­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 22 ­Մարտ 2017ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին Ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց ­Միու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, տե­ղի ու­նե­ցաւ պաշ­տօ­նա­կան ընթ­րիք՝ ­Մի­ջին­քի ա­ռի­թով: Հս­կու­մի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը ա­ւար­տե­լէ ետք, հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դը ուղ­ղո­ւե­ցաւ դէ­պի «­Տէր ­Զա­քա­րեան» սրահ, նշե­լու հա­մար մի­ջին­քը: ­Բաց­ման խօս­քը կա­տա­րեց ­Տիկ­նանց ­Միու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի տի­կին ­Վեր­գին Ա­ւե­տի­սեան՝ բա­րի գա­լուստ մաղ­թե­լով բո­լո­րին: Ա­պա՝ ­Թա­ղա­կա­նու­թեան ա­նու­նով խօսք ա­ռաւ պա­րոն ­Վահ­րամ ­Պէք­թա­շեան՝ գնա­հա­տե­լով ­Տիկ­նանց ­Միու­թեան տա­րած ծա­ռա­յու­թիւ­նը:
Մ­տեր­միկ մթնո­լոր­տի մը մէջ սի­րոյ սե­ղա­նին շուրջ հա­ւա­քո­ւած ժո­ղո­վուր­դը վա­յե­լեց ­Տիկ­նանց ­Միու­թեան պատ­րաս­տած հիւ­րա­սի­րու­թիւ­նը:
Ա­պա՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին Ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Սմ­բատ Վրդ. ­Սա­պուն­ճեան ը­սաւ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին.- « Ա­հա­ւա­սիկ այ­սօր ա­ւան­դու­թիւ­նը ինք­զինք կրկնե­լով մեզ հա­ւա­քած է այս սրա­հէն ներս, նշե­լու հա­մար մի­ջին­քը, որ բո­լո­րիս հա­մար դար­ձած է հա­րա­զատ ու սպա­սե­լի ա­ռիթ մը:
«­Մեծ պահ­քի կէ­սը կամ 24րդ­ օ­րը կը կո­չո­ւի ­Մի­ջինք: ­Մի­ջին­քը հաս­տա­տո­ւած է՝ յի­շեց­նե­լու հա­մար, թէ ­Մեծ պահ­քը հա­սած է իր կէ­սին: ­Մի­ջին­քը զգաս­տու­թեան եւ յի­շե­ցու­մի ա­ռիթ է պատ­րաս­տո­ւե­լու հա­մար պա­հե­ցո­ղու­թեան յա­ջորդ հանգ­րո­ւա­նին, մա­նա­ւանդ՝ Ա­ւագ ­Շաբ­թո­ւան: ­Մի­ջին­քի ի­մաստն ու խոր­հուր­դը հասկ­նա­լէ ետք, այ­սօր մենք որ­պէս ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հայ հա­մայնք կը վա­յե­լենք ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին Ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց ­Միու­թեան հիւ­րա­սի­րու­թիւ­նը՝ մտեր­միկ մթնո­լոր­տի մէջ ա­նոնց մայ­րա­կան գուր­գու­րան­քը վա­յե­լե­լով: ­Մեր սի­րե­լի տի­կին­նե­րը ա­մէն ջանք կը թա­փեն, որ­պէս­զի այս հա­մայն­քի կեան­քը ա­ւե­լիով ծաղ­կի, ա­ռա­ւել եւս ա­նոնց ընդ­մէ­ջէն կ­՛ար­տա­ցո­լայ հայ կնոջ տի­պա­րը՝ ցոյց տա­լու բո­լո­րիս, որ այ­սօր հայ կինն ու հայ մայ­րը կա­րե­ւոր դեր կը խա­ղան մեր ի­րա­կա­նու­թեան մէջ:
«­Սի­րե­լի ­Տիկ­նանց ­Միու­թեան ան­դա­մու­հի­ներ, այ­սօր մեր սրտա­գին մաղ­թան­քը պի­տի ըլ­լայ, որ Աս­տո­ւած եր­կար եւ ա­ռողջ կեանք պար­գե­ւէ ձեզ, որ­պէս­զի ձեր ա­ռա­քե­լու­թեան մէջ մնաք ու­ժեղ, նաեւ՝ ձեր աշ­խա­տան­քով ցոյց տաք իս­կա­կան հայ մօր տի­պա­րը ձեր ան­խոնջ ծա­ռա­յու­թեամբ»։
Ու­րախ մթնո­լո­րո­տով ա­ւար­տե­ցաւ ձեռ­նար­կը՝ միու­թիւ­նը ար­ժա­նաց­նե­լով ա­մե­նա­բարձր գնա­հա­տան­քին:

Ս.Ս.