­Խա­ղե­րը կա­րե­ւոր մաս կը կազ­մեն փոք­րիկ­նե­րու զար­գաց­ման մէջ: ­Խա­ղե­րէն կը սոր­վինք համ­բե­րու­թիւն, հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թիւն, խմբա­յին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն…
­Խա­ղե­րը կ­՚ա­ւելց­նեն ինք­նավս­տա­հու­թիւնն ու ինք­նա­ճա­նա­չու­մը:
­Մենք ալ՝ գի­տակ­ցե­լով վե­րը նշո­ւած դրա­կան յատ­կու­թիւն­նե­րուն՝ ո­րո­շե­ցինք մեր դպրո­ցին բա­կը յար­դա­րել զա­նա­զան խա­ղե­րով: ­Խա­ղեր՝ հա­յե­րէն բո­վան­դա­կու­թեամբ, որ­պէս­զի գոր­ծա­ծենք գոյ­նե­րը, թի­ւե­րը, երկ­րա­չա­փա­կան ձե­ւե­րը, կէ­տադ­րա­կան նշան­նե­րը, այ­բու­բե­նը՝ բա­ռեր, նա­խա­դա­սու­թիւն­ներ…
Ի վեր­ջոյ՝ ուղ­ղա­կի՛ խա­ղանք ու հա­յօ­րէն զո­ւար­ճա­նանք: Ու­րա­խա­լի է, որ խա­ղե­րը կը գոր­ծա­ծո­ւին ար­տա­ժա­մեայ, շա­բա­թա­վեր­ջին, թէ՛ մե­ծե­րուն եւ թէ պզտիկ­նե­րուն կող­մէ:
­Խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւն կը յայտ­նենք «­Զա­ւա­րեան» ­Կեդ­րո­նի ­Խոր­հուր­դին եւ շրջա­նի ­Կո­մի­տէի ըն­կեր­նե­րուն, ո­րոնք ի­րենց հաս­կա­ցո­ղու­թեամբ կը սա­տա­րեն մեր նոր սե­րուն­դին բազ­մա­կող­մա­նի հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թեան:

Հ.Կ.Խ.ի «­Զա­ւա­րեան» ­Վար­ժա­րա­նի
հայ ու­սուց­չա­կան կազ­մին կող­մէ՝ Ա­րաք­սի ­Մի­քա­յէ­լեան