Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը վա­յե­լող՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցը, ­Շա­բաթ՝ 6 ­Հոկ­տեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօտեան ժա­մը 10։00ին, Ս. ­Թարգ­ման­չաց տօ­նի նա­խօ­րեա­կին, իր 2018-19 ու­սում­նա­կան-կրթա­կան տա­րեշըր­ջա­նի դռնե­րը ան­գամ մը եւս բա­ցաւ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ բաց­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թեամբ, գա­ղու­թի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեա­նի եւ տեղ­ւոյն ե­կե­ղեց­ւոյ կարգ մը ­Սար­կա­ւագ­նե­րու եւ Ու­րա­րա­կիր­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ։
Ե­կե­ղե­ցա­կան հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ էին ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ազգ. Վարչութեան, ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դին, Ազգ. ­Կա­ռոյց­նե­րու եւ ­Միու­թիւն­նե­րու ա­տե­նա­պետ­ներն ու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, տնօ­րէ­նու­թիւ­նը, ու­սուց­չա­կան կազմն ու ծնող­նե­րը, Դպ­րո­ցի ­Բա­րե­կամ­ներն ու ­Բա­րե­րար­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ հին եւ նոր ա­շա­կերտ­ներ։ Առ այդ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Խա­չա­հան­գիստ, ուր սաղ­մոս­նե­րով, շա­րա­կան­նե­րով, քա­րոզ­նե­րով եւ ա­ղօթք­նե­րով, կա­տա­րո­ւե­ցաւ Ջ­րօրհ­նէք։
Ա­ւար­տին, յա­ջոր­դա­բար ող­ջոյ­նի, բա­րի գալս­տեան, ­Տա­րե­մու­տի բաց­ման ա­ռի­թով, ինչ­պէս նաեւ դպրո­ցէն ներս կարգ ու կա­նո­նի ո­րոշ տե­ղե­կու­թիւն­նե­րով խօսք ա­ռին դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­հի տիկ. ­Զա­պէլ ­Գալ­ֆա­յեան եւ տեղ­ւոյն ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ պրն. Ար­թին Աբ­րա­հա­մեան։ Ա­պա՝ ­Հայր ­Սուր­բը իր ող­ջոյ­նի խօս­քին մէջ անդ­րա­դար­ձաւ հայ դպրո­ցի կա­րե­ւո­րու­թեան ու ա­նոր պահ­պան­ման՝ յոր­դո­րե­լով բո­լո­րին հայ լե­զուն ա­նա­ղարտ պա­հե­լու, մշտա­կան կեր­պով օգ­տա­գոր­ծե­լու, ի­րենց հա­յու ինք­նու­թիւ­նը բարձր պա­հե­լու, յատ­կա­պէս ի­րենց օ­ճախ­նե­րէն ու մաս­նա­ւո­րա­բար ա՛յս դպրո­ցէն ներս։ Ան բարձ­րօ­րէն գնա­հա­տեց ա՛յն ծնող­նե­րը, ո­րոնք ի­րենց զա­ւակ­նե­րը կ’ու­ղար­կե՛ն հայ դպրոց՝ հայ ըն­տա­նի­քի ջա­հը միշտ վառ պա­հե­լու վճռա­կա­մու­թեամբ։ Ի վեր­ջոյ, ­Հայր ­Սուր­բը սրտի պարտք զգաց յա­նուն ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ազգ. Վարչութեան եւ անձ­նա­պէ՛ս, դպրո­ցի մեծ ըն­տա­նի­քին բա­րի վե­րա­մուտ եւ յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րով լի տա­րեշր­ջան մը մաղ­թեց եւ իր օրհ­նու­թիւ­նը բաշ­խեց բո­լո­րին։
Ա­ւար­տին, յի­շա­տա­կի ու պատ­մա­կան խմբան­կար մը առ­նո­ւե­ցաւ եւ ա­շա­կերտ­նե­րը ի­րենց ու­սուց­չու­հի­նե­րու ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ բարձրա­ցան դա­սա­րան­նե­րը եւ սկսան ի­րենց տա­րո­ւան դա­սըն­թացք­նե­րուն։ Յայտ­նենք, որ Հ.Գ.Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» ­Մաս­նա­ճիւ­ղի ­Վար­չու­թիւ­նը, բաց­ման ա­ռի­թով՝ դպրո­ցի մեծ ըն­տա­նի­քին հրամ­ցուց պատ­շաճ ու կո­կիկ հիւ­րա­սի­րու­թիւն։
­Վարձ­քեր­նիդ կա­տար եւ բա­րի վե­րա­մուտ։