­Կիպ­րո­սի խորհր­դա­րա­նի լիա­գու­մար նիս­տի ըն­թաց­քին, կիպ­րա­հայ հա­մայն­քի պե­տա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ­Վարդ­գէս ­Մահ­տե­սեան, ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 102ա­մեա­կին ա­ռի­թով ար­տա­սա­նած է խօսք մը: Ան յայտ­նած է, որ 20րդ ­դա­րու ա­ռա­ջին ու մե­ծա­գոյն ցե­ղաս­պա­նու­թեան յան­ցա­ւոր­նե­րը ցարդ կը մնան ան­պա­տիժ: «Իբ­րեւ հա­յեր, կը պա­հան­ջենք ար­դա­րու­թիւն, ո՛չ թէ վրէժ, ինչ­պէս նաեւ պատ­մա­կան ան­տա­րա­կու­սե­լի ի­րա­կա­նու­թիւն­նե­րու ճա­նա­չու­մը», ը­սած է ան` ա­ւելց­նե­լով.- «­Մեր նա­խա­հայ­րե­րուն զո­հո­ղու­թեան ար­դա­րա­հա­տու­ցու­մը յա­ջոր­դող սե­րունդ­նե­րուն հա­մար պի­տի ըլ­լայ յոյ­սի եւ լոյ­սի փա­րոս մը, որ­պէս­զի զոհ չդառ­նան նաեւ այլ ժո­ղո­վուրդ­ներ` կրօ­նի կամ ազ­գու­թեան պատ­ճա­ռով»:
«­Մին­չեւ օրս, 28 եր­կիր­ներ, ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու 50 նա­հանգ­նե­րէն 45ը, ինչ­պէս նաեւ զա­նա­զան մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ ճանչ­ցած են ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը:
Ա­ւե­լի՛ն, ա­նոր ժխտու­մը քրէա­կա­նա­ցու­ցած են հինգ եր­կիր­ներ, ո­րոնց շար­քին նաեւ ­Կիպ­րո­սը: ­Կը պա­հան­ջենք գեր-պե­տու­թիւն­նե­րէն, որ ի վեր­ջոյ պար­տադ­րեն ­Թուր­քիոյ, որ­պէս­զի ժա­մա­նա­կա­կից աշ­խար­հին դի­մաց ստանձ­նէ իր պար­տա­ւո­րու­թիւն­նե­րը եւ ըն­դու­նի իր գոր­ծած ո­ճիր­նե­րը»,- եզ­րա­փա­կած է ան:
­Միւս կող­մէ՝ կիպ­րա­կան լրա­տու գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը կը հա­ղոր­դէ, որ ­Կիպ­րո­սի խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ ­Տե­մեթ­րիս ­Սիլ­լու­րիս նիս­տի աշ­խա­տանք­նե­րուն սկիզ­բէն ա­ռաջ դի­մե­լով ներ­կա­նե­րուն նշած է, որ նոյ­նիսկ ե­թէ հա­րիւր տա­րի ան­ցած է 1915ի ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն, երբ թրքա­կան պե­տու­թիւ­նը ցե­ղա­յին մաք­րա­գոր­ծում կա­տա­րեց հա­յե­րուն դէմ, ­Թուր­քիան կը շա­րու­նա­կէ ժխտել մէ­կու­կէս մի­լիոն հա­յե­րու սպան­դը:
Ան մի­ջազ­գա­յին ըն­տա­նի­քին կոչ ուղ­ղած է ճանչ­նա­լու ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը եւ նշած, որ ­Կիպ­րո­սի խորհր­դա­րա­նը աշ­խար­հի մէջ ա­ռա­ջին­նե­րէն էր, իսկ Եւ­րո­պա­յի մէջ ա­ռա­ջի­նը, որ 1975ին ճանչ­ցաւ եւ դա­տա­պար­տեց ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը` պա­հան­ջե­լով վե­րա­կանգ­նել պատ­մա­կան ճշմար­տու­թիւ­նը: