ԴՈԿՏ. ՄԱՐԻ ՌՈԶ ԱԲՈՒՍԷՖԵԱՆ

Ե­թէ աշ­խար­հում կայ մէ­կը, որ չի հա­ւա­տում իմ ժո­ղովր­դի հա­զա­րա­մեայ մշա­կու­թա­յին պատ­մու­թեա­նը եւ մեր կա­պո­ւա­ծու­թիւ­նը` մշա­կոյ­թին, առ­նո­ւազն թող թեր­թի այս տա­րո­ւայ օ­րա­ցոյ­ցը: Ի­րա­րա­յա­ջորդ տա­րե­դարձ­ներ` Մ­խի­թա­րեան ­Միա­բա­նու­թեան 300ա­մեակ, 150ա­մեակ­ներ` Յ. ­Թու­մա­նեա­նի, Յ. ­Քա­ջազ­նու­նու, 110ա­մեակ­ներ` Ու. ­Սա­րո­յեա­նի, «Աս­պա­րէզ» թեր­թի, մեր հան­րա­պե­տու­թեան 100ա­մեակ, «­Հա­մազ­գա­յին» կրթա­կան հաս­տա­տու­թեան 90ա­մեակ եւ այս­պէս շա­րու­նակ:
­Սո­վո­րա­բար հե­ռու եմ ազ­գա­յին սնա­պար­ծու­թիւ­նից, իմ ազ­գի հա­րուստ պատ­մու­թիւ­նը, նրա անգ­նա­հա­տե­լի ա­ռա­ւե­լու­թիւն­ներն ըն­դու­նում եմ որ­պէս իմ էու­թեան մաս­նիկ, այն կրում եմ իմ մէջ` ա­ռանց ամ­պա­գոռ­գոռ բա­ռե­րով մե­ծա­րե­լու, ա­ռանց բարձ­րա­ձայ­նե­լու:
­Սա­կայն չեմ կա­րող ան­տար­բեր անց­նել, իմ վե­րա­բեր­մուն­քը եւ հպար­տու­թիւ­նը չար­տա­յայ­տել կա­տա­րո­ւած այն մեծ ու փա­ռա­հեղ աշ­խա­տան­քի հան­դէպ, ո­րը տա­րել է իմ ժո­ղո­վուր­դը իր ա­մե­նաան­հե­ռան­կար տա­րի­նե­րին, տես­նե­լով դրա մէջ ոչ թէ իր ան­մի­ջա­կան, այլ գա­լիք սե­րունդ­նե­րի ա­պա­գան:
Բ­նա­կա­նա­բար մեծ տե­սա­հո­րի­զո­նով օժ­տո­ւած ան­ձե­րի մտայ­ղա­ցու­մով եւ ջան­քե­րով է սկիզբ դրո­ւել մի գոր­ծի, մի հաս­տա­տու­թեան, ո­րը սփռո­ւել է աշ­խար­հով մէկ, ան­կան­գառ գոր­ծել 90 տա­րի­ներ, հաս­տա­տել իր հա­մազ­գա­յին կո­չու­մը, 64 տա­րի յե­տոյ հա­սել եւ ի­րեն պար­տադ­րել է մին­չեւ իսկ հայ­րե­նի­քում:
­Մեր ա­ռա­ջին ան­կա­խու­թեան տա­պա­լու­մից յե­տոյ, հայ­րե­նի երկ­րից վտա­րան­դի հայ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­ներն ու մտա­ւո­րա­կան­նե­րը ձեռ­նա­ծալ չնստե­ցին ի­րենց ա­պաս­տա­նած օ­տար երկր­նե­րում:
­Հիմ­նա­կա­նում ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի երկր­նե­րում կենտ­րո­նա­ցած Ե­ղեռ­նից մա­զա­պուրծ հա­յու­թիւ­նը, ո­րը փոր­ձում էր մի կերպ ոտ­քի կանգ­նել, իր գո­յու­թիւ­նը պա­հել, կա­րո­ղա­ցաւ նաեւ օ­տա­րու­թեան հա­մա­տա­րած իշ­խա­նու­թեան տակ լծո­ւել հա­յա­պահ­պան­ման ա­նե­րե­ւա­կա­յե­լի դժո­ւար գոր­ծին, ան­շուշտ` որ­պէս ա­ռաջ­նորդ ու­նե­նա­լով փայ­լուն մտա­ւո­րա­կան­նե­րի եւ մեր ա­ռա­ջին ան­կա­խու­թեան պե­տա­կան քա­ղա­քա­կան ազ­գա­սէր գոր­ծիչ­նե­րի:
­Լու­սա­միտ մտա­ծող­նե­րի ձգտու­մը սո­վո­րա­բար ա­ռօ­րեայ կեան­քից վեր է լի­նում, նրանք տես­նում են այն, ո­րը սո­վո­րա­կան մտա­ծո­ղի հա­մար ա­նե­րե­ւա­կա­յե­լի է, ո­րով եւ միշտ տար­բեր­ւում են նրան­ցից: Ն­րանց հա­մար մտա­յին եւ հո­գե­կան սնունդն է ա­ռաջ­նա­յի­նը եւ մեր ժո­ղովր­դին, յատ­կա­պէս եր­կու մեծ հա­րո­ւած­նե­րից յե­տոյ` ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն եւ ան­կա­խու­թեան կո­րուստ, անհ­րա­ժեշտ էր մտա­յին վե­րելք, անհ­րա­ժեշտ էր օ­տար ա­փե­րում հա­յու­թեան բո­լոր նո­ւա­ճում­նե­րը ետ կեան­քի կո­չել, ապ­րեց­նել եւ ստի­պել ապ­րել, սե­րունդ ա­ճեց­նել մտա­յին, ազ­գա­յին հարս­տու­թիւն­նե­րով: ­Հայ­րե­նի հո­ղի բա­ցա­կա­յու­թիւ­նը անհ­րա­ժեշտ էր լրաց­նել հա­յե­ցի կրթու­թեամբ, հայ­րե­նի հո­ղին կա­պե­լու ազ­գա­յին զգա­ցում­նե­րի մշակ­մամբ:
Ե­գիպ­տո­սի Ա­ղեք­սանդ­րիա քա­ղա­քում հաս­տա­տո­ւած մեր եր­կու քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ մտա­ւո­րա­կան­նե­րը` գրող, թա­տե­րա­գիր Լ. ­Շան­թը եւ գրաքն­նա­դատ Ն. Աղ­բա­լեա­նը, ո­րոնք տնօ­րի­նում էին տեղ­ւոյն «­Պօ­ղո­սեան» վար­ժա­րա­նը, մտա­ծում էին ա­ւե­լի բարձր մա­կար­դա­կի հասց­նել հայ դպրո­ցը: Ձգ­տում էին միջ­նա­կարգ դպրոց ստեղ­ծել` ա­շա­կեր­տու­թեա­նը գո­նէ լիար­ժէք հա­յե­ցի ի­մա­ցու­թիւն ա­պա­հո­վե­լու: ­Նիւ­թա­կան սուղ պայ­ման­նե­րը զանց առ­նե­լով, ի­րենց շուրջ հա­ւա­քե­լով ի­րենց մտա­ծու­մի մա­կար­դա­կի մի խումբ այլ մտա­ւո­րա­կան­նե­րի` դե­րա­սան-բե­մադ­րիչ Գ. Ի­փէ­կէա­նի, քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ Վ. ­Նա­ւա­սար­դեա­նի, ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան վար­չա­պետ Հ. Օ­հան­ջա­նեա­նի եւ այ­լոց, հա­մա­տա­րած ա­նո­րո­շու­թեան մէջ, ­Գա­հի­րէում հիմ­նում են «­Հայ կրթա­կան եւ հրա­տա­րակ­չա­կան ըն­կե­րու­թիւն», ո­րի հիմ­նա­կան խնդիրն էր օ­տար երկր­նե­րում հա­յի կրթա­կան մա­կար­դա­կը հայ լե­զո­ւով, հայ ո­գով զար­գաց­նե­լը:
­Հարկ կա՞յ ներ­կա­յաց­նե­լու, թէ ի՛նչ դժո­ւար, ա­նա­պա­հով, ան­հե­ռանը­կար պայ­ման­նե­րի մէջ էին գտնւում հայ գա­ղութ­ներն այդ շրջա­նում: Ա­մէն ինչ կորց­րած, իր վտիտ մար­մի­նը միայն փրկած, մե­ծա­մա­սամբ դեռ թրքա­խօս, վհա­տու­թեան մէջ մխրճուած հա­յու­թեան միակ ձգտու­մը մի կերպ օ­տար եր­կինք­նե­րի տակ իր ե­կե­ղեցուով գո­յա­տե­ւելն էր: ­Սա­կայն հայ­րե­նի երկ­րի ա­ռա­ջին պե­տա­կա­նու­թիւ­նը հաս­տա­տած ու այն կորց­րած քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րի հա­մար դա բա­ւա­րար չէր: Ա­մե­նա­կարճ ժա­մա­նա­կում նրանք մաս­նա­կից էին ե­ղել ոչն­չու­թիւ­նից պե­տա­կան բարձ­րա­գոյն հաս­տա­տու­թիւն­ներ ստեղ­ծե­լու գոր­ծին եւ գի­տէին դրա ազ­դե­ցու­թիւ­նը ազ­գի մտա­ծո­ղու­թեան մշակ­ման վրայ: ­Պէտք էր գա­լիք սե­րունդ­նե­րին օ­տա­րու­թեան մէջ տէր կանգ­նել, կրթել, պատ­րաս­տել նրանց հայ­րե­նի գա­լիք ան­կա­խու­թեան հա­մար, ո­րը պա­հան­ջում էր լիար­ժէք հա­յե­ցի կրթու­թիւն բարձրա­գոյն մա­կար­դա­կով:
Ան­շուշտ այս ա­մէնն ար­ւում էր Հ.Յ.Դ. հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, նրա ան­մի­ջա­կան մաս­նակ­ցու­թեամբ: ­Մեր ան­հան­գիստ մտա­ծող­նե­րը ի­րենց գա­ղա­փար­նե­րը տար­բեր գա­ղութ­նե­րում տա­րա­ծե­լով` անս­պա­սե­լիօ­րէն հաս­նում են հա­մազ­գա­յին մի այն­պի­սի ար­դիւն­քի, ո­րի գոր­ծու­նէու­թիւ­նը շատ ա­րագ տա­րա­ծո­ւել է աշ­խար­հի տար­բեր երկր­նե­րում ու ձգւում է մին­չեւ օրս:
Ա­մե­նա­կարճ ժա­մա­նա­կում` 1928 թո­ւա­կա­նին յղա­ցած ի­րենց ծրա­գի­րը, ի­րա­կա­նա­նում է 1930 թո­ւա­կա­նին` ­Պէյ­րու­թում ­Հայ ­Ճե­մա­րան հիմ­նե­լով: ­Հա­մազ­գա­յի­նի գոր­ծու­նէու­թիւնն էլ հիմ­նա­դիր­նե­րի հետ փո­խադր­ւում է ­Պէյ­րութ` տե­ղի պե­տու­թեան կող­մից պաշ­տօ­նա­պէս ըն­դու­նո­ւե­լով որ­պէս «­Հա­մազ­գա­յին հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին ըն­կե­րակ­ցու­թիւն»:
Այդ ­Ճե­մա­րա­նը հե­տա­գա­յում, ազ­գա­յին լու­սա­միտ մի բա­րե­րա­րի ա­նու­նով, կոչ­ւում է «­Հա­մազ­գա­յի­նի «Ն­շան ­Փա­լան­ճեան» ճե­մա­րան, որն ի­րա­պէս դառ­նում է ո՛չ միայն գի­տու­թեան կա­ճառ, այլ` ազ­գա­յին ո­գին յղկող, հարս­տաց­նող հաս­տա­տու­թիւն: ­Ճե­մա­րա­նը իր ման­կա­պար­տէ­զով, գի­շե­րօ­թի­կով տնօ­րի­նում ու դա­սա­ւան­դում են մեր ա­ռա­ջին ան­կա­խու­թեան պե­տա­կան գոր­ծիչ­նե­րը, սկսած` Ս. Վ­րա­ցեա­նից, Ն. Աղ­բա­լեա­նից, օ­տար երկր­նե­րում տար­բեր բարձ­րա­գոյն ու­սում ձեռք բե­րած հայ լա­ւա­գոյն մաս­նա­գէտ­նե­րը: ­Ճե­մա­րա­նում մին­չեւ 2005 թո­ւա­կան գոր­ծել է նաեւ հա­յա­գի­տու­թեան բա­ժին, ո­րի նպա­տա­կը մաս­նա­գէտ ու­սու­ցիչ­ներ, ազ­գա­յին գոր­ծիչ­ներ, խմբա­գիր­ներ պատ­րաս­տելն էր:
Այս հաս­տա­տու­թեան շրջա­նա­ւարտ­նե­րի աշ­խա­տան­քով աս­տի­ճա­նա­բար սփիւռ­քում կեանք ա­ռան հայ դպրոց­նե­րը, գրա­կան եւ հա­սա­րա­կա­կան այլ հաս­տա­տու­թիւն­նե­րը: Այս պատ­մա­կան ­Ճե­մա­րա­նը, որն իր փա­ռա­հեղ գոր­ծու­նէու­թիւ­նը շա­րու­նա­կում է մին­չեւ լի­բա­նա­նեան պա­տե­րազ­մի վերջ, ­Պէյ­րու­թի ժո­ղովր­դագ­րա­կան փո­փո­խու­թեան պատ­ճա­ռով, ա­պա­հո­վու­թեան հա­մար փո­խադր­ւում է այլ վայր` շա­րու­նա­կե­լով գոր­ծել մինչ օրս նոյն փայ­լով, սա­կայն նոր բա­րե­րար­նե­րի ա­նու­նով` «­Հա­մազ­գա­յի­նի ­Մե­լանք­թոն եւ ­Հայկ Արս­լա­նեան ճե­մա­րան» ա­նո­ւա­նու­մով:
­Նախ­կին շի­նու­թիւ­նը դեռ ամ­բող­ջու­թեամբ պահ­պան­ւում է, եւ ա­մէն ան­գամ ­Լի­բա­նա­նում գտնո­ւե­լիս իմ պարտքն եմ հա­մա­րում այ­ցե­լել այդ պատ­մա­կան հաս­տա­տու­թիւ­նը, իմ խո­րին յար­գան­քը մա­տու­ցել այն բո­լոր մե­ծու­թիւն­նե­րին, ո­րոնք մտել են այդ շի­նու­թեան դար­պաս­նե­րից ներս, քայ­լել այդ ծա­ռու­ղիով, աս­տի­ճան­նե­րով բարձ­րա­ցել վեր: ­Ցե­րեկ­նե­րը գու­ցէ հանգս­տա­ցել են փոք­րիկ, գե­ղե­ցիկ պար­տէ­զում, հա­ւա­նա­բար ա­նո­ւա­նի ե­րաժշ­տա­հան, խմբա­վար Բ. ­Կա­նա­չեա­նի երգ­չախմ­բի փոր­ձե­րը եւ ա­շա­կեր­տու­թեան հա­յե­րէ­նով աղ­մուկ-խօ­սակ­ցու­թիւն­նե­րը լսե­լով: ­Թէեւ լռու­թիւն ու սառ­նու­թիւն է իշ­խում իմ շուրջ, սա­կայն միշտ զգում եմ նրանց շուն­չը, կար­ծես այն դեռ կա­խո­ւած լի­նի օ­դում: ­Կար­ծում եմ, որ այս պատ­մա­կան հաս­տա­տու­թիւ­նը որ­պէս մեր ժո­ղովր­դի մշա­կու­թա­յին դի­մա­գիծ` պար­տա­ւոր ենք պահ­պա­նե­լու:
Այս հաս­տա­տու­թեան բե­րած մե­ծա­գոյն ար­դիւն­քով տա­րո­ւած ճե­մա­րան­ներ են հիմ­նո­ւել ­Մար­սէյ­լում, ­Սիտ­նիում:
­Գա­ղութ­նե­րի տա­րած­ման ու մե­ծաց­ման հետ միա­սին ըն­դար­ձակուել, փո­խո­ւել է նաեւ «­Հա­մազ­գա­յին»ի ծրա­գի­րը: ­Միայն կրթա­կան միու­թիւ­նից այն հետզ­հե­տէ ա­ճե­լով` իր մէջ ընդգր­կել է գե­ղա­րո­ւես­տի բո­լոր բա­ժին­նե­րը` թատ­րոն, երգ­չա­խումբ, պար, նկար­չու­թիւն, հրա­տա­րակ­չու­թիւն, ե­րաժշ­տու­թիւն:
­Յատ­կա­պէս բարձր գնա­հա­տան­քի է ար­ժա­նի ­Պէյ­րու­թի նախ Գ. Ի­փէ­կեա­նի, ա­պա Ժ. ­Սար­գի­սեա­նի եւ նաեւ Վ. Խ­տը­շեա­նի ա­նո­ւամբ ու ղե­կա­վա­րու­թեամբ եր­կար տա­րի­ներ գոր­ծած թա­տե­րա­խում­բը:
­Նոյն ­Պէյ­րու­թում Բ. ­Կա­նա­չեա­նի ղե­կա­վա­րու­թեամբ մեծ հե­ղի­նա­կու­թիւն է վա­յե­լել «­Գու­սան» երգ­չա­խում­բը:
Աշ­խար­հի բո­լոր հա­յա­հոծ գա­ղութ­նե­րում, հսկայ Ա­մե­րի­կա­յի տա­րածք­նե­րում իսկ ստեղ­ծո­ւել են «­Հա­մազ­գա­յին»ի մաս­նա­ճիւղ­ներ:
­Հինգ տա­րի ինքս էլ ղե­կա­վա­րել եմ Ս. Ֆ­րան­սիս­քո­յի «­Հա­մազ­գա­յին»ի թա­տե­րա­խում­բը` ա­ռանց ակն­կա­լի­քի, մեծ աշ­խու­ժու­թիւն ու հե­տաքրքրու­թիւն ա­ռա­ջաց­նե­լով գա­ղու­թում, ներգ­րա­ւե­լով յատ­կա­պէս ե­րի­տա­սարդ­նե­րին, աշ­խա­տել թա­տե­րաս­րա­հի բա­ցա­կա­յու­թեամբ, ա­մե­նադժո­ւա­րին պայ­ման­նե­րում, ա­ւե­լի յա­ճախ ան­բա­րեա­ցա­կամ մթնո­լոր­տում, բայց գո­հա­ցել եմ բե­մա­յին կրթու­թիւն տա­լով մաս­նա­կից­նե­րին, նրանց հա­յե­րէ­նը յղկե­լով, բարձ­րո­րակ ա­րո­ւես­տին կա­պե­լով: Ն­րանց մէջ ի­րա­պէս շատ շնոր­հա­լի­ներ են ե­ղել, ո­րոնք մեծ զո­հա­բե­րու­թեամբ, աշ­խա­տան­քից յե­տոյ, մէկ, մէ­կու­կէս, յա­ճախ եր­կու ժամ եր­թե­ւե­կե­լով` ա­րո­ւես­տի սի­րոյն ե­կել ու աշ­խա­տել են մեծ հա­ճոյ­քով: ­Բե­մա­յին լուրջ կրթու­թեան հնա­րա­ւո­րու­թեան դէպ­քում նրան­ցից շա­տե­րը կա­րող էին ա­ռա­ջա­ւոր դե­րա­սան­ներ դառ­նալ:
Ու­զում եմ շեշ­տել, որ այս ա­մէնն ար­ւում էր պե­տա­կա­նու­թեան բա­ցա­կա­յու­թեամբ, ար­ւում էր ինք­նա­կամ աշ­խա­տու­ժի ջան­քե­րով: Այս միու­թեան գա­ղա­փա­րին նուիրուած ան­ձե­րի աշ­խա­տան­քով, նրանց ժա­մե­րի, օ­րե­րի զո­հո­ղու­թեամբ, հո­գե­պէս փլու­զո­ւած ժո­ղո­վուր­դը օ­տա­րու­թեան մէջ գտաւ իր դի­մա­գի­ծը` կրկին հա­յա­նա­լով, թրքա­խօս հա­յից դար­ձաւ հա­յա­խօս, դար­ձաւ հա­յե­րէ­նով ստեղ­ծա­գոր­ծող` գրող, քննա­դատ, հրա­պա­րա­կա­գիր, խմբա­գիր, սրբագ­րիչ ու հրա­տա­րա­կիչ: ­Հա­մա­տա­րած հայ խօսքն ու եր­գը օգ­նե­ցին ոչ միայն դի­մագ­րա­ւե­լու օ­տա­րու­թեան ծանր լու­ծը, այլ հարստաց­րին ա­րեւմ­տա­հայ մշա­կոյ­թը:
­Խորհր­դա­յին ա­մե­նա­թու­նա­ւոր տա­րի­նե­րին «­Հա­մազ­գա­յին»ի ջան­քե­րով սփիւռ­քա­հա­յու­թիւ­նը միշտ տե­ղեակ է ե­ղել ու կա­պո­ւած մնա­ցել, ա­ռանց խտրու­թեան, հայ­րե­նի մշա­կոյ­թին ու ա­րո­ւես­տին: Այս միու­թեան շնոր­հիւ հայ­րե­նի մտա­ւո­րա­կան­նե­րը, ան­կախ ի­րենց դիր­քո­րո­շու­մից, շփո­ւել են հայ­րե­նա­կա­րօտ հա­մայնք­նե­րի հետ: Այս միու­թիւ­նը աշ­խա­տել է ա­ռանց պատ­նէշ­նե­րի, ա­ռանց խտրու­թեան:
­Պա­տե­րազմ­ներն ու ներ­քին պա­ռակ­տում­նե­րը եր­բեք չխո­չըն­դո­տե­ցին «­Հա­մազ­գա­յին» միու­թեան գոր­ծու­նէու­թիւ­նը, ո­րի փայ­լուն վկա­յու­թիւնն էլ մեր երկ­րորդ ան­կա­խու­թեան տա­րի­նե­րին հայ­րե­նի երկ­րում բա­ցո­ւած «­Հա­մազ­գա­յին»ի թատ­րոնն էր, ո­րը նոյն ա­նո­ւամբ դեռ շա­րու­նա­կում է գոր­ծել` տե­ղա­կան տաս­նեակ այլ ար­հես­տա­վարժ թատ­րոն­նե­րի հետ հա­մա­հա­ւա­սար:
­Ժա­մա­նա­կը միշտ պար­տադ­րում է ի­րե­նը եւ ժա­մա­նա­կի հետ հա­մըն­թաց քայ­լելն է հաս­տա­տում ո­րե­ւէ գոր­ծի մե­ծու­թիւնն ու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը:
«­Հա­մազ­գա­յին» մշա­կու­թա­յին հաս­տա­տու­թիւ­նը, ծնո­ւե­լով 20րդ ­դա­րի սկզբին, մեր ժո­ղովր­դի ա­մե­նա­կեն­սա­կան շրջա­նին, բա­զում դժո­ւա­րու­թիւն­ներ յաղ­թա­հա­րե­լով, սփռո­ւե­լով աշ­խար­հով մէկ, 90 տա­րի ան­կան­գառ գոր­ծել է` իր հունձ­քը հասց­նե­լով 21րդ ­դար:
­Փո­խո­ւել է դա­րը, փո­խո­ւել են պա­հանջ­նե­րը, փո­խո­ւել է աշ­խար­հի կշռոյ­թը, փո­խո­ւել է նաեւ հա­յու­թեան դի­մա­գի­ծը: ­Փո­խո­ւել է աշ­խար­հով մէկ ցրո­ւած հա­յու­թեան նոր ա­ճող սերն­դի կա­պը իր մշա­կոյ­թի, պատ­մու­թեան, ազ­գա­յին ինք­նու­թեան պահ­պան­ման եւ լե­զո­ւի հան­դէպ: ­Խախ­տո­ւած են բո­լոր չա­փա­նիշ­նե­րը: Այս ա­րա­գըն­թաց ի­րա­րան­ցու­մի մէջ պի­տի կա­րո­ղա­նա՞նք զար­գաց­նել 90 տա­րի­նե­րի ստեղ­ծա­ծը, քան­զի հա­յու­թիւ­նը դեռ ցրո­ւած է աշ­խար­հով մէկ, մեր ներ­կայ փոք­րիկ եր­կի­րը դեռ իր վե­րագտն­ման աշ­խա­տան­քի մէջ է, դեռ մեր պա­հան­ջա­տի­րու­թիւ­նը, մեր պատ­մու­թեան ամ­բող­ջա­կան դի­մա­գի­ծը չի ձե­ւա­ւո­րո­ւել: ­Հա­յա­պահ­պան­ման հարցն ա­ւե­լի է սրո­ւած աշ­խար­հի այս խառ­նաշ­փոթ ի­րա­րան­ցու­մի մէջ, նոյ­նիսկ` մի­ջին-ա­րե­ւե­լեան մեր գա­ղութ­նե­րում: Իսկ հա­յե­ցի դաս­տիա­րակ­ման հար­ցը ո՛չ միայն սփիւռ­քում, այլ նաեւ հայ­րե­նի­քում է հրա­տապ դար­ձած:
«­Հա­մազ­գա­յին»ի դերն էլ բնա­կա­նա­բար փո­խո­ւած է: ­Նոր սերնդի հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թիւ­նը, ե՛ւ դպրոց­նե­րում, ե՛ւ ­Հա­մազ­գա­յի­նի աշ­խա­տանք­նե­րում, այ­սօր այլ պա­հանջ­նե­րի եւ ա­ւե­լի դժո­ւար պա­հանջ­նե­րի մա­կար­դա­կի վրայ է դրուած:
­Պէտք է ըն­դու­նենք նրանց տարուա­ծու­թիւ­նը տե­ղա­կան օ­տար լե­զո­ւի եւ նրանց կա­պո­ւա­ծու­թիւ­նը ար­դէն ի­րենց մա­սը դար­ձած տուեալ լե­զո­ւի հետ, ո­րը դիւ­րաց­նում է ի­րենց կեան­քը, եւ նրանք ի­րենց տո­ւեալ հա­սա­րա­կու­թեան ամ­բող­ջա­կան մաս­նիկն են զգում:
­Մա­կե­րե­սա­յին ու դիւ­րու­թեան ձգտող ժա­մա­նա­կի ընդ­հա­նուր ա­լի­քը մեծ ա­րա­գու­թեամբ կուլ է տա­լիս նրանց: ­Բո­լորս էլ գի­տենք` երկ­դի­մի ապ­րե­լը դժո­ւար է, բայց եւ` բնա­կան, երբ յաղ­թա­հա­րում ես այդ դժո­ւա­րու­թիւ­նը` ամ­բող­ջո­վին տի­րա­պե­տե­լով քո ազ­գու­թեան ման­րա­մաս­նե­րին: Ու­րեմն պէտք է մի­ջոց­ներ գտնենք, ոչ թէ մենք գնանք ի­րենց ե­տե­ւից, այլ ի­րենց` մեր մօտ բե­րենք: Ոչ թէ իջ­նենք ի­րենց մա­կար­դա­կին` պար­զու­նակ դարձ­նե­լով ա­մէն ինչ, այլ ո­րա­կով բարձ­րա­նա­լով` ի­րենց բե­րենք մեր մէջ: Իսկ դա նշա­նա­կում է նոր ո­րակ: ­Դա նշա­նա­կում է ազ­գա­յին պատ­մու­թեան ան­կողմ­նա­կալ ճա­նա­չո­ղու­թիւն:
­Միայն հայ դպրոց­նե­րով ան­կա­րե­լի է հայ լե­զուն պա­հել ու մշա­կոյթ զար­գաց­նել: ­Պէտք է մեր սե­րուն­դին ա­մէ­նից ա­ռաջ կա­պել մեր լե­զո­ւին, որ ա­զատ ըն­դու­նեն ե՛ւ ի­րենց պատ­մու­թիւ­նը, ե՛ւ մշա­կոյ­թը: Հ­րամ­ցո­ւող ձեռ­նարկ­ներն այ­լեւս այն­պի­սի մա­կար­դա­կի պի­տի լի­նեն, որ նոր սերնդին գրա­ւեն, իսկ գրա­ւե­լու հա­մար բարձ­րա­գոյն մա­կար­դակ է պէտք:
Բ­նա­կա­նա­բար, քա­նի գո­յու­թիւն ու­նի սփիւռ­քը, «­Հա­մազ­գա­յին»ը որ­պէս կրթա­կան ու մշա­կու­թա­յին միու­թիւն` դեռ շատ ա­նե­լիք­ներ ու­նի, եւ այդ ա­նե­լիք­նե­րի ա­ռանց­քը դառ­նա­լու է բարձ­րո­րակ մշա­կոյ­թով ժո­ղովր­դին սնե­լը եւ միայն այդ դէպ­քում այն կա­րող է ե­կող սե­րունդ­նե­րի հետ շա­րու­նա­կել իր եր­թը:
Որ­պէս ստեղ­ծա­գոր­ծող, «­Հա­մազ­գա­յին»ի ան­դամ եւ նրա հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ ժո­ղովր­դի հետ հա­ղոր­դակ­ցո­ւող ա­րո­ւես­տա­գէտ` մաղ­թում եմ այս միու­թեան իմ ժո­ղովր­դի հետ հա­զա­րա­մեակ­նե­րի երթ, յա­նուն մեր մշա­կոյ­թի եւ ա­րո­ւես­տի զար­գաց­ման: