­Հա­ղոր­դագ­րու­թիւն

0
1756

Շա­բաթ՝ 29 Ապ­րիլ 2017ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5։30ին, ­Գո­մո­թի­նիի ազ­գա­յին սրա­հին մէջ կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ ա­րե­ւե­լեան ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ միօ­րեայ հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րու միա­ցեալ քննու­թիւն, նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ­հա­յե­ցի դաս­տիա­րակ­չա­կան յանձ­նա­խում­բին։
­Յետ սրբագ­րու­թեան բարձ­րա­գոյն նի­շը ստա­ցաւ ­Գուր­գէն ­Ռա­ֆա­յէ­լեան։ Ան ­հա­յե­ցի դաս­տիա­րակ­չա­կան յանձ­նա­խում­բի նիւ­թա­բա­րո­յա­կան հո­գա­ծու­թեամբ պի­տի մաս­նակ­ցի Ե­րե­ւա­նի մէջ կազ­մա­կեր­պո­ւե­լիք այս տա­րո­ւան «Ա­րի Տուն» ծրագ­րին։
­Յանձ­նա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը իր կար­գին, փո­խան­ցե­լէ ետք ար­դիւն­քը, շնոր­հա­ւո­րեց ա­շա­կերտն ու ա­նոր ծնող­քը։

ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ