Հ.Հ. Զ.Ու. տա­րե­դար­ձի մի­ջո­ցառ­մա­նը, 2015թ.

Գն­դա­պետ ՍԱՄՈՒԷԼ ՌԱՄԱԶԵԱՆ

­Յու­նա­հայ գա­ղու­թի վեր­ջին մո­հի­կան­նե­րից մէ­կը, նրա վե­րել­քի եւ ան­կու­մի վկա­նե­րից մէ­կը, բայց ա­ռա­ւե­լա­պէս՝ լաւ մար­դը եւ սրտա­ցաւ ըն­կե­րը…

Ծ­նո­ւած հե­ռա­ւոր 1920ին, Զ­միւռ­նիա­յի մէջ, ար­դէն եր­կու տա­րի յե­տոյ տա­կա­ւին մա­նուկ՝ ստի­պուած ե­ղաւ ճա­շա­կե­լու իր ժո­ղովր­դին պա­տա­հած սար­սա­փե­լի ա­ղէ­տը: Ծ­նող­ներն ի­րենց հա­մար էլ ո­րե­ւէ փրկու­թեան յոյս չու­նե­նա­լով՝ ծովն էին նե­տել եր­կա­մեայ ե­րե­խա­յին: ­Բայց Աս­տո­ւած այլ բան էր նա­խա­տե­սել մա­նուկ ­Հայ­կի հա­մար… ­Ծան­ծաղ մա­սում լող տա­լով՝ մա­նուկ ­Հայ­կին փրկում է ա­ւագ եղ­բայ­րը, եւ եր­կու­սով լո­ղում են դէ­պի մօ­տա­կայ եւ­րո­պա­կան մար­տա­նա­ւե­րից մէ­կը: ­Մա­նուկ­նե­րը նաւ են բարձ­րաց­ւում եւ այդ կերպ հասց­ւում ­Սա­լո­նիկ, ուր առ­ժա­մա­նակ անց գտնւում են նաեւ հրաշ­քով փրկո­ւած ծնող­նե­րը:
Եր­բեք չպատ­մեց Զ­միւռ­նիա­յի իր պատ­մու­թիւ­նը.
— Ձ­գէ, բան մըն ալ չեմ յի­շեր…
­Յե­տոյ պի­տի հաս­կա­նա­յի, որ այս պա­տաս­խա­նը բնո­րոշ էր դէպ­քե­րի ողջ զար­հու­րան­քը մա­նուկ հա­սա­կում ապ­րած ծե­րու­նա­զարդ վե­րապ­րեալ­նե­րի հա­մար: Ի­րենք, ան­շուշտ, լաւ են յի­շում, ման­կա­կան յի­շո­ղու­թիւն­ներն ա­մե­նա­վառ տպա­ւո­րո­ւած­ներն են: ­Բայց եր­բե­ւէ չեն ցան­կա­նում վե­րապ­րել այն, ինչ որ ար­դէն խո­րը ցաւ է պատ­ճա­ռել կեան­քի սկզբում:
­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ա­մեա­կին կրկին մի փորձ ե­ղաւ: ­Նոյն պա­տաս­խա­նը, նոյն մեր­ժու­մը: Եւ ոչ միայն ի­րե­նից: Այս սե­րունդն աշ­խար­հին այ­լեւս պատ­մե­լու բան չու­նի:
Ուղ­ղա­կի աշ­խարհն այ­լեւս դրան ար­ժա­նի չէ:

* * *
­Մա­նուկ ­Հայ­կը լաւ ու­սում ա­ռաւ ­Սա­լո­նի­կում, ու­սում­նա­տենչ պա­տա­նին հմուտ էր օ­տար լե­զու­նե­րը եւ մաս­նա­գի­տու­թիւ­նը իւ­րաց­նե­լու հար­ցում: ­Յոյն ու­սու­ցիչ­նե­րից մէկն օ­տա­րա­հունչ ա­նու­նը յար­մա­րեց­րեց եւ «Ա­լե­քօ» դարձ­րեց, բայց պա­տա­նին վրդո­վո­ւած էր.
— Ես ­Հայկն եմ:
— Ի՞նչ ա­նուն է սա…
— ­Հա­յե­րի ա­նո­ւա­նա­դիր նա­հա­պե­տի…
— ­Հա՞յ ես:
— Ա­յո՛:
Ու­սու­ցի­չը հիա­ցաւ ե­րէկ չէ ա­ռա­ջին օ­րը ­Յու­նաս­տան հաս­տա­տո­ւած գաղ­թա­կա­նի զա­ւա­կի ու­սում­նա­տեն­չու­թեան ու յա­մա­ռու­թեան վրայ.
— Ա­մէնքդ էլ այս հայ տղա­յի պէս սո­վո­րէք: Այս տղան մի օր բո­լո­րիդ պի­տի ա­մա­չեց­նի…

* * *
Հ­նաբ­նակ սե­լա­նիկ­ցի­նե­րը վստա­հա­բար յի­շում են «­Զա­քեան» կեր­պա­սե­ղէ­նի վա­ճա­ռա­տու­նը:
­Հայ­կը շուտ իւ­րաց­րեց այս ա­րո­ւես­տը՝ փո­խա­րի­նե­լով հօ­րը: ­Տի­պար հայ վա­ճա­ռա­կան էր: ­Միջ­նա­դա­րի եւ­րո­պա­կան երկր­նե­րի հայ վա­ճա­ռա­կան­նե­րի պէս, ո­րոնց բա­նա­ւոր հա­մա­ձայ­նու­թիւ­նը գրա­ւոր փաս­տաթղ­թե­րից ա­ռա­ւել գնա­հատ­ւում էր:
­Բիզ­նէ­սը գործ է, եւ դա­տար­կու­թիւ­նը գոր­ծով է լցւում՝ ո՛չ բեմ­բա­սա­ցու­թիւն­նե­րով կամ պա­րապ ճա­ռա­խօ­սու­թիւն­նե­րով: ­Նոյն կերպ փոր­ձեց մօ­տե­նալ նաեւ զգա­յուն ազ­գա­յին հար­ցե­րին:

* * *
…­Հա­յաս­տանն ան­կա­խա­ցու­մից ան­մի­ջա­պէս յե­տոյ նո­րաս­տեղծ բա­նա­կով ստի­պո­ւած ե­ղաւ դի­մագ­րա­ւե­լու հա­կա­ռա­կոր­դի սան­ձա­զեր­ծած եւ չյայ­տա­րա­րո­ւած պա­տե­րազ­մը: ­Պէտք էր կա­նո­նա­ւոր բա­նակ, պէտք էր նոր սպա­յա­կազմ: Իսկ սպա­յա­կազ­մը բա­նա­կի ու­ղեղն է ու ազ­գի ող­նա­շա­րը:
Եւ ­Յու­նաս­տա­նը եղ­բայ­րա­բար իր ռազ­մաու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րի դռնե­րը բա­ցեց ա­պա­գայ հայ սպա­նե­րի հա­մար: ­Շատ կա­րե­ւոր բան էր պա­կա­սում միայն՝ հա­յե­ցի շրջա­պա­տը եւ հայ­կա­կան հո­գա­տա­րու­թիւ­նը, ին­չը լրաց­րեց հայ­րե­նա­նո­ւէր մի խումբ ան­ձանց նա­խա­ձեռ­նած «Ե­րե­ւան» խնա­մա­կալ միու­թիւ­նը:
­Զա­քեանն ա­ռա­ջին­նե­րից մէկն էր: ­Բայց ոչ միայն զուտ հան­գա­նա­կու­թիւն­նե­րի եւ դրա­մա­հա­ւա­քի կազ­մա­կերպ­ման ա­ռու­մով, այլ՝ նոր գա­ղա­փար­նե­րի ու ա­ռա­ջարկ­նե­րի ներ­կա­յաց­ման:
­Նո­ւաս­տիս նշա­նա­կու­մից առ­ժա­մա­նակ անց ա­ւան­դա­կան դար­ձան խնա­մա­կալ­նե­րի հան­դի­պում­նե­րը ­Յու­նաս­տան ժա­մա­նող Հ.Հ. պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար­նե­րի եւ բարձ­րաս­տի­ճան զի­նո­ւո­րա­կան­նե­րի հետ:
— Կ­’ա­ռա­ջար­կենք, որ­պէս­զի ­Յու­նաս­տան ե­կող մեր ու­սա­նող­նե­րը յու­նա­րէ­նի նախ­նա­կան դա­սըն­թաց անց­նեն ­Հա­յաս­տա­նին մէջ՝ ետ­քը լե­զո­ւա­կան խնդիր չու­նե­նա­լու հա­մար,- միու­թեան ա­ռա­ջար­կը ներ­կա­յաց­րեց ­Զա­քեա­նը:
­Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րը հիա­ցաւ խնդրի լուծ­ման ա­ռա­ջար­կից, նշեց նո­թե­րի մէջ:
­Մի քա­նի ա­միս անց ի­րա­կա­նու­թիւն էր Հ.Հ. պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նում յու­նա­րէն լե­զո­ւի ու­սուց­ման լսա­րա­նը, ո­րը «Է­վել­պի­դոն» ռազ­մա­կան ա­կա­դե­միա գոր­ծուղ­ղո­ւող ա­պա­գայ սպա­նե­րի հա­մար մինչ այժմ կազ­մա­կեր­պում է հա­մա­պա­տաս­խան դա­սըն­թա­ցը:

* * *
Զ­գում էի, որ շատ նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րի յե­տե­ւում այս մարդն էր: Լ­ռե­լեայն, իր սա­կա­ւա­խօս գործ­նա­կա­նու­թեամբ, բուն զբաղ­մուն­քից զատ միշտ ժա­մա­նակն ու­նէր մեր ա­պա­գայ սպա­նե­րի հոգ­սե­րի հա­մար: Ան­դամն էր նաեւ ­Սա­լո­նի­կում գոր­ծող «­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի բա­րե­կամ­նե­րի միու­թեան», որ հո­վա­նա­ւո­րում էր սահ­մա­նա­մերձ գիւ­ղե­րի ազ­գաբ­նակ­չու­թեա­նը: ­Հա­կա­ռակ ա­ռող­ջա­կան վի­ճա­կին՝ մի քա­նի ան­գամ ան­ձամբ է միու­թեան օ­ժան­դա­կու­թեան խմբա­քա­նակ­նե­րով այ­ցե­լել տո­ւեալ բնա­կա­վայր­ներ:
Ին­չե­ւէ, խնդիր կար Ա­թէն­քի խնա­մա­կալ միու­թեան գոր­ծու­նէու­թիւ­նը նաեւ ­Սա­լո­նի­կի ռազ­մա­կան բժշկու­թեան դպրո­ցի հայ ու­սա­նող­նե­րի նկատ­մամբ տա­րա­ծե­լու հա­մար: ­Կարճ քննար­կում ե­ղաւ, ­Զա­քեա­նը պար­զեց իր ծրա­գի­րը եւ մէկ շա­բաթ անց այ­լեւս ի­րա­կա­նու­թիւն էր ­Սա­լո­նի­կում գոր­ծող միու­թեան կող­մից մեր զի­նո­ւո­րա­կան ու­սա­նող­նե­րի հո­վա­նա­ւո­րու­թեան հար­ցը եւս:

* * *
Ինք­զինքս պար­տա­ւո­րո­ւած էի զգում, յի­րա­ւի, այդ բա­րե­հո­գի անձ­նա­ւո­րու­թեա­նը Հ.Հ. զի­նո­ւած ու­ժե­րի կող­մից ո­րե­ւէ կերպ պա­տո­ւե­լու հա­մար:
2006ին էր, «­Լեդ­րա ­Մա­րիո­թի» շքեղ հան­դի­սաս­րա­հում նշում էինք մեր բա­նա­կի հեր­թա­կան տա­րե­դար­ձը: Ո­րո­շո­ւել էր ա­ռա­ջին յոյն բարձ­րաս­տի­ճան զօ­րա­վար­նե­րի պար­գե­ւատ­րու­մից ան­մի­ջա­պէս յե­տոյ Հ.Հ. Պ.Ն. «­Ռազ­մա­կան կրթու­թեան» յու­շաշ­քան­շան յանձ­նել ­Հայկ ­Զա­քեա­նին: Իր հա­մար միան­գա­մայն ա­նակն­կալ էր, եւ զօ­րա­վար­նե­րից յե­տոյ սե­փա­կան ա­նուն-ազ­գա­նու­նը լսե­լուն պէս՝ ցնցո­ւեց՝ յան­դի­մա­նող հա­յեացքն ինձ ուղ­ղե­լով: ­Մի կերպ ար­ժա­նա­ցայ մար­դու ժպի­տին, եւ ա­ւար­տե­ցինք պար­գե­ւատր­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը…։
­Յե­տոյ պի­տի հաս­կա­նա­յի. ­Մար­դը հա­մես­տու­թեան կա­տա­րեալ տի­պար էր: ­Հա­մես­տու­թեան եւ խո­նար­հու­թեան դա­սեր կա­րող էր տալ հպար­տու­թեան ախ­տով տա­ռա­պող­նե­րին եւ մո­լա­գար ինք­նա­մե­ծար­նե­րին, ո­րոնք, ցա­ւօք, սնկի պէս բազ­մա­նում են մեր շուր­ջը: ­Ցա­ւօք, նո­ւաստս էլ իր «հա­մեստ» ներդ­րումն է ու­նե­ցել սփիւռ­քին խորթ ե­րե­ւոյ­թի հան­րայ­նաց­ման հա­մար: ­Բայց, մի­գու­ցէ, այլ ճա­նա­պարհ էլ չկար:
Ա­ւե­լի ուշ ­Զա­քեա­նին յանձ­նում էին Ս­փիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան «­Պօ­ղոս ­Նու­բար» շքան­շանը: Կր­կին նոյն կերպ ար­ձա­գան­գեց, ի­րեն բնո­րոշ պարզ ան­մի­ջա­կա­նու­թեամբ.
— ­Չեմ գի­տեր, ին­չո՞ւ հա­մար ին­ձի շնոր­հո­ւած է այս պար­գե­ւը, սա­կայն պար­տա­ւո­րո­ւած կը զգամ այ­սու­հետ օգ­տա­կար ըլ­լալ հայ­րե­նի­քին…։

* * *
Ան­սահ­ման հու­մո­րի զգա­ցում ու­նէր: Ես պի­տի ա­սէի՝ յու­նա­հայ հա­մայն­քի ա­մե­նա­հու­մո­րով մար­դը, ին­չում բազ­միցս հա­մո­զո­ւել եմ:
­Հե­տաքր­քիր էր միու­թիւն­նե­րից մէ­կի «փա­ռա­պանծ» տա­րե­դար­ձի շքեղ մի­ջո­ցառ­մա­նը «ազ­գա­յին ջո­ջե­րու» ներ­կա­յա­ցու­մը, ին­չը ­Զա­քեանն ա­րեց իւ­րո­վին: Մթ­նո­լորտն ուղ­ղա­կի լցո­ւած էր պոլ­սա­կան ա­ւան­դա­կան գա­ւա­ռա­կա­նու­թեան եւ եւ­րո­պա­կան հնաոճ սնո­բիզ­մի շնչով: ­Սի­կա­ռի եւ վիս­քիի տաղտ­կու­թեան մէջ միակ լու­սա­ւոր կէ­տը ­Զա­քեանն էր:
— ­Մարդ մը չե՞ս ճանչ­նար հոս… Ե­կուր, ծա­նօ­թաց­նեմ…
Եւ ա­ռա­ջին իսկ տիկ­նոջ ձեռ­քը բռնե­լով՝ ար­տա­բե­րեց.
— ­Տի­կին… ­Շատ յա­ջող մաս­նա­գէտ իր գոր­ծին մէջ…
— ­Բա­րեւ ձե­զի…
­Մօ­տե­ցաւ ոմն տղա­մարդ.
— ­Տիկ­նոջ ա­մու­սինն է…
Եւ ա­մուս­նու մի քա­նի քայլ հե­ռա­նա­լուց յե­տոյ ան­մի­ջա­պէս կա­մա­ցուկ վրայ բե­րեց.
— Օ­րի­նա­ւո՛ր…
Ան­ցաւ մէկ այլ տղա­մարդ.
— ­Բա­րով ե­կած էք…
— Աս ալ տիկ­նոջ ա­նօ­րէն ա­մու­սինն է,- շշնջաց:
Ե­կաւ եր­րոր­դը…
Ես ար­դէն այդ աս­տի­ճան հու­մո­րա­յին գրո­հին չէի կա­րող դի­մա­նալ:
Ե­րե­կոն լաւ ան­ցաւ: Գ­րե­թէ մէկ ժա­մո­ւայ մէջ ­Զա­քեա­նը հասց­րեց «ծա­նօ­թաց­նել» բո­լոր հրա­ւի­րեալ ներ­կա­նե­րին, ո­րոնց մե­ծա­մաս­նու­թեանն այ­լեւս եր­բեք պի­տի չհան­դի­պէի:

* * *
…­Հա­յաս­տա­նից ժա­մա­նել էր Պ.Ն. հեր­թա­կան պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը: ­Գործ­նա­կան քննար­կում­նե­րը սա­հուն վե­րա­ծո­ւե­ցին խնճոյ­քի: ­Զա­քեանն, ան­շուշտ, հրա­ւի­րո­ւած էր:
­Մեր գի­րուկ գնդա­պետ ըն­կեր­նե­րից մէկն ար­դէն ստանձ­նել էր սե­ղա­նա­պե­տու­թիւ­նը եւ փոքր-ինչ վե­րամ­բարձ կե­նաց սկսեց՝ «յա­տուկ սփիւռ­քա­հայ հիւ­րի» հա­մար.
— ­Հա­ւա­տաց­նում եմ ­Ձեզ՝ հայ­կա­կան բա­նա­կը յաղ­թա­կան է, միշտ շարժ­ման մէջ, կազմ-պատ­րաստ, ա­մէն ին­չով ա­պա­հո­վո­ւած…
— Ա­յո՛, դա­տե­լով ­Ձեր փո­րէն՝ ա­նանկ պէտք է ըլ­լայ,- չոր նե­տեց ­Զա­քեա­նը:
­Սե­ղա­նա­պե­տը շփո­թո­ւեց, իսկ մենք եր­կար ժա­մա­նակ ուշ­քի չէինք գա­լիս սե­ղա­նա­կից­նե­րի հո­մե­րա­կան քրքի­ջից:

* * *
­Գոր­ծը կեանք կու­տայ…
­Գոր­ծի մարդ էր, ի­րա­պէս, գոր­ծով ցոյց տո­ւեց իր հա­ւատ­քը:
­Խո­րը վեր­լու­ծու­թիւն պէտք չէր հաս­կա­նա­լու, որ ազ­գա­յին կրթու­թիւնն է հիմքն ա­մէն ին­չի, եւ ա­ղէտ­նե­րը դրա բա­ցա­կա­յու­թիւ­նից են բխում: Ին­քը լաւ գի­տէր դրա հե­տե­ւանք­նե­րը…
Եր­կար մտո­րե­լուց եւ բա­րե­կամ­նե­րի հետ խորհրդակ­ցե­լուց յե­տոյ՝ նա­խա­ձեռ­նեց քննար­կում­նե­րը հայ­կա­կան կրթա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րի միա­ւոր­ման հա­մար: ­Բո­լոր կող­մե­րին էլ ճա­նա­չում էր, եւ յար­գո­ւած բո­լոր կող­մե­րից: ­Փա­լէօ Փ­սի­խի­կո­յի ա­ռանձ­նա­տու­նը իւ­րօ­րի­նակ ան­պաշ­տօն ժո­ղո­վա­տե­ղի դար­ձաւ մի քա­նի ան­գամ:
­Յե­տոյ… յե­տոյ յա­ջոր­դեց հեր­թա­կան դա­ռը հիաս­թա­փու­թիւ­նը, որ ար­դիւնք էր ան­հաս­կա­նա­լի հա­շիւ­նե­րի, անձ­նա­կան յի­շո­ղու­թիւն­նե­րի վրայ հիմ­նո­ւած սին յա­ւակ­նու­թիւն­նե­րի:
Վս­տահ եմ, որ յա­ջո­ղե­լու պա­րա­գա­յին լուրջ ներդ­րում պի­տի ու­նե­նար յու­նա­հայ կրթա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րի զար­գաց­ման ու պահ­պան­ման գոր­ծում:
Չս­տա­ցո­ւեց…

* * *
­Յու­նաս­տա­նի տնտե­սա­կան ծանր ճգնա­ժամն, ան­շուշտ, ա­նաղ­մուկ չան­ցաւ ­Զա­քեա­նի ղե­կա­վա­րած ըն­կե­րու­թեան կող­մով: ­Մեր­ձա­ւոր­նե­րի կող­մից հե­տե­ւե­ցին յոր­դոր­նե­րը, ա­պա՝ ան­թա­քոյց պա­հանջ­նե­րը ձեռ­նար­կու­թիւ­նը փա­կե­լու հա­մար:
Ան­յող­դողդ էր: Ա­ռա­ջո­ւայ պէս ա­ռա­ւօտ կա­նուխ մեկ­նում էր գոր­ծի եւ ե­րե­կո­յեան վե­րա­դառ­նում, իսկ եր­բեմն մին­չեւ ուշ գի­շեր քննում ա­րո­ւածն ու չա­րո­ւա­ծը:
­Խորհր­դակ­ցեց բժշկի հետ եւ յայ­տա­րա­րեց մեր­ձա­ւոր­նե­րին.
— Այս գործն ին­ձի կեանք կու­տայ…
Ի­րաւ, այդ­պէս էր:
­Յե­տոյ կա­տա­րո­ւեց ան­խու­սա­փե­լին, ին­չը որ իր հետ այլ դա­ռը հիաս­թա­փու­թիւն­ներ բե­րեց: ­Մարդ­կա­յին ե­րախ­տա­մո­ռու­թիւնն, ան­շուշտ, չափ ու սահ­ման չու­նի:
­Մար­դը զար­մա­նում էր, թէ ինչ­պէ՛ս մօտ 40 տա­րի ի­րեն աշ­խա­տակ­ցած նախ­կին են­թա­կա­նե­րը կա­րող են դատ բա­նալ՝ կեղծ պատ­րո­ւակ­նե­րով վեր­ջին «բո­նուս­նե­րը» սնան­կա­ցող ըն­կե­րու­թիւ­նից պո­կե­լու նպա­տա­կով:
Սր­բե­րից մէ­կի խօս­քերն են. «­Հա­ւա­տար­մու­թի՞ւն ես փնտռում… ­Թող մարդ­կանց եւ ըն­կե­րա­ցիր կեն­դա­նի­նե­րի հետ»:

* * *
— ­Սա­մո­ւէ՛լ, մա՛նչս, ե­կո՛ւր…
­Մարդս թոյլ կէ­տեր շատ ու­նի: ­Բայց ե­թէ թե­ւեր չու­նի, ա­պա պայ­ման չէ, որ սո­ղուն դառ­նայ:
­Հե­րո­սու­թիւն է, երբ մարդս իր մէջ է պար­փա­կում իր թոյլ կէ­տե­րը՝ դրանք չդարձ­նե­լով հա­մընդ­հա­նուր սե­փա­կա­նու­թիւն:
Իսկ ա­ւե­լի լաւ է գո­նէ մէկ սրտա­կից ըն­կեր ու­նե­նալ՝ աշ­խար­հում միայ­նակ լի­նե­լու զգա­ցու­մը յաղ­թա­հա­րե­լու եւ «թոյլ կէ­տե­րի» ա­նե­լա­նե­լիու­թիւ­նից փոքր-ինչ դուրս գա­լու հա­մար:
Այս ա­մառ էլ ա­սաց.
— Ի՞նչ պի­տի ա­նես ամ­րա­նը… ­Սա­մո­ւէ՛լ, մա՛նչս, ե­կո՛ւր…
Չ­հաս­կա­ցայ…

* * *
­Միշտ խնդաց տա­րի­քի վրայ եւ չհա­ւա­տաց, որ եր­կար է ապ­րում: ­Յա­տուկ խնդրանք ու­նէր՝ ո­րե­ւէ տեղ տա­րի­քը չնշել: Ոչ էլ ծնուն­դով իզ­միր­ցի լի­նե­լը:
Իզ­միր­ցի­նե­րի տա­րի­քը չեն հարց­ներ:
­Յոյն ըն­կե­րոջ «Է­լա­ֆո­կի­նի­ղոս» թա­վեր­նա­յում ա­կա­նա­տես ե­ղանք քա­լա­մա­տա­ցի­նե­րի եւ սպար­տա­ցի­նե­րի հայ­րե­նակ­ցա­կան միու­թիւն­նե­րի խնճոյ­քին, ուր պա­րում էին 70-80ն­ անց ծե­րուկ­ներն ու կա­նայք:
— ­Ջա­հէլ­նե­րը կը զո­ւար­ճա­նան,- ի­րեն բնո­րոշ կեր­պով լուրջ-լուրջ ձե­ւա­կեր­պեց՝ տե­ղիք տա­լով ունկնդիր­նե­րի ան­զուսպ ծի­ծա­ղին…

* * *
Մշ­տա­պես կա­տա­կա­սէր ու զո­ւարթ մարդն այս ա­մառ ա­ռա­ջին ան­գամ բո­ղո­քեց.
— Ի՜նչ գէշ մարդ եմ: Աս­տո­ւած ալ չի առ­ներ…
­Լաւ մարդ­կանց կեանքն Աս­տո­ւած է եր­կա­րաց­նում:
­Գի­տէի, որ այլ ծա­ռա­յու­թեան վայր մեկ­նե­լուց յե­տոյ ինչ-որ կեր­պով միայ­նակ եմ թող­նե­լու սի­րե­լի ըն­կե­րոջս:
Ի­րեն եր­կար տա­րի­ներ պա­տած հի­ւան­դու­թիւնն այ­լեւս յոգ­նա­տանջ մարմ­նով դժո­ւա­րաց­րել էր տե­ղա­շար­ժո­ւե­լը:
­Բայց ­Հայկ ­Զա­քեա­նը քայ­լե­լով գնաց…
Ա­յո՛, վեր­ջը քայ­լե­լով գնաց ի­րեն եր­կար տա­րի­ներ պար­գե­ւած Ա­րար­չի մօտ:
Վս­տահ եմ, որ գի­տէր այդ մա­սին:

* * *
Եր­կար տա­րի­ներ պա­հան­ջեց.
— Ին­ձի պա­րոն ­Զա­քեան մի՛ ը­սեր… ­Հա՛յկ… Ես ­Հա՛յկն եմ…
­Կը նե­րես, սի­րե­լի ըն­կեր, այ­սօր էլ չկա­րո­ղա­ցայ կա­տա­րել խոս­տումս:

­Յի­շա­տակն ար­դա­րոց օրհ­նու­թեամբ ե­ղի­ցի…

31.08.2017թ.