15-19 ­Նո­յեմ­բե­րին տե­ղի ու­նե­ցաւ Ֆ­րան­սա­յի հե­ռա­խօ­սա­մա­րա­թո­նը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան ­Հիմ­նադ­րա­մի Ֆ­րան­սա­յի, ­Գեր­մա­նիոյ, ­Զո­ւի­ցե­րիոյ եւ ­Յու­նաս­տա­նի տե­ղա­կան մար­մին­նե­րը:
«­Հա­յաս­տան» ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մը կը յայտ­նէ, թէ 4 օր շա­րու­նակ հիմ­նադ­րա­մի կա­մա­ւոր­նե­րը կը զան­գա­հա­րէին եւ­րո­պա­կան եր­կիր­նե­րու մէջ ապ­րող հայ ըն­տա­նիք­նե­րուն եւ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն՝ ներ­կա­յաց­նե­լով հիմ­նադ­րա­մի ­Նո­յեմ­բե­րի 23ին կա­յա­նա­լիք «­Հե­ռուս­տա­մա­րա­թոն 2017»ին՝ «­Բեր­քա­ռատ Ար­ցախ» բնա­­բա­նով։
Ա­ւե­լի քան 9900 եւ­րո­պա­հայ ըն­տա­նիք եւ կազ­մա­կեր­պու­թիւն միա­ցեր են հան­գա­նա­կու­թիւն­նե­րուն, եւ այս­պի­սով՝ Եւ­րո­պա­յի հա­յե­րուն կող­մէ կա­տա­րո­ւած ներդ­րու­մը «­Հե­ռուս­տա­մա­րա­թոն 2017»ին կը կազ­մէ 1,23 մի­լիոն եւ­րօ։ «­Հա­յաս­տան» ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մի ա­մե­նա­մեայ հե­ռուս­տա­մա­րա­թո­նին ըն­դա­ռաջ՝ հիմ­նադ­րա­մի տե­ղա­կան մար­մին­նե­րը տար­բեր եր­կիր­նե­րու մէջ կը կազ­մա­կեր­պեն նմա­նօ­րի­նակ ե­րե­կոյթ­ներ՝ գու­մար հա­ւա­քագ­րե­լու հա­մար։
«­Բեր­քա­ռատ Ար­ցախ» խո­րա­գի­րը կրող մա­րա­թո­նի նիւ­թը Ար­ցա­խի ո­ռոգ­ման հա­մա­կար­գի կա­ռու­ցումն է եւ ա­րե­ւա­յին ու­ժա­նիւ­թի կա­յան­նե­րու զե­տե­ղու­մը։