­Թուր­քիոյ ընդ­դի­մա­դիր ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ­Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան ան­դամ, խորհր­դա­րա­նի հայ պատ­գա­մա­ւոր ­Կա­րօ ­Փայ­լան խորհր­դա­րա­նին ներ­կա­յա­ցու­ցած է գրա­ւոր պա­հանջք՝ 1915ին Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան տա­րած­քին հայ բնակ­չու­թեան բռնի տե­ղա­հան­ման ու աք­սոր­ման հրա­մա­նա­գիր­նե­րու ու­սում­նա­սի­րու­թեան վե­րա­բե­րեալ, նաեւ՝ խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գա­հու­թե­նէն խնդրած է հրա­պա­րա­կել ա­նուն­նե­րը ժա­մա­նա­կի պե­տա­կան պաշ­տօ­նեա­նե­րու, ո­րոնք պա­տաս­խա­նա­տու են ան­մեղ մար­դոց մա­հո­ւան հա­մար: Ինչ­պէս կը յայտ­նէ bianet.org, ­Փայ­լան հար­ցում յղած է խորհրդա­րա­նի նա­խա­գա­հու­թեան 1915ի ­Մա­յիս 27ին Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան մէջ ըն­դու­նո­ւած եւ մին­չեւ նոյն թո­ւա­կա­նի ­Յու­նիս 1ը ու­ժի մէջ մնա­ցած «­Ժա­մա­նա­կա­ւոր տա­րագր­ման» հրա­մա­նագ­րի հե­տե­ւանք­նե­րուն ու, այդ ըն­թաց­քին, ան­մեղ զո­հե­րու հա­մար պա­տաս­խա­նա­տու ան­ձե­րու վե­րա­բե­րեալ եւ պա­հան­ջած է յա­տուկ ու­սում­նա­սի­րու­թիւն ը­նել՝ ի դէմս ­Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նին: «­Թէեւ այդ հրա­մա­նա­գի­րի ըն­դու­նու­մէն ան­ցած է 102 տա­րի` ա­տոր ար­դիւնքն ու հե­տե­ւան­քը մին­չեւ այ­սօր չեն ու­սում­նա­սի­րո­ւած խորհր­դա­րա­նին կող­մէ: ­Յայտ­նի է, որ հրա­մա­նա­գի­րի ի­րա­կա­նաց­ման ծի­րէն ներս տե­ղի ու­նե­ցած են մեծ թի­ւով մա­հեր, ա­ւե­րո­ւած ու բռնա­զաւ­թո­ւած են մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեան կա­րե­ւոր կա­ռոյց­ներ»,- ը­սած է ­Փայ­լան:
­Հայ պատ­գա­մա­ւո­րը իր ե­լոյ­թին մէջ նաեւ խորհրդա­րա­նին ներ­կա­յա­ցու­ցած է ­Թա­լէաթ փա­շա­յի յի­շո­ղու­թիւն­նե­րու ար­խի­ւէն կա­րե­ւոր հա­տո­ւած­ներ, ո­րոնք կը վկա­յեն, թէ 1914էն 1917 մա­հա­ցած է Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան քա­ղա­քա­ցի շուրջ 1 մի­լիոն 150 հա­զար հայ, այ­սինքն` կայս­րու­թեան հայ բնակ­չու­թեան շուրջ 77 տո­կո­սը:
­Կա­րօ ­Փայ­լան նաեւ ընդգծած է, որ 102 տա­րի ա­ռաջ նոյն ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին տու­ժած են յոյ­նե­րը, ե­զի­տի­նե­րը, ա­սո­րի­ներն ու քել­տա­նի­նե­րը: