«Ու­րիշ ճա­նա­պարհ չկայ,
ներ­սից է լի­նե­լու փրկու­թիւ­նը,
ո­րով­հե­տեւ ներ­սից ենք փտած»:

­Յով. ­Թու­մա­նեան

ՌՈՒԲԷՆ ՅՈՎԱԿԻՄԵԱՆ

Ի­մաս­տուն­նե­րը միշտ թե­լադ­րել են, որ ե­թէ չգի­տէք՝ ո՞ւր էք գնում, ա­պա ստու­գէ՛ք եւ մի՛ մո­ռա­ցէք, թէ որ­տե­ղի՛ց էք գա­լիս։
­Մեր կար­ծի­քով՝ ճիշդ կը լի­նէր, որ այս ի­մաս­տու­թիւ­նը որ­պէս բնա­բան գրո­ւէր մեր սի­րե­լի երկ­րի կա­ռա­վա­րու­թեան բո­լոր գրա­սե­նեակ­նե­րի պա­տե­րին, գոր­ծող նա­խա­գա­հի լու­սան­կա­րի կող­քին։
­Միա­ժա­մա­նակ՝ յի­շեց­նենք յար­գե­լի ըն­թեր­ցո­ղին, որ երկ­րի ան­կա­խու­թեան կամ Ար­ցա­խի ա­զա­տագրման XYZա­մեակ­նե­րը շքերթ­նե­րով նշելն ու շքան­շան-պա­տո­ւոգ­րեր բա­ժա­նե­լը վստա­հօ­րէն մեզ ու­րա­խաց­նում են, բայց ան­կեղծ լի­նե­լու հա­մար պի­տի շեշ­տեմ, որ մեզ չեն ջեր­մաց­նում։
Ին­չո՞ւ։
Ո­րով­հե­տեւ բա­զում են չլու­ծո­ւած եւ մո­ռա­ցու­թեան մատ­նո­ւած մեծ կամ փոքր խնդիր­նե­րը, ո­րոնց մի մա­սը թե­րեւս ան­լու­ծե­լի են առ այժմ եւ բա­րեն­պաստ պայ­ման­նե­րի ու հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րի կա­րիքն ու պա­հանջն ու­նեն, ո­րոնց կող­քին նաեւ շատ են խնդիր­նե­րը, ո­րոնք լու­ծե­լի են, նաեւ ա­ռանց դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րի, բայց աչ­քա­թող են ա­րո­ւած, քան­զի այդ վի­ճա­կը ըստ ե­րե­ւոյ­թին կա՛մ շա­հա­բեր է ո­րոշ շրջա­նակ­նե­րի հա­մար, կա՛մ ուղ­ղա­կի ան­փու­թու­թիւնն ու տհա­սու­թիւ­նը տի­րա­կալ են։
Աչ­քա­ռու է եւ անհ­նար՝ չնկա­տել, որ մեր եր­կի­րը օ­րէց-օր հե­ռա­նում է ա­ռողջ բնօ­րի­նակ հայ­կա­կան մի­ջա­վայր ու հա­յու օր­րան լի­նե­լուց եւ այն տպա­ւո­րու­թիւնն է ստեղծ­ւում, թէ ոչ ոք պատ­կան մար­մին­նե­րի շրջա­նակ­նե­րում մտա­հո­գո­ւած է մեր ինք­նու­թեան պահ­պան­ման, վե­րա­կանգն­ման ու նաեւ զար­գաց­ման խնդիր­նե­րով։ ­Մենք այն միա­միտ­նե­րից չենք, ո­րոնք կար­ծում են, թէ կա­խար­դա­կան փայ­տի­կի մի­ջո­ցով կա­րե­լի է հար­ցեր լու­ծել կամ կար­գա­ւո­րել։ Այդ ա­նե­լու հա­մար տա­րի­ներ են պէտք՝ պա­րու­րո­ւած ճգնան­քով եւ քա­ղա­քա­կան կամ­քով։
­Մեր խօս­քը այն է, թէ որ­քան անց­նե­լիք ճա­նա­պար­հը եր­կար լի­նի, այն պար­տադ­րա­բար սկսւում է ա­ռա­ջին քայ­լով։ Ա­հա այդ սկզբնա­կան քայ­լի բա­ցա­կա­յու­թիւնն է մեզ ան­հանգս­տաց­նո­ղը։
Ե­թէ հան­րու­թեան առ­ջեւ լի­նի ո­րո­շա­կի ծրա­գիր, ուր պար­զօ­րէն ներ­կա­յա­ցո­ւեն, թէ ի՞նչ ուղ­ղու­թեամբ պի­տի ըն­թա­նանք եւ ի՞նչ մա­կար­դա­կի դժո­ւա­րու­թիւն­ներ պի­տի յաղ­թա­հա­րենք, իմ ներ­քին հա­մոզ­մունքն է, որ ո՛չ մէկ հայ չի զլա­նայ մաս­նա­կից լի­նե­լու այդ լու­ծը քա­շե­լու՝ նե­րա­ռեալ սփիւռ­քի մաս­նակ­ցու­թիւ­նը, որ­քան էլ ծանր լի­նի այն։
Որ­պէս առ­կայ փաս­տա­ցի օ­րի­նակ կա­րե­լի է նշել մեր քա­ջա­րի մար­տիկն­րին շփման գծի վրայ, ո­րոնք օր ու գի­շեր զգաստ ու պատ­րաստ դի­մագ­րա­ւում են դի­մա­ցի բո­րե­նի­նե­րի ոտնձ­գում­նե­րին, չնա­յած ցա­ւօք՝ յա­ճախ ենք ան­մեղ կո­րուստ­ներ ու­նե­նում։
Այս­տեղ կ­՝ու­զեմ մի փոքր շե­ղո­ւել՝ թող­նե­լով առ­կայ մտո­րում­նե­րի շա­ւի­ղը, ու անդ­րա­դառ­նալ այն փաս­տար­կում­նե­րին, որ լսում եմ Ե­րե­ւա­նում՝ տար­բեր հա­սա­կա­կից­նե­րի հետ հան­դի­պում­նե­րի ըն­թաց­քին, ո­րոն­ցից ո­մանք 88-92ի ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րի կեն­դա­նի մաս­նա­կից­ներն ու վկա­ներն են ե­ղել։ Ընդ­հա­նու­րի կար­ծիքն այն է, որ հա­յա­պահ­պան­ման բնա­գա­ւա­ռում, բնա­կան սերն­դա­փո­խու­թեամբ ո­րա­կա­կան մեծ կո­րուստ է ու­նե­ցել մեր ներ­կայ հա­սա­րա­կու­թիւ­նը։ Ան­կա­խու­թեան հա­մար պայ­քա­րի օ­րե­րին հա­յե­ցի մտա­ծե­լա­կեր­պը եւ հո­ղի տէ­րը լի­նե­լու ի­րա­ւուն­քի զգա­ցու­մը հաս­տա­տօ­րէն առ­կայ էին ճնշող մե­ծա­մաս­նու­թան գի­տակ­ցու­թեան մէջ եւ դա տե­ւեց այն­քան ժա­մա­նակ, մին­չեւ որ յան­ցա­գործ աշ­խար­հի տար­րե­րը կա­րո­ղա­ցան սղոս­կո­ւել պե­տա­կան կա­ռոյց­ներ՝ մոս­կո­վեան դրա­ծո­նե­րի հետ միա­ժա­մա­նակ՝ ձեռք-ձեռ­քի բռնած։ Ա­մէն ինչ փո­խո­ւեց, ա­լան-թա­լա­նը սկսո­ւեց, մութ եւ ցուրտ ձմեռ­նե­րի հետ մէկ­տեղ՝ սկիզբ ա­ռաւ չա­րա­բաս­տիկ ար­տա­գաղ­թը, ո­րի վեր­ջը դեռ չի ե­րե­ւում։
Ա­ւե­լի՛ն. մեր յար­գար­ժան նա­խա­գահ­նե­րից մէ­կը նոյ­նիսկ հա­մար­ձա­կո­ւեց յայ­տա­րա­րե­լու, թէ «ի՞նչ վատ է, որ գնում են ու փող են ու­ղար­կում»։ ­Յի­շեց­նենք՝ նաեւ. ե­թէ 15-23ին Ե­ղեռ­նից գաղ­թող­նե­րը գնում էին ի­րենց գլու­խը փրկե­լու հա­մար՝ յանձ­նո­ւե­լով ճեր­մակ ջար­դի ճի­րան­նե­րին, ա­պա այ­սօ­րո­ւան­նե­րը ուղ­ղա­կի գնում են ինք­նաս­պա­նու­թեան, չնա­յած այն­տեղ ո­մանք նիւ­թա­կան յա­ջո­ղու­թեան են հաս­նում, բայց ի վեր­ջոյ դա­տա­պար­տո­ւած են կորս­տեան, ո­րի խթան­ներն են խառն ա­մուս­նու­թիւն­ներն ու լե­զո­ւամ­տա­ծո­ղու­թեան բա­ցա­կա­յու­թիւ­նը։
­Ներ­կա­յիս, երկ­րում ստեղ­ծո­ւել է այն­պի­սի մթնո­լորտ, ուր ճշմար­տու­թիւ­նը լի­նե­լով բա­ցար­ձա­կա­պէս ե­զա­կի ե­րե­ւոյթ, չու­նի այ­լեւս ո­րե­ւէ ստոյգ ի­մաստ, իսկ ի­րա­կա­նու­թիւ­նը՝ կորց­րել է իր կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը, հա­պա ի՞նչ ա­սել հա­յե­ցիու­թեան հետ կա­պո­ւած բա­րո­յա­կան ար­ժէք­նե­րի մա­սին՝ մշա­կոյթ, ա­րո­ւեստ, մա­մուլ, լե­զու, խօ­սե­լա­ձեւ, ո­րոնք ոտ­քի տակ են առ­նո­ւած եւ ընդ­հա­նուր խառն ու շփոթ մի­ջա­վայ­րում իւ­րա­քան­չիւ­րը իր ցան­կու­թեամբ է վար­ւում իր գի­տե­լիք­նե­րի մա­կար­դա­կի եւ զգայ­նու­թեան հա­մե­մատ։
Աստ՝ ցա­ւօք, տգի­տու­թիւ­նը տի­րա­կալ է։
Այս գորշ պատ­կե­րը ա­պա­ցոյց չէ, թէ երկ­րում ա­մէն ինչ վատ է ու ան­վե­րա­կանգ­նե­լի, այլ մեզ տա­նում է այն եզ­րա­կա­ցու­թեան, որ այն­տեղ բա­ցա­կայ է այն հա­մա­կար­գող «մե­քա­նիզմ»ը, ո­րը պի­տի կա­րո­ղա­նայ հա­մախմ­բել բո­լոր այն նե­րուժ հան­դի­սա­ցող ար­ժէք­նե­րը, ո­րոնք սա­տա­րում են հա­մա­հունչ հա­յե­ցի հա­սա­րա­կու­թիւն ձե­ւա­ւո­րե­լու, իսկ փո­խա­րէ­նը, ա­մե­րի­կեան հնչո­ղու­թեամբ՝ «Ձ­կան հոտ է գա­լիս»։
Այս բո­լո­րի մէջ միակ յան­ցա­ւո­րը իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը չեն, եւ կա­րե­լի է նշել, որ գլխա­ւոր բա­ցա­կան՝ մեր ժո­ղովուրդն է եւ նա, ամ­բո­խից այն կողմ չի անց­նում։ ­Ցա­ւօք, նրան են նման­ւում ի­րենց ընդ­դի­մա­դիր հա­մա­րող­նե­րը, ո­րոնք պա­հան­ջո­ւա­ծից շատ ա­ւե­լի բազ­մա­թիւ են եւ ոչ մէկ բա­նի չեն ծա­ռա­յում։
Ին­չի՞ է նման­ւում վեր­ջերս երկ­րով մէկ հնչող՝ ե­ղած փո­ղոց­նե­րի ա­նո­ւա­նա­փո­խու­թեան խնդի­րը, որ տհա­սու­թիւ­նից հե­ռու չէ՝ մեղմ խօ­սե­լով։
Ե­թէ նոյ­նիսկ ո­րոշ անն­շան տրա­մա­բա­նու­թիւն կայ այդ քայ­լե­րը ձեռ­նար­կե­լու հա­մար, ար­դեօք կա­րիք կա՞ր այդ­քան աղ­մուկ հա­նե­լու, փո­խա­նակ հան­դար­տօ­րէն ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քին այն կար­գա­ւո­րե­լու։ Եւ վեր­ջա­պէս ո՞րն է այդ խնդրոյ կեն­սու­նա­կու­թեան աս­տի­ճա­նը, մինչ­դեռ, երբ ամ­բողջ թա­ղա­մա­սեր ու գիւ­ղեր խմե­լու ջուր չու­նեն այդ մա­սին խօ­սող ու ան­հանգս­տա­ցող չկայ, իսկ ըստ պաշ­տօ­նա­կան տո­ւեալ­նե­րի՝ ա­ռա­քո­ւող ջրի մօտ կէ­սից ա­ւե­լին կոր­չում է ճա­նա­պար­հին։
­Մէկ այլ ան­հանգս­տաց­նող թե­մա է մեր բա­նա­կի բա­ցա­կա­յու­թիւ­նը Վ­րաս­տա­նում անց­կա­ցո­ւող ՆԱՏՕի զօ­րա­վար­ժու­թիւն­նե­րին, թուր­քե­րի, ա­զե­րի­նե­րի եւ միւս­նե­րի կող­քին։
­Շա­տերն են բարձ­րա­ձայն հան­դէս գա­լիս այդ նիւ­թի մա­սին ի­րենց ի­րա­րա­մերժ տար­բե­րակ­նե­րով, եւ այն վի­ճակն է ստեղծ­ւում, թէ ոչ ոք ո­չինչ չի հաս­կա­նում, իսկ ի­րա­կան դե­րա­կա­տար­նե­րը բա­ցա­կայ են եւ հան­գիստ։ ­Մեզ մնում է եզ­րա­կաց­նել, որ մեր պա­հա­պան եւ մեզ շատ սի­րող հրեշ­տակ­նե­րը այդ­պէս են կա­մե­ցել ու կար­գադ­րել։
­Պի­տի հա­մար­ձա­կո­ւեմ հնչեց­նել մի հարց, որ նոր չէ եւ տա­րի­ներ, ե­թէ չա­սենք դա­րեր շա­րու­նակ շա­տե­րին է ան­հանգ­տաց­րել եւ մնում է ար­դի խնդիր­նե­րից մէ­կը, այն է, թէ հայ լի­նե­լու հա­մար հա­յե­րէն խօ­սե­լը պար­տա­դիր ու կա­րե­ւոր է՞, թէ՞ ոչ։
­Քաղ­քե­դո­նեան խնդիր­նե­րից մէ­կը կա­րե­լի է հա­մա­րել այն։
­Վեր­ջերս Ֆ­րան­սա­յի երկ­րորդ քա­ղա­քը հա­մա­րուող ­Լիո­նի քա­ղա­քա­պետ ընտ­րո­ւեց ծա­գու­մով հայ ­Քե­փե­նէ­կեա­նը, որ իր ֆրան­սե­րէն ե­լոյթ­նե­րից մէ­կի ըն­թաց­քին նշեց իր հա­յե­րէ­նին չտի­րա­պե­տե­լու փաս­տը, բայց պնդեց եւ շեշ­տեց իր հայ լի­նե­լը։
Այդ պի­ղա­տո­սեան բա­նա­ձե­ւը բազ­միցս ենք լսել տար­բեր ար­ժա­նա­ւոր­նե­րի բե­րա­նից եւ նո­րու­թիւն չէ, ա­նուն­ներ չտանք։
Խն­դի­րը փո­խում է իր տա­րո­ղու­թիւ­նը, երբ այն տե­ղի է ու­նե­նում մայր հո­ղի վրայ՝ մեր երկ­րի սրտում։ ­Յա­ճախ են ա­սու­լիս­ներն ու մեկ­նա­բա­նու­թիւն­նե­րը հայ­րե­նի ե­թե­րում ռու­սա­խօս հայ­րե­նա­կից­նե­րի հետ։ Ար­դեօ՞ք նրանք ան­փո­խա­րի­նե­լի են ու անհ­րա­ժեշտ։
Այ­սու­հան­դերձ, բա­րե­բախ­տա­բար ա­մէն բան վատ չէ մեր սի­րե­ցեալ երկ­րում։
­Մեծ շու­քով նշո­ւեց Ար­ցա­խի ան­կա­խաց­ման 25ա­մեա­կը, միեւ­նոյն ժա­մա­նակ շա­հա­գործ­ման յանձ­նո­ւեց 114 կմ. եր­կա­րու­թեամբ Ար­ցա­խը ­Հա­յաս­տա­նին կա­պող նոր ռազ­մա­վա­րա­կան ճա­նա­պար­հը, որ բո­լո­րիս ու­րա­խու­թեան գրա­ւա­կանն է, միայն թէ այդ ու­րա­խու­թիւ­նը կա­տա­րեալ չի լի­նում, քան­զի ներ­կայ չէ հա­ւատ­քը պե­տու­թեան նկատ­մամբ եւ բա­զում են մեր հայ­րե­նաբ­նակ քոյ­րերն ու եղ­բայր­նե­րը, ո­րոնք մտա­հո­գո­ւած են, թէ ի՞նչ պի­տի լի­նի վա­ղո­ւայ օ­րը։