­Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան 3 ­Փետրո­ւա­րին ըն­դու­նած է շրջա­նա­յին այ­ցե­լու­թեամբ ­Հա­յաս­տան գտնո­ւող Եւ­րո­պա­կան ­Յանձ­նա­ժո­ղո­վի Դ­րաց­նու­թեան եւ Ընդ­լայն­ման բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու հար­ցե­րու գլխա­ւոր տնօ­րէն Ք­րիս­թիան ­Տա­նիէլ­սը­նը:
­Նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան գո­հու­նա­կու­թեամբ ար­ձա­նագ­րած է, որ նա­խորդ եր­կու տա­րի­նե­րը ­Հա­յաս­տան-Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թիւն հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան տե­սան­կիւ­նէն յատ­կան­շուած են աշ­խու­ժու­թեամբ, յատ­կա­պէս քա­ղա­քա­կան երկ­խօ­սու­թեան ա­ռու­մով, ինչ­պէս նաեւ այս ծի­րին մէջ ընդ­լայ­նո­ւած է հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը: Այդ պա­րու­նա­կին մէջ նա­խա­գա­հը կա­րե­ւոր նկա­տած է բարձ­րաս­տի­ճան փո­խա­դարձ այ­ցե­լու­թիւն­նե­րը` յի­շեց­նե­լով վեր­ջին շրջա­նին Եւ­րո­պա­կան խոր­հուր­դի նա­խա­գահ ­Տո­նալտ ­Թուս­քի, Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան եւ անվ­տան­գու­թեան հար­ցե­րու բարձր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ­Ֆե­տե­րի­քա ­Մո­կե­րի­նիի եւ այլ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նեա­նե­րու ­Հա­յաս­տան այ­ցե­լու­թիւ­նը:
Ընդգ­ծե­լով, որ աշ­խու­ժօ­րէն կը շա­րու­նա­կո­ւին ­Հա­յաս­տա­նի եւ Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան մի­ջեւ նոր շրջա­նա­յին հա­մա­ձայ­նա­գի­րի վե­րա­բե­րող բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը, զրու­ցա­կից­նե­րը եր­կուս­տեք յոյս յայտ­նած են, որ յա­ռա­ջի­կա­յին հո­լո­վոյ­թը կը թե­ւա­կո­խէ ա­ւար­տա­կան փուլ: Ք­րիս­թիան ­Տա­նիէլ­սըն կա­րե­ւոր նկա­տած է ­Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հին Պ­րիւք­սէլ տա­լիք այ­ցե­լու­թիւ­նը` դի­տել տա­լով, որ ա­նի­կա նոր լիցք պի­տի հա­ղոր­դէ փո­խա­դարձ գոր­ծակ­ցու­թեան զար­գաց­ման: Եր­կու կող­մե­րուն մի­ջեւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կա­րե­ւոր ձեռք­բե­րում­նե­րուն կար­գին, նա­խա­գահ ­Սարգսեան յա­տուկ կեր­պով լու­սար­ձա­կի տակ ա­ռած է Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան խոր­հուր­դին կող­մէ ­Հա­յաս­տա­նի հետ ընդ­հա­նուր օ­դա­նա­ւոր­դու­թեան գօ­տիին շուրջ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու դրու­թիւ­նը հաս­տա­տե­լու ո­րոշ­ման ըն­դու­նու­մը եւ հաս­տա­տած, որ ­Հա­յաս­տան այ­սու­հե­տեւ եւս պատ­րաս­տա­կամ է յա­ռաջ մղե­լու Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան հետ փո­խա­դարձ գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը` բա­րե­փո­խում­նե­րու խթան­ման, ա­նոր շար­ժու­նա­կու­թեան, ար­դիւ­նա­ւէտ կա­ռա­վար­ման, ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան, մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու, տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան եւ փո­խա­դարձ հե­տաքրք­րու­թիւն ներ­կա­յաց­նող այլ մար­զե­րու մէջ: ­Սերժ ­Սարգ­սեան շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նած է Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան` այս հո­լո­վոյ­թին մէջ ներդ­րո­ւած ջան­քե­րուն եւ տրա­մադ­րո­ւած մի­ջոց­նե­րուն հա­մար, ո­րոնց կար­գին պի­տի ըլ­լայ ­Հա­յաս­տա­նի խորհրդա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն ըն­դա­ռաջ տրա­մադ­րո­ւած ա­ջակ­ցու­թիւ­նը:
­Կա­րե­ւոր նկա­տո­ւած են գոր­ծըն­կե­րու­թեան ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րուն շուրջ բա­նակ­ցա­յին հո­լո­վոյ­թը: