Մասնակցեցէ՛ք օսմանեան հայկական ժառանգութեան վերաբերող
դասախօսութեան եւ յուշ-իրեր հաւաքելու աշխատանոցին

­Յու­շա­մա­տեան կայ­քէ­ջը կը գոր­ծէ ար­դէն ութ տա­րիէ ի վեր։
Ա­նոր նպա­տակն է յօ­դո­ւած­նե­րու եւ տե­սո­ղա­կան գոր­ծիք­նե­րու ճամ­բով վե­րա­կանգ­նել Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան հա­յե­րու յի­շո­ղու­թիւ­նը, հե­տա­զօ­տել ա­նոնց ա­ռօ­րեայ կեան­քը։
«­Հա­մազ­գա­յին» հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թեան, «Ար­մե­նի­քա» պար­բե­րա­թեր­թի եւ «­Յու­շա­մա­տեան»ի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ տե­ղի պի­տի ու­նե­նան շարք մը ձեռ­նարկ­ներ՝ դա­սա­խօ­սու­թիւն­ներ եւ աշ­խա­տա­նոց­ներ:
Աշ­խա­տա­նոց­նե­րուն պա­րա­գա­յին, սի­րով հրա­ւի­րո­ւած էք տրա­մադ­րե­լու անձ­նա­կան նիւ­թեր (հին լու­սան­կար­ներ, ան­տիպ յու­շեր, առտ­նին ա­ռար­կա­ներ, վա­ւե­րա­թուղ­թեր, գիր­քեր, եւ այլն), ո­րոնք պատ­կա­նած են Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան ժա­մա­նակ­նե­րուն ապ­րած հայ ըն­տա­նիք­նե­րու։ Այս բո­լո­րը տեղ­ւոյն վրայ պի­տի թո­ւայ­նաց­նենք կամ լու­սան­կա­րենք, ա­պա ա­նոնք ան­մի­ջա­պէս պի­տի վե­րա­դար­ձո­ւին ի­րենց տէ­րե­րուն։ Հե­տա­գա­յին, սոյն նիւ­թե­րը պի­տի տե­ղադ­րո­ւին «­Յու­շա­մա­տեան» կայ­քէ­ջին վրայ՝ www.houshamadyan.org

Ա. ­Դա­սա­խօ­սու­թիւն

­Հինգ­շաբ­թի՝ 28 ­Նո­յեմ­բեր 2019, ժա­մը 20։30ին
­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բին մէջ:
­Բաց­ման խօսք՝ ­Յա­րու­թիւն ­Քիւրք­ճեան:
­Պի­տի դա­սա­խօ­սէ՝ ­Վա­հէ ­Թաշ­ճեան
«­Յու­շա­մա­տեան ծրա­գի­րը» նիւ­թով:

Բ. ­Դա­սա­խօ­սու­թիւն

Ուր­բաթ՝ 29 ­Նո­յեմ­բեր 2019, ժա­մը 20։30ին
­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» ­կեդ­րոն
­Բաց­ման խօսք՝ ­Գո­ւին ­Մի­նա­սեան:
­Պի­տի դա­սա­խօ­սէ՝ ­Վա­հէ ­Թաշ­ճեան
«­Յու­շա­մա­տեան ծրա­գի­րը» նիւ­թով:

Ա. Աշ­խա­տա­նոց

­Շա­բաթ՝ 30 ­Նո­յեմ­բեր 2019, ա­ռա­ւօ­տեան
ժա­մը 11:00էն 18:00 Աշ­խա­տա­նոց
(յուշ-ի­րե­րու հա­ւաք)
Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կումբ

Բ. Աշ­խա­տա­նոց

­Կի­րա­կի՝ 1 ­Դեկ­տեմ­բեր 2019, ա­ռա­ւօ­տեան
ժա­մը 11:00էն 18:00 Աշ­խա­տա­նոց
(յուշ-ի­րե­րու հա­ւաք)
­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րոն


Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար դիմել՝

Գուին Մինասեանին 697 408 2215 եւ Վերժին Կարապետեանին 694 676 8714