պար­հա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը յայտ­նա­պէս կը հան­դի­սադ­րո­ւի Վ­րաս­տա­նի, ­Հա­յաս­տա­նի եւ դէ­պի ո­րե­ւէ սահ­ման տա­նող ճա­նա­պարհ­նե­րու պա­րա­գա­յին, ի մաս­նա­ւո­րի Ա­րա­րա­տի մօ­տա­կայ եւ մեր­ձա­կայ բո­լոր սահ­մա­նա­յին ուղ­ղու­թիւն­նե­րով, ուր ճա­նա­պար­հա­շի­նու­թիւ­նը մաս կը կազ­մէ ­Թուր­քիոյ պա­հես­տա­յին ռազ­մա­վա­րա­կան ա­ռաջ­նա­հերթ քա­ղա­քա­կա­նու­թեան, ո­րե­ւէ տեղ շատ ա­րագ ու մեծ դիւ­րու­թեամբ զօրք ու զի­նամ­թերք հասց­նե­լու հա­մար։ Այս պա­րա­գան ակն­յայ­տօ­րէն կ’ե­րե­ւի, մա­նա­ւա՛նդ պատ­մա­կան Ա­նիի ա­ւե­րակ­նե­րը փո­խադ­րող շրջա­նը, որ կը բաժ­նո­ւի Ա­խու­րեան գե­տով, ո­րու դի­մաց՝ շուն­չի մը տար­բե­րու­թեամբ կը գտնո­ւին ոչ միայն հայ­կա­կան գիւ­ղեր, այլ նաեւ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղա­կա­յուած ռու­սա­կան զի­նո­ւո­րա­կան կա­յա­նը։

Բ­նա­կա­վայ­րնե­րու եւ բնա­կա­րա­նա­շի­նու­թեան
հե­ռան­կա­րա­յին մար­տա­վա­րու­թիւն

­Գա­ւա­ռա­յին ­Թուր­քիան, այ­սինքն ծա­նօթ մեծ ու բնակ­չու­թեամբ հա­րուստ քա­ղաք­նե­րէն դուրս (­Կոնս­տանդ­նու­պո­լիս, Ան­գա­րա, Իզ­միր, զբօ­սաշր­ջու­թեամբ յոր­դող Ան­թա­լիան, ե­ւայլն) զար­գաց­նե­լու եւ յա­ռաջ­դի­մու­թեան ճամ­բուն վրայ դնե­լու զգա­լի ու շօ­շա­փե­լի ըն­թացք մը ծայր ա­ռած է վեր­ջին տա­րի­նե­րուն, Էր­տո­ղա­նի վար­չա­մե­քե­նա­յին կող­մէ։
Վս­տա­հա­բար բնակ­չագ­րա­կան կեդ­րո­նա­խոյս այս տա­րա­զը ա­պա­կեդ­րո­նաց­նե­լու եւ մեծ քա­ղաք­նե­րու պա­տեա­նէն ան­դին նոր կեդ­րոն­ներ ստեղ­ծե­լու եւ բնակ­չու­թիւ­նը ա­մէն տեղ տե­ղա­բաշ­խե­լու պե­տա­կա­նօ­րէն յստակ ու խօ­սուն մար­տա­վա­րա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն մը կ’որ­դեգ­րո­ւի, երկ­րի անն­շան հա­մա­րո­ւած ծայ­րա­մա­սե­րուն մէջ իսկ, ներ­կա­յի 80 մի­լիոն բնակ­չու­թիւ­նը տե­ղա­ւո­րե­լու նպա­տա­կով, բազ­մա­զա­ւա­կու­թեան ա­ճի հոս­քը մին­չեւ 2030՝ 100 մի­լիո­նի հասց­նե­լու հե­ռան­կա­րով։
­Քա­ղա­քա­շի­նա­կան ա­պա­կեդ­րո­նաց­ման մար­տա­վա­րա­կան ընտ­րեալ դիր­քե­րու յատ­կա­նի­շը թե­րեւս թուր­քե­րը որ­դեգ­րե­ցին եւ­րո­պա­կան տար­բեր եր­կիր­նե­րու ճար­տա­րա­պե­տա­կան կեն­սա­տու հան­գոյց­ներ բազ­մա­պատ­կե­լու ո­ճով ու կը գոր­ծադ­րեն՝ տեղ-տեղ կեդ­րո­նա­խոյս, տեղ-տեղ կեդ­րո­նա­ցիք թրքա­կան մտայ­նու­թեամբ՝ հե­տե­ւեալ հի­մուն­քով։
­Հա­մա­ձայն հե­ռան­կա­րա­յին շի­նու­թեան այս ծրագ­րին, նախ կ’ընտ­րո­ւի հարթ ու տա­փա­րակ երկ­րա­գոր­ծա­կան տա­փաս­տան դաշ­տա­գե­տին մը, ո­րու նա­խա­պայ­մա­նը ընդ­հան­րա­պէս ջրա­ռատ՝ լիճ, բայց մաս­նա­ւո­րա­պէս հո­սուն գետ մը ըլ­լայ, ու ա­նոր շուրջ կը կա­ռու­ցո­ւին գե­ղե­ցիկ, ճա­շա­կա­ւոր ո­ճով բազ­մա­յար­կա­նի­ներ, որ լա­ւա­գոյն պա­րա­գա­յին իւ­րա­քան­չիւր յար­կա­բաժնի 100-110 քա­ռա­կու­սի մեթ­րի հա­մար մեծ դիւ­րու­թիւն­նե­րով ու ձեռն­տու վար­կա­յին դրու­թեամբ կը վճա­րես 35-40 հա­զար տո­լա­րի հա­մա­պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեամբ գու­մար։ Ան­շուշտ, նկա­տի ու­նե­նա­լով նաեւ երկ­րի կեն­սա­մա­կար­դա­կը, ամ­սա­կան­նե­րը եւ շու­կա­յա­կան գնո­ղա­կան ար­ժէ­քը։
Աշ­խար­հագ­րա­կա­նօ­րէն ծրագ­րո­ւած պիզ­նե­սի տա­րա­ծուն դաշ­տը, ճար­տա­րա­պե­տա­կա­նօ­րէն տե­ղա­ւո­րո­ւած այս նոր թա­ղա­մա­սե­րը օժ­տած են ան­պայ­մա­նօ­րէն մեծ գոր­ծա­րա­նով մը, որ աշ­խա­տանք պի­տի հայ­թայ­թէ տե­ղա­կան բնակ­չու­թեան, ե­լեկտ­րա­կան հո­սանք ա­պա­հո­վող ար­տած­ման կեդ­րոն, նա­խակր­թա­րան ու միջ­նա­կարգ դպրոց եւ դի­ւա­նա­կա­լա­կան հար­ցեր կար­գա­ւո­րող նա­հան­գա­պե­տա­կան, քա­ղա­քա­պե­տա­կան թէ թա­ղա­պե­տա­կան վար­չա­կան հաս­տա­տու­թիւն­ներ։
Ե­թէ բո­լո­րը օժ­տո­ւած չեն այս հաս­տա­տու­թիւն­նե­րով, կ’օգ­տո­ւին մօ­տա­կայ ա­ւե­լի մեծ դրա­ցի գիւ­ղա­քա­ղաք­նե­րէ, թէ քա­ղա­քա­յին կեդ­րոն­նե­րու կա­ռու­ցա­յին կա­րե­լիու­թիւն­նե­րէն։
­Մեծ քա­նա­կու­թեամբ կա­ռու­ցո­ւող նոր թա­ղա­մա­սե­րը անհ­րա­ժեշ­տա­բար ի­րենց մէջ «կը հիւ­րըն­կա­լեն» ամ­բողջ երկ­րի կրկնօ­րի­նա­կը կազ­մող մզկիթ, ոս­տի­կա­նու­թիւն ու զօ­րա­նոց. այս վեր­ջի­նի անհ­րա­ժեշտ նա­խա­պա­տո­ւու­թիւ­նը կը վա­յե­լեն քրտաբ­նակ շրջան­նե­րը։
Թր­քա­կան նա­խախ­նա­մու­թիւ­նը խտրու­թիւն չի դներ ա­ւան­դու­թեան վրայ, չի սա­կար­կեր այս վեր­ջի­նը, ներ­քին ա­պա­հո­վու­թեան ու քո­ղար­կո­ւած թէ յայտ­նի վա­խի պատ­ճառ­նե­րով։
Ին­չո՞ւ, ար­դեօք օ­տար կը զգան այս հո­ղե­րուն վրայ։
­Թե­րեւս, ընդ­հա­նու­րին մէջ այս բո­լո­րը, գի­տակ­ցա­բար թէ ան­գի­տակ­ցա­բար, մաս­նա­ւոր բան մը չեն նշա­նա­կեր, բայց իւ­րա­քան­չիւ­րը ան­հա­տա­բար եւ իր ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րով բան մը կը նշա­նա­կէ ան­շուշտ, ինչ­պէս ան­ցեա­լին՝ խորհր­դա­յին օ­րե­րուն բար­դոյթ­նե­րով, ներ­կա­յիս ­Թուր­քիոյ մէջ կա­ռու­ցո­ւող սառն նոր պա­տե­րազ­մի մը «եր­կա­թէ ան­թա­փան­ցե­լի վա­րա­գոյ­րի» կարծ­րա­տիպ նմա­նո­ղու­թեամբ։
­Պատ­մու­թիւ­նը ու­նի զար­մա­նա­լի նմա­նու­թիւն­ներ։
Այս շրջան­նե­րու ա­պա­գան յստա­կաց­նող կողմ­նա­ցոյ­ցի մը պէտք ու­նի։ Իսկ ներ­կա՞ն…

­Հա­յե­րէն, ատր­պէյ­ճա­նե­րէն նշա­նա­խօս­քեր եւ «ան­ճա­շակ» յու­շա­կո­թո­ղը

­Մին­չեւ տա­րի մը ա­ռաջ, ­Վան քա­ղա­քի մուտ­քին, խո­շոր, լու­սա­ւոր ու ա­ղեղ­նա­ձեւ կա­մա­րին վրայ, թրքե­րէն, հա­յե­րէն ու անգ­լե­րէն լե­զու­նե­րով «բա­րի ե­կաք» նշա­նա­խօս­քով կը դի­մա­ւո­րո­ւէին այս քա­ղա­քը մուտք գոր­ծող այ­ցե­լու­նե­րը։ ­Պե­տա­կան լռե­լեայն ու ա­նե­րե­ւոյթ ճնշու­մի հե­տե­ւան­քով, հա­յե­րէ­նը զեղ­չո­ւե­ցաւ կամր­ջակ­նե­րէն եւ «բա­րի գա­լուստ»ը կը նշո­ւի միայն եր­կու լե­զու­նե­րով այ­լեւս, կա­ռոյ­ցի հա­մա­չա­փին չհա­մա­պա­տաս­խա­նող ան­հա­մա­չափ ի­րո­ղու­թիւն մը հան­դի­սադ­րե­լով։
­Հա­յե­րէն լե­զո­ւով ալ վեր­տա­ռու­թիւ­նը նա­խա­ձեռ­նու­թիւնն էր ­Վա­նի քա­ղա­քա­պե­տին, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն ե՛ւ բա­ռա­յին, ե՛ւ իր կա­րե­լիու­թեան սահ­ման­նե­րուն մէջ գործ­նա­կան ար­տա­յայ­տու­թիւն­ներ դրսե­ւո­րեց հա­յու­թեան հաս­ցէին։
Կ­’ե­րե­ւի հա­յու կա­ղա­պա­րեալ պատ­կա­նե­լիու­թիւ­նը այն­քան ալ հար­կադ­րա­կան չէր հայ ըլ­լա­լու, կամ հայ զգա­լու հա­մար…
Չ­մոռ­նանք, որ այդ նոյն շրջան­նե­րուն մէջ, մե­ծա­դիր յու­շա­կո­թող մը կանգ­նե­ցաւ, շրջա­նի քիւրտ քա­ղա­քա­պե­տի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, հայ եւ թուրք ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ա­պա­գայ բա­րե­կա­մու­թեան զարկ տա­լու հա­մար, բայց այդ կո­թողն ալ վար առ­նո­ւե­ցաւ եր­կար ու յա­մառ հե­տապն­դում­նե­րէ ետք, նոյ­նինքն այդ օ­րե­րու վար­չա­պետ Էր­տո­ղա­նի ճի­գե­րով, որ սպառ­նա­ցած էր դատ բա­նալ վաս­տա­կա­ւոր ար­ձա­նա­գոր­ծին դէմ, այդ յու­շա­կո­թո­ղը եր­կու ժո­ղո­վուրդ­նե­րու բա­րե­կա­մու­թեան ար­ժա­նի չհա­մա­րե­լով, եւ այն պատ­ճա­ռա­բա­նու­թեամբ որ ար­ձա­նը «գե­ղե­ցիկ ու ճա­շա­կա­ւոր» չէր, վի­ճե­լի դարձ­նե­լով ճա­շա­կի ըմբռ­նու­մի ու վա­յել­չու­թեան շնոր­հի վար­կա­ծի տե­սու­թիւ­նը։
­Հո­գե­կան մեր­ժու­մի ու այ­լա­մեր­ժու­մի պա­հեր կ’ապ­րինք, մա­նա­ւանդ երբ ճշմար­տու­թիւ­նը կը վախց­նէ։ ­Թէ­կուզ վար­չա­պե­տին։ Ալ ո՞վ կը խօ­սի հա­յե­րէ­նով «բա­րի ե­կաք»ի նշա­նա­խօս­քին հա­մար։
Ա­հա՛ ցե­ղա­յին խտրա­կա­նու­թեան բա­ցա­յայտ օ­րի­նակ մը, որ յա­ռաջ կը քշո­ւի ե­րեւ­ցող ու չե­րեւ­ցող հա­զա­րու­մէկ ար­գելք­նե­րով։
Ն­շե­լի է, որ Իգ­դի­րի (Ըգ­տըր) մէջ՝ «բա­րի ե­կաք»ի կա­մա­րա­ձեւ պա­տո­ւան­դան­նե­րէն քա­նի մը հա­տի վրայ, ատր­պէյ­ճա­նե­րէն ալ գրո­ւած է (թրքե­րէն, անգ­լե­րէն ու ատր­պէյ­ճա­նե­րէն) քա­նի որ քրտաբ­նակ այդ շրջան­նե­րուն մէջ, քիւր­տե­րու ներ­քին տա­րա­կար­ծու­թիւն­նե­րուն պատ­ճա­ռով, փո­խա­նակ մե­ծա­մաս­նա­կան քիւր­տե­րու, եր­կու ա­զե­րի քա­ղա­քա­պետ­ներ ընտ­րո­ւած են, ոչ լիար­ժէք թրքա­կան պատ­կա­նե­լիու­թեան դի­մաց, լիար­ժէք ա­զե­րիա­կան պատ­կա­նե­լիու­թեան յատ­կա­նիշ մը դրոշ­մե­լու խաբ­կան­քով, ան­գամ մը եւս վկա­յա­կո­չե­լով ներ­քին պա­ռակ­տում­նե­րու ժխտա­կան հե­տե­ւանք­նե­րը եւ ար­ժէ­քա­յին հա­մա­կար­գե­րու փաս­տա­յին սկզբունք­նե­րը խախ­տե­լով։

­Քիւր­տե­րը կը ռմբա­կո­ծո­ւին, լեռ­նագ­նաց­ներն ալ Ա­րա­րատ բարձ­րա­նալ կը ցան­կան

Կ­’ար­ժէ հոս քա­նի մը խօսք ը­սել Ա­րա­րա­տի մա­սին, որ թուր­քե­րը «Աղ­րը տաղ» կը կո­չեն։ Ա­րա­րա­տէն ճա­նա­պարհ­ներ կ’ուղ­ղո­ւին դէ­պի Էրզ­րում ու ­Պարս­կաս­տան։
Ա­րա­րա­տը ­Վա­նէն 250 քի­լի­մեթր հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ կը գտնո­ւի։ Աղ­րը գիւ­ղէն 60 քի­լո­մեթր հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ կը սկսի ե­րե­ւիլ լե­ռը իր զոյգ գա­գաթ­նե­րով. — ձա­խէն՝ ­Մեծ ­Մա­սի­սը, ա­ջէն՝ ­Փոքր ­Մա­սի­սը։ ­Հա­յաս­տա­նէն գա­գաթ­նե­րը բո­լո­րո­վին հա­կա­ռակ ուղ­ղու­թիւն ու­նին, ա­ջին՝ ­Մեծ ­Մա­սի­սը, ձա­խին՝ ­Փոքր ­Մա­սի­սը։ Շր­ջա­նը՝ ըստ թրքա­կան վի­ճա­կագ­րու­թիւն­նե­րու, 117 հա­զար բնա­կիչ կը հա­շո­ւէ, որ ամ­բող­ջու­թեամբ բնա­կո­ւած է քիւր­տե­րով։ Տ­րո­ւած ըլ­լա­լով որ Ա­րա­րա­տը «թշնա­մի» ­Հա­յաս­տա­նին հետ սահ­ման կը կազ­մէ, եւ քա­նի քիւրտ մար­տիկ­ներ ա­պաս­տան կը գտնեն Ա­րա­րա­տի լան­ջե­րուն վրայ, ­Թուր­քիոյ զի­նեալ ու­ժե­րու զօ­րա­նոց­նե­րը ա­մէն տեղ խտա­ցած ներ­կա­յու­թիւն կը կազ­մեն։ Ա­րա­րա­տը յա­ճա­խա­կիօ­րէն թուրք բա­նա­կի ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու թա­տե­րա­բեմ կը դառ­նայ, P.K.K.ի ռազ­միկ­նե­րուն դէմ շղթա­յա­զեր­ծո­ւող օ­դա­յին թէ ցա­մա­քա­յին լայ­նա­մաշ­տապ կոյր ռմբա­կո­ծում­նե­րով։
Եր­կու ժո­ղո­վուրդ. թուրք եւ քիւրտ. եր­կուքն ալ կռո­ւող. ա­ռա­ջի­նը միշտ յար­ձա­կող, վայ­րագ ու տմար­դի. երկ­րոր­դը ե՛ւ յար­ձա­կող, ե՛ւ պաշտ­պա­նո­ւող։ Կ­ռուող թուր­քե­րու կռո­ւող սուլ­թան­նե­րը՝ ­Թուր­քիան վե­րա­ծե­ցին ­Մի­ջերկ­րա­կա­նի, ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի, ­Պալ­քան­նե­րու եւ ­Մի­ջին Եւ­րո­պա­յի ա­մէ­նէն տա­րա­ծուն կայս­րու­թեան, որ հա­սաւ մին­չեւ ­Վիեն­նա­յի դար­պաս­նե­րը։ ­Բայց վե­րելք­նե­րը վտանգ­ներ ալ ու­նին. նա­՛եւ ան­կում­ներ։ ­Թուր­քիան խօ­սուն վկա­յու­թիւն մը կը կազ­մէր ե­րէկ, նաեւ՝ այ­սօր։
2015ի ամ­րան՝ Ա­րա­րա­տի թուրք քա­ղա­քա­պե­տը, ա­պա­հո­վու­թեան պատ­ճառ­նե­րով ար­գի­լեց Ա­րա­րատ բարձ­րա­նա­լու լեռ­նագ­նա­ցու­թիւ­նը, պա­տե­րազ­մա­կան յա­տուկ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու պատ­ճա­ռով, լե­ռը եւ շրջա­կայ լեռ­նա­տա­րած­քը «պա­տե­րազ­մա­կան յա­տուկ գօ­տի» հռչա­կե­լով։
Ա­րա­րա­տի կաթ­սան կ’ե­րե­ւե­փի լե­րան սպի­տակ ձիւ­նե­րու շու­քին տակ։
­Թուրք լեռ­նագ­նաց­ներ, ո­րոնց միա­ցած են օ­տար եր­կիր­նե­րէ այս մար­զի սի­րա­հար­ներ՝ յայ­տա­րա­րու­թիւն մը հրա­տա­րա­կած են վեր­ջերս, ուղ­ղո­ւած ­Թուր­քիոյ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն, ո­րուն մէջ կը նշեն թէ՝ 1998-2015 իշ­խա­նու­թիւն­նե­րու թոյլ­տո­ւու­թեամբ, ար­տօ­նուած էր լեռ­նագ­նա­ցու­թիւ­նը Ա­րա­րա­տի վե­րեւ, իսկ 2002էն ի վեր ալ լեռ­նա­գա­ւառն ու լեռ­նա­դաշ­տը բաց էր զբօ­սաշր­ջա­կան այ­ցե­լու­թիւն­նե­րու դի­մաց։ Եր­կու տա­րիէ ի վեր լե­րան տա­րած­քը բո­լո­րո­վին փակ է ու մագլ­ցիլն ալ բա­ցար­ձա­կա­պէս ար­գի­լո­ւած։
­Լեռ­նագ­նաց­նե­րը ընդ­հան­րա­պէս Ա­րա­րատ կը բարձ­րա­նան եր­կու ուղ­ղու­թեամբ՝ Իգ­դի­րէն, դրա­ցի ­Թուղ­լու­ճա­յէն եւ ­Տո­ղու ­Պա­յա­զի­տէն (79.000 բնա­կիչ)։ Իգ­դի­րէն (որ ու­նէր 100 հա­զար բնա­կիչ մին­չեւ 1995, կը պահ­պա­նո­ւէին հայ­կա­կան քա­րա­շէն տու­ներ, ո­րոնք քան­դո­ւե­ցան ու ա­նոնց փո­խա­րէն բազ­մա­յար­կա­նի­ներ բարձ­րա­ցան) դէ­պի Ա­րա­րա­տի քա­ղա­քը հե­ռա­ւո­րու­թիւ­նը 139 քի­լո­մեթր է։ ­Թուր­քերն ու ա­զե­րի­նե­րը Իգ­դի­րէն կ’ուղ­ղո­ւին դէ­պի ­Սուր­մա­լու, ­Պա­յա­զիտ եւ ­Նա­խի­ջե­ւան։
­Սուր­մա­լուն ծա­նօթ հե­րո­սա­կան քա­ղաք է, որ կը յի­շեց­նէ մեզ 25 ­Հոկ­տեմ­բեր 1920ին ճա­կա­տագ­րա­կան կռիւ­նե­րը, ո­րոնք յան­գած էին հա­յոց բա­նա­կի յաղ­թա­նա­կին։ Այդ կռիւ­նե­րուն մաս­նակ­ցած էր զօ­րա­վար Դ­րօ (այդ օ­րե­րու ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան պա­տե­րազ­մա­կան նա­խա­րար) եւ զօ­րա­վար ­Սե­պու­հի գլխա­ւո­րած բա­նա­կը, ո­րու կող­քին կը կռո­ւէր նաեւ Ս­տե­փան ­Ծա­ղի­կեա­նը։
Թր­քա­կան Իգ­դի­րի դի­մա­ցի կող­մը կը հա­մա­պա­տաս­խա­նէ Էջ­միած­նի շրջա­նին, Ա­րաք­սի եւ Ա­խու­րեա­նի միաց­ման գի­ծի կող­քին կը գտնո­ւի հայ­կա­կան ­Հոկ­տեմ­բե­րեա­նը, իսկ ­Կար­սի յա­րակ­ցու­թեամբ ­Գիւմ­րին։
­Վե­րա­դառ­նանք լեռ­նագ­նաց­նե­րուն։ Այս վեր­ջին­նե­րուն խնդի­րը լու­ծե­լու հա­մար, ա­նոնք կոչ ուղ­ղած են թրքա­կան տե­ղա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն, բա­նալ լեռ­նա­հո­վի­տը ի­րենց առ­ջեւ, որ­պէս­զի կա­րե­նան դար­ձեալ «մագլ­ցիլ ի­րենց սի­րե­լի լե­ռը»։
1915ի ­Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն վերջ՝ փրկո­ւած հա­յե­րը հե­ռա­ցան այդ շրջա­նէն։ ­Հա­յե­րու չթա­ղո­ւած ոս­կոր­նե­րը ո՞վ հա­ւա­քեց։ Կ­’ը­սեն՝ թէ դիակ­նե­րու վրա­յէն ոս­կե­ղէն, թան­կար­ժէք գանձ ու գո­հա­րե­ղէն փնտռող մար­դիկ կա­յին, որ այս գոր­ծը գար­շե­լի ար­հես­տի վե­րա­ծած էին։ Ա­նոնց ա­նուն մըն ալ կը տրո­ւէր՝ «է­ֆի­լե­ճի­ներ» (գան­ձա­գող­ներ), ո­րոնք անհ­րա­ժեշտ «դիազն­նու­թիւ­նը» կա­տա­րե­լէ ետք, կ’եր­թա­յին հա­յե­րու տու­նե­րը եւ ա­նոր շրջա­կայ­քի տա­րած­քին վրայ խա­չի նշան­ներ կը փնտռէին, հա­ւա­տա­լով որ հա­յե­րը հոն թա­ղած էին ի­րենց արկղ­նե­րը, հարս­տու­թիւ­նը, կամ հարս­տու­թիւ­նը ցոյց տո­ւող յու­սադ­րիչ քար­տէ­սը։
­Կը պատ­մեն, թէ «է­ֆի­լե­ճի­նե­րու» կո­ղո­պու­տի այս ար­շաւ­նե­րը, եր­բեմն ա­միս­ներ, եր­բեմն տա­րի­ներ կը տե­ւէին, ու յա­ճախ ան­կէ վե­րա­դար­ձող­նե­րը ձեռ­նու­նայն ու խե­լա­գա­րո­ւած կ’ըլ­լա­յին ի­րենց յու­սա­խա­բու­թեան իբ­րեւ ար­դիւնք բան գտած չըլ­լա­լուն հա­մար։ Ա­սոնց լե­ղա­համ ար­կա­ծախնդ­րու­թիւն­նե­րուն շուրջ գիրք մըն ալ գրո­ւած է թրքե­րէ­նով։
­Գան­ձա­գող­նե­րու վեր­ջին հե­տա­խու­զու­թիւ­նը կա­տա­րո­ւած է քա­նի մը շա­բաթ ա­ռաջ, երբ ­Վա­նի Ար­ճէշ գա­ւա­ռին մէջ գտնո­ւող Ար­ծո­ւա­բերդ վան­քին մէջ գանձ գտնե­լու ակն­կա­լի­քով փո­սեր փո­րո­ւած են վան­քին մէջ, ո­րու հե­տե­ւան­քով գան­դո­ւած են պա­տե­րը, պա­րիսպ­ներն ու խաչ­քա­րե­րը։
7-8րդ ­դա­րուն կա­ռու­ցո­ւած Ար­ծո­ւա­բեր­դը, որ 19րդ­ եւ 20րդ ­դա­րե­րուն են­թար­կո­ւած է թուր­քե­րու եւ քիւր­տե­րու յար­ձա­կում­նե­րուն, այժմ աղ­բա­կոյ­տի վե­րա­ծո­ւած է։ ­Հոն՝ ե­կե­ղե­ցի յի­շեց­նող բան չկայ։
­Գան­ձա­գող­նե­րու այս օ­րե­րու թի­րախ կը դառ­նան նաեւ ­Վա­նի Ար­տա­մէտ գիւ­ղի ­Սուրբ ­Գէորգ ե­կե­ղե­ցին եւ ­Սուրբ Աս­տո­ւա­ծա­ծին վան­քը։ Ա­ռա­ջի­նէն՝ միայն կի­սա­փուլ պատ մը մնա­ցած է։
­Վեր­ջերս նաեւ ­Կիւ­միւշ­հա­նէ (Տ­րա­պի­զո­նի եւ ­Սե­բաս­տիոյ մի­ջեւ. յոյ­նե­րը կը կո­չեն Ար­ղի­րու­փո­լիս) հայ­կա­կան ­Սուրբ Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պե­ղում­ներ կա­տա­րո­ւած են եւ ե­կե­ղե­ցին ե­րեք մեթր բարձ­րու­թեամբ հո­ղով լե­ցո­ւած է։ ­Հոն գտնո­ւած են սիւ­ներ, զար­դա­քան­դակ­ներ եւ հա­յե­րէն ար­ձա­նագ­րու­թիւն­ներ։ ­Մին­չեւ 1915 թո­ւա­կա­նը այս քա­ղա­քը կը հա­շո­ւէր 15.000 խառն բնակ­չու­թիւն, ո­րուն 1500ը հա­յեր։ ­Սեւ­ծո­վեան այս վան­քը հա­յե­րուն հա­մար ուխ­տա­տե­ղի ե­ղած էր։
­Վեր­ջին նո­րու­թիւն­նե­րու հա­մա­ձայն, ­Վա­նի շրջա­նի ­Պահ­չե­սէ­րայ քա­ղա­քին մէջ, քա­ղա­քէն 7 քի­լո­մեթր հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ գտնո­ւող Ա­լիա­ղայ գիւ­ղին մէջ գտնո­ւող հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցին տե­ղա­կան հիւ­րա­նո­ցի վե­րա­ծո­ւած է (հո­ղէ տուն մը, եր­կու սե­նեա­կով, խո­հա­նո­ցով եւ լո­գա­րա­նով)։
­Տե­ղա­ցի­նե­րը կ­’ը­սեն, թէ ե­կե­ղե­ցին լիո­վին ոչն­չա­ցո­ւե­լու եզ­րին կը գտնո­ւի։
Բռ­նագ­րա­ւո­ւած ժո­ղո­վուրդ­նե­րուն ճա­կա­տա­գի­րը հիմ­նո­ւած կ’ըլ­լայ մեծ եր­կիր­նե­րու շա­հե­րուն, մաս­նա­ւո­րա­պէս այս շա­հե­րը չկորսնց­նե­լու վա­խին վրայ։