Ապ­րիլ 14ին կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը ար­դի հայ գրա­կա­նու­թեան դա­սա­կան­նե­րէն բա­նաս­տեղծ ­Յով­հան­նէս ­Յով­հան­նի­սեա­նի, որ ի­րա­ւամբ կը հան­դի­սա­նայ նա­խա­կա­րա­պե­տը ա­րե­ւե­լա­հայ քնա­րեր­գու­թեան։
Ե­թէ մին­չեւ ­Յով­հան­նէս ­Յով­հան­նի­սեան ա­րե­ւե­լա­հայ քեր­թո­ղու­թիւ­նը կլա­նո­ւած էր ­Գա­մառ-­Քա­թի­պա­յի եւ ­Զար­թօն­քի ­Սե­րուն­դի ազ­գա­յին-հայ­րե­նա­սի­րա­կան եւ հռե­տո­րա­կան-խրա­տա­կան շուն­չով, ա­պա Յ. ­Յով­հան­նի­սեա­նի նո­րա­շունչ քնա­րեր­գու­թեամբ նոր դա­րաշր­ջան բա­ցո­ւե­ցաւ ա­րե­ւե­լա­հայ գրող­նե­րու գե­ղա­պաշտ սե­րուն­դին՝ ­Յով­հան­նէս ­Թու­մա­նեա­նի, Ա­ւե­տիք Ի­սա­հա­կեա­նի եւ ­Վա­հան ­Տէ­րեա­նի ո­րա­կով մե­ծա­տա­ղանդ բա­նաս­տեղծ­նե­րու առ­ջեւ։
1864ին ­Վա­ղար­շա­պատ (Էջ­միա­ծին) ծնած՝ ­Յով­հան­նէս ­Յով­հան­նի­սեան նախ­նա­կան իր կրթու­թիւ­նը ստա­ցաւ նախ գիւ­ղի ծխա­կան վար­ժա­րա­նին, ա­պա՝ Ե­րե­ւա­նի պե­տա­կան բարձ­րա­գոյն նա­խակր­թա­րա­նին մէջ։
13 տա­րե­կա­նին ծնող­քը զինք ու­ղար­կեց ­Մոս­կուա­յի «­Լա­զա­րեան» ­Ճե­մա­րա­նը, ուր ա­շա­կեր­տեց Սմ­բատ ­Շա­հա­զի­զի, ո­րուն խրա­խու­սան­քով պա­տա­նի տա­րի­քէն ­Յով­հան­նի­սեան սկսաւ ո­տա­նա­ւոր­ներ գրել եւ լոյս ըն­ծա­յել ­Ճե­մա­րա­նի ու­սա­նո­ղա­կան պար­բե­րա­թեր­թին մէջ։
Գ­րե­լու շնորհ­քով օժ­տո­ւած եւ ու­սում­նա­տենչ՝ Յ. ­Յով­հան­նի­սեան հե­տե­ւե­ցաւ ու ա­ւար­տեց ­Մոս­կո­ւա­յի ­Հա­մալ­սա­րա­նի պատ­մու­թեան եւ լե­զո­ւա­գի­տու­թեան ճիւ­ղը, ուր հմտա­ցաւ ոչ միայն ռու­սե­րէ­նի, այ­լեւ անգ­լե­րէ­նի, լա­տի­նե­րէ­նի ու հին յու­նա­րէ­նի ի­մա­ցու­թեան մէջ։ ­Միա­ժա­մա­նակ գրա­կա­նու­թիւն դա­սա­ւան­դեց «­Լա­զա­րեան» ­Ճե­մա­րա­նի մէջ։
­Մոս­կո­ւա­յի մէջ ապ­րած տաս­նը­մէկ տա­րի­նե­րը (1877-1888) ­Յով­հան­նէս ­Յով­հան­նի­սեա­նի հա­մար ե­ղան ոչ միայն մաս­նա­գի­տա­կան պատ­րաս­տու­թեան, այ­լեւ՝ ժա­մա­նա­կի ռուս յայտ­նի գրող­նե­րու հետ սերտ ծա­նօ­թաց­ման բախ­տո­րոշ շրջան մը, որ մին­չեւ մահ հու­նա­ւո­րեց ա­րե­ւե­լա­հայ քնա­րեր­գու­թեան հե­տա­գայ շնոր­հա­զարդ նա­հա­պե­տին գրա­կան-ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան քայ­լե­րը։
­Յով­հան­նէս ­Յով­հան­նի­սեան աշ­խոյժ մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րաւ ­Մոս­կո­ւա­յի հայ ու­սա­նո­ղու­թեան Գ­րա­կան Ըն­կե­րու­թեան ծա­ւա­լած ինք­նա­զար­գաց­ման եւ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ե­ռուն կեան­քին։ Այդ ըն­կե­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ալ, 1887ին, երբ Յ. ­Յով­հան­նի­սեան հա­մալ­սա­րա­նա­կան իր ուս­ման վեր­ջին տա­րին կը լրաց­նէր, լոյս տե­սաւ ­Յով­հան­նի­սեա­նի բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րու ա­ռա­ջին գրքոյ­կը, որ մեծ հռչակ ա­պա­հո­վեց 24 տա­րե­կան բա­նաս­տեղ­ծին։
Իր ա­ռա­ջին բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րէն իսկ, ­Յով­հան­նի­սեան ու­շադ­րու­թիւն գրա­ւեց ե՛ւ քնա­րա­կան իր նո­րա­րար հնչե­ղու­թեամբ, ե՛ւ ար­դի հա­յու թար­մա­շունչ յու­զաշ­խար­հով։ Այդ­պի­սին է, ա­հա՛, 1884ին լոյս տե­սած քսա­նա­մեայ բա­նաս­տեղ­ծին «Ա­ւե­րակ» քեր­թո­ւա­ծը.

Որ­պէս վա­ղե­մի մի ա­ւան­դու­թիւն
­Կամ շքեղ ե­րազ ան­մեղ ման­կու­թեան,
­Կեն­դա­նա­նում է այ­սօր իմ մտքում
Խ­րոխտ ա­ւե­րակն նախ­նեաց մե­ծու­թեան.
Այս­տեղ բե­կոր­ներ վսեմ ա­րո­ւես­տի,
Այն­տեղ յի­շա­տակն ար­քու­նի փա­ռաց,
Եւ վկա­յա­րան սրբա­զան ուխ­տի,
Եւ տխուր հետ­քը մե­ծա­շուք կե­նաց…

Օ՜հ, այս­պէս ողջ մեր կեանքն է վա­ղան­ցիկ,
Ող­ջը լոկ ծաղր է ան­սիրտ բնու­թեան,
Եւ սէր, եւ հրճո­ւանք հա­մայն գե­ղե­ցիկ
­Զոհ է ա­ւե­րի եւ մո­ռա­ցու­թեան,
Ինչ­պէս պատ­րան­քը հեշ­տա­սի­րու­թեան,
Ինչ­պէս գրգի­ռը պա­տա­նու ա­րեան,
­Խա­բու­սիկ ժպիտն աշ­նան ա­րե­ւոյ.-
­Բո­լո՛­րը վաղն է ան­հե­տա­նա­լու։

­Ղե­ւոնդ Ա­լի­շան փու­թաց ող­ջու­նե­լու ա­րե­ւե­լա­հայ քնա­րեր­գու­թեան նոր շուն­չին յայտ­նու­թիւ­նը՝ Յ. ­Յով­հան­նի­սեա­նի գրա­կան ան­դաս­տան մուտ­քով։
­Մոս­կո­ւա­յի հա­մալ­սա­րա­նէն 1888ին վկա­յո­ւե­լով, Յ. ­Յով­հան­նի­սեան 1889ին ձեռ­նար­կեց դէ­պի Եւ­րո­պա շրջապ­տոյ­տի մը. ե­ղաւ Կ.­Պո­լիս, ­Վիեն­նա, ­Փա­րիզ եւ ­Լոն­տոն՝ գրա­կան իր հե­տաքրք­րու­թիւն­նե­րուն յա­գուրդ տա­լով եւ մօ­տէն ծա­նօ­թա­նա­լով իր ժա­մա­նա­կի եւ­րո­պա­կան գրա­կան շար­ժում­նե­րուն։
Երբ վե­րա­դար­ձաւ հայ­րե­նի ծննդա­վայր, Յ. ­Յով­հան­նի­սեան ու­սուց­չա­կան պաշ­տօն ստանձ­նեց Էջ­միած­նի «­Գէ­րո­գեան» ­Ճե­մա­րա­նին մէջ, ուր ռու­սա­կան գրա­կա­նու­թիւն եւ յու­նա­րէն դա­սա­ւան­դեց ամ­բողջ տաս­նա­մեակ­ներ։
1908ին լոյս տե­սաւ իր բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րու երկ­րորդ հա­տո­րը, որ պա­տո­ւան­դա­նը հան­դի­սա­ցաւ ա­նոր ար­ժէ­քին ու տե­ղին ա­րե­ւե­լա­հայ ար­դի գրա­կա­նու­թեան քնա­րեր­գակ բա­նաս­տեղծ­նե­րու փա­ղան­գին մէջ։
1912ին ար­ժա­նա­ւո­րա­պէս տօ­նո­ւե­ցաւ ա­նոր գրա­կան եւ կրթա­կան գոր­ծու­նէու­թեան ե­րես­նա­մեա­կի յո­բե­լեա­նը։
Ի տար­բե­րու­թիւն իր սերն­դա­կից­նե­րու մեծ մա­սին՝ Յ. ­Յով­հան­նի­սեան հե­ռու մնաց ազ­գա­յին-հա­սա­րա­կա­կան ե­ռուն գոր­ծու­նէու­թե­նէ եւ կեդ­րո­նա­ցաւ իր ու­սուց­չա­կան ու գրա­կան-ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան աշ­խա­տանք­նե­րուն վրայ։
Այ­սու­հան­դերձ՝ Յ. ­Յով­հան­նի­սեան բնաւ իր յու­զաշ­խար­հը չփա­կեց հայ կեան­քը փո­թոր­կող մեծ ցնցում­նե­րուն առ­ջեւ, ո­րոնք խոր անդ­րա­դարձ ու­նե­ցան իր բա­նաս­տե­ղու­թեան վրայ եւ ար­ձա­գանգ գտան ա­նոր հե­տա­գայ գոր­ծե­րուն մէջ։
Ընդ­հա­կա­ռակն՝ 1894-1896ի հա­մի­տեան կո­տո­րած­նե­րէն սկսեալ, հայ ժո­ղո­վուր­դին դէմ ուղ­ղո­ւած թուր­քեւ­թա­թար ջար­դա­րար հա­րո­ւած­նե­րը խոր ար­ձա­գանգ գտան Յ. ­Յով­հան­նի­սեա­նի նե­րաշ­խար­հին մէջ, ներշնչ­ման աղ­բիւր դառ­նա­լով ա­նոր ազ­գա­յին-քնա­րա­կան գոր­ծե­րուն, ինչ­պի­սին ե­ղաւ 1897ին գրո­ւած «­Նոր ­Գա­րուն» բա­նաս­տեղ­ծու­թիւ­նը.

­Քեզ ըս­պա­սող չը­մը­նաց, Ո՞ւր ես գա­լի, ա՛յ գա­րուն.
­Գովքդ ա­սող չըմ­նաց, ­Զուր ես գա­լի, ա՛յ գա­րուն։

­Սեւ-մութ պա­տեց աշ­խար­հին, ­Սար ու ձոր դա­ռան ա­րին,
­Մեզ վայ բե­րեց էս տա­րին.- Ո՞ւր ես գա­լի, ա՛յ գա­րուն։

­Բիւլ­բիւ­լը գայ՝ թող ձէն տայ, էյ ո՞վ պի­տի քեզ խնդայ,
էլ ո՞ր սիր­տը կը թնդայ.- ­Զուր ես գա­լի, ա՛յ գա­րուն։

­Բիւլ­բիւլն ե­կաւ՝ վարդ չու­նի, ­Ծաղ­կո­ցը կայ՝ վարդ չու­նի.
Էլ ո՛վ ա որ դարդ չու­նի.- Ո՞ւր ես գա­լի ա՛յ գա­րուն։

­Դու ետ բե­րիր հաւ­քե­րին, Ո՞նց տէր ըլ­նեն բը­նե­րին.
Էլ տեղ չկայ մեր երկ­րին.- ­Զուր ես գա­լի, ա՛յ գա­րուն։

Ա­շու­ղի բե­րա­նը փակ, ­Սազ-քեա­ման­չէն փա­կի տակ,
­Սիրտն ա էր­ւում անկ­րակ.- Ո՞ւր ես գա­լի, ա՛յ գա­րուն։

­Քես ըս­պա­սող չը­մը­նաց, ­Զուր ես գա­լի, ա՛յ գա­րուն.
­Գով­քըդ ա­սող չը­մը­նաց.- Ո՞ւր ես գա­լի, ա՛յ գա­րուն։

­Յով­հան­նէս ­Յով­հան­նի­սեա­նի իւ­րա­յա­տուկ ար­ժէ­քին եւ տե­ղին ար­ժե­ւո­րու­մը կա­տա­րող հե­ղի­նա­կա­ւոր մեր գրող­ներն ու քննա­դատ­նե­րը, ինչ­պէս Ա­ւե­տիք Ի­սա­հա­կեան, ­Յով­հան­նէս ­Թու­մա­նեան եւ ­Նի­կոլ Աղ­բա­լեան, միա­ձայ­նու­թեամբ կը նշեն, որ Յ. ­Յով­հան­նի­սեան 1880ա­կան­նե­րու հայ ի­րա­կա­նու­թեան գրա­կան հա­րա­զատ հա­յե­լին ե­ղաւ։
­Հայ­կա­կան, ռու­սա­կան եւ եւ­րո­պա­կան տա­րո­ղու­թեամբ՝ ընդ­հա­նուր հիաս­թա­փու­թեան ժա­մա­նա­կաշր­ջան մը ե­ղան 1880ա­կան տա­րի­նե­րը, յատ­կա­պէս երկ­րորդ կի­սուն։
Ո­րո­շա­պէս ազ­գա­յին ա­ռու­մով՝ ­Հայ­կա­կան ­Հար­ցին բա­ժին հա­նո­ւած հա­մեւ­րո­պա­կան ան­տար­բե­րու­թիւ­նը — ­Սան Ս­թե­ֆա­նո­յի եւ ­Պեր­լի­նի դաշ­նա­գիր­նե­րու կնքման շրջա­նին — ծանր հա­րո­ւած հաս­ցուց օս­մա­նեան բռնա­տի­րու­թեան դա­ժան լու­ծէն հան­գիստ շունչ քա­շե­լու հա­մազ­գա­յին մեր յոյ­սե­րուն։
­Պանդխ­տու­թեան եւ ուս­ման հա­մար ­Ռու­սաս­տան եւ Եւ­րո­պա թա­փած հայ ե­րի­տա­սար­դու­թիւ­նը այ­լեւս չէր կրնար հո­գեմ­տա­ւոր սնուն­դի իր պա­հան­ջը բա­ւա­րա­րել սոսկ ­Զար­թօն­քի ­Սե­րուն­դին ազ­գա­յին-հայ­րե­նա­սի­րա­կան հռե­տո­րա­շունչ գրա­կա­նու­թեամբ։
Ա­հա ա՛յդ մթնո­լոր­տին մէջ յայտ­նո­ւած ­Յով­հան­նէս ­Յով­հան­նի­սեա­նի քնա­րեր­գու­թիւ­նը, իր մշա­կո­ւած ու բիւ­րեղ աշ­խար­հա­բա­րով, բա­նաս­տեղ­ծա­կան յան­գա­ւո­րու­մի եւ ե­րաժշ­տա­ւոր­ման նոր շուն­չով եւ ազ­գա­յին-հայ­րե­նա­սի­րա­կան, այլ մա­նա­ւանդ սի­րա­յին-ըն­կե­րա­յին զգայ­նու­թիւն­նե­րու իւ­րո­վի՝ ծայր աս­տի­ճան զգա­յուն ըն­կա­լու­մով, ա­րա­գօ­րէն գրա­ւեց բո­լո­րին ու­շադ­րու­թիւ­նը։
Իր տրտմու­թեամբ եւ մեղմ զգա­ցում­նե­րով հան­դերձ՝ Յ. ­Յով­հան­նի­սեա­նի բա­նաս­տեղ­ծու­թիւ­նը սիր­տէ բխող հա­րա­զատ երգ դար­ձաւ թէ՛ հայ պան­դուխ­տին, թէ՛ ուս­ման ծա­րաւ եւ օ­տա­րաց­ման ա­մէ­նօ­րեայ սպառ­նա­լի­քին են­թա­կայ հայ ե­րի­տա­սար­դին եւ թէ, վեր­ջա­պէս, սե­փա­կան ժո­ղո­վուր­դին ցաւն ու վիշ­տը ապ­րող հայ հո­գի­նե­րուն հա­մար։
Ինչ­պէս որ «­Հա­տիկ» խո­րագ­րո­ւած իր գողտ­րիկ բա­նաս­տեղ­ծու­թեան մէջ ­Յով­հան­նի­սեան կ­’եր­գէ՝

«­Թա­ղեմ քեզ, հա­տի՛կ, եւ դար­դըս քեզ հետ,
«­Թէ Աս­տո­ւած ու­զեց, դու կա­նա­չե­ցիր,
«­Թող դար­դըս մեռ­նի գետ­նի տակ ան­հետ,
«­Դու ինձ մխի­թար կրկին տուն դար­ձի՛ր»…

­Կամ՝ «­Դու ե­րեւ­ցար ինչ­պէս վառ գար­նան» քեր­թո­ւա­ծին մէջ իր սէ­րը կու լայ.-

«Եւ ե­թէ դու էլ խա­բում ես, ո՜վ կոյս,
«­Սէր չէ խոս­տա­նում հա­յեաց­քըդ չքնաղ,
«­Թէ այս ան­գամ էլ ու­նայն է իմ յոյս,
«­Դար­ձեալ պի՜տ օրհ­նեմ հա­սա­կըդ մա­տաղ»…

­Յով­հան­նէս ­Յով­հան­նի­սեան սրտի եւ յոյ­սի ջեր­մու­թիւն նե­րար­կեց հա­մա­տա­րած հիաս­թա­փու­թեան ցուրտ ե­ղա­նա­կին մատ­նո­ւած ամ­բողջ սե­րուն­դի մը՝ ու­ղի հար­թե­լով հայ գրա­կա­նու­թեան ար­դի բա­նաս­տեղծ­նե­րու նո­րո­վի զարթ­նու­մին եւ ինք­նա­հաս­տատ­ման յաղ­թա­կան եր­թին առ­ջեւ։
­Յով­հան­նէս ­Յով­հան­նի­սեան մին­չեւ 1929 ապ­րե­ցաւ՝ ինք­նա­հա­ւա­տար­մու­թեամբ, իր կրթա­կան եւ գրա­կան-ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան աշ­խա­տան­քին նո­ւի­րե­լով իր ժա­մա­նակն ու շուն­չը։
­Թա­ղո­ւե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի ­Պան­թէո­նին մէջ՝ հա­յոց մե­ծե­րու կար­գին։