Ե­րեք­շաբ­թի՝ 28 ­Մար­տին, ­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան շէն­քին մէջ, ­Հա­յաս­տան-Ա­մե­րի­կա­յի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­ներ դի­ւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու հաս­տատ­ման քսան­հին­գա­մեա­կին առ­թիւ բա­ցո­ւած ցու­ցա­հան­դէ­սի ըն­թաց­քին, նա­խա­րար Էդ­վարդ ­Նալ­բան­դեան յայ­տա­րա­րեց, թէ ­Հա­յաս­տան բարձր կը գնա­հա­տէ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման գոր­ծին մէջ Ա­մե­րի­կա­յի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու կա­րե­ւոր դե­րը:
«­Մենք բարձր ենք գնա­հա­տում այն կա­րե­ւոր դե­րը, որ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րը՝ որ­պէս Ե.Ա.Հ.Կ. ­Մինս­քի Խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ, խա­ղում է ­Ղա­րա­բա­ղեան հա­կա­մար­տու­թեան խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման գոր­ծում: ­Հա­ւա­տա­ցած եմ, որ ե­ռա­նա­խա­գահ երկր­նե­րի հետ հա­մա­տեղ ջան­քե­րով մեզ կը յա­ջո­ղո­ւի տա­րա­ծաշր­ջա­նում կա­յուն խա­ղա­ղու­թիւն հաս­տա­տել»,- շեշ­տեց ­Նալ­բան­դեան:
­Ցու­ցա­հան­դէ­սի բաց­ման ներ­կայ էին ­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու­ներ, հա­յաս­տա­նեան տար­բեր գե­րա­տես­չու­թիւն­նե­րու բարձ­րաս­տի­ճան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, Ա­մե­րի­կա­յի դես­պա­նու­թեան անձ­նա­կազ­մը:
­Նալ­բան­դեան մե­ծա­պէս գնա­հա­տեց ­Միա­ցեալ նա­հանգ­նե­րու մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թիւն­նե­րը, մա­նա­ւանդ ան­կա­խու­թեան ա­ռա­ջին դժո­ւար տա­րի­նե­րուն: ­Հե­տա­գա­յին, ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րը շա­րու­նա­կած են ա­ջակ­ցիլ ­Հա­յաս­տան­ւի զար­գաց­ման ծրա­գիր­նե­րուն: ­Նալ­բան­դեան նաեւ անդ­րա­դար­ձաւ ­Հա­յաս­տա­նի տնտե­սու­թեան մէջ ա­մե­րի­կա­հա­յու­թեան ներդ­րում­նե­րուն:
«­Խօ­սե­լով հայ-ա­մե­րի­կեան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րի քա­ռորդ դա­րեայ պատ­մու­թեան մա­սին՝ չեմ կա­րող նաեւ ե­րախ­տա­գի­տու­թեամբ չյի­շել այն էա­կան ներդ­րու­մը, ո­րը դրան­ցում ու­նե­ցել են ա­մե­րի­կա­հա­յու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը:
Մեր կա­պե­րի ո­րակն ու էու­թիւ­նը շատ ա­ւե­լի թե­րի կը լի­նէին ա­ռանց այն հա­զա­րա­ւոր կա­մուրջ­նե­րի, ո­րոնց միջո­ցով մեր հայ­րե­նա­կից­ներն ի­րար են կա­պել մեր եր­կու երկր­նե­րը»,- յայ­տա­րա­րեց ­Նալ­բան­դեան: