Այժ­մեան ­Թուր­քիոյ Է­լեա­զըղ (պատ­մա­կան ­Խար­բերդ) քա­ղա­քին մէջ գտնո­ւող կի­սա­ւեր հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցին վե­րա­ծո­ւած է կա­յա­նա­տե­ղիի:
­Մօտ 200 տա­րի հայ եւ ա­սո­րի ժո­ղո­վուր­դին հա­մար իբ­րեւ ա­ղօ­թա­տե­ղի ծա­ռա­յած հայ­կա­կան բո­ղո­քա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ պա­տե­րուն այ­սօր կա­րե­լի է տես­նել կա­յա­նա­տե­ղիի տէ­րե­րուն կող­մէ փակ­ցո­ւած գո­վազ­դա­յին վա­հա­նակ­ներ:
Վ­կա­յա­կո­չե­լով թրքա­կան «Evrensel» լրա­տո­ւա­կան կայ­քը` Ermenihaber.am կը նշէ, թէ ­Տիգ­րա­նա­կեր­տի (­Տիար­պե­քիր) մշա­կու­թա­յին յու­շար­ձան­նե­րու պա­հա­պա­նու­թեան վար­չու­թեան պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան տակ գտնո­ւող ե­կե­ղե­ցին նա­խա­պէս օգ­տա­գոր­ծո­ւած է իբ­րեւ ա­լիւ­րի գոր­ծա­րան եւ ա­ռեւ­տու­րի կեդ­րոն: ­Տե­ղա­ցի­նե­րէն մէ­կը՝ նշե­լով, որ ա­սի­կա ա­ռա­ջին դէպ­քը չէ, որ քրիս­տո­նէա­կան յու­շար­ձա­նը կ­՝ար­ժա­նա­նայ նման ճա­կա­տագ­րի, ը­սած է.- «­Նա­խա­պէս մեր պա­պե­րու ոչ-մահ­մե­տա­կան հա­րե­ւան­նե­րուն հետ ապ­րած ժա­մա­նակ­նե­րուն մա­սին յի­շեց­նող միակ ժա­ռան­գու­թիւ­նը այս պատ­մա­կան ե­կե­ղե­ցին է: Իսկ այ­սօր այդ ժա­ռան­գու­թիւ­նը ան­հե­տա­նա­լու վտան­գին առ­ջեւ է»: