Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յին» Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին Միու­թեան «­Սօս-­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի ընդ­հա­նուր ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վը տե­ղի ու­նե­ցաւ Չո­րեք­շաբ­թի՝ 7 Նո­յեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8ին, Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Թ. եւ Ռ. Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս, ի ներ­կա­յու­թեան միու­թեան Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան լրիւ կազ­մին, «­Յա­կոբ Փա­փա­զեան» երգ­չա­խում­բի ան­ցեա­լի եւ այժ­մու խմբա­վար­ներ Հ­րայր Ա. Քհնյ. Նի­կո­լեա­նի եւ ընկ. Մկր­տիչ Գ­րի­գո­րեա­նի, ինչ­պէս նաեւ միու­թեան հին եւ նոր ան­դամ­նե­րու:
Ժո­ղո­վին բա­ցու­մը կա­տա­րեց մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան անունով իր ա­տե­նա­պետ ընկ. Ժագ Տա­մա­տեան, որ ժո­ղո­վա­կան­նե­րուն գրա­ւոր տպագ­րեալ ներ­կա­յա­ցուց օ­րո­ւան օ­րա­կար­գը, անհ­րա­ժեշտ բա­ցատ­րու­թիւն­ներ տա­լով օ­րո­ւան ժո­ղո­վի աշ­խա­տանք­նե­րու ըն­թաց­քին մա­սին:
Այ­նու­հե­տեւ, ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի աշ­խա­տանք­նե­րուն ձեռ­նար­կե­լով՝ ժո­ղո­վը նա­խա­գահ ընտ­րեց ընկ. Հ­րաչ Ար­զու­մա­նեա­նը եւ քար­տու­ղար ընկ. Ռո­զիկ Գաս­պա­րեա­նը, ինչ­պէս նաեւ բա­նա­ձե­ւի յանձ­նա­խումբ՝ ըն­կեր­ներ Յով­սէփ Պա­րա­զեան, Մա­րիա Տա­մա­տեան եւ Հ­ռիփ­սի­մէ Կա­րա­պե­տեան:
Վար­չու­թեան եր­կա­մեայ գոր­ծու­նէու­թեան 2016-2018 տե­ղե­կա­գի­րը ներ­կա­յա­ցուց ընկ. Ար­միկ Պա­րա­զեան, իսկ հա­շո­ւեկ­շի­ռը՝ վար­չու­թեան գան­ձա­պահ ընկ. Գէորգ Կիւ­լիւ­մեան: Տե­ղե­կա­գի­րը ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցաւ ե­լեկտ­րո­նիկ պաս­տա­ռի վրայ: Ան­մի­ջա­պէս յե­տոյ կար­դա­ցո­ւե­ցաւ նա­խորդ Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան Ժո­ղո­վին կող­մէ ընտ­րո­ւած հա­շո­ւեքն­նիչ յանձ­նա­խում­բին քննչա­կան զե­կոյ­ցը սոյն հա­շո­ւեկ­շի­ռին կա­պակ­ցու­թեամբ, հաս­տա­տե­լով ա­նոր ճշդու­թիւնն ու կա­նո­նա­ւո­րու­թիւ­նը:
Վար­չու­թեան հար­ցում­ներ ուղ­ղո­ւե­ցան զոյգ տե­ղե­կա­գիր­նե­րու կա­պակ­ցու­թեամբ, ո­րոնց հա­մա­պա­տաս­խա­նա­բար տրո­ւե­ցան լու­սա­բա­նա­կան բա­ցատ­րու­թիւն­ներ:
Ա­պա՝ ընկ. Լի­լիթ Ար­զու­մա­նեան եւ ընկ. Վեր­ժին Կա­րա­պե­տեան ըն­թեր­ցե­ցին «­Հա­մազ­գա­յին»ի 10րդ Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան Ժո­ղո­վի բա­նա­ձեւ­նե­րը:
Ինչ­պէս ծա­նօթ է, Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան Ժո­ղո­վը գու­մա­րո­ւած էր՝ ըն­թա­ցիկ Մա­յիս-­Յու­նիս ամ­սո­ւան ըն­թաց­քին Ե­րե­ւա­նի մէջ, ուր Յու­նաս­տա­նի շրջա­նը մաս­նակ­ցած էր եր­կու պատ­գա­մա­ւոր­նե­րով: Սոյն ժո­ղո­վէն ընտ­րո­ւած էր յա­ռա­ջի­կայ քա­ռա­մեա­կին հա­մար միու­թեան նոր Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թիւ­նը:
Հա­յաս­տա­նի ժո­ղո­վին մաս­նա­կից պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը անհ­րա­ժեշտ բա­ցատ­րու­թիւն­ներ տո­ւին ժո­ղո­վա­կան­նե­րուն՝ կար­դա­ցո­ւած բա­նա­ձեւ­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ:
Ժո­ղո­վը շա­րու­նա­կե­լով իր աշ­խա­տան­քը ան­ցաւ յա­ջորդ օ­րա­կար­գին, որն էր Կի­րա­կի՝ 18 Նո­յեմ­բեր 2018ին, Ֆիք­սի ա­կում­բին մէջ գու­մա­րո­ւե­լիք «­Հա­մազ­գա­յին»ի 23րդ Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան Ժո­ղո­վի ա­ռա­ջարկ­նե­րուն, ո­րոնք բա­նա­ձե­ւո­ւե­ցան ու վա­ւե­րա­ցո­ւե­ցան ժո­ղո­վին կող­մէ: Բա­նա­ձեւ­նե­րը կը վե­րա­բե­րին միու­թեան Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան կող­մէ, ան­ցեա­լին նման, ման­կա­կան երգ­չա­խում­բը վե­րա­կազ­մե­լու նա­խա­ձեռ­նու­թեան, հա­յա­խօ­սու­թեան, հայ գրա­կա­նու­թեան, կրթա­դաս­տիա­րակ­չա­կան ծրա­գիր­նե­րու, հայ­կա­կան նիւ­թով տե­սե­րիզ­նե­րու (վի­տէօ) տա­րած­ման, ման­կա­կան դաս­տիա­րա­կու­թեան՝ հա­յե­ցի մի­ջոց­նե­րու օգ­տա­գոր­ծու­մով, ե­ւայլն:
Ժո­ղո­վի ա­ւար­տէն ա­ռաջ տե­ղի ու­նե­ցաւ պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու ընտ­րու­թիւն: Ընտ­րո­ւե­ցան՝ 8 ըն­կեր­ներ՝ Գէորգ Կիւ­լիւ­մեան, Հ­րաչ Ար­զու­մա­նեան, Ար­միկ Պա­րա­զեան, Քա­րո­լին Թու­թու­շեան, Գա­յիա­նէ Մալ­խա­սեան, Լի­լիթ Ար­զու­մա­նեան, Սե­ւան Մա­նո­յեան, Լո­ւի­զա Պօ­ղո­սեան: Վար­չու­թեան ձայ­նը պի­տի ներ­կա­յաց­նէ ա­տե­նա­պետ ընկ. Ժագ Տա­մա­տեան:
«­Յա­ռաջ, նա­հա­տակ»ով փա­կո­ւե­ցաւ ժո­ղո­վը:
Օ­րո­ւան ճոխ հիւ­րա­սի­րու­թիւ­նը հո­գա­ցած էր վար­չու­թիւ­նը:

Պա­րի Միա­ւո­րի ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը

«­Հա­մազ­գա­յին»ի Պա­րի միա­ւո­րը նոյն­պէս ու­նե­ցաւ իր ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» Կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան-­Սա­րա­ճեան» սրա­հէն ներս, Եր­կու­շաբ­թի՝ 5 Նո­յեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան՝ պա­րա­խում­բի պա­րու­սոյ­ցի, օգ­նա­կան­նե­րու, պա­րող­նե­րու եւ միա­ւո­րի ան­դամ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ:
Միա­ւո­րի անց­նող եր­կա­մեա­կի տե­ղե­կա­գի­րը կար­դաց ընկ. Ան­նա Պօ­ղո­սեան, իսկ հա­շո­ւեկ­շի­ռը՝ ընկ. Դա­նիա Էլ­մա­սեան:
Հա­շո­ւեքն­նիչ յանձ­նա­խում­բին կող­մէ զե­կու­ցա­գի­րը կար­դաց ընկ. Սո­ֆիա Մի­քա­յէ­լեան, որ հաս­տա­տեց ա­նոր ճշդու­թիւնն ու կա­նո­նա­ւո­րու­թիւ­նը:
Ա­ւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու ընտ­րու­թիւ­նը:
Ընտ­րո­ւե­ցան՝ ընկ. Ա­նաս­թա­սիա Գու­յում­ճեան, Սո­ֆիա Մի­քա­յէ­լեան, Ան­նա Պօ­ղո­սեան, Ռո­զի­նա Մար­տի­րո­սեան, Մա­րի Տան­կու­րեան եւ Ար­մէն Մի­խա­յի­լի­տիս:
Միա­ւո­րի վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ՝ ընկ. Անդ­րա­նիկ Շահ­պա­զեան:

ԹՂԹԱԿԻՑ