­Մա­յիս 12ի այս օ­րո­ւան զու­գա­դի­պող յի­շա­տա­կե­լի դէմ­քե­րու եւ դէպ­քե­րու շար­քին կ­՚ա­ռանձ­նա­նայ ա­նու­նը հայ­կա­կան գե­ղան­կար­չու­թեան մե­ծա­նուն վար­պետ­նե­րէն ­Յա­կոբ ­Յով­նա­թա­նեա­նի, ո­րուն գլխա­ւոր գոր­ծե­րէն մէ­կը հան­դի­սա­ցող ­Նա­դա­լիա ­Թե­ւու­մեա­նի դի­ման­կա­րը հան­դի­սա­ւո­րա­պէս ա­ռա­ջին ան­գամ ա­րո­ւես­տի քննա­դատ­նե­րու ու­շադ­րու­թեան ար­ժա­նա­ցած է 1841 թո­ւա­կա­նի ­Մա­յիս 12ին, Ս. ­Փե­թերս­պուր­կի մէջ, ուր այդ տա­րի­նե­րուն կ­’ապ­րէր եւ կը ստեղ­ծա­գոր­ծէր ռուս ա­րո­ւես­տի քննա­դատ­նե­րուն կող­մէ «­Թիֆ­լի­սեան ­Ռա­ֆա­յէլ» հռչա­կո­ւած հայ տա­ղան­դա­շատ դի­ման­կա­րի­չը։
­Յա­կոբ ­Յով­նա­թա­նեան կը հան­դի­սա­նայ վեր­ջին շա­ռա­ւի­ղը հայ մշա­կոյ­թի գան­ձա­րա­նին մէջ իր ան­զու­գա­կան ներդ­րու­մը ու­նե­ցող ­Յով­նա­թան­նե­րու մե­ծար­ժէք ըն­տա­նի­քին։ 17րդ ­դա­րուն ապ­րած ու ստե­ծա­գոր­ծած բա­նաս­տեղծ եւ նկա­րիչ ­Նա­ղաշ ­Յով­նա­թա­նով (1666-1722) սկսաւ ­Նա­խի­ջե­ւա­նեան ծա­գում ու­նե­ցող այս հայ տոհ­մին յաղ­թա­կան մուտ­քը հայ մշա­կոյ­թի ան­դաս­տա­նէն ներս։ Ընդ­հան­րա­պէս գե­ղան­կար­չու­թեան մէջ մեծ յա­ջո­ղու­թիւն ար­ձա­նագ­րած ­Յով­նա­թա­նեան­նե­րուն վեր­ջին ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը՝ ­Յա­կո­բը հա­րա­զատ թո­ռան թոռն էր նոյ­նինքն ­Նա­ղաշ ­Յով­նա­թա­նի, ինչ­պէս որ կը վկա­յէ մեր օ­րե­րու մե­ծա­գոյն ա­րուես­տա­բան­նե­րէն ­Շա­հէն ­Խա­չատ­րեան, ո­րուն «­Յա­կոբ ­Յով­նա­թա­նեան» խո­րագ­րով («Ազգ», «Մ­շա­կոյթ», 28 ­Հոկ­տեմ­բեր 2006) յօ­դո­ւա­ծին վրայ հիմ­նո­ւած է յու­շա­տետ­րի այս անդ­րա­դար­ձը։
Ընդ­հան­րա­պէս ո՛չ ստո­րագ­րու­թիւն եւ ոչ ալ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան թո­ւա­կան կը կրեն ­Յա­կոբ ­Յով­նա­թա­նեա­նի երկ­նած դի­ման­կար­նե­րը, բայց այն­քա՜ն ինք­նա­տիպ են ու ա­րո­ւես­տա­գէ­տի այն­պի­սի՜ անկրկ­նե­լի դրոշմ ու­նին, որ ա­րո­ւես­տա­բան­նե­րը ան­վա­րան կը ճանչ­նան ա­նոնց հե­ղի­նա­կին ինք­նու­թիւ­նը։
Յ. ­Յով­նա­թա­նեան ա­ւար­տած էր ­Փե­թերս­պուր­կի ­Գե­ղա­րո­ւես­տի ա­կա­դե­միան։ ­Գոր­ծեց ­Թիֆ­լի­սի, ­Փե­թերս­պուր­կի եւ ­Պարս­կաս­տա­նի մէջ։ ­Հօր՝ Մկր­տու­մի հետ կա­տա­րեց ­Թիֆ­լի­սի Ս. Ն­շան, ­Նո­րա­շէ­նի եւ այլ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու որմ­նան­կար­ման աշ­խա­տանք­նե­րը։ 1865էն բնա­կու­թիւն հաս­տա­տեց ­Պարս­կաս­տան, ե­ղաւ ­Շա­հի պա­լա­տա­կան նկա­րի­չը։ ­Հոն ալ վախ­ճա­նե­ցաւ եւ թա­ղո­ւե­ցաւ ­Թեհ­րա­նի ­Դա­րո­ւա­զիա ­Ղա­զո­ւին թա­ղա­մա­սի հա­յոց Ս. ­Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։
­Յա­կոբ ­Յով­նա­թա­նեա­նի ա­րո­ւես­տին ու ար­ժէ­քին մա­սին կ’ար­ժէ խօս­քը տալ նոյ­նինքն ­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ­Պատ­կե­րաս­րա­հի եր­կա­րա­մեայ տնօ­րէ­նին՝ հան­գու­ցեալ ­Շա­հէն ­Խա­չատ­րեա­նին, որ նաեւ հե­ղի­նակն է ­Յա­կոբ ­Յով­նա­թա­նեա­նի գոր­ծե­րը ներ­կա­յաց­նող ալ­պո­մին.-
«Աս­պա­րէզ իջ­նե­լով 19րդ ­դա­րի երկ­րորդ քա­ռոր­դին, եւ­րո­պա­կան կենտ­րոն­նե­րից հե­ռու, ­Կով­կա­սեան մի­ջա­վայ­րում, ուր բարձր ա­րո­ւես­տի ի­դէալ­նե­րը դեռ չէին թա­փան­ցել, ­Յա­կոբ ­Յով­նա­թա­նեա­նի (1806-1881) աշ­խար­հիկ ու ար­դիա­կան ո­գով տո­գո­րո­ւած ա­րո­ւես­տի յայտ­նու­թիւ­նը զար­մա­նա­լի ա­նակն­կալ, հրաշք է թւում: Ն­րա փոք­րա­չափ դի­ման­կար­նե­րը օժ­տո­ւած են գու­նագ­ծա­յին իւ­րօ­րի­նակ գրաւ­չու­թեամբ ու գե­ղա­րուես­տա­կան բարձր ճա­շա­կով:
«Ն­կար­չի կեն­սագ­րա­կան տո­ւեալ­նե­րը սուղ են: Ծ­նուել է ­Թիֆ­լի­սում, պատ­կե­րել է իր ժա­մա­նա­կա­կից­նե­րին, հիմ­նա­կա­նում ու­նե­ւոր խա­ւի մարդ­կանց: «Ո՛ւմ դի­ման­կար էր պէտք, վա­զում էր Ավ­նա­թա­նո­վի մօտ եւ նա միշտ յա­ջո­ղու­թեամբ բա­ւա­րա­րում էր բո­լոր պա­հանջ­նե­րը…»,- գրո­ւած է նկար­չի մա­սին պե­տեր­բուր­գեան «Ի­լիւստ­րա­ցիա» ամ­սագ­րում 1845ին: «­Զար­մա­նա­լի է, որ երբ ­Թիֆ­լի­սում յայտն­ւում է լու­սան­կար­չու­թիւ­նը, ­Յով­նա­թա­նեա­նը հետզ­հե­տէ մո­ռա­ցու­թեան է տրւում: 1860ա­կան թո­ւա­կան­նե­րի վեր­ջե­րին նկա­րի­չը մեկ­նում է ­Պարս­կաս­տան, իր դստեր՝ ­Նու­նէի մօտ: Ի դէպ, վեր­ջերս ­Հա­յաս­տա­նում էր գտնւում նկար­չի թո­ռան թո­ռը՝ ­Մա­րա ­Մար­տի­նը (­Սեթ­խա­նեան), ո­րը մեր Ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րա­հին է նո­ւի­րել ­Յով­նա­թա­նեա­նի վեր­ջին տա­րի­նե­րին կա­տա­րած մէկ տաս­նեակ գծան­կար­ներ:
«­Յով­նա­թա­նեա­նի գոր­ծե­րը, բա­ցի մէ­կից, անս­տո­րա­գիր են, ան­թո­ւա­կիր: Ե­թէ պայ­մա­նա­կա­նօ­րէն ըն­դու­նենք, որ ­Յով­նա­թա­նեա­նը 1830ից, տա­րին գո­նէ տա­սը պա­տո­ւէր է կա­տա­րել, ու­րեմն ստեղ­ծած պի­տի լի­նէր առ­նո­ւազն չորս հա­րիւր դի­ման­կար, ո­րոնց միայն մէկ տաս­նեակն է մեզ յայտ­նի:
«­Թիֆ­լի­սեան ­Ռա­ֆա­յէլ»ի հռչակ ձեռք բե­րած ­Յով­նա­թա­նեա­նի ա­րո­ւես­տը վե­րած­նունդ ապ­րեց 1930ա­կան­նե­րին, շնոր­հիւ ա­րո­ւես­տա­բան Ռ. Դ­րամ­բեա­նի եւ նկա­րիչ Գ. ­Շար­բաբ­չեա­նի: ­Վար­պե­տի յայտ­նա­բե­րո­ւած գոր­ծե­րը հանգ­րո­ւան գտան ­Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան պատ­կե­րաս­րա­հում, Թ­բի­լի­սիի Վ­րա­ցա­կան եւ ­Մոս­կո­ւա­յի ա­րե­ւե­լեան ա­րո­ւես­տի թան­գա­րան­նե­րում: Ո­րոշ դի­ման­կար­ներ էլ պահ­ւում են ան­հատ հա­ւա­քա­ծու­նե­րում: Ա­րո­ւես­տա­գէ­տի ու նրա հե­րոս­նե­րի կեան­քը ան­յայտ լի­նե­լու պա­րա­գան ա­ռա­ւել խորհրդա­ւոր են դարձ­նում կա­ռու­ցո­ւած­քա­յին ձե­ւով ի­րար այն­քան մօտ յով­նա­թա­նեա­նա­կան դի­ման­կար­նե­րը: Այդ սկզբուն­քը՝ կա­նայք բազ­կա­թո­ռին նստած, տղա­մար­դիկ՝ մէկ ձեռ­քը գօտ­կա­տե­ղին, պա­տա­նի­նե­րը՝ գիրք բռնած, նկար­չի ստո­րագ­րու­թիւ­նը լի­նի կար­ծես:
«­Յով­նա­թա­նեա­նի գոր­ծե­րը ու­շա­դիր դի­տե­լիս՝ թւում է, թէ պա­տո­ւէ­րի կա­տա­րու­մը՝ մար­դու դէմքն ու ար­դու­զար­դը նման նկա­րե­լու խնդի­րը ա­մէն ան­գամ եր­ջա­նիկ ա­ռիթ է ըն­ձե­ռում նկար­չին, ընկ­նե­լու իր բո՛ւն տա­րեր­քի մէջ, նիւ­թա­կան աշ­խար­հի ա­մէն մի մաս­նիկ ներ­կա­յաց­նե­լու ոս­կեր­չա­կան նրբու­թեամբ, մար­գար­տա­ցած, բա­նաս­տեղ­ծա­կա­նա­ցած: Ա­րո­ւես­տա­գէ­տին հե­տաքրք­րել են ոչ այն­քան մար­դու հո­գե­բա­նա­կան գծե­րը, որ­քան ին­քը՝ մար­դը: Եւ նա միշտ ու­շադ­րու­թեան կենտ­րո­նում է պա­հում նրանց դէմ­քերն ու ձեռ­քե­րը եւ ա­ռանձ­նա­պէս՝ ա­սես ի­րենք ի­րենց նա­յող աչ­քե­րը…
«1960ա­կան­նե­րի սկզբին, յա­ճախ պատ­կե­րաս­րահ այ­ցե­լող ­Սեր­գէյ ­Փա­րա­ճա­նո­վի հար­ցու­մին՝ թէ ես ինչ­պէ՛ս եմ պատ­կե­րաց­նում ­Յով­նա­թա­նեա­նին, պա­տաս­խա­նե­ցի.- «Աչ­քեր, աչ­քեր, յա­կինթ­նե­րի նման փայ­լող աչ­քեր, ու ձեռ­քեր՝ նուրբ, բա­րի, վստա­հե­լի ձեռ­քեր…»: Իր սքան­չե­լի ֆիլ­մում ­Փա­րա­ճա­նո­վը մտայ­ղա­ցաւ մի ձիա­կառք եւ որ­պէս անց­նող ժա­մա­նա­կը խորհր­դան­շող կեան­քի պա­տու­հա­նից դի­տող­նե­րին «հրամց­րեց» յով­նա­թա­նեա­կան ա­րա­րու­մի հա­ւա­տամ­քը հան­դի­սա­ցող այդ գո­հար­նե­րը»:
­Փաս­տօ­րէն ­Փա­րա­ճա­նով այն­քան հմա­յո­ւած էր ­Յա­կոբ ­Յով­նա­թա­նեա­նի ա­րո­ւես­տով, որ 1967ին ստեղ­ծա­գոր­ծեց իր յայտ­նի՝ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան բարձր մշա­կու­մով հռչա­կա­ւոր «­Յա­կոբ ­Յով­նա­թա­նեան» վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէ­նը։
Եզ­րա­փա­կե­լով հայ մեծ դի­ման­կա­րի­չին նո­ւի­րո­ւած յու­շա­տետ­րի այս է­ջը, դար­ձեալ խօս­քը տանք Շ. ­Խա­չատ­րեա­նին գնա­հա­տա­կա­նին.
«­Յով­նա­թա­նեա­նի ա­րո­ւես­տի յատ­կան­շա­կան գծե­րից մէ­կը մո­նու­մեն­տա­լու­թիւնն է: Իր դի­ման­կար­նե­րում, գրե­թէ անխ­տիր, նկա­րի­չը յա­տուկ ու­շադ­րու­թիւն է դարձ­նում մարմ­նա­ձե­ւե­րի եզ­րագ­ծե­րին, ո­րոնք պար­զե­ցո­ւած են, ընդ­հան­րա­ցո­ւած, հաս­ցո­ւած զուսպ, նե­րամ­փոփ ար­տա­յայտ­չա­կա­նու­թեան:
­Պատ­կե­րո­ւած ան­ձանց դէ­պի վեր հետզ­հե­տէ սեղ­մո­ւող ու­րո­ւան­կա­րը ճար­տա­րա­պե­տա­կան կա­ռու­ցուածք է յի­շեց­նում:
Կոմ­պո­զի­ցիա­նե­րի բրգա­ձե­ւու­թիւ­նը ընդգ­ծե­լու նպա­տա­կով՝ նկա­րի­չը դի­մում է շար­ժում­նե­րի պայ­մա­նա­կա­նու­թեան: Օ­րի­նակ, բազ­կա­թո­ռին նստած նրա հե­րո­սու­հի­նե­րը ա­սես կի­սա­կանգ­նած են, իսկ տղա­մար­դիկ՝ մէկ ձեռ­քը մէջ­քին պա­հած: Կ­տաւ­նե­րի ներ­քե­ւի մա­սե­րում օգ­տա­գոր­ծո­ւած ա­ռար­կա­նե­րը (գօ­տի, թաշ­կի­նակ, ձեռ­նոց, գիրք, ա­թո­ռի կամ սե­ղա­նի մաս) ի­րենց ձե­ւե­րով ու գու­նա­յին հնչո­ղու­թեամբ միշտ «մաս­նա­կից» են պատ­կե­րի ընդ­հա­նուր կա­ռու­ցո­ւած­քին: ­Գոյ­նե­րի ու գծե­րի այդ հա­ւա­սա­րակշ­ռու­թիւնն էլ ­Յով­նա­թա­նեա­նի փոք­րա­չափ դի­ման­կար­նե­րին տա­լիս է վե­հա­շուք, մո­նու­մեն­տալ տեսք:
«­Խօ­սե­լով ­Սա­յաթ-­Նո­վա­յի եր­գե­րի մա­սին՝ ­Վա­լե­րի Բ­րիւ­սո­վը օգ­տա­գոր­ծում է «միան­մա­նու­թեան բազ­մա­զա­նու­թիւն» ար­տա­յայ­տու­թիւ­նը: Այս բնո­րո­շու­մը կա­րող է վե­րա­բե­րել նաեւ մեր հա­զա­րա­ւոր խաչ­քա­րե­րին, մեր տա­ճար­նե­րին, ­Նա­րե­կա­ցուն… — եւ խօ­սում է ժո­ղովր­դի բա­նաս­տեղ­ծա­կան խառ­նո­ւած­քի ու աշ­խար­հըն­կալ­ման մա­սին:
­Յով­նա­թա­նեա­նի դի­ման­կար­ներն էլ միան­ման են, բայց ու­նեն գու­նա­յին զար­մա­նա­լի բազ­մա­զա­նու­թիւն: Ն­կա­րի­չը նման է իր բա­նաս­տեղծ նախ­նի­նե­րին, նա եր­գում է միեւ­նոյն եր­գը՝ մար­դու ու աշ­խար­հի հան­դէպ իր մեծ սի­րոյ եր­գը, բայց այդ եր­գը ա­մէն ան­գամ այլ է…
«Ս­նո­ւե­լով մայր ա­րո­ւես­տի ա­կունք­նե­րից՝ ­Յա­կոբ ­Յով­նա­թա­նեանն ա­րա­րեց ինք­նօ­րի­նակ մի ա­րո­ւեստ: Ն­րա անկրկ­նե­լի ժա­ռան­գու­թիւ­նը հայ գե­ղան­կար­չու­թեան պատ­մու­թեան ա­մե­նա­գե­ղե­ցիկ գա­գաթ­նե­րից է:
«­Մի ա­ռի­թով, զրոյ­ցի ժա­մա­նակ, ­Մար­տի­րոս ­Սա­րեանն ա­սաց. «Չ­մո­ռա­նանք, որ մենք էլ ու­նենք մեր ­Ջո­կոն­դան եւ այն ստեղ­ծո­ւել է ­Յով­նա­թա­նեա­նի ան­մահ վրձնով: Ի հար­կէ, այն կա­րող էր ծնո­ւել շատ ա­ւե­լի վաղ, ե­թէ ­Հա­յաս­տա­նը աս­պա­տա­կու­թիւն­նե­րի աս­պա­րէզ չդառ­նար…»:
«1970ին, ­Փա­րի­զում կազ­մա­կեր­պո­ւած «­Հայ­կա­կան ա­րո­ւես­տը Ու­րար­տո­ւից մին­չեւ մեր օ­րե­րը» ցու­ցա­հան­դէ­սին մաս­նա­կից դար­ձան նաեւ ­Յով­նա­թա­նեա­նի հինգ աշ­խա­տանք­նե­րը: Դ­րանք դիտ­ւում էին չդա­դա­րող հիաց­մուն­քով: Ա­րո­ւեստ­նե­րի մայ­րա­քա­ղա­քում հան­դի­պու­մը ­Նա­տա­լիա ­Թեւու­մեա­նի դի­ման­կա­րի հետ դար­ձաւ հան­դի­պում «հայ­կա­կան ­Ջո­կոն­դա­յի» հետ»:
Այս­պի­սի՛ մե­ծար­ժէք դի­ման­կա­րիչ էր ­Յա­կոբ ­Յով­նա­թա­նեան, ո­րուն հռչա­կա­ւոր «­Շու­շա­նիկ ­Նա­դի­րեա­նի դի­ման­կա­րը» գոր­ծին վե­րա­բե­րեալ ըն­թեր­ցո­ղի ու­շադ­րու­թեան կը յանձ­նենք հե­տա­գայ հա­տո­ւա­ծը ­Լա­զա­րե­ւա ­Մա­րիա­յի վկա­յու­թե­նէն.

­Մի Ն­կա­րի ­Պատ­մու­թիւն.
­Յա­կոբ ­Յով­նա­թա­նեա­նի «­Շու­շա­նիկ ­Նա­դի­րեա­նի դի­ման­կա­րը»

…Այդ կնոջ մա­հո­ւան մա­սին ողջ ­Թիֆ­լիսն էր խօ­սում: Ե­րի­տա­սարդ էր դեռ, իսկ նման դէպ­քե­րում մա­հը ա­ւե­լի դա­ժան ու ա­նո­ղոք ու­րո­ւան­կար­նե­րով է գծագրւում բո­լո­րի սրտե­րում: ­Թա­ղու­մից մէկ օր ա­ռաջ մտա­ծե­ցին, որ ոչ մի յի­շա­տակ, ոչ մի պատ­կեր չի մնա­լու ­Շու­շա­նի­կից: ­Մի քա­նի «պատ­կեր քա­շող­նե­րի» յի­շե­ցին, բայց յե­տոյ ինչ-որ մէկն ա­սաց, որ ա­մե­նա­լա­ւը նկա­րիչ ­Յա­կոբն է…
Ն­կա­րի­չը ե­կաւ: ­Հա­նեց գլխար­կը, սեղ­մեց բո­լո­րի ձեռ­քե­րը, սո­վո­րա­կան դար­ձած խօս­քե­րով ցա­ւակ­ցեց եւ մտաւ այն սե­նեա­կը, ուր ննջե­ցեալն էր: ­Բո­լո­րը լուռ էին, ի­րենց վշտի մէջ, ի­րենց վշտի հետ ու ոչ մէ­կը ու­շադ­րու­թիւն չդարձ­րեց նրա վրայ: Իսկ նա՝ նկա­րիչ ­Յա­կոբ ­Յով­նա­թա­նեա­նը, նա­յում էր այդ կնո­ջը ու զգում, որ սիր­տը ա­ւե­լի ու ա­ւե­լի է սեղմ­ւում: ­Քա­նի ան­գամ էր փո­ղո­ցում, հե­ռո­ւից հե­ռու տե­սել նրան, հիա­ցել ան­թե­րի դէմ­քով, սլա­ցիկ հա­սա­կով, նա­զան­քով, քայ­լո­ւած­քով: ­Հի­մա էլ թէ­կուզ դէմ­քը գու­նատ է ու աչ­քե­րը խուփ, այդ գե­ղեց­կու­թիւ­նը կար­ծես՝ սա­ռել է նրա դէմ­քին, սպա­սում է մի քա­նի ակն­թարթ էլ, որ յե­տոյ յա­ւերժ ան­հե­տա­նայ, ա­նէա­նայ:
­Նա քայ­լում էր ծա­նօթ փո­ղոց­նե­րով ու ո՛չ մի բան չէր տես­նում, ո՛չ մէ­կին չէր նկա­տում: Ն­կա­րի­չը մտա­ծում էր այդ կնոջ մա­սին, աշ­խա­տում մո­ռա­նալ նրա դէմ­քի սա­ռը դեղ­նու­թիւ­նը եւ վե­րա­կեն­դա­նաց­նել այն­պի­սին, ինչ­պի­սին ժա­մա­նա­կին տե­սել էր. ե­րի­տա­սարդ, հպարտ, կեան­քով ու սի­րով լե­ցուն:
­Շու­շա­նիկ ­Նա­դի­րեա­նին նա կը նկա­րի հէնց այդ­պէ՛ս:
… ­Նա հա­սաւ տուն, ա­ռանց ո­րե­ւէ մէ­կին բան ա­սե­լու մտաւ ա­րո­ւես­տա­նոց, վա­ռեց բո­լոր մո­մերն ու ճրագ­նե­րը, ձեռ­քը վերց­րեց վրձի­նը:
­Մի քա­նի ժամ նա նկա­րում էր ինք­նա­մո­ռաց, եր­բեմն չհաս­կա­նա­լով, այլ զգա­լով, թէ ին­չո՛ւ է ա­ռա­ջին ան­գամ դի­ման­կա­րի կող­քին բաց պա­տու­հան նկա­րել ու մի քա­նի վար­դից բաղ­կա­ցած ծաղ­կե­փունջ, թէ ին­չո՛ւ են հար­թա­վայ­րի միւս կող­մում վեր բարձ­րա­ցած լեռ­նե­րը պա­տո­ւել մշու­շով, թէ ին­չո՛ւ է ­Շու­շա­նի­կի շո­րը հա­մա­րեա՛ այդ մշու­շի գոյ­նին է, բայց յաղ­թո­ղը կար­միրն է՝ կեան­քի գոյ­նը: ­Նա նկա­րում էր կեան­քը, նրա ան­մա­հու­թիւ­նը, նա պատ­կե­րում էր ճա­կա­տա­գիրն ու ափ­սո­սան­քը, քնքշու­թիւնն ու դառ­նու­թիւ­նը: ­Նա նկա­րում էր այն­պէս, ինչ­պէս եր­բեք չէր նկա­րել, զգում էր, որ յա­ջող­ւում է ու դրա­նից վրձինն ա­ւե­լի ա­րագ ու ա­ւե­լի վստահ էր շարժ­ւում նրա ձեռ­քե­րում…
­Նա ո­չինչ չգի­տէր: ­Նա նկա­րում էր հան­գու­ցեալ ­Շու­շա­նիկ ­Նա­դի­րեա­նի դի­ման­կա­րը, նկա­րում էր կեան­քը…