ՄԱՐԻԱՆԱ ՊԵՐԹԻԶԼԵԱՆ — ՂԱԶԱՐԵԱՆ

­Ծած­կա­գիր, դրոշմ հայ լե­զո­ւին վրայ
Ա­րեան մէջ մեր սուրբ, խնկա­հոտ բու­րում
Հ­րա­բուխն հա­յոց դուք վառ պա­հե­ցիք…
Ա­րեան հոս­քով մեր ե­րակ­նե­րուն
­Նոր ա­ւի­շով բորբ կը գո­յա­տե­ւէք…:

«Աս­տո­ւա­ծա­յին մեր լե­զո­ւին-կանչ ա­րար­չա­կան»
Մ.Պ.Ղ.

­Լե­զուն մար­դոց հա­ղոր­դակ­ցու­թեան կա­րե­ւո­րա­գոյն մի­ջոցն է: Ա­նի­կա յա­ռա­ջա­ցած ըլ­լա­լով հա­սա­րա­կու­թեան մէջ ստեղ­ծո­ւած անհ­րա­ժեշ­տու­թեան ստի­պո­ղա­կան պա­հան­ջով` իր գո­յու­թիւ­նը կը պահ­պա­նէ, քա­նի որ մար­դոց մի­ջեւ իբ­րեւ հա­ղոր­դակ­ցու­թեան մի­ջոց կը ծա­ռա­յէ: Ուր որ չկայ հա­ղոր­դակ­ցու­թիւն, այն­տեղ չկայ նաեւ լե­զու: ­Հա­սա­րա­կա­կան հա­ղոր­դակ­ցու­թիւ­նը լե­զո­ւի ոչ միայն ծագ­ման, այ­լեւ գո­յու­թեան անհ­րա­ժեշտ պայ­մանն է: ­Լե­զուն կ­՛ա­պա­հո­վէ հա­սա­րա­կու­թեան միաս­նա­կա­մու­թիւ­նը եւ ա­նոր ան­դամ­նե­րուն հա­մա­տեղ գոր­ծու­նէու­թիւ­նը: Իսկ որ­պէս­զի հա­սա­րա­կու­թեան ան­դամ­նե­րը կա­րե­նան ի­րա­րու հետ փո­խա­դարձ ըմբռն­ման հաս­նիլ, անհ­րա­ժեշտ է, որ լե­զուն ընդ­հա­նուր եւ միաս­նա­կան ըլ­լայ:
— Ի­րա­րու դրա­ցի ժո­ղո­վուրդ­ներն ու ազ­գե­րը մե­կու­սա­ցած չեն, ա­նոնք ի­րա­րու հետ փո­խա­դարձ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու եւ շփման մէջ են:
— ­Խօ­սիլ` կը նշա­նա­կէ մտա­ծել: ­Լաւ կը խօ­սի կամ կը գրէ ան, որ լաւ կը մտա­ծէ: Իսկ մտա­ծել` կը նշա­նա­կէ խօ­սիլ: ­Մար­դիկ կը մտա­ծեն` խօ­սե­լով ի­րենց մտքին մէջ: ­Մեր մտա­ւոր խօս­քը կը դառ­նայ գրա­ւոր խօսք, ներ­քին խօս­քը կը վե­րա­ծո­ւի գի­րի:
­Ներ­քին խօս­քը ան­հա­տա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն է:
­Լե­զուն քե­րա­կա­նա­կան հա­մա­կարգ է, որ գո­յու­թիւն ու­նի իւ­րա­քան­չիւ­րի ու­ղե­ղին մէջ, նաեւ` ամ­բողջ հա­ւա­քա­կա­նու­թեան մտա­ծո­ղու­թեան մէջ: ­Լե­զուն իր լիա­կա­տար ամ­բող­ջա­կա­նու­թեամբ գո­յու­թիւն չու­նի ա­ռան­ձին-ա­ռան­ձին ան­հատ­նե­րու մտքին մէջ, հա­պա իբ­րեւ ամ­բող­ջու­թիւն գո­յու­թիւն ու­նի զան­գո­ւա­ծի մտա­ծո­ղու­թեան մէջ: Ուր որ չկայ հա­սա­րա­կու­թիւն, այն­տեղ չկայ նաեւ լե­զու: Ո­րով­հե­տեւ լե­զուն հա­ղոր­դակ­ցու­թեան մի­ջոց է եւ ու­րիշ ձե­ւով չի կրնար հան­դէս գալ:
­Հա­յոց լե­զո­ւի գո­յու­թիւնն ու պահ­պա­նու­մը պայ­մա­նա­ւո­րո­ւած են ոչ միայն մեր` հա­յե­րուս գո­յու­թեամբ, այ­լեւ` մեր հա­յոց լե­զո­ւի լիա­կա­տար գոր­ծա­ծու­թեամբ:
— Ա­ռան­ձին մտա­հո­գու­թեան եւ յա­տուկ խօ­սակ­ցու­թեան նիւթ է մեր գոր­ծա­ծա­կան լե­զո­ւի աղ­քա­տու­թիւ­նը, հա­յե­րէ­նի բա­ռամ­թեր­քէն կէս բուռ օգ­տո­ւե­լու կա­մա­ւոր մու­րա­ցի­կու­թիւ­նը: Իսկ բա­ռե­րը կ­՛ապ­րին ո՛չ բա­ռա­րան­նե­րու մէջ, ո՛չ ալ գիր­քե­րու: ­Բա­ռե­րուն կեան­քը ա­նոնց գոր­ծա­ծու­թեան մէջ է: ­Լե­զուն մտա­ծո­ղու­թիւն ըլ­լա­լով` նաեւ գոր­ծիք է, իսկ այդ գոր­ծի­քը կ­՛ապ­րի, երբ կը բա­նեց­նենք՝ «կ­՛աշ­խատց­նենք» զայն, հա­կա­ռակ պա­րա­գա­յին կը փտի կամ կը ժան­գո­տի (­Պա­րոյր ­Սե­ւակ):
­Լե­զուն նաեւ վարք է:
Երբ մար­դիկ կը տե­ղա­փո­խո­ւին մէկ մի­ջա­վայ­րէ դէ­պի ու­րիշ մի­ջա­վայր, ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քին անզ­գա­լա­բար նաեւ կը փո­խո­ւին ա­նոնց բա­ռամ­թերքն ու խօ­սե­լաո­ճը` յար­մա­րե­լով նո­րին:
­Մեր զար­գաց­ման ա­ռա­ջին թշնա­մին այն է, երբ մենք մտա­ծենք, որ կը տի­րա­պե­տենք խօս­քի մշա­կոյ­թին:
­Մար­դը լաւ խօ­սիլ կը սոր­վի իր ամ­բողջ կեան­քի տե­ւո­ղու­թեան, իսկ խօս­քի տի­րա­պե­տու­թեան ա­մե­նա­լաւ տա­րի­քը մա­նուկ ու պա­տա­նի հա­սակն է: ­Մա­նուկ­ներ ա­տակ են միա­ժա­մա­նակ տար­բեր լե­զու­ներ իւ­րաց­նե­լու: ­Մայ­րե­նիի լաւ ի­մա­ցու­թիւ­նը ձեռք կը ձգո­ւի մա­նուկ հա­սա­կէն: Իսկ մենք` չա­փա­հաս­ներս պար­տա­ւոր ենք մեր ամ­բողջ կեան­քի տե­ւո­ղու­թեան կա­տա­րե­լա­գոր­ծել մեր գիտ­ցած հա­յե­րէ­նը:
— Աշ­խար­հի վրայ գո­յու­թիւն ու­նե­ցող եօ­թը հա­զար լե­զու­նե­րուն կէ­սը դա­տա­պար­տո­ւած է ընդ­միշտ կոր­սո­ւե­լու վտան­գին: Այս մտա­հո­գիչ կա­ցու­թեան մէջ կը գտնո­ւի նաեւ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նը` ոչ միայն իբ­րեւ գրա­ւոր, այ­լեւ մա­նա­ւանդ որ­պէս բա­նա­ւոր լե­զու, յատ­կա­պէս` եւ­րո­պա­կան ու ա­մե­րի­կեան եր­կիր­նե­րու մէջ հայ եր­դիք­նե­րու տակ, ուր հա­յե­րէ­նը խօ­սակ­ցա­կան լե­զու չէ այ­լեւս: ­Նոյ­նիսկ յա­րա­բե­րա­բար ա­ւե­լի բախ­տա­ւոր գա­ղութ­նե­րու մէջ, ուր հա­յա­խօս ե­րի­տա­սարդ­ներ գո­յու­թիւն ու­նին, խօ­սակ­ցա­կան ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նին վտանգ կը սպառ­նայ, ինչ որ մտա­հո­գիչ է:
­Պա­րոյր ­Սե­ւակ կ­՛ը­սէ.- «­Լե­զո­ւի խնամ­քը, ա­նոր ա­նա­ղար­տու­թիւ­նը, ա­նոր պահ­պա­նու­թիւնն ու պաշտ­պա­նու­թիւ­նը դրո­ւած են մեր վրայ: Օ­տար հա­մալ­սա­րան­ներն ու ա­կա­դե­միա­նե­րը ի վի­ճա­կի չեն ը­նե­լու այն, ին­չը պար­տա­ւոր է ը­նե­լու հայ­կա­կան հա­մալ­սա­րանն ու հայ­կա­կան ա­կա­դե­միան…
«­Պի­տի նա­յինք մեր լե­զո­ւին ոչ միայն այն պատ­ճա­ռով, որ ան մեր մայ­րե­նին է, այլ նաեւ` այն բա­նին հա­մար, որ ան իր չորս գրա­կան լե­զու­նե­րու եւ վեց տաս­նեակ բար­բառ­նե­րու ան­չա­փե­լի հարս­տու­թեան դրա­մագ­լու­խը մե­զի պա­հե­լով` պար­տա­ւոր է մարդ­կու­թեան փո­խան­ցել շա­հոյ­թը»:
­Մեր ժո­ղո­վուր­դը ապ­րած եւ գո­յա­տե­ւած է, ո­րով­հե­տեւ ա­մե­նադ­ժո­ւար դա­րե­րու մէջ ան­գամ պահ­պա­նած է ի՛ր լե­զուն, իսկ լե­զուն ալ պահ­պա­նած է` իր ժո­ղո­վուր­դը:
Անգ­լիա­ցի մեծ բա­նաս­տեղծ ­Լորտ ­Պայ­րըն հա­յե­րէն ու­սում­նա­սի­րած է Մ­խի­թա­րեան­նե­րու մօտ եւ ը­սած `«­Ճոխ է հա­յոց լե­զուն եւ ա­ռա­տօ­րէն կը վար­ձատ­րէ ու­սում­նա­սի­րո­ղը»:
­Հին հա­յե­րէ­նին մէջ լե­զուն միաս­նա­կան էր,ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի ու ա­րե­ւե­լա­հա­յե­րէ­նի տար­բե­րու­թիւն­ներ չկա­յին: Գ­րա­բա­րի մէջ, ինչ­պէս նաեւ մի­ջին հա­յե­րէ­նի մէջ, որ որ­պէս գրա­կան լե­զու օգ­տա­գոր­ծո­ւած էր 10-17րդ ­դա­րե­րու ըն­թաց­քին, տար­բե­րու­թիւն­ներ չկա­յին: ­Մի­ջին հա­յե­րէ­նը բազ­մա­տարր եւ հա­րուստ լե­զու էր, զոր օգ­տա­գոր­ծած են ­Ներ­սէս Շ­նոր­հա­լին, Ֆ­րի­կը, ­Կոս­տան­դին Երզն­կա­ցին, ­Նա­հա­պետ ­Քու­չա­կը, ­Վար­դան Այ­գեկ­ցին եւ շատ ու­րիշ­ներ: Այս հե­ղի­նակ­նե­րուն հա­մար ա­րե­ւե­լա­հա­յե­րէ­նով կամ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նով գրե­լու հարց չկար:
18րդ­ եւ յատ­կա­պէս 19րդ ­դա­րե­րուն սկսան ձե­ւա­ւո­րո­ւիլ մեր լե­զո­ւին ա­րեւմ­տա­հայ եւ ա­րե­ւե­լա­հայ ճիւ­ղե­րը` իբ­րեւ գրա­կան լե­զու­ներ: Իսկ 19րդ ­դա­րու կէ­սե­րուն ար­դէն իսկ ու­նէինք եր­կու գրա­կան լե­զո­ւա­ճիւ­ղեր:
­Հա­յե­րէ­նը ու­նի մօ­տա­ւո­րա­պէս 50 բար­բառ: Ա­նոնց մէկ մա­սը պատ­մա­կան ­Հա­յաս­տա­նի ա­րեւմ­տեան գա­ւառ­նե­րու բար­բառ­ներն են, ո­րոնք ,մե­ծա­մաս­նու­թեամբ կը պատ­կա­նին ԿԸ ճիւ­ղին, իսկ ա­րե­ւե­լեան բար­բառ­նե­րը (ո­րոնց մէջ է նաեւ ժա­մա­նա­կա­կից ա­րե­ւե­լա­հայ գրա­կան լե­զո­ւի հիմ­քը կազ­մող Ա­րա­րա­տեան կամ Ե­րե­ւա­նի բար­բա­ռը), կը պատ­կա­նի ՈՒՄ ճիւ­ղին: Ու­րեմն բա­յին ներ­կայ ժա­մա­նա­կը «ա­մէ­նէն գոր­ծա­ծա­կա­նը բո­լոր լե­զու­նե­րուն մէջ», կը կազ­մո­ւի Ում վեր­ջա­ւո­րու­թիւ­նը կազ­մող ան­կա­տար դեր­բա­յով եւ օ­ժան­դակ բա­յով` ա­րե­ւե­լա­հա­յե­րէ­նի պա­րա­գա­յին, իսկ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի պա­րա­գա­յին` ԿԸ մաս­նի­կով:
­Կան նաեւ ու­րիշ տար­բե­րու­թիւն­ներ, ո­րոնք բնաւ ար­գելք չեն հան­դի­սա­նար, որ մենք զի­րար հասկ­նանք: ­Կան հնչիւ­նա­բա­նա­կան տար­բե­րու­թիւն­ներ` բա­ղա­ձայն­նե­րու հա­մա­կար­գե­րու տար­բե­րու­թեամբ:
Եր­կու լե­զո­ւա­ճիւ­ղերն ալ ու­նին ի­րենց ա­ռանձ­նա­յատ­կու­թիւն­ներն ու նրբու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք կը հարս­տաց­նեն մեր լե­զուն:
Եր­կու լե­զո­ւա­ճիւ­ղե­րը կը պահ­պա­նո­ւին տար­բեր պայ­ման­նե­րու տակ: Ա­րե­ւե­լա­հա­յե­րէ­նը կը վա­յե­լէ ­Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան ա­ջակ­ցու­թիւ­նը: Ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նը եւս պէտք ու­նի յա­տուկ հո­գա­ծու­թեան եւ սփիւռ­քը իր գոյնզ­գոյն շեր­տե­րով ան­կա­րող է ը­նե­լու այդ մէ­կը: Ա­նոնք նոյն ըն­տա­նի­քի եր­կու գլխա­ւոր ան­դամ­ներն են, եւ մէ­կը միւ­սով կ­՛ար­ժե­ւո­րո­ւի: ­Կա­րե­լի չէ ան­տե­սել ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը, եւ ան կա­րի­քը ու­նի պե­տա­կան հո­գա­ծու­թեան:
­Լե­զո­ւա­բան­նե­րու կար­ծի­քով, ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նը մօտ է գրա­բա­րին` իր շա­րա­հիւ­սու­թեամբ, իսկ ա­րե­ւե­լա­հա­յե­րէ­նը` իր ար­տա­սա­նու­թեամբ:
­Կան զու­գա­հեռ բա­ռեր, ո­րոնք տար­բեր նա­խա­սի­րու­թեամբ կը կի­րար­կո­ւին եր­կու ճիւ­ղե­րուն մէջ, ինչ­պէս` փոքր-պզտիկ, սի­րուն-ա­ղո­ւոր, խանդ-նա­խանձ, ազ­գա­նուն-մա­կա­նուն, վաղ-կա­նուխ, ցուրտ-պաղ, հա­րե­ւան-դրա­ցի, ծրար-պա­հա­րան, հիւ­րա­նոց-պան­դոկ, րո­պէ-վայր­կեան, ձգել-քա­շել… եւ այլն։
Ըստ ­Լե­ւոն ­Հախ­վեր­դեա­նի՝ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նը ա­ւե­լի բա­րե­հունչ է եւ ա­ւե­լի նուրբ, բայց եւ՝ գրքա­յին. ա­րե­ւե­լա­հա­յե­րէ­նը ա­ւե­լի կո­պիտ է, բայց` ա­ւե­լի հո­ղե­ղէն: Ա­ռա­ջի­նը ա­ւե­լի լաւ մշա­կո­ւած է գե­ղա­գէ­տօ­րէն, երկ­րոր­դը` գա­ղա­փա­րա­պէս:
«­Գա­լով ան­յի­շե­լի ժա­մա­նակ­նե­րէն, անց­նե­լով բա­զում դա­րե­րու մէ­ջէն, շփո­ւե­լով բազ­մա­թիւ ազ­գե­րու լե­զու­նե­րուն հետ` հա­յոց լե­զուն իւ­րա­տե­սակ հան­րա­գի­տա­րան է ան­յի­շե­լի ժա­մա­նակ­նե­րու, բա­զում դա­րե­րու եւ բազ­մա­թիւ այլ ազ­գե­րու: Այս­պէս դա­տե­լով` մեր լե­զուն միայն մե­զի չի պատ­կա­նիր, այ­լեւ աշ­խար­հին. ան միայն մեր սրբու­թիւ­նը չէ, այ­լեւ մա­սուն­քը` հա­նուր մարդ­կու­թեան» (­Պա­րոյր ­Սե­ւակ):
­Մենք պար­տա­ւոր ենք փայ­փա­յե­լու եւ սի­րե­լու մեր լե­զուն, դո­ղա­լու ա­նոր վրայ: ­Հա­յե­րէ­նի ճիշդ գոր­ծա­ծու­թիւնն ու ու­սու­ցու­մը կը սկսին տու­նէն, հայ մօր նո­ւի­րա­կան պար­տա­կա­նու­թիւ­նը պէտք է ըլ­լայ դո­ղալ ու գուր­գու­րալ մայ­րե­նիին վրայ: Ա­պա՝ դպրոց, ե­կե­ղե­ցի, ա­կումբ ու­նին հսկայ պար­տա­ւո­րու­թիւն­ներ… ­Մենք հպար­տու­թեամբ պէտք է խօ­սինք մեր լե­զո­ւով: ­Մեզ հայ պա­հող մե­ծա­գոյն ազ­դա­կը մեր լե­զուն է: ­Պէտք է հասկ­նանք, որ իբ­րեւ հա­յեր` մեր ժա­ռան­գու­թեան մե­ծա­գոյն գան­ձը մեր լե­զուն է, որ կրնայ զա­տո­րո­շել մեզ ու­րիշ­նե­րէն եւ կնքել մեզ իւ­րա­յա­տուկ ա­ռանձ­նա­յատ­կու­թեամբ եւ դրոշ­մով: ­Մեր լե­զուն հա­րուստ է, բայց մեր լե­զո­ւի բա­ռա­պա­շա­րը պէտք է օգ­տա­գոր­ծենք, որ­պէս­զի կա­րե­նանք հարս­տա­նալ մեր լե­զո­ւով: ­Մեր լե­զուն ճկուն է: Ա­րե­ւե­լա­հա­յե­րէ­նը հասկ­նա­լի է ա­րեւմ­տա­հա­յե­րուն հա­մար, իսկ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նը` ա­րե­ւե­լա­հա­յե­րուն հա­մար: Իւ­րա­քան­չիւր գի­տա­կից հայ պար­տա­ւոր է հա­ւա­սա­րա­պէս դո­ղա­լու եր­կու ճիւ­ղե­րուն վրայ:
Իւ­րա­քան­չիւր լե­զու կը զար­գա­նայ եւ կը գե­ղեց­կա­նայ, ոչ թէ պա­տա­հա­կան, այլ խե­լա­ցի փո­խա­ռու­թիւն­նե­րով: ­Մեր լե­զուն միայն մտա­ծո­ւած, հա­յե­ցի եւ նո­րա­կազմ բա­ռե­րով պէտք է ճո­խա­նայ եւ հարս­տա­նայ ա­ռօ­րեայ նո­րու­թիւն­նե­րուն հետ հա­մա­հունչ քայլ պա­հե­լու հա­մար:
­Հա­յե­րէ­նը ու­նի բա­ռա­կազ­մու­թեան` նոր բարդ բա­ռեր կազ­մե­լու ա­ռա­ւե­լու­թիւ­նը, ին­չը ա­ռիթ կու տայ մե­զի, որ կա­րե­նանք նոր բա­ռեր կազ­մել հա­յե­րէն ար­մատ­նե­րով ու բա­ռե­րով: Ս­տի­պո­ւած չենք օ­տար բա­ռեր ներ­մու­ծե­լու հա­յոց լե­զո­ւի բա­ռա­գան­ձէն ներս` մեր գե­ղե­ցիկ բա­ռա­պա­շա­րը ա­ղա­ւա­ղե­լով:
Օ­տար բա­ռե­րու ներ­մու­ծու­մը կամ գոր­ծա­ծու­թիւ­նը հա­յե­րէն նա­խա­դա­սու­թիւն­նե­րուն մէջ` կիրթ եւ զար­գա­ցած ըլ­լա­լու նշան չէ, ընդ­հա­կա­ռա՛­կը, քաղ­քե­նիու­թիւն է ա­նի­կա:
­Ժո­ղո­վուրդ մը չի կրնար գո­յա­տե­ւել ա­ռանց մայ­րե­նի լե­զո­ւի, դպրո­ցի, գի­րի ու գրա­կա­նու­թեան: Որ­պէս ազգ` իր բո­լոր զա­ւակ­նե­րով պի­տի գո­յա­տե­ւենք, ե­թէ ու­նե­նանք գի­տակ­ցու­թիւ­նը` մեր մայ­րե­նի լե­զո­ւին, ա­նով խօ­սե­լու կա­րե­ւո­րու­թեան, մեր գիր ու գրա­կա­նու­թեան անհ­րա­ժեշ­տու­թեան:
«­Լե­զուն ի­րաւ գանձ մըն է, զոր չի կրնար փո­խա­րի­նել աշ­խար­հի ոչ մէկ հարս­տու­թիւն: Իր մայ­րե­նի լե­զուն վատ գիտ­ցող մար­դը կէս մարդ է, չգիտ­ցո­ղը` թշո­ւառ, ծա­ռէն ին­կած տե­րեւ մը, որ կը տա­տա­նի ա­մէն պա­տա­հա­կան քա­միէ» (Ս­տե­փան ­Զօ­րեան)։

Հա­լէպ