­Պոլ­սոյ օ­դա­կա­յա­նին մէջ ձեր­բա­կա­լո­ւե­ցաւ թուրք գոր­ծա­րար, հայ եւ բո­լոր փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու պաշտ­պան Օս­ման ­Քա­վա­լան։ ­Թուր­քիոյ մէջ հիմ­նա­դիր նա­խա­գահ «Ա­նա­տո­լու ­Քուլ­թուր» հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան, ո­ր կը զբա­ղո­ւի մշա­կու­թա­յին փո­խա­նա­կու­թեան ու մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեան ու­սում­նա­սի­րու­թեան լայ­նա­ծա­ւալ ծրագ­իրնե­րով ­Թուր­քիոյ, տա­րա­ծաշր­ջա­նին եւ Եւ­րո­պա­յի մէջ, յա­ռա­ջ­դի­մա­կան «Ի­լե­թի­շիմ» հրա­տա­րակ­չու­թեան, «­Բի­րի­գիր» ամ­սագ­րի սե­փա­կա­նա­տէր ­Քա­վա­լան, 2010 թուա­կա­նէն ի վեր իւ­րա­քան­չիւր Ապ­րիլ 24ին ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նա­հա­տակ­նե­րու ո­գե­կոչ­ման ձեռ­նարկ­նե­րու հիմ­նա­կան կազ­մա­կեր­պի­չը ե­ղած է։ ­Հօր­մէ ժա­ռան­գած հսկայ «­Քա­վա­լա հոլ­դին­գի» տէր Օս­ման ­Քա­վա­լան իր ա­ջակ­ցու­թիւ­նը բե­րած է գեր­մա­նա­կան «­Կէօ­թէ ինս­տի­տու­տի» խորհր­դա­ժո­ղո­վի մը ու այդ նպա­տա­կով մեկ­նած էր Այն­թապ, ուր­կէ վե­րա­դառ­նա­լու ա­տեն ­Պոլ­սոյ Ա­թա­թուր­քի ա­նո­ւան օ­դա­կա­յա­նին մէջ ոս­տի­կան­նե­րը ներ­խու­ժած են օ­դա­նաւ ու զայն տա­րած ոս­տի­կա­նու­թեան գլխա­ւոր շտապ, սա­կայն թէ ին­չու հա­մար զայն ձեր­բա­կա­լե­ցին՝ այս մա­սին ոս­տի­կա­նու­թիւ­նը չէ տե­ղե­կա­ցու­ցած փաս­տա­բան­նե­րուն:
­Միայն յայտ­նի է, որ հար­ցաքն­նու­թեան ժա­մա­նակ ­Քա­վա­լա­յին հար­ցեր տո­ւած են կա­պո­ւած ­Թուր­քիոյ մէջ ան­ցեալ տա­րի տե­ղի ու­նե­ցած յե­ղաշրջ­ման փոր­ձին հետ:
Թուրք գոր­ծի­չի ձեր­բա­կա­լու­թեան խոր ան­հանգստու­թեամբ ար­ձա­գան­գած է Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի պատ­գա­մա­ւոր, ­Թուր­քիա­յի գծով զե­կու­ցող ­Քէ­թի ­Փի­րին, որ նոյն օ­րը Twitterի իր է­ջին մէջ մտա­հո­գու­թիւն յայտ­նեց կա­տա­րո­ւա­ծի առն­չու­թեամբ ու տե­ղե­կա­ցու­ցած է, որ հար­ցը պի­տի բարձ­րաց­նէ Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի ա­ռա­ջի­կայ նիս­տին: Ն­շենք, որ ­Քա­վա­լա­յի հիմ­նած թրքա­կան ա­մե­նա­յայտ­նի հրա­տա­րակ­չու­թիւն­նե­րէն «Ի­լե­թի­շիմ»ը բազ­միցս անդ­րա­դար­ձած է նաեւ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան:
Օս­ման ­Քա­վա­լան վեր­ջերս եր­կու ան­գամ ­Հա­յաս­տան այ­ցե­լած էր։ Ան ­Թուր­քիոյ ­Պուր­սա քա­ղա­քի եւ ­Նի­լիւ­ֆեր շրջա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­կան թատ­րո­նի ­Հա­յաս­տան կա­տա­րած հիւ­րա­խա­ղե­րու տնտէսաւորման ծախ­սե­րը հո­գա­լու պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւ­նը ստանձ­նած էր։ Ն­շենք, որ այս թա­տե­րա­խում­բը, ի յար­գանս «­Թուր­քիոյ մէջ ա­րեւմ­տեան ո­ճով թատ­րո­նի հիմ­նա­դիր հա­յե­րու», թրքե­րէ­նի թարգ­մա­նել տո­ւած էր (­Պօ­ղոս ­Չալ­կը­ջեա­նին) ու բե­մադ­րել ­Յա­կոբ ­Պա­րո­նեա­նի «Ա­տամ­նա­բոյժն ա­րե­ւե­լեան» պիե­սը. ­Թուր­քիոյ մէջ այն ներ­կա­յաց­նե­լէ ետք փա­փաք կար թատերախաղը խա­ղալու նաեւ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ։