­Թուր­քիոյ ­Սահ­մա­նադ­րա­կան ­Դա­տա­րա­նը մեր­ժած է ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ­Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան հայ պատ­գա­մա­ւոր ­Կա­րօ ­Փայ­լա­նի հայ­ցը՝ կա­պո­ւած խորհր­դա­րա­նին մէջ իր խօս­քե­րը ար­ձա­նագ­րու­թե­նէն հա­նե­լու ու ի­րեն 3 նիս­տի չմաս­նակ­ցե­լու պա­տի­ժին դէմ բո­ղո­քար­կե­լու հետ: ­Կա­րօ ­Փայ­լան ­Թուր­քիոյ խորհրդա­րա­նին մէջ ե­լոյ­թի ժա­մա­նակ խօ­սած էր ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին, որ­մէ ետք խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գա­հու­թիւ­նը ­Կա­րօ ­Փայ­լա­նին որ­պէս պա­տիժ ար­գի­լած էր 3 նիս­տի մաս­նակ­ցիլ, ինչ­պէս նաեւ՝ խորհրդա­րա­նի նիս­տի ար­ձա­նագ­րու­թե­նէն հա­նել տո­ւած էր ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հետ կա­պո­ւած հա­տո­ւա­ծը: ­Կա­րօ ­Փայ­լան ­Սահ­մա­նադ­րա­կան ­Դա­տա­րա­նէն մեր­ժում ստա­նա­լէ ետք ո­րո­շած է դի­մել Մ.Ի.Ե.Դ.: «Ին­ծի հան­դէպ կա­յա­ցո­ւած ո­րո­շու­մը ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան դէմ ուղ­ղո­ւած հա­րո­ւած էր: ­Քա­նի որ մեր դա­տա­րա­նը այդ ո­րո­շու­մը չէ բե­կա­նած, ես պի­տի դի­մեմ ­Մար­դու Ի­րա­ւունք­նե­րու Եւ­րո­պա­կան ­Դա­տա­րան»,- ը­սած է ­Կա­րօ ­Փայ­լան: