­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Փի­րէոս ­Խում­բի մշա­կու­թա­յին հաս­տա­տու­թեան եւ հրա­ւէ­րո­վը Action Artի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ­Ռո­տան­թի ­Տի­միթ­րէ­սի­յի, Ե­րեք­շաբ­թի՝ 20 ­Մարտ 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։30ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Pirius» դրա­մա­տան ժո­ղո­վաս­րա­հէն ներս հա­մաշ­խար­հա­յին «­Հե­քիա­թի Օր»ո­ւան ա­ռի­թով տե­ղի ու­նե­ցաւ գե­ղե­ցիկ եւ հե­տաքրք­րա­կան ձեռ­նարկ, մաս­նակ­ցու­թեամբ՝ տար­բեր լե­զու­նե­րով հե­քիա­թա­խօս­նե­րու, ինչ­պէս օ­րի­նակ՝ յու­նա­րէն, ֆրան­սե­րէն, եբ­րա­յե­րէն, թուր­քե­րէն, հա­յե­րէն, ե­ւայլն… եւ ներ­կա­յու­թեամբ՝ օ­տար հան­դի­սա­կան­նե­րու կող­քին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դի ան­դամ­ներ պա­րո­նայք ­Յա­րու­թիւն Ար­թին Աբ­րա­հա­մեա­նի (ա­տե­նա­պետ), ­Կա­րօ ­Նա­տեա­նի եւ Ս­տե­փան ­Փար­թե­մեա­նի, ­Գո­մո­թի­նիի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ պրն. Ս­տե­փան ­Մատ­թէո­սեա­նի, Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի տիկ. ­Նո­ւէր ­Տէ­րէ­յեա­նի եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» ­Ծաղ­կոց շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի կարգ մը ու­սուց­չու­հի­նե­րու։ ­Հա­յե­րէն լե­զո­ւով հե­քիա­թա­խօսն էր ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» ­Ծաղ­կո­ցի ու­սու­ցիչ­նե­րէն տիկ. Ք­րիս­թի­նէ ­Յա­կո­բեան, որ շատ գե­ղե­ցիկ կեր­պով ներ­կա­յա­ցուց մեր՝ հայ ան­մա­հա­նուն բա­նաս­տեղծ­նե­րէն ­Յով­հան­նէս ­Թու­մա­նեա­նի հե­քիաթ­նե­րէն «­Մի կա­թիլ մեղր»ը։ ­Ձեռ­նար­կի ըն­թաց­քին լսո­ւե­ցաւ նաեւ հայ­կա­կան ե­րաժշ­տու­թիւն։ ­Տար­բեր լե­զու­նե­րով յու­նա­րէ­նէ թարգ­մա­նու­թիւ­նը կա­տա­րեց՝ Action Artի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ՝ ­Ռո­տան­թի ­Տի­միթ­րէ­սի։

Այս ու­րախ ա­ռի­թով՝ գա­ղու­թի ա­նու­նով շնոր­հա­ւո­րե­լի է տիկ. Ք­րիս­թի­նէ ­Յա­կո­բեան, ո­րուն կը մաղ­թենք յա­րա­տեւ վե­րելք, յա­ջո­ղու­թիւն եւ փա­փաք­նե­րու ի­րա­կա­նա­ցում։

Թղ­թա­կից