­Դի­մե­ցինք Հ. Կ. ­Խա­չի եր­կու տար­բեր սե­րուն­դի ըն­կե­րու­հի­նե­րու, ո­րոնք մայր ու աղ­ջիկ են եւ ո­րոշ հար­ցում­ներ ու­ղե­ցինք ի­րենց, մեր միու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան, ան­դա­մակ­ցու­թեան եւ ժո­ղո­վա­կան կեան­քի մասին, որ­պէս­զի հասկ­նանք թէ ի՞նչ նմա­նու­թիւն­ներ եւ տար­բե­րու­թիւն­ներ կրնանք նկա­տել անց­նող տաս­նա­մեակ­նե­րու ըն­թաց­քին, հաս­նե­լով մին­չեւ մեր օ­րե­րը։
Ու­րեմն, ե­րե­կոյ մը հան­դի­պե­ցանք ե­րէց­կին Ա­րաք­սի ­Պա­պօղ­լեա­նի տու­նը եւ հար­ցազ­րոյց մը ու­նե­ցանք իր աղջկան ընկ. ­Շո­ղիկ ­Պա­պօղ­լեա­նի հետ։ Եր­կու հիւ­րա­սէր խա­չու­հի­նե­րը յօ­ժար էին մեր հար­ցում­նե­րուն պա­տաս­խա­նե­լու, ի­րենց փոր­ձա­ռու­թեան հի­ման վրայ իբ­րեւ ան­դա­մու­հի­ներ եւ միու­թեան վար­չա­կան­ներ, միա­ժա­մա­նակ յայտ­նե­լով ի­րենց անձ­նա­կան տե­սա­կէ­տը կամ մտա­հո­գու­թիւ­նը ներ­կայ հար­ցե­րուն շուրջ։

 

— Ան­ցեա­լին ի՞նչ աշ­խա­տանք­նե­րու վրայ կը կեդ­րո­նա­նար մեր միու­թեան գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։
— Ա­րաք­սի. ­Կա­պոյտ ­Խա­չի գոր­ծը միշտ լաւ գա­ցած է. ա­մէն վար­չու­թիւն իր ջան­քը տա­րած է։ ­Բայց ան­ցեա­լին այս­քան ար­դիա­կան մի­ջոց­ներ չու­նէինք, ոչ ալ ա­մէն մարդ ինք­նա­շարժ ու­նէր։ ­Տա­րե­կան ճաշ­կե­րոյթ­ներ կ’ը­նէինք «­Մայ­րե­րու Օր», «­Հայ­րե­րու Օր», նոյ­նիսկ պա­րա­հան­դէս։ Պ­տոյ­տի ալ կ’եր­թա­յինք շատ ան­գամ։ ­Համ­բարձ­ման տօ­նը՝ օ­րի­նակ, մենք կը տօ­նէինք։

— Ո՞ր թո­ւա­կան­նե­րու մա­սին է խօս­քը։
-Ա­րաք­սի. 80ա­կան. պէտք է ը­սել նաեւ, որ հի­ւանդ­նե­րու կ’այ­ցե­լէինք։ ­Տա­րի­քոտ ան­ձե­րու պա­րա­գա­յին, շա­բա­թը ան­գամ մը ի­րենց տու­նը կ’եր­թա­յինք, քիչ մը շուր­ջը կը հա­ւա­քէինք, վեր­մա­կը կը կա­րէինք, գնում­նե­րը կ’ը­նէինք, նոյ­նիսկ՝ բժիշ­կի կը տա­նէինք։ ­Վար­չու­թեան ան­դամ­նե­րը հեր­թա­բար կը ստանձ­նէին այս տե­սա­կի պար­տա­կա­նու­թիւն­ներ սի­րա­յօ­ժար, ո­րով­հե­տեւ գի­տէինք որ պէտք կար։ Չ­քա­ւոր­նե­րու նպաստ­ներ կու­տա­յինք. կը փոր­ձէինք բո­լո­րին գո­հաց­նել։ ­Հան­գա­նա­կու­թիւն ալ կը կազ­մա­կեր­պէինք՝ «Պ­նակ մը կե­րա­կուր» ա­պա­հո­վե­լու նպա­տա­կով։ ­Ճաշ­կե­րոյթ­նե­րու պա­րա­գա­յին, գրե­թէ ա­մէն ան­դամ, պատ­րաս­տու­թեան ո­րոշ բա­ժին մը կը կա­տա­րէր, իր տան մէջ։ ­Կը բաժ­նէինք՝ մի­սե­րը ե­փե­լու, ճա­շեր նա­խա­պատ­րաս­տե­լու պար­տա­կա­նու­թիւ­նը եւ մեր տու­նե­րուն մէջ կ’ե­փէինք, ա­պա՝ սառ­նա­րան­նե­րուն մէջ կը տե­ղա­ւո­րէինք, ո­րով­հե­տեւ ա­կում­բին մէջ չու­նէինք խո­հա­նո­ցի յար­մա­րու­թիւն­ներ։ Այս տե­սա­կի գոր­ծե­րը դժո­ւար էին ան­ցեա­լին։ ­Հի­մա, ու­րախ եմ, որ դիւ­րա­ցած են։ ­Շա­տեր ինք­նա­շարժ­ներ ալ ու­նին եւ ըն­կե­րու­հի­նե­րը նուազ կը յոգ­նին։ ­Սա­կայն եր­բեմն չեն ու­զեր գոր­ծեր ստանձ­նել, պատ­ճա­ռա­բա­նե­լով թէ գոր­ծեր ու­նին։ Ա­րար-աշ­խարհ ա­մէն կին տու­նը գործ ու­նի, բայց զո­հո­ղու­թեան ո­գին միշտ ալ ներ­կայ պէտք է ըլ­լայ միու­թե­նա­կան աշ­խա­տանք տա­նե­լու հա­մար։ Ես այս­պէս կը կար­ծեմ, չեմ գի­տեր ճի՞շդ եմ, թէ սխալ։ Ե­թէ սխալ եմ, թո՛ղ նե­րեն։

— Ընկ. ­Շո­ղիկ ներ­կա­յիս ի՞նչ տե­սակ ծրա­գիր­ներ կը գոր­ծադ­րէ Հ.Կ.­Խա­չը։
— ­Շո­ղիկ. Ան­ցեա­լի ծրա­գիր­նե­րը կը շա­րու­նա­կենք գոր­ծադ­րել, ինչ­պի­սին է հի­ւան­դի մը այ­ցե­լու­թիւ­նը, կամ՝ մա­հէ մը ետք, ըն­տա­նի­քին մօտ այ­ցե­լու­թիւ­նը, ցա­ւակ­ցու­թիւն յայտ­նե­լու նպա­տա­կով։ ­Կա­րի­քա­ւոր ա­շա­կերտ­նե­րու կրթա­թո­շա­կը կը ստանձ­նենք, որ­պէս­զի իւ­րա­քան­չիւր հայ մա­նուկ կա­րե­նայ մեր վար­ժա­րան­նե­րը յա­ճա­խել։ ­Կա­րիք ու­նե­ցող ըն­տա­նիք­նե­րու ալ կը նպաս­տենք, երկ­րի տնտե­սա­կան խիստ կա­ցու­թեան հե­տե­ւան­քով։ ­Մեր օ­րե­րուն, ճիգ թա­փած ենք ա­ւե­լի հե­տե­ւե­լու Հ.Օ.­Մ.ի ծրա­գիր­նե­րուն՝ Ար­ցա­խի «­Սօ­սէ» ման­կա­պար­տէզ­նե­րու օ­ժան­դա­կու­թեան, կամ ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րու որ­բե­րու խնա­մա­տա­րու­թիւ­նը ստանձ­նե­լով։ ­Նոյն­պէս, ­Սու­րիա­հա­յու­թեան օ­ժան­դա­կու­թեան պա­րա­գա­յին։
Այս տա­րի յա­ջող ձե­ւով մաս­նակ­ցե­ցանք Ե­րե­ւա­նի հի­ւան­դա­նո­ցի «ան­կո­ղին­նե­րու ծրագ­րին», հաշ­ման­դամ զի­նո­ւոր­նե­րուն հա­մար։ Ա­մէն ա­մառ, երբ Ար­ցա­խէն փոք­րիկ­նե­ր ­Սի­րոս եւ Ա­թէնք կ’այ­ցե­լեն, մենք ի­րենց կը հիւ­րա­սի­րենք մեր ա­կումբ­նե­րէն ներս։
­Յա­տուկ նշեմ թէ Հ.Կ.­Խա­չի «­Սի­րոյ պա­զա­րը» մեծ աշ­խա­տանք մըն է, որ ան­ցեա­լին չկար. այս գոր­ծը բա­ւա­կան եր­կար ժա­մա­նա­կի հա­մար կը զբա­ղեց­նէ վար­չու­թիւն­նե­րը եւ ան­դա­մու­հի­նե­րը։ Աս­կէ զատ կան նաեւ շրջան­նե­րու մէջ կազ­մա­կեր­պո­ւող պա­զար­նե­րը, ո­րոնց պատ­րաս­տու­թիւ­նը շա­բաթ­ներ կը տե­ւէ։ ­Ներ­կա­յիս դիւ­րու­թիւն­ներ ու­նինք եւ բո­լոր ա­կումբ­նե­րը օժ­տո­ւած են ար­դիա­կան փու­ռե­րով, սառ­նա­րան­նե­րով, խմո­րի պատ­րաս­տու­թեան գոր­ծիք­նե­րով։ Ինչ կը վե­րա­բե­րի անձ­նա­կան ժա­մա­նակ տրա­մադ­րե­լու հար­ցին, անցնող տասնամեակներուն կի­նե­րը նո­ւազ կը զբա­ղէին տու­նէն դուրս։ ­Հի­մա, ե­րի­տա­սարդ կի­նե­րուն մեծամասնութիւնը գործի կ’եր­թայ, ի­րենց ըն­տա­նիք­նե­րուն նիւ­թա­պէս օգ­տա­կար ըլ­լալու համար։ Անցեալին մար­դիկ տար­բեր պայ­ման­նե­րու տակ ապ­րե­լով, եր­բեմն կեան­քի վտանգն իսկ դի­մագ­րա­ւե­լով, պա­տե­րազմ­նե­րու շրջա­նին, կը զգա­յին միու­թեան մը ան­դա­մակ­ցե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը, կ’ու­զէին, որ ա­կումբ­նե­րուն մէջ կեանք ստեղ­ծո­ւի եւ ժո­ղո­վուր­դը մաս­նակ­ցի։ ­Հի­մա, դար­ձեալ նոյն անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը կայ, ա­ւե­լի մեծ չա­փով, ո­րով­հե­տեւ պայ­ման­նե­րու բե­րու­մով ե­րի­տա­սարդ­նե­րը կը հե­ռա­նան։

— Այ­սինքն, կեան­քի պայ­ման­նե­րը փո­խո­ւած են։
— ­Շո­ղիկ. Իմ կար­ծի­քով՝ կեան­քի պայ­ման­նե­րը փոխո­ւած են, մտայ­նու­թիւ­նը փո­խո­ւած է, ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րը փո­խո­ւած են։

— Անց­նող տաս­նա­մեակ­նե­րուն հա­յու­հի­նե­րը ի՞նչ ձե­ւով միու­թեան կ’ան­դա­մագ­րո­ւէին։ ­Մէ­կը կը մօ­տե­նա՞ր ի­րենց, կ’ա­ռա­ջար­կէ՞ր…
— Ա­րաք­սի. ­Միշտ մտքի մէջ կ’ու­նե­նա­յինք այս պա­րա­գան. երբ թա­ղին մէջ մէ­կը ա­մուս­նա­նար, կը մօ­տե­նա­յինք, կը խօ­սէինք, միտքը կը շօ­շա­փէինք, կը տես­նէինք որ ար­դէն հա­մա­կիր մըն է եւ ի­րեն ան­մի­ջա­պէս կ’ար­ձա­նագ­րէինք. սի­րա­յօ­ժար ալ կու­գա­յին։ ­Հի­մա՝ յա­ճախ կը լսես «գործ ու­նիմ, պզտիկ ու­նիմ»։ Ան­ձին բնա­ւո­րու­թիւնն ու ըն­տա­նի­քին դաս­տիա­րա­կու­թեան ձեւն ալ կ’ազ­դեն։ Այն ան­ձը որ կը սի­րէ ազ­գա­յին գոր­ծը, որ­պէս բա­րե­նիշ կը զգայ իր միու­թե­նա­կան մաս­նակ­ցու­թիւ­նը։ Առ­նե­լէ ա­ւե­լի տալն է կար­ծեմ, որ մար­դուն կ’ու­րա­խաց­նէ կեան­քին մէջ։

— Իսկ ներ­կա­յիս ի՞նչ ձե­ւով կը մօ­տե­նաք ե­րի­տա­սարդ աղ­ջիկ­նե­րուն կամ տի­կին­նե­րուն, որ­պէս­զի ան­դա­մագ­րո­ւին միու­թեան մօտ։
— ­Շո­ղիկ. Ա­նոնց մօ­տեց­նե­լու ձե­ւը՝ մեր ան­դա­մա­կան ժո­ղով­նե­րու կամ աշ­խա­տանք­նե­րու մաս­նակ­ցու­թիւնն է, ուր ի­րա­զեկ կը դառ­նան մեր գոր­ծին, նոյն պա­հուն հա­ճե­լի ժա­մա­նակ անցը­նե­լով միու­թեան լայն ըն­տա­նի­քէն ներս։ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չը կրթա­կան ու խնա­մա­տա­րա­կան մար­զե­րու շատ լայն շրջա­գիծ ու­նի, եւ իւ­րա­քան­չիւր անձ՝ ան­դա­մակ­ցե­լով միու­թեան օգ­տա­կար կ’ըլ­լայ ազ­գա­յին կեան­քին։

— Ան­դա­մա­կան ժո­ղով­նե­րու կամ հա­ւա­քոյթ­նե­րու մա­սին խօ­սե­լով, ան­ցեա­լին ինչ­պէ՞ս կ’ը­նէիք։ Յստակ հեր­թա­կա­նու­թիւն կա՞ր, ո՞ւր կը հա­ւաքուէիք եւ ի՞նչ­պի­սի նիւ­թե­րով կը զբա­ղէիք։
— Ա­րաք­սի. ­Նիւ­թե­րը դա­սա­խօս­նե­րը կ’ո­րո­շէին։ ­Զար­գա­ցած ու մաս­նա­գի­տա­ցած մար­դոց կը հրա­ւի­րէինք, ո­րոնք ի­րենց գի­տու­թեան մա­սին կը խօ­սէին, օ­րի­նակ՝ բժիշկ­ներ, եւ այս ձե­ւով բո­լորս կ’օգտուէինք։

— Այ­սինքն դաս­տիա­րակ­չա­կան բնոյթ ու­նէին ժո­ղով­նե­րը։
— Ա­րաք­սի. Ա­յո՛
— ­Շո­ղիկ. Այս­պէս ալ կը շա­րու­նա­կենք ը­նել։
— Ա­րաք­սի. ­Սո­վո­րա­բար տա­րին 6-7 ան­գամ կը հա­ւա­քո­ւէինք եւ կը փոր­ձէինք մեր հան­դի­պում­նե­րը թէ՛ դաս­տիա­րակ­չա­կան թէ՛ հա­ճե­լի դարձնել։

— Ո՞ւր կը հա­ւա­քո­ւէիք։
— Ա­րաք­սի. Ա­կում­բը։ ­Բա­րե­բախ­տա­բար մեր ­Ֆիք­սի մասնաճիւղը միշտ ալ օգ­տո­ւած է «­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի կա­ռոյ­ցէն։

— ­Ներ­կա­յիս փո­խո­ւա՞ծ է ո­րե­ւէ բան։
— ­Շո­ղիկ. Ոչ, չէ փո­խո­ւած, պար­զա­պէս պա­զար­նե­րու պատ­րա­տու­թեան պատ­ճա­ռով, նո­ւա­զած է ան­դա­մա­կան ժո­ղով­նե­րու թի­ւը։ ­Մեր ընտ­րած նիւ­թե­րը, միշտ ալ կի­նե­րը հե­տաքրք­րող հար­ցեր կ’ըլ­լան, ինչպէս օրիանակ՝ բժշկա­կան, զա­ւակ­նե­րու կրթու­թեան, բնա­ւո­րու­թեան, հո­գե­բա­նա­կան, խո­հա­նո­ցա­յին կամ ազ­գա­յին նիւ­թի մը շուրջ։ ­Հա­ճե­լի օ­րա­կար­գեր կը մտա­ծենք, որ­պէս­զի նիւ­թե­րը հե­տաքրքա­կան ու գրա­ւիչ ըլ­լան։

— Կ­’ու­զէ՞ք ու­րիշ բան ա­ւելց­նել։
— Ա­րաք­սի. ­Շատ հա­ճե­լի էր այս զրոյ­ցը. Ես կը զգամ, թէ այդ օ­րե­րուն վե­րա­դար­ձայ եւ գո­հու­նա­կու­թիւն կը զգամ մեր կա­տա­րած աշ­խա­տան­քին հա­մար։ ­Մարդ պէտք է հա­ւա­տա՛յ կա­մա­ւոր աշ­խա­տան­քին, որ խոր գո­հու­նա­կու­թիւն կու­տայ։ ­Զո­հո­ղու­թիւ­նը՝ մար­դուս ու­րա­խու­թիւն կը պատ­ճա­ռէ։ Ես այս­պէս կը մտա­ծեմ։ ­Մարդ՝ սէր եւ զո­հո­ղու­թեան ո­գի ե­թէ ու­նե­նայ, բնաւ չի կորսնց­ներ ինք­զին­քը։ ­Լաւ կը մնայ, լաւ ա­նուն կը ձգէ, լաւ կը զգայ։ Ա­մէ­նէն կա­րե­ւո­րը՝ սէր եւ զո­հո­ղու­թեան ո­գի պէտք է ու­նե­նալ։
— ­Խա­չու­հիի մը յատ­կա­նիշ­նե­րը…