­Շա­բաթ՝ 18 եւ ­Կի­րա­կի՝ 19 ­Մա­յիս 2019ին, ­Վի­րո­նա­յի քա­ղա­քա­պե­տու­թիւ­նը կազ­մա­պեր­պեց «­Գա­րէա­յի փա­ռա­տօ­նը», ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան ­Գա­րէա շրջա­նի մշա­կու­թա­յին, ազ­գագ­րա­կան եւ հա­սա­րա­կա­կան միու­թիւն­նե­րը։
Հ.Յ.Դ. Ա­թէն­քի «Գ. ­Լա­զեան» ­Կո­մի­տէի եւ ­Վի­րո­նա­յի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան մի­ջեւ սերտ կա­պե­րուն շնոր­հիւ, սոյն փա­ռա­տօ­նին ա­պա­հո­վո­ւե­ցաւ նաեւ հայ­կա­կան մաս­նակ­ցու­թիւն, որ ա­ռի­թը տո­ւաւ տե­ղա­ցի ժո­ղո­վուր­դին մօ­տէն ճանչ­նա­լու հայ­կա­կան մշա­կոյ­թը։ ­Փա­ռա­տօ­նի ա­ռա­ջին օ­րո­ւան տե­ւո­ղու­թեան, յա­տուկ կրպա­կի մը մէջ, Հ.Յ.Դ. «Գ. ­Լա­զեան» ­Կո­մի­տէն պատ­րաս­տեց յու­նա­լե­զու գիր­քե­րու ցու­ցադ­րու­թիւն՝ ա­ռա­ւե­լա­բար ­Հայ ­Դա­տի եւ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նիւ­թե­րով։ ­Նաեւ՝ պաս­տառ­նե­րու վրայ ցու­ցադ­րո­ւե­ցան նկար­ներ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն, հայ­կա­կան մշա­կու­թա­յին կո­թող­նե­րէն եւ ­Հա­յաս­տա­նի տե­սար­ժան վայ­րե­րէն։ ­Նոյն օ­րը, ­Վի­րո­նա­յի քա­ղա­քա­պե­տը եւ քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դի թեկ­նա­ծու­ներ այ­ցե­լե­ցին հայ­կա­կան կրպա­կը եւ մտեր­միկ զրոյց ու­նե­ցան ­Կո­մի­տէի ըն­կեր­նե­րուն հետ։
­Կի­րա­կի՝ 19 ­Մա­յի­սի ե­րե­կո­յեան, ­Գա­րէա­յի մար­զամ­շա­կու­թա­յին կեդ­րո­նի դաշ­տին մէջ, կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ ազ­գագ­րա­կան պա­րե­րու ե­րե­կոյ, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցաւ «­Հա­մազ­գա­յին»ի «­Մա­րա­լօ» խում­բը, ու­սու­ցու­թեամբ ընկ. ­Ռո­զի­նա ­Մար­տի­րո­սեա­նի։
Տ­պա­ւո­րիչ տա­րազ­նե­րով եւ ժո­ղո­վուր­դի հոծ ներ­կա­յու­թեամբ՝ պա­րա­խում­բի երկ­սեռ ան­դամ­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին հայ­կա­կան ե­րեք ժո­ղովր­դա­յին պա­րեր եւ ար­ժա­նա­ցան ներ­կա­նե­րու խան­դա­վառ ծա­փա­հա­րու­թեան ու գնա­հա­տան­քին։

ՆԵՐԿԱՅ ՄԸ