Ք­րիս­տո­նեա­նե­րը աշ­խար­հի ստեղ­ծու­մէն իսկ ա­ռաջ ընտ­րո­ւած են, որ­պէս­զի ըլ­լան սուրբ եւ ա­նա­ռատ։ Աս­տո­ւա­ծա­շուն­չին մէջ Աս­տո­ւած կը պա­տո­ւի­րէ ժո­ղո­վուր­դին՝ «­Սուրբ ե­ղէ՛ք, ո­րով­հե­տեւ սուրբ եմ ես, ձեր ­Տէր Աս­տուա­ծը»։ ­Մեր աս­տո­ւա­ծա­յին Փր­կի­չը, աշ­խար­հին մէջ կը ծնի որ­պէս տի­պար սրբու­թեան, քա­րո­զեց.- «Ե­ղէ՛ք կա­տա­րեալ, ինչ­պէս կա­տա­րեալ է ձեր ­Հայ­րը, որ եր­կինքն է»։
Սր­բու­թիւն. այս է Աս­տու­ծոյ կամ­քը։
­Մար­դիկ կան, ո­րոնք յա­ռա­ջած են սրբու­թեան մէջ, գոր­ծած են հրաշք­ներ, տե­սած են ա­պա­գան, կար­դա­ցած են սիր­տե­րը։ Այն­պի­սի կեանք Աս­տո­ւած չի պա­հան­ջեր բո­լո­րէն, բայց բո­լո­րէն կը պա­հան­ջէ, որ ապ­րին Աս­տու­ծոյ շնորհ­քով, հե­ռա­նան մեղ­քէն, որ մահն է հո­գի­նե­րու, գոր­ծադ­րեն Աս­տու­ծոյ եւ Ե­կե­ղեց­ւոյ պա­տո­ւի­րան­նե­րը, կա­տա­րեն ի­րենց պար­տա­կա­նու­թիւն­նե­րը սի­րով, Աս­տու­ծոյ շնորհ­քին մէջ, որ ըն­դու­նած են մկրտու­թեամբ, սուրբ ա­ւա­զա­նին մէջ, որ ե­թէ կորսն­ցու­ցած են, ու­նին մի­ջո­ցը վե­րագտ­նե­լու ա­պաշ­խա­րու­թեամբ։
­Քա­հա­նա­նե­րը, աշ­խար­հա­կան­նե­րը, զա­նա­զան աս­պա­րէ­զի պատ­կա­նող ան­ձե­րը, ա­մուս­նա­ցեալ­նե­րը, ա­մու­րի­նե­րը, բո­լո­րը, պէտք է կա­տա­րեն ի­րենց պար­տա­կա­նու­թիւն­նե­րը սրբու­թեամբ, սի­րով։
­Սուր­բե­րը, որ կը մե­ծա­րենք խո­րան­նե­րու վրայ, մար­դեր էին, մարդ­կա­յին տկա­րու­թիւն­նե­րով հան­դերձ, բայց գոր­ծակ­ցե­ցան Աս­տու­ծոյ շնորհ­քին հետ եւ հա­սան սրբու­թեան։
­Պօ­ղոս ա­ռա­քեալ, որ վե­րա­ցաւ մին­չեւ եր­րորդ եր­կին­քը, տե­սած էր ինչ որ մահ­կա­նա­ցու աչ­քը չէր տե­սած եր­բեք, գո­չեց.- «Ո՞վ պի­տի ա­զա­տէ զիս հոգ­ւոյ եւ մարմ­նոյ մար­տէն…». Աս­տո­ւած պա­տաս­խա­նոց. « ­Բա՛ւ է տո­ւած շնորհքս»։
­Մար­դիկ պար­տին ի­րենց կամ­քը հպա­տա­կեց­նել Աս­տու­ծոյ կամ­քին։
­Սի­րե­լին­ներ, մինչ շատ մը եր­կիր­նե­րու մէջ կը շա­րու­նա­կո­ւին պա­տե­րազ­մե­րը եւ զա­նա­զան տագ­նապ­նե­րը, ձեզ կը հրա­ւի­րեմ ­Սուրբ Մ­սու­րին առ­ջեւ, աշ­խար­հի խա­ղա­ղու­թեան դի­տա­ւո­րու­թեամբ կրկնա­պա­տէք ձեր ա­ղօթք­նե­րը։ ­Միայն փո­խա­դարձ հաս­կա­ցո­ղու­թեամբ եւ զի­ջում­նե­րով կա­րե­լի է հաս­տա­տել խա­ղա­ղու­թիւ­նը։
«Ապ­րե­ցէ՛ք Աս­տու­ծոյ շնորհ­քին մէջ, սրբու­թեամբ, ար­դա­րու­թեամբ։ Ե­ղէ՛ք խա­ղա­ղա­րար­ներ, ձեր ըն­տա­նի­քին մէջ, ձեր ազ­գին մէջ, մարդ­կու­թեան մէջ»։
Ք­րիս­տոս ծնաւ եւ յատ­նե­ցաւ, ձե­զի մե­զի մեծ Ա­ւե­տիս։
­

Հայր ­Յով­սէփ Թ.Ծ.Վ. ­Պէ­զա­զեան
Ա­ռա­քե­լա­կան կա­ռա­վա­րիչ
­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ
­Հա­մայն­քի Ծ­նունդ 2019