­Գոյժ

­Գոյժ

0
2695

Յու­նաս­տա­նի Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին Միու­թեան ողջ ըն­տա­նի­քը խո­րա­պէս կը գու­ժէ ընկ. Խա­րա Քէօ­սէ­յեա­նի վա­ղա­հաս մա­հը՝ եր­կա­րա­տե­ւ ո­ւ ա­նո­ղոք ­հի­ւան­դու­թեան ­պատ­ճա­ռով, եւ­ կը ­խո­նար­հի անոր թարմ ­յի­շա­տա­կի­ն առ­ջեւ։ Հան­գու­ցեա­լին յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւնն ու թա­ղու­մը­ տե­ղի ու­նե­ցա­ն իր ծ­նո­ղաց ծնն­դա­վայր՝ ­Նաֆփ­լիո­յի եւ ­մար­մի­նը ամ­փո­փո­ւե­ցաւ Ար­ղո­սի (­Մի­քի­նէս) գե­րեզ­մա­նա­տան­ մէջ, Ուր­բաթ` 24 Օ­գոս­տոս 2018ի ե­րե­կո­յեան։
Ըն­կե­րու­հին՝ վճռո­րոշ ներդ­րու­մով հիմ­նա­դիր ան­դամ­նե­րէն ե­ղաւ Տո­տէ­քա­նէ­զի (Եր­կո­տաս­նեակ կղզե­խում­բին) մայ­րա­քա­ղաք Ռո­տո­սի ­մէջ ­Հա­մազ­գա­յի­նի «­Տիգ­րան-Եր­կաթ» մաս­նա­ճիւ­ղին, ա­ռա­ջին ­մէ­կ օ­րէ­ն ընտ­րո­ւած ­վար­չու­թեան­ կող­մէ ի­րեն վս­տա­հո­ւա­ծ ա­տե­նա­պե­տի­ պաշ­տօ­նը ս­տանձ­նե­լով։
Սոյն մաս­նա­ճիւ­ղը գոր­ծել սկսաւ թո­ւա­կա­նէս մօտ 4 տա­րի ա­ռաջ, շրջա­նէն ներս ազ­գա­յին-մշա­կու­թա­յին ու Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի ու «Հա­մազ­գա­յի­ն»ի ­հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ, ազ­դո­ւ ե­ւ աշ­խոյժ­ գոր­ծու­նէու­թիւն ­ծա­ւա­լե­լով։
Խա­րա Քէօ­սէ­յեան բարձր կրթու­թեան տէր ան­նա­ւո­րու­թիւն մըն էր. աս­պա­րէ­զով ­բա­նա­սէ­ր էր. տա­րի­նե­րով ­Ռո­տո­սի ­մէջ ­պաշ­տօ­նա­վա­րե­ց իբ­րեւ ­յու­նա­կա­ն երկ­րոր­դա­կան ­վար­ժա­րան­նե­րո­ւ ու­սու­ցիչ­նե­րու­ դաս­տիա­րակ­չա­կա­ն ու կրթա­կա­ն ո­րա­կա­ւոր­ ման­բա­ժան­մունք­նե­րո­ւ ընդ­հա­նուր հս­կի­չի ու պա­տաս­խա­նա­տո­ւի ­պաշ­տօ­նով։
Իր բա­նա­սէ­րի աս­պա­րէ­զին ա­ռըն­թեր, ա­րո­ւես­տի ու գրա­կա­նու­թեան ճա­նա­պար­հով ըն­թա­նա­լով, ան­ ծա­ւա­լեց­ մա­տե­նա­գի­տա­կան-հրա­տա­րակ­չա­կան­ հա­րուստ­ գոր­ծու­նէու­թիւն, ո­րու­ նիւ­թե­րու­ մէկ­ մա­սը ­հայ­կա­կա­ն եւ ­քա­ղա­քաըն­կե­րա­յին­ բո­վան­դա­կու­թեամբ­ յատ­կան­շո­ւե­ցաւ, ե­ւ իր ն­կա­րագ­րա­յին­ բազ­մա­պատ­կո­ւա­ծ աշ­խու­ժու­թեան շ­նոր­հիւ, իր շր­ջա­նէն ­ներս ­յար­գան­քի, հա­մակ­րան­քի, լայն ­ծա­նօ­թու­թեա­ն ո­ւ ակ­նա­ծան­քի ար­ժա­նա­ցաւ։
«Հա­մազ­գա­յի­ն»ի Շր­ջա­նա­յին վար-չութեան ու իր մաս­նա­ճիւ­ղնե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ՝ յա­ջոր­դա­կա­նօ­րէ­ն ի­րա­գոր­ծո­ւե­ցա­ն անոր հ­րա­տա­րա­կած ­գիր­քե­րու ­յա­ջող ներկա­յա­ցում­ներ, Ա­թէն­քի, ա­րո­ւար­ձան­նե­րու, Գա­րէա­յի, Նաֆփ­լիո­յի, Թե­սա­ղո­նի­կէի, Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սո­յ եւ­ Ռո­տո­սի­ մէջ։ Իսկ­ Նէա Զ­միռ­նիի «­Ղա­լաք­սիաս» մշա­կու­թա­յին ­կեդ­րո­նին­ մէջ ­ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցա­ւ անոր՝ «Օ Ար­մե­նիս» թա­տե­րա­կան­գոր­ծը, ար­հես­տա­վարժ ­յոյն ­դե­րա­սա­նա­կան­ խում­բի ­մը ­մաս­նակ­ցու­թեամբ։
Խա­րա Քէօ­սէ­յեա­նի կո­րուս­տով՝ ազ­գա­յին ծա­ռա­յու­թեան գի­տակ­ցու­թեամբ օժ­տո­ւած ե­րի­տա­սար­դ ուժ­ մը ­կը ­կորսնց­նենք։
Ազ­գա­յին կեան­քէն հե­ռա­ցող­նե­րուն յի­շա­տա­կը, մշա­կու­թա­յին բնա­գա­ւա­ռէն ներս՝ ազ­գա­յին կա­րե­ւոր ստո­րո­գե­լի մըն է։
Իր յի­շա­տա­կը ան­թա­ռամ պի­տի մնայ։

Յու­նաս­տա­նի­ «Հա­մազ­գա­յի­ն»ի
Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թի­ւն