Պոլ­սոյ «Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թը կը հա­ղոր­դէ, թէ ­Թուր­քիոյ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի հայ ե­րես­փո­խան ­Կա­րօ ­Փայ­լան, խորհրդա­րա­նին մէջ ու­նե­ցած ե­լոյ­թին ըն­թաց­քին՝ ընդ­դի­մա­ցած է ­Պոլ­սոյ ո­րոշ դպրոց­նե­րու մէջ Ա­մա­նո­րը նշե­լու առն­չու­թեամբ ստեղ­ծո­ւած խո­չըն­դոտ­նե­րուն:
­Փայ­լան, խորհր­դա­րա­նի ամ­պիո­նէն, ­Պոլ­սոյ ­Շիշ­լի թա­ղա­մա­սի կրթու­թեան հար­ցե­րու յանձ­նա­խում­բին կող­մէ դրո­ւած՝ իր են­թա­կա­յու­թեան տակ գտնո­ւող դպրոց­նե­րուն մէջ Ա­մա­նո­րը նշե­լու ար­գել­քին վե­րա­բե­րեալ, քա­նի մը հարց ուղ­ղած է ­Թուր­քիոյ կրթու­թեան եւ գի­տու­թեան նա­խա­րա­րին:
«Ի՞նչ նկա­տի ու­նե­ցած է յանձ­նա­խում­բը, երբ իբ­րեւ Ա­մա­նո­րի տօ­նե­րը ար­գի­լե­լու հիմք օգ­տա­գոր­ծած է «­Մեր մշա­կու­թա­յին ա­ւան­դու­թիւն­նե­րուն ան­հա­մա­պա­տաս­խան» ար­տա­յայ­տու­թիւ­նը»,- հե­տաքրք­րո­ւած է հայ ե­րես­փո­խա­նը եւ հարց տո­ւած, թէ ար­դեօք ­Թուր­քիոյ կրթու­թեան եւ գի­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան մէջ առ­հա­սա­րակ տե­ղեա՞կ են Ա­մա­նո­րի եւ քրիս­տո­նէա­կան ­Սուրբ ծնուն­դի տօ­նե­րուն մի­ջեւ տար­բե­րու­թեան մա­սին:
­Փայ­լան նաեւ յի­շե­ցու­ցած է, որ հա­յա­շատ ­Շիշ­լի թա­ղա­մա­սին մէջ կան հայ­կա­կան վար­ժա­րան­ներ, ուր Ա­մա­նորն ու ­Սուրբ ծնուն­դը նշե­լը քրիս­տո­նեայ ե­րե­խա­նե­րուն ի­րա­ւունքն է:
«Այն պա­րա­գա­յին, երբ մեր երկ­րին մէջ Ա­մա­նո­րէն ա­ռաջ ամ­բողջ ժո­ղո­վուր­դը կը գնէ տօ­նա­կան վի­ճա­կա­հա­նու­թեան տոմ­սեր, ին­չո՞ւ իբ­րեւ խնդիր կը դի­տար­կո­ւի դպրոց­նե­րուն մէջ ե­րե­խա­նե­րուն նո­ւէր­նե­րու բաշ­խու­մը» նշու­մով՝ իր ե­լոյ­թը եզ­րա­փա­կած է ­Փայ­լան` յի­շեց­նե­լով, որ վի­ճա­կա­հա­նու­թեան խա­ղար­կու­թիւն­նե­րը նոյն­պէս կը հա­կա­սեն իս­լա­մա­կան ար­ժէք­նե­րուն։