«­WWF-­Հա­յաս­տա­նի (Բ­նու­թեան ­Հա­մաշ­խար­հա­յին ­Հիմ­նարկ) եւ ­Զան­գե­զուր ­Կեն­սո­լոր­տա­յին ­Հա­մա­լի­րին կող­մէ ի­րա­կա­նա­ցո­ւող դի­տար­կու­մին ար­դիւն­քով՝ լու­սան­կա­րա­չա­կան սար­քը նկա­րած է ­Կով­կա­սեան ըն­ձա­ռիւծ մը, որ ա­մե­նայն հա­ւա­նա­կա­նու­թեամբ WWFի կող­մէ նա­խա­պէս նկա­րո­ւած Ե­ւա ա­նու­նով ըն­ձա­ռիւ­ծի ձա­գե­րէն մէկն է: «­Մեր երկ­րում սա ա­ռա­ջին դէպքն է, երբ ձագ է գրանց­ւում, որն ա­պա­ցոյց է այն աշ­խա­տան­քի, որն ի­րա­կա­նաց­ւում է ­Հա­յաս­տա­նի հա­րա­ւում Հ.Հ. բնա­պա­հա­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան, պահ­պա­նո­ւող տա­րածք­նե­րի անձ­նա­կազ­մի եւ մի­ջազ­գա­յին կա­ռոյց­նե­րի ջան­քե­րով»,- ը­սո­ւած է այս առ­թիւ բնա­պահ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան հրա­պա­րա­կած հա­ղոր­դագ­րու­թեան մէջ: Կով­կա­սեան ըն­ձա­ռիւ­ծը ար­ձա­նագ­րո­ւած է Բ­նու­թեան ­Պահ­պա­նու­թեան ­Մի­ջազ­գա­յին ­Միու­թեան եւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Կար­միր գիր­քին մէջ: