­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Րա­ճէպ ­Թա­յիպ Էր­տո­ղան ­Հինգ­շաբ­թի օր՝ 7 ­Դեկ­տեմ­բե­րին իր եր­կօ­րեայ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան սկսաւ ­Յու­նաս­տան։
­Թէեւ 65 տա­րո­ւան մէջ ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ մը կ­’այ­ցե­լէ ­Յու­նաս­տան, բայց պատ­մա­կան այդ ա­ռի­թը ինք­նին բա­ւա­րար չե­ղաւ շրջա­հա­յեաց պա­հե­լու նա­խա­գահ Էր­տո­ղա­նը, որ ընդ­հա­կա­ռակն՝ ­Յու­նաս­տա­նի իր պաշ­տօ­նա­կից­նե­րուն ուղ­ղեց ար­տա­կար­գօ­րէն կարծր քննա­դա­տու­թիւն­ներ, եր­կու դրա­ցի եր­կիր­նե­րու յա­րա­բե­րու­թեանց մէջ առ­կայ տա­րա­կար­ծու­թեանց վե­րա­բե­րեալ։
­Մինչ տնտե­սա­կան ծան­րա­գոյն ճգնա­ժա­մէ անց­նող ­Յու­նաս­տա­նը կը յու­սար, որ հա­րե­ւան ­Թուր­քիոյ նա­խա­գա­հը անհը­րա­ժեշտ ճի­գը պի­տի թա­փէր իր նպաս­տը բե­րե­լու զոյգ եր­կիր­նե­րու տա­րա­կար­ծու­թեանց հար­թու­մին ուղ­ղու­թեամբ, պրն. Էր­տո­ղան ա­ռա­ջին իսկ պա­հէն կարծր դիրք ճշդե­լով յա­մա­ռե­ցաւ՝ առ­կայ տա­րա­կար­ծու­թեանց պա­տաս­խա­նա­տուութիւ­նը բեռց­նե­լու յու­նա­կան կող­մին վրայ։
­Յու­նաս­տա­նի նա­խա­գահ պրն. ­Փաւ­լո­փու­լո­սի հետ իր հան­դիպ­ման ա­ւար­տին, պրն. Էր­տո­ղան բա­ռե­րը ա­ռանց ծամծ­մե­լու շեշ­տեց, որ 1923ի ­Լօ­զա­նի ­Դաշ­նա­գի­րը հարկ է վե­րա­նա­յիլ եւ մեր օ­րե­րուն պատ­շա­ճեց­նել, որ­պէս­զի անհ­րա­ժեշտ սրբագ­րում­նե­րը կա­տա­րո­ւին թէ՛ ­Յու­նաս­տան-­Թուր­քիա գոր­ծող «ա­նար­դար» սահ­ման­նե­րուն, թէ ­Յու­նաս­տա­նի իս­լամ (թուրք) փոք­րա­մաս­նու­թեան ի­րա­ւունք­նե­րուն ամ­րագր­ման ուղ­ղու­թեամբ։
Իսկ ­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Ցիփ­րա­յի հետ հան­դի­պու­մէն ետք, ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ Էր­տո­ղան ոչ միայն կրկնեց ՆԱԹՕի իր դաշ­նա­կից դրա­ցիին ուղ­ղո­ւած սահ­ման­նե­րու վե­րա­դա­սա­ւոր­ման, Ե­գէա­կա­նի մէջ թրքա­կան ի­րա­ւունք­նե­րու վե­րա­կանգն­ման եւ իս­լամ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ իր քննա­դա­տու­թիւն­նե­րը, այ­լեւ ­Կիպ­րո­սի հար­ցով ուղ­ղա­կի գրգռիչ ար­տա­յայ­տու­թիւն­ներ ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի հաս­ցէին՝ յու­նա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը պա­տաս­խա­նա­տու հա­մա­րե­լով ­Կիպ­րո­սի բա­ժա­նու­մին հա­մար, ո­րուն ­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պե­տը պար­զա­պէս պա­տաս­խա­նեց, թէ ­Կիպ­րո­սի հիւ­սի­սա­յին բա­ժի­նին թրքա­կան գրա­ւումն է պատ­ճա­ռը տագ­նա­պին այս­քան եր­կար ժա­մա­նակ ան­լու­ծե­լի մնա­լուն։
­Նոյ­նիսկ վար­չա­պետ ­Ցիփ­րա­յի հետ իր միա­ցեալ մամ­լոյ ա­սու­լի­սի ըն­թաց­քին, նա­խա­գահ Էր­տո­ղան ուղ­ղա­կի դա­տա­պար­տեց ­Յու­նաս­տա­նը, որ քա­ղա­քա­կան ա­պաս­տան տո­ւած է ան­ցեալ տա­րո­ւան ­Յու­լի­սին ­Թուր­քիոյ մէջ զի­նո­ւո­րա­կան բռնաշր­ջում փոր­ձած բարձ­րաս­տի­ճան զի­նո­ւո­րա­կան­նե­րու։
Իր կող­մէ՝ վար­չա­պետ ­Ցիփ­րաս կա­րե­ւո­րու­թեամբ շեշ­տեց, որ ­Յու­նաս­տան մե­ծա­պէս մտա­հոգ է Ե­գէա­կա­նի մէջ թրքա­կան օ­դու­ժին կա­տա­րած ոտնձ­գու­թեանց պատ­ճա­ռով՝ միա­ժա­մա­նակ շեշ­տե­լով, որ Ա­թէնք կը նա­խընտ­րէ բա­նակ­ցա­յին ճամ­բով լու­ծում­ներ գտնել դրա­ցի եւ ՆԱԹՕի մէջ զի­նա­կից զոյգ եր­կիր­նե­րը տագ­նա­պեց­նող հար­ցե­րուն։
Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, նա­խա­գահ Էր­տո­ղա­նի այ­ցե­լու­թեան դէմ բո­ղո­քի ցոյ­ցեր տե­ղի ու­նե­ցան Ա­թէն­քի կեդ­րո­նին մէջ՝ մաս­նակ­ցու­թեամբ մե­ծա­թիւ քիւր­տե­րու, թուր­քե­րու եւ ձա­խա­կող­մեան յոյ­նե­րու։
Այ­սօր՝ Ուր­բաթ օր, ­Թուր­քիոյ նա­խա­գա­հը եր­կօ­րեայ իր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցը պի­տի ա­ւար­տէ ­Քո­մո­թի­նի այ­ցե­լու­թեամբ, ուր պի­տի տե­սակ­ցի հիւ­սի­սա­յին ­Յու­նաս­տա­նի իս­լամ հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ՝ ա­նոնց փոք­րա­մաս­նա­կան ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան հար­ցե­րուն շուրջ։