ԲԱԽՏԻԱՐ ՅՈՎԱԿԻՄԵԱՆ «Ակօս»

Ա­ռա­ջին ­Հա­մաշ­խար­հա­յին ­Պա­տե­րազ­մի ա­ւար­տից եւ զի­նա­դա­դար յայ­տա­րա­րո­ւե­լուց յե­տոյ, թրքա­կան կո­տո­րած­նե­րից ու հա­լա­ծանք­նե­րից փրկուած ­Կի­լի­կեան ­Հա­յաս­տա­նի բնակ­չու­թիւնն սկսել է մի քիչ ա­զատ շունչ քա­շել։­ ­Խա­ղա­ղու­թիւնն իր հետ ա­զա­տու­թիւն բե­րե­լով՝ մար­դիկ սկսել են նաեւ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան աշ­խա­տան­քով վե­րապ­րել։
Թր­քա­կան բռնու­թիւն­նե­րից ա­զա­տուած հա­յու­թեան մի ո­րոշ մա­սը սկսել է կա­մաց-կա­մաց վե­րա­դառ­նալ իր հա­րա­զատ բնա­կա­վայ­րը։ Ն­րանց են միա­ցել նաեւ աք­սո­րից ու գե­րու­թիւ­նից ա­զա­տո­ւած բազ­մա­թիւ մտա­ւո­րա­կան­ներ։
Ա­րա­բա­կան ա­նա­պատ­նե­րից, ­Տէր ­Զօ­րի տա­րա­ծու­թիւ­նից ողջ մնա­ցած գաղ­թա­կա­նու­թեան մնա­ցորդ­ներն ան­տէ­ր­ ու ան­տէ­րա­կան որ­բե­րի հետ ժա­մա­նա­կա­ւոր ա­պաս­տան են գտել ­Պէյ­րու­թում, ­Հա­լէ­պում եւ ­Կի­լի­կեան հա­յաբ­նակ քա­ղաք­նե­րում ու գիւ­ղե­րում։ Ապ­րել են բաց երկն­քի տակ, լա­ւա­գոյն դէպ­քում՝ թի­թե­ղա­ծածկ վրան­նե­րում դի­մա­կա­յել են ա­մէն տե­սա­կի հի­ւան­դու­թիւն­նե­րի, մարդ­կա­յին մեծ կո­րուստ­նե­րով ա­պա­քի­նո­ւել, կեան­քի կո­չո­ւել։
­Տե­ղա­ցի հայ­րե­նա­կից­նե­րի կող­մից հա­մես­տա­բար նպաս­տա­զօր պայ­ման­ներ են ստեղ­ծո­ւել նրանց հա­մար՝ ա­րո­ւեստ­ներ սո­վո­րե­լու, կրթու­թիւն ստա­նա­լու, մշա­կու­թա­յին կեան­քով դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րը յաղ­թա­հա­րե­լու հա­մար։ Մ­տա­ւո­րա­կա­նու­թիւնն էլ իր հեր­թին է հո­գա­ցել տա­ռա­պած ժո­ղովր­դի բա­րո­յա­կան-հո­գե­բա­նա­կան ցա­ւե­րը մեղ­մե­լու հա­մար։
­Հա­լէ­պա­հա­յու­թիւ­նը յա­ջո­ղո­ւել է ­Տէր ­Զօ­րի աք­սո­րեալ­նե­րից 1918ին փրկել պոլ­սա­հայ թա­տե­րա­կան գոր­ծիչ Ա­շոտ ­Մա­տա­թեա­նի (1882-1965) կեան­քը։ ­Վեր­ջինս իր շուր­ջը հա­ւա­քե­լով ե­րի­տա­սարդ թա­տե­րա­կան­նե­րի, նոյն դա­րում կազ­մա­կեր­պել է «­Մել­պո­մէ» ե­րիտա­սար­դաց թա­տե­րա­խում­բը եւ ներ­կա­յա­ցում­ներ տա­լով նպաս­տել ազ­գա­կից­նե­րի հո­գե­բա­նու­թեան կա­յու­նաց­մա­նը։
­Մա­տա­թեան՝ լի­նե­լով օ­րո­ւայ հոգ­սե­րից ան­բա­ժան՝ գոր­ծել, գրել ու բե­մադ­րել է ժա­մա­նա­կա­կից կեան­քին վե­րա­բե­րող «Ա­հա ­Սե­րուն­դը» վեր­նագ­րով մէկ գոր­ծո­ղու­թեամբ պիէ­սը։ ­Պիէ­սում պատ­կե­րո­ւել է ա­մէն տե­սա­կի դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րը յաղ­թա­հա­րող եւ ա­զա­տու­թիւն վա­յե­լե­լու տեն­չին ձգտող ու հաս­նող հայ մար­դու կեր­պա­րը։ ­Պա­տա­հա­կան չէ, որ ներ­կա­յաց­ման հան­դի­սա­տես­նե­րի շար­քե­րում գտնո­ւող անգ­լիա­կան ու ֆրան­սիա­կան բա­նակ­նե­րի բարձ­րաս­տի­ճան զի­նո­ւո­րա­կան­նե­րին զար­մաց­րել է, թէ՝ դեռ ե­րէկ հրի ու սրի մի­ջով ան­ցած այս մար­դիկ ինչ­պի­սի՜ կամք ու զօ­րու­թիւն ու­նեն, որ կա­րո­ղա­ցել են հան­դի­սա­տե­սի ո­գե­ւո­րու­թիւ­նը բարձ­րաց­նող ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն գրել ու բե­մադ­րել։
Այս­պի­սի ո­գե­ւո­րու­թիւ­նից ներշն­չո­ւած՝ ­Մա­տա­թեանն սկսել է նաեւ դա­սա­կան պիէս­ներ բե­մադ­րել։ Այդ պիէս­նե­րից եր­կու­սը պատ­մա­կան նշա­նա­կու­թիւն են ու­նե­ցել։ Ա­ռա­ջի­նը ե­ղել է ­Շիր­վան­զա­դէի «­Պա­տո­ւի հա­մար» դրա­ման, ո­րով 1909ից սկզբնա­ւո­րո­ւել է հա­լէ­պա­հայ թատ­րո­նը՝ դառ­նա­լով մի­ջին-ա­րե­ւե­լեան երկր­նե­րի ա­ռա­ջին թա­տե­րա­կան քա­ղա­քը։
Ո­րոշ ընդ­մի­ջու­մից յե­տոյ, ­Հա­լէ­պի «Անդ­րա­նիկ» թա­տե­րա­խում­բը բեմ է բարձ­րաց­րել ­Շէյքս­պի­րի «­Համ­լետ»ը (1911), դառ­նա­լով այդ կող­մե­րում ա­ռա­ջին ան­գամ ­Շէյքս­պիր ներ­կա­յաց­րած քա­ղա­քը։ 1920ից «Անդ­րա­նիկ» թա­տե­րա­խումբն ա­նընդ­մէջ գոր­ծել է մին­չեւ վեր­ջին տա­րի­ներս՝ սի­րիա­հա­յու­թեան հետ կա­տա­րո­ւած նոր ա­ղէ­տը։
1918ի ըն­թաց­քում «­Մել­պո­մէ» թա­տե­րա­սի­րաց խմբի ու­ժե­րով Ա­շոտ ­Մա­տա­թեա­նը բե­մադ­րել է նաեւ Ա. ­Կո­նան-­Դոյ­լի «­Շար­լոկ ­Հոլմս» պիէ­սը, իսկ յե­տոյ՝ «­Համ­լե­տը», ինքն էլ կա­տա­րե­լով ­Համ­լե­տի դե­րը։
Այս շրջա­նում ­Հա­լէ­պում է գտնո­ւել նաեւ ե­րի­տա­սարդ բա­նաս­տեղծ ­Գէորգ Ա­րա­պա­ճեա­նը, ո­րը հե­տա­գա­յում պէտք է ճա­նա­չում ստա­նար ­Կառ­վա­րենց գրա­կան ա­նու­նով (1892-1946)։ ­Կառ­վա­րեն­ցը յայտ­նի է որ­պէս նաեւ «­Համ­լետ»ի թարգ­մա­նիչ։ 1919ի ­Յու­լի­սի 5ին ­Պոլ­սոյ ­Հայ Դ­րա­մա­տիկ Ըն­կե­րու­թեան թա­տե­րա­խում­բի դե­րա­սան­նե­րի ու­ժե­րով Ա­շոտ ­Մա­տա­թեանն այդ տեղ եւս բե­մադ­րել է «­Համ­լետ»ը՝ ­Գէորգ Ա­րա­պա­ճեան-­Կառվա­րեն­ցի թարգ­մա­նու­թեամբ։ Ին­քը կա­տա­րել է ­Համ­լե­տի դե­րը, իսկ թարգ­մա­նիչ Ա­րա­պա­ճեա­նը՝ Ա. դե­րա­սա­նի դե­րը։ Ար­դեօք ­Հա­լէ­պի «­Համ­լետն» է՞լ չի ե­ղել Գ. Ա­րա­պա­ճեա­նի թարգ­մա­նու­թիւ­նը։ ­Թէեւ ուղ­ղա­կի տո­ւեալ­ներ չկան, բայց հա­ւա­նա­կա­նու­թիւ­նը Ա­րա­պա­ճեա­նի կողմն է։
Ա­րա­պա­ճեա­նի գրի­չին է պատ­կա­նում նաեւ ­Հա­լէ­պում նրա գրած «­Հա­յաս­տա­նի ­Յոյ­սը» այ­լա­բա­նա­կան պիէ­սը, ո­րը 1916-1919թթ. ­բե­մադ­րո­ւել է ­Հա­լէ­պում եւ կի­լի­կեան քա­ղաք­նե­րում։ Այդ խրա­խու­սա­կան յոյ­սը «նոյն­պէս վե­րա­բե­րել է ժա­մա­նա­կի քա­ղա­քա­կան» անց­քե­րին եւ յու­սադ­րել ժո­ղովր­դին։
1918ի ­Նո­յեմ­բե­րի 19ից լրագ­րող ­Սեդ­րակ ­Կե­պեն­լեա­նի խմբագ­րու­թեամբ ­Հա­լէ­պում սկսել է լոյս տես­նել «­Հայ ­Ձայն» թեր­թը, ո­րը լու­սա­բա­նել է ինչ­պէս քա­ղա­քա­կան կեան­քում տե­ղի ու­նե­ցող ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը, այն­պէս էլ քա­ղա­քում եւ մեր­ձա­կայ վայ­րե­րում կա­տա­րուող ե­րե­ւոյթ­նե­րը։ 1919ի ­Փետ­րո­ւա­րից «­Հայ ­Ձայ­նը» շա­րու­նա­կել է լոյս տես­նել Ա­տա­նա­յում եւ ծա­ռա­յել նոյն նպա­տակ­նե­րին։
­Մա­տա­թեա­նը ­Հա­լէ­պում ա­ւար­տե­լով ներ­կա­յա­ցում­նե­րի շար­քը, 1919ի ­Մար­տի կէ­սե­րին իր «­Մել­պո­մէ» թա­տե­րա­խում­բով նոյն­պէս ան­ցել է Ա­տա­նա։ ­Թա­տե­րա­խում­բի հետ Ա­տա­նա է փո­խադ­րո­ւել նաեւ ե­րի­տա­սարդ ե­րա­ժիշտ (ջու­թա­կա­հար, ­Կո­մի­տա­սի հինգ ա­շա­կերտ­նե­րից մէ­կը) ­Բար­սեղ ­Կա­նա­չեա­նը (1885-1976)։ Իր ղե­կա­վա­րու­թեամբ երկ­սեռ երգ­չախմբով ու ե­րաժշ­տախմ­բով, կազ­մա­կեր­պո­ւել են թա­տե­րաե­րաժշ­տա­կան մի­ջո­ցա­ռում­ներ։
Այս առն­չու­թեամբ Ա­տա­նա­յի «­Կի­լի­կիա» թեր­թի 1919ի ­Մար­տի 21ի հա­մա­րում գրո­ւել է՝ «Ա. ­Մա­տա­թեա­նի «­Մէլ­պո­մէ» հայ թա­տե­րա­խում­բը մէկ քա­նի օր ա­ռաջ ­Հա­լէ­պէն հա­սաւ Ա­տա­նա, ­Պո­լիս եր­թա­լու հա­մար։ ­Հայ­կա­կան այս վեր­ջին ան­նա­խըն­թաց ա­ղէ­տէն ետք ­Պո­լի­սէն դուրս կազ­մո­ւած անդ­րա­նիկ եւ կա­րե­ւո­րա­գոյն թա­տե­րա­խումբն է այս»1։
­Կա­րե­ւո­րե­լով թա­տե­րա­խում­բի սկսած գոր­ծու­նէու­թիւ­նը, թեր­թը միա­ժա­մա­նակ նշել է նրա ստա­ցած գնա­հա­տու­թիւ­նը օ­տար­նե­րի կող­մից եւ ցան­կու­թիւն յայտ­նել, որ­պէս­զի խում­բը կի­լի­կեան շրջա­նի մէջ էլ մնայ եւ խան­դա­վա­ռի հա­յի սրտե­րը ինչ­պէս ­Հա­լէ­պում։
«­Մէլ­պո­մէ» թա­տե­րա­խում­բի ներ­կա­յա­ցում­նե­րը Ա­տա­նա­յում տե­ղի են ու­նե­ցել Աբ­գա­րեան ­Վար­ժա­րա­նի սրա­հում։ Ա­ռա­ջին ներ­կա­յա­ցում­նե­րից մէ­կը ե­ղել է ­Շիր­վան­զա­դէի «­Պա­տո­ւի հա­մար» չորս գոր­ծո­ղու­թեամբ դրա­ման, ո­րը հա­սա­րա­կու­թեանն է ներ­կա­յա­ցո­ւել 1919ի ­Մար­տի 22ին։ ­Դե­րե­րի կա­տար­մամբ հան­դէս են ե­կել՝ Է­լիզ­բա­րեան- Ս. ­Խա­չե­րեան, Ե­րա­նուհ­ի- օր. ­Նո­ւարդ ­Բագ­րատ- Ա­րա­պա­ճեա­նի (­Գէորգ ­Կա­ռվա­րենց), ­Սու­րէն- Ե­ղի­շէ, ­Ռո­զա­լիա- Տ. ­Գոն­տա­լեան, ­Մար­գա­րիտ- տ. ­Զա­րու­հի (­Խա­չե­րեան), Օ­թա­րեան- Ա­շոտ ­Մա­տա­թեան, ­Սա­ղա­թէլ- Ա. ­Շի­րի­նեան եւ ու­րիշ­ներ2։
­Յա­ջորդ օ­րը՝ ­Մար­տի 23ին «­Պա­տո­ւի հա­մար»ը կրկնո­ւել է հայ զի­նո­ւոր­նե­րի հա­մար։ ­Մար­տի 26ին եւ 29ին «­Մել­պո­մէ» թա­տե­րա­խում­բը հան­դի­սա­տես­նե­րին ծա­նօ­թաց­րել է ­Յա­կոբ ­Պա­րո­նեա­նի «­Պաղ­տա­սար Աղ­բար» կա­տա­կեր­գու­թեան բե­մադ­րու­թիւ­նը։
«­Մէլ­պո­մէ» թա­տե­րա­խումբն՝ ըն­դա­ռա­ջե­լով ժո­ղովր­դի փա­փա­քին՝ Ապ­րի­լի 5ին էլ բեմ է հա­նել ե­րեք գործ։ Դ­րանք են՝ ­Ռի­վո­լէի «­Վե­րա­դարձ»ը, «­Վի­ռի ­Ճա­շա­րա­նին ­Ծա­ռան» զա­ւեշ­տը եւ Հ. ­Բա­տայ­լի «­Կոյ­րը» թարգ­մա­նա­կան պիէս­նե­րը։
Ապ­րի­լի 13ին՝ ­Կի­րա­կի օ­րո­ւայ կէ­սօ­րից յե­տոյ տրո­ւած ներ­կա­յա­ցու­մը ե­ղել է «­Շեր­լոկ ­Հոլմ­սը»։ Այս պիէ­սի ներ­կա­յաց­ման գտած յա­ջո­ղու­թեան մա­սին «­Հայ ­Ձայն» թեր­թում գրո­ւել է. — «­Մա­տա­թեան եւ իր ըն­կեր­նե­րը՝ պ.պ. ­Խա­չե­րեան, ­Կառ­վար­ենց, ­Պա­լեան եւ տիկ. ­Խա­չե­րեան շատ յա­ջող կեր­պով կա­տա­րե­ցին ի­րենց դե­րե­րը եւ ջեր­մա­պէս ծա­փա­հա­րո­ւե­ցան։ Ա­տա­նա­յի մէջ ու­րա­խա­լի է տես­նել ներ­կա­յու­թիւ­նը գի­տա­կից եւ խղճմիտ «­Մել­պո­մէ» հայ թա­տե­րա­խում­բին» 3։
Ա­տա­նա­յում ի­րենց հիւ­րա­խա­ղերն ա­ւար­տե­լուց յե­տոյ, ­Մա­տա­թեա­նի եւ ­Կա­նա­չեա­նի խմբերն ի­րենց գոր­ծու­նէու­թիւ­նը շա­րու­նա­կել են ­Կի­լի­կեան մի այլ քա­ղա­քում՝ ­Մեր­սի­նում։ ­Քա­ղաք հաս­նե­լու յա­ջորդ օ­րը՝ Ապ­րի­լի 21ին տե­­ղի հայ ազ­­գա­­­յին միու­­թեան նա­­խա­ձեռ­­նու­թեամբ եւ ֆրան­­սիա­կան կա­­ռա­վա­­րի­չի հո­­վա­նա­­ւո­րու­­թեամբ տրո­ւել է «նո­ւա­գա­­յին եւ թա­­տե­րա­­կան ե­րե­­կոյթ» յօ­­գուտ հայ գաղ­­թա­­­կա­նու­­թեա­նը։ Ե­րե­­կոյ­­թը մեծ խան­­դա­­­վա­ռու­­թեամբ է ըն­­դու­նո­ւել հայ եւ օ­տա­­րազ­­գի հան­­դի­­­սա­տես­­նե­­­րի կող­­մից։
Ա­ռա­­ջին բա­­ժի­նը ե­ղել է ե­րաժշ­տա­­կան կա­­տա­րում­նե­­րի մա­­սը։ Երգ եւ նո­ւա­գի կա­­տար­­ման ժա­­մա­նակ, մա­­մու­­լի վկա­­յու­­թեամբ աչ­­քի են ըն­­կել դաշ­­նա­­­կա­հա­­րու­­հի տիկ. Ան­­ժէլ Աճ­է­մեան, ջու­­թա­­­կա­հար Բ. ­Կա­­նա­չեան, եր­­գե­­­րի կա­­տար­­մամբ տիկ. ­Խա­­չե­րեան՝ «­Հո­­վերն Ա­ռան» եւ ­Կառ­­վա­­­րեն­­ց՝ (յու­­նա­­­րէն) 4։
­Թա­­տե­րա­­կան մա­­սում կա­­տա­րո­ւել են տե­­սա­րան­­ներ տար­­բեր պիէս­­նե­­­րից, ո­րոնց մէջ մեծ ըն­­դու­նե­­լու­­թիւն է գտել մաս­­նա­­­ւո­րա­­պէս Գ. ­Կառ­­վա­­­րեն­­ցի «­Հա­­յաս­­տա­­­նի յոյ­­սը» այ­­լա­­­բա­նա­­կան պիէ­սը։ ­Հայ­­րե­­­նա­սի­­րա­կան այդ պիէ­սը՝ ­Մայր ­Հա­­յաս­­տա­­­նի եւ յոյ­­սի յու­­սադ­րա­­կան գա­­ղա­փա­­րը, «իբ­­րեւ խորհր­դա­­նիշ հայ զի­­նո­ւո­­րի ե­րե­­ւե­լը է­լեկտ­րա­­կան լոյ­­սի ցոլ­­քին տակ» , ծայր աս­­տի­­­ճան խան­­դա­­­վա­ռու­­թիւն է ա­ռա­­ջաց­­րել հայ, յոյն, ա­րաբ երկ­սեռ հան­­դի­­­սա­տես­­նե­­­րի մօտ։ ­Յա­­ջորդ օ­րը մի խումբ հայ լե­­գէո­նա­­կան­­ներ բա­­ցօ­թեայ սե­­ղան են պատ­­րաս­տել ի պա­­տիւ թա­­տե­րա­­խում­բի։
­Թա­­տե­րա­կան-ե­րաժշ­տա­­կան միա­ցեալ այս մի­­ջո­ցա­­ռու­­մը ­Մեր­­սի­­­նում կրկնո­ւել է նաեւ ­Մա­­յի­սի 28ին։
­Ճէյ­­հա­­­նի բնակ­­չու­թիւ­­նից 30-35 ըն­­տա­­­նիք հայ­­րե­­­նի օ­ճախ վե­­րա­դառ­­նա­­­լուց յեյ­տոյ, ­Մա­­տա­թեան-­Կա­­նա­չեան միա­ցեալ խում­բը մտա­­դիր է ե­ղել Ապ­­րի­­­լի 29ին մի ներ­­կա­­­յա­ցում տալ ­Ճէյ­­հան­ցի­­նե­րի հա­­մար։ ­Կա­­տա­րո­ւել է նրանց մտայ­­ղա­­­ցու­­մը թէ ոչ, յայտ­նի չէ։
Ապ­­րիլ 28ին ­Մեր­­սի­­­նում ի­րենց վեր­­ջին ե­լոյ­­թը տա­­լուց յե­­տոյ, թա­­տե­րա-ե­րաժշտա­­խում­բը ­Տէր­սիմ գնա­­ցել է։ Այս­տեղ եւս տրո­ւել է թա­­տե­րա­կան-ե­րաժ­­շա­­­կան ե­րե­­կոյթ Ա. Ա­ճէ­­մեա­նի եւ Բ. ­Կա­­նա­չեա­նի մաս­­նակ­ցու­­թեամբ։ Իսկ «­Մել­­պո­­­մէ» թա­­տե­րա­­խում­բը ներ­­կա­­­յաց­րել է Գ. ­Կառ­­վա­­­րեն­­ցի «­Հա­­յաս­­տա­­­նի յոյ­­սը» այ­­լա­­­բա­նա­­կան պատ­­կե­­­րը։ Ե­րե­­կոն ե­ղել է ո­գե­­ւո­րիչ։
­Թա­­տե­րա­կան-ե­րաժշ­տա­­կան միա­ցեալ խմբի յա­­ջորդ ե­լոյթ­նե­­րը տե­­ղի են ու­­նե­­­ցել ­Տար­­սո­­­նում։ Այս­տեղ էլ նա­­խա­ձեռ­­նու­թիւ­­նը պատ­­կա­­­նել է քա­­ղա­քի ե­րի­­տա­սար­­դաց միու­­թեա­նը, հո­­վա­նա­­ւո­րու­­թիւ­նը՝ տե­­ղի ֆրան­­սա­­­կան կա­­ռա­վա­­րի­չի կող­­մից։ ­Մա­­յի­սի 10ին «­Մել­­պո­­­մէ» թա­­տե­րա­­խում­բը ներ­­կա­­­յաց­­րել է Ա. ­Մա­­տա­թեա­նի «Ա­պա­­ռաժ­­ներ» եւ Գ. ­Կառ­­վա­­­րեն­­ցի «­Հա­­յաս­­տա­­­նի յոյ­­սը» խիստ ար­­դիա­կան բո­­վան­­դա­­­կու­­թեամբ պիէս­­նե­­­րը եւ մի զա­­ւեշտ։
Ա­շոտ ­Մա­­տա­թեա­նի ղե­­կա­վա­­րու­­թեամբ գոր­­ծող «­Մել­­պո­­­մէ» թա­­տե­րա­­խում­բի վեր­­ջին ներ­­կա­­­յա­ցու­­մը ­Կի­­լի­կեան ­Հա­­յաս­­տա­­­նում տե­­ղի է ու­­նե­­­ցել 1919ի ­Մա­­յի­սի 11ի ­Կի­­րա­կի օ­րը։ Իբ­­րեւ հրա­­ժեշ­­տի ներ­­կա­­­յա­ցում, Աբ­­գա­­­րեան վար­­ժա­­­րա­նի սրա­­հում խա­­ղա­ցո­ւել են վե­­րո­յի­­շեալ «Ա­պա­­ռաժ­­ներ» եւ «­Հա­­յաս­­տա­­­նի յոյ­­սը» պիէս­­նե­­­րը։
Այս­պի­­սով՝ ըստ «­Կի­­լի­կիա» թեր­­թի տո­ւեալ­­նե­­­րի, «­Մէլ­­պո­­­մէ» թա­­տե­րա­­խում­բը ­Կի­­լի­կիա­յում 1919ի գար­­նան ա­միս­­նե­­­րին տո­ւել է տա­­սը ներ­­կա­­­յա­ցում։ ­Մա­­տա­թեա­նը եւ ­Կառ­­վա­­­րեն­­ցը մեկ­­նել են Կ. ­Պո­­լիս եւ այս­տեղ շա­­րու­­նա­­­կել ի­րենց գոր­­ծու­նէու­­թիւ­նը, իսկ խմբի միւս ան­­դամ­նե­­րի ճա­­կա­տա­­գիրն ան­­յայտ է։
­Մա­­տա­թեա­նի հե­­ռա­նա­­լով՝ ­Կի­­լի­կիա­յի հայ­­կա­­­կան թատ­­րո­­­նը ո­րոշ շրջան գոր­­ծել է տե­­ղա­կան ու­­ժե­­­րով, ըստ ո­րում՝ նաեւ տար­­բեր վայ­­րե­­­րում։
Ա­րեւմ­տա­­հայ դրա­­մա­տուրգ, խմբա­­գիր եւ հրա­­պա­րա­­կա­խօս ­Սու­­րէն ­Պար­­թե­­­ւեա­նի (­Սի­­սակ ­Պար­­տիզ­պա­­նեան, 1876-1921) 1916ին գրո­ւած «­Ձայն մը հնչեց» պիէ­սը (1915ի ­Կի­­լի­կիա­յի ­Տէօրթ Եոլ (­Չորք ­Մար­­զո­ւան) բնա­­կա­վայ­­րի թատ­­րո­­­նում, տե­­ղի ­Կար­­միր ­Խա­­չի մաս­­նա­­­ճիւ­­ղի խոս­­տա­­­ցած ներ­­կա­­­յա­ցու­­մը կա­­յա­ցել է 1919ի ­Մա­­յի­սի 22ին։
Այս պիէ­սի՝ հան­­դի­­­սա­տե­­սի կեան­­քում ու­­նե­­­ցած տե­­ղի ու նշա­­նա­կու­­թեան մա­­սին ու­­շագ­րաւ բնու­­թագ­րու­­թիւն է տո­ւել Ա­տա­­նա­յի «­Հայ ­Ձայն» թեր­­թում տպագ­­րո­ւած մի թա­­տե­րա­­խօ­սա­­կան։ «­Հա­­կա­ռակ բե­­մա­կան անհ­րա­­ժեշտ կազ­­մա­ծի եւ տա­­րազ­­նե­­­րու չգո­­յու­­թեան,- գրո­ւած է թեր­­թում,- պէտք է խոս­­տո­­­վա­նել, ներ­­կա­­­յա­ցու­­մը յա­­ջող ան­­ցաւ, տպա­­ւո­րու­­թիւնն ալ զգա­­լի եւ գո­­հա­ցու­­ցիչ։ Ա­ռա­­ջին ան­­գամն էր այս, որ գի­­շե­րա­­յին հան­­դէս մը տե­­ղի կ­՚ու­­նե­­­նար։ ­Տէօրթ Եո­լի մէջ։ ­Ժո­­ղո­վուր­դը շնոր­­հա­­­ւո­րե­­լի փութ­կո­­տու­­թեամբ ե­կած էր» 5։
­Ներ­­կա­­­յաց­­ման վեր­­ջում տրո­ւել է պիէ­սի բո­­վան­­դա­­­կու­­թեա­նը հա­­րա­զատ մի պատ­­կեր։ Մ­թու­­թեան մէջ, գու­­նա­­­ւոր լու­­սա­­­ւո­րու­­թեան տակ կա­­մա­ւո­­րու­­հին պատ­­գա­­­րա­կով դուրս է տա­­րել վի­­րա­ւոր­­նե­­­րին։ Ա­հա եւ տե­­ղա­կան ու­­ժե­­­րի հնա­­րամ­­տու­թեան մի փայ­­լուն օ­րի­­նակ՝ ի­րա­­կա­նու­­թիւ­նից առ­­նո­ւած պատ­­կե­­­րով ար­­ձա­­­գան­­գել օ­րո­ւայ քա­­ղա­քա­­կան կեան­­քին։ ­Հայ ­Կար­­միր ­Խա­­չի մաս­­նակ­ցու­­թիւ­նը կա­­մա­ւո­­րա­կան շարժ­մա­­նը, ճեր­­մակ զգես­­տով մի հա­­յու­­հի ձեռքն դրօ­­շակ շրջե­­լով եր­­գել է հան­­րա­­­յայտ «Լռեց, ամ­­պե­­­րը. . .» եր­­գը։
­Միւս օ­րի­­նա­կը տե­­ղի է ու­­նե­­­ցել Ա­տա­­նա­յում։ ­Տե­­ղի ե­րի­­տա­սար­­դա­­­կան երկ­սեռ միու­­թեան կող­­մից Գ.Ծ.Վ. Աս­­լա­­­նեա­նի հո­­վա­նա­­ւո­րու­­թեամբ ներ­­կա­­­յա­ցո­ւել է Գ­րի­­գոր Ան­­գու­թի (­Սո­­մու­­նեան, ?-1924) «­Հայ­­րե­­­նի­քի ձայ­նը» ող­­բեր­գու­­թիւ­նը եւ մի զա­­ւեշտ։ ­Ներ­­կա­­­յա­ցու­­մը տրո­ւել է յօ­­գուտ Աբ­­գա­­­րեան ­Վար­­ժա­­­րա­նի սրա­­հին, որ­­տեղ տե­­ղի են ու­­նե­­­ցել Ա­տա­­նա­յում կազ­­մա­­­կեր­­պո­ւող մի­­ջո­ցա­­ռում­նե­­րը։
«­Հայ­­րե­­­նի­քի ձայ­­նը» ող­­բեր­գու­­թիւ­նը կրկնո­ւել է ­Մա­­յի­սի 30ին, այս ան­­գամ ­Տիկ­­նանց ­Միու­­թեան կող­­մից։ Ող­­բեր­գու­­թիւ­նից յե­­տոյ, հան­­դի­­­սա­տե­­սի տրա­­մադ­­րու­թիւ­­նը բարձ­րաց­­նե­­­լու նպա­­տա­կով խա­­ղա­ցո­ւել են ­Գա­­րե­գին Ռշ­տու­­նու «­Վե­­ցու­­կէս պոր­­տի ժա­­ռան­­գու­թիւ­­նը» եւ Գ. ­Կառ­­վա­­­րեն­­ցի «­Հա­­յաս­­տա­­­նի յոյ­­սը» պիէս­­նե­­­րը։
1919 ­Յու­­նի­­­սի 15ին տրո­ւել են մեզ յայտ­նի վեր­­ջին տո­ւեալ­­նե­­­րը ­Կի­­լի­կեան ­Հա­­յաս­­տա­­­նի թատ­­րո­­­նի մա­­սին։ Այդ օ­րը Աբ­­գա­­­րեա­նի սրա­­հում ներ­­կա­­­յա­ցո­ւել են «­Գի­­նե­մո­­լի մը վախ­­ճա­­­նը» մէկ ա­րա­­րով դրա­­ման եւ «Եր­­կու ­Շե­­րիֆ­­նե­­­րը» ե­րեք գոր­­ծո­­­ղու­­թեամբ կա­­տա­կեր­­գու­թիւ­­նը6։
­Հե­­տա­գայ շրջա­­նում ա­ռա­­ւել վատ­­թա­­­րա­նա­­լով ­Կի­­լի­կիա­յի վի­­ճա­կը՝ ա­ռա­­ւել եւս ­Թուր­քիա­յի բա­­ժին դառ­­նա­­­լուց յե­­տոյ էլ՜ ի՜նչ հա­­յե­րէն գիր ու գրա­­կա­նու­­թիւն , ի՜նչ երգ-ե­րաժշ­տու­­թիւն, ի՜նչ թա­­տե­րա­­կան ա­րո­ւեստ։ ­Բո­­լորն ան­­հե­­­տա­ցան երկ­րի ե­րե­­սից։ ­Բայց քա­­նի հա­­յի բե­­րա­նու­­մը շունչ կայ, ինչ­պէս ա­սել է ­Խա­­չա­տուր Ա­բո­­վեան — պէտք է ապ­­րի ­Կի­­­լի­կիա­յի փա­­­ռա­ւոր յի­­­շո­ղու­­­թեամբ։

­Ծա­­­նօ­թագ­­­րու­թիւն­ներ
1) «­Կի­­­լի­կիա» (Ա­տա­­­նա) 1919, N 9։
2) ­Նոյն ­Տե­­ղում։
3) «­Հայ ­Ձայն» (Ա­տա­նա ) 1919, N 102։
4) «­Կի­լի­կիա» 1919, N 25։
5) «­Հայ ­Ձայն», 1919, N 142։
6) ­Նոյն ­Տե­ղում, N 152։