Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն կոչ կ­՚ուղ­ղէ ­Յու­նաս­տան բնա­կող բո­լոր լի­բա­նա­նա­հա­յե­րուն՝ մաս­նակ­ցե­լու ­Լի­բա­նա­նի խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնք պի­տի կա­յա­նան 6 ­Մա­յիս 2018ին։
­Լի­բա­նա­նէն դուրս ապ­րող մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը քո­ւէար­կե­լու հա­մար ի­րենց բնա­կած վայ­րե­րէն, պար­տին մին­չեւ 20 ­Նո­յեմ­բեր 2017 լրաց­նել քո­ւէար­կու­թեան ե­լեկտ­րո­նա­յին հար­ցա­թեր­թի­կը եւ ար­ձա­նագ­րո­ւիլ ընտ­րա­կան քո­ւէար­կու­մի կար­գին։
Ար­ձա­նագ­րու­թեան ե­լեկտ­րո­նա­յին կապն է՝

www.diasporavote.mfa.gov.lb

­Նաեւ՝ կա­րե­լի է ար­ձա­նագ­րու­թիւ­նը կա­տա­րել ուղ­ղա­կի ­Լի­բա­նա­նի դես­պա­նա­տուն ներ­կա­յա­նա­լով։
Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը կրնան ըլ­լալ հե­տե­ւեալ փաս­տա­թուղ­թե­րով`
1) ­Հին կամ նոր անձ­նա­թուղ­թով:
2) ­Հին կամ նոր ան­ցա­գի­րով:
3) ­Հին կամ նոր «իխ­րաժ քայտ»ով:
4)­Հին կամ նոր ըն­տա­նե­կան «իխ­րաժ քայտ»ով:
­Յա­ւե­լեալ տե­ղե­կու­թեանց հա­մար հե­ռա­ձայ­նել 6977239137 թի­ւին։

­Լի­բա­նա­նա­հա­յու­թիւ­նը, անց­նող բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րուն, մի՛շտ ցու­ցա­բե­րած է հա­սուն եւ ար­ժա­նա­վա­յել վե­րա­բե­րում ­Լի­բա­նա­նի ե­րես­փո­խա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն եւ իր քա­ղա­քա­ցիա­կան օ­րի­նա­կե­լի վար­կով վստա­հու­թիւ­նը շա­հած՝ բազ­մա­հա­մայնք երկ­րի բո­լոր թե­ւե­րուն անխ­տիր:
­Կոչ կ­՚ուղ­ղենք ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ապ­րող մեր լի­բա­նա­նա­հայ հայ­րե­նա­կից­նե­րուն ար­ձա­նագ­րո­ւե­լու ընտ­րու­թիւն­նե­րուն եւ կա­տա­րե­լու ի­րենց պարտ­քը՝ ա­պա­հո­վե­լու հա­մար ա­ռա­ւե­լա­գոյն ար­դիւն­քը լի­բա­նա­նա­հայ հա­մայն­քի կեն­սու­նա­կու­թեան եւ իր ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պան­ման, ինչ­պէս նաեւ երկ­րի բար­գա­ւաճ­ման հա­մար։
­Լի­բա­նա­նա­հա­յու­թիւ­նը կա­րի­քը ու­նի ծննդա­վայր ­Լի­բա­նա­նէն դուրս ապ­րող իր հա­րա­զատ զա­ւակ­նե­րու քո­ւէ­նե­րուն:

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէ
Ա­թէնք, 6 ­Նո­յեմ­բեր 2017