­Մարտ 7ի այս օ­րը կը նշենք ծննդեան 181րդ ­տա­րե­դար­ձը հայ թատ­րո­նի ճա­ռա­գայ­թող դէմ­քե­րէն ­Գէորգ Չմշ­կեա­նի։
­Տա­ղան­դա­ւոր դե­րա­սան, բազ­մա­վաս­տակ բե­մադ­րիչ եւ յա­ռա­ջա­պահ թա­տե­րա­կան գոր­ծիչ է ­Գէորգ Չմշ­կեան։ ­Հայ մշա­կոյ­թի ոս­կե­մա­տեա­նին մէջ ան ան­մա­հա­ցաւ իբ­րեւ ար­դի ա­րե­ւե­լա­հայ ար­հես­տա­վարժ թատ­րո­նի հիմ­նա­դիր­նե­րէն եւ ի­րա­պաշտ թատ­րո­նի յա­ռա­ջա­պահ­նե­րէն մէ­կը՝ հան­դի­սա­նա­լով ­Գաբ­րիէլ ­Սուն­դու­կեա­նի հան­ճա­րեղ գոր­ծե­րուն ա­ռա­ջին բե­մադ­րողն ու գլխա­ւոր դե­րա­կա­տա­րը:
­Յատ­կա­պէս «­Պե­պօ»ի կեր­պա­րը մարմ­նա­ւո­րո­ւե­ցաւ եւ հա­յոց սե­րունդ­նե­րու յի­շո­ղու­թեան մէջ անջն­ջե­լիօ­րէն դրոշ­մո­ւե­ցաւ ­Գէորգ Չմշ­կեա­նի դե­րա­սա­նա­կան մեծ տա­ղան­դով։ Գ. Չմշ­կեան ոչ միայն իր խա­ղար­կու­թեամբ հայ բե­մին հա­մար ստեղ­ծեց «­Պե­պօ» կեր­պա­րը, այ­լեւ՝ ինչ­պէս որ ա­ռի­թով մը, 2009ին, թա­տե­րա­գէտ ու հայ­րե­նի Ազ­գա­յին ­Թա­տե­րա­կան Ս­տեղ­ծա­գոր­ծա­կան ­Միա­ւոր­ման (Ա.Թ.Ս.Մ.) նա­խա­գահ Ա­րա Խզ­մա­լեան պի­տի մատ­նան­շէր «Ա­ռա­ւօտ» թեր­թին, Գ. Չմշ­կեան դե­րա­սա­նը ի՛նք ներշնչ­ման աղ­բիւր հան­դի­սա­ցաւ, որ­պէս­զի Գ. ­Սուն­դու­կեան ստեղ­ծէ հայ թատ­րո­նի յա­ւեր­ժա­կան կեր­պար­նե­րէն «­Պե­պօ»ն։
Ա՛յդ կը վկա­յէ նոյ­նինքն Ա­մե­նայն ­Հա­յոց ­Բա­նաս­տեղծ ­Յով­հան­նէս ­Թու­մա­նեան՝ նշե­լով, որ ­Չարչր­կո­ւած ճշմար­տու­թիւն մը կայ. թա­տե­րա­կան եր­կի կա­ռու­ցո­ւած­քը պայ­մա­նա­ւո­րո­ւած է բե­մա­կան ի­րա­կա­նու­թեան ա­ռանձ­նա­յատ­կու­թիւն­նե­րով եւ փաս­տենք, որ բո­լոր տա­ղան­դա­ւոր թա­տե­րա­գիր­նե­րը ներ­սէն ճանչ­ցած են թատ­րո­նը, մաս­նա­ւո­րա­բար՝ դե­րա­սա­նի ա­րո­ւես­տը: Օ­րի­նակ՝ ­Շէյքս­փի­րը, ­Քոր­նէյ­լը, ­Ռա­սի­նը, ­Չե­խո­վը եւ միւս ե­րե­ւե­լի­նե­րը ստեղ­ծա­գոր­ծած են՝ նկա­տի ու­նե­նա­լով ի­րենց ժա­մա­նա­կի ա­ռա­ջա­տար ա­րո­ւես­տա­գէտ­ներն ու թատ­րոն­նե­րը: ­Հա­յե­րուս պա­րա­գա­յին ալ ­Սուն­դու­կեա­նը գրած է՝ աչ­քի առ­ջեւ ու­նե­նա­լով ­Գէորգ Չմշ­կեա­նի խա­ղար­կու­թիւ­նը…»։
­Գէորգ Չմշ­կեան ծնած է ­Թիֆ­լիս, 1837ին։ ­Հայ­րը` ­Յա­րու­թիւն Չմշ­կիկ գաղ­թած է Մ­շոյ երկ­րէն՝ իր պա­պա­կան տոհ­մի եօ­թը ըն­տա­նիք­նե­րուն հետ: Իր տոհ­մին մա­սին ան կը պատ­մէ՝ «նո­քա գաղ­թել են միշտ դէ­պի հիւ­սիս, ինչ­պէս ա­ւան­դո­ւած է ե­ղել ամ­բողջ ազ­գա­տոհ­մին, նո­րանց մէջ հե­ղի­նա­կու­թիւն ու­նե­ցող մէկ ծե­րու­նուց»: ­Յա­րու­թիւն Չմշ­կիկ ­Թիֆ­լի­սի մէջ ե­ղած է ­Յով­հան­նէս ­Կա­թո­ղի­կո­սի «փոք­րա­ւո­րը», յե­տոյ ձեռ­նադ­րո­ւած է քա­հա­նայ:
Հ. ­Յով­հան­նի­սեա­նի վկա­յու­թեամբ՝ ­Գէորգ Չմշ­կեան ե­րե­խա­յին «խոր­հուրդ ու­նե­ցող ա­ռա­ջին խօս­քե­րը ­Ժա­մագր­քից ու ­Նա­րե­կից էին, նախ­նա­կան գրա­գի­տու­թիւ­նը` «Ս. ­Սար­գիս» ե­կե­ղե­ցու ­Յով­հան­նէս սար­կա­ւա­գից: 1847 թո­ւա­կա­նից տղա­յի կրթու­թիւ­նը շա­րու­նա­կո­ւել է «­Ներ­սի­սեան» դպրո­ցում, այ­նու­հե­տեւ, ըստ տոհ­մա­կան ա­ւան­դու­թեան` «դէ­պի ­Հիւ­սիս»: «­Մոս­կո­ւա, ­Պե­տեր­բուրգ,- գրում է նա,- իմ ե­րե­ւա­կա­յու­թեան հա­մար մի տե­սակ ա­ւան­դա­կան աշ­խարհ էր, ուր գի­տու­թիւ­նը եւ կեան­քը, ա­մէն տե­սակ յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րը պի­տի թա­փո­ւէին գլխիս…»: ­Ճա­նա­պար­հը տա­նում է ­Պե­տեր­բուր­գի հա­յոց ե­կե­ղե­ցու դու­ռը, այն­տե­ղից՝ ­Մոս­կո­ւա, «­Լա­զա­րեան» ­Ճե­մա­րան: «­Տեղ չկայ, սի­րե­լիս, տեղ չկայ»,- պա­տաս­խա­նում է Մկր­տիչ Է­մին:
«1851թ., Չմշ­կեանն ըն­դու­նո­ւել է ­Թիֆ­լի­սի ­Հո­ղա­չա­փա­կան Ու­սում­նա­րա­նը, ուր սո­վո­րել է ե­րեք ու կէս տա­րի` չլսե­լով ոչ մի հա­յե­րէն բառ: «Իմ սէ­րը դէ­պի թատ­րո­նա­կան բե­մը,- ա­սում է նա,- ա­ռա­ջին ան­գամ ծա­գեց այդ ու­սում­նա­րա­նում, որ­տեղ ռու­սաց ծննդեան օ­րե­րին ա­շա­կերտ­ներս տա­լիս էինք ըն­տա­նե­կան ներ­կա­յա­ցում­ներ: Ես մեծ յա­ջո­ղու­թիւն ու­նե­ցայ»,- ա­սում է` յի­շե­լով եր­կու փոքր դեր` «մէկ խուլ հո­գա­բար­ձու» եւ «մի վախ­կոտ զի­նո­ւո­րա­կան:
«1854 թ. Չմշ­կեան ծա­ռա­յու­թեան է մտնում կով­կա­սեան նա­հանգ­նե­րի հո­ղա­չա­փա­կան վար­չու­թիւ­նում եւ պաշ­տօ­նի բե­րու­մով շրջում այսր-կով­կաս­եան քա­ղաք­ներն ու գիւ­ղե­րը: «Ես կա­տա­րեալ ու­սում­նա­կան էի,- ա­սում է հեգ­նան­քով:- ­Կար­դում էի ­Բե­լինս­կի եւ մի քա­նի ժա­մա­նա­կից յե­տոյ ան­ցայ դէ­պի ­Բոք­լը, ո­րից ի­մա­ցայ, որ ես սաս­տիկ կոս­մո­պո­լիտ պի­տի լի­նեմ, եւ հէնց այդ ժա­մա­նակ­նե­րում վրայ հա­սաւ ­Լիո­ւի­սի ռու­սա­կան թարգ­մա­նու­թիւ­նը…»:
«Չմշ­կեա­նը թատ­րոն է մտնում ար­դէն կողմ­նո­րո­շո­ւած` շօ­շա­փե­լով իր մտքում կա­ռու­ցո­ւող աշ­խար­հի հիմ­քերն ու սիւ­նե­րը: Ու­սում­նա­սի­րել էր ­Բե­լինս­կու թա­տե­րա­կան գե­ղա­գի­տու­թիւ­նը, ­Ջորջ ­Լիո­ւի­սի «­Կեան­քի եւ ո­գու հար­ցե­րը», թերևս նաեւ նրա դե­րա­սա­նա­կան ա­րուես­տի տե­սու­թիւ­նը, ­Բոք­լի աշ­խար­հագ­րա­կան դե­տեր­մի­նիզմն (ո­րո­շադ­րա­կա­նու­թիւն) ու սո­ցիո­լո­գիան (ըն­կե­րա­բա­նու­թիւն): ­Պաշ­տօ­նի ու աշ­խա­տան­քի բե­րու­մով նա լաւ էր ու­սում­նա­սի­րել հայ բնաշ­խար­հի սո­ցիալ-էթ­նի­կա­կան մի­ջա­վայ­րը: ­Դե­րա­սա­նի ա­րո­ւես­տում Չմշ­կեա­նը ջա­նում էր գտնել ան­հա­տի սո­ցիալ-հո­գե­բա­նա­կան եւ զգա­յա­կան փոր­ձը` ըստ ­Լիո­ւի­սի ինք­նա­դարձ (ինտ­րոս­պեկ­տիվ) հա­յե­ցո­ղութ­եան մե­թո­դի, ել­նե­լով ոչ թէ բե­մա­կան սո­վո­րու­թիւն­նե­րից կամ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան պատ­րաս­տի ձե­ւե­րից, այլ բե­մա­կան ռէա­լիզ­մի (ի­րա­պաշ­տու­թեան) հիմ­նա­կան սկզբուն­քից` դրու­թեան տի­պա­կա­նա­ցում եւ ան­հա­տա­կա­նա­ցում: «­Դե­րա­սա­նը,- գրում է ­Լիո­ւի­սը,- պէտք է տի­պա­կան լի­նի: Ն­րա ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րը պէտք է այն­պի­սին լի­նեն, որ ու­նե­նա­լով մեր մարդ­կա­յին բնու­թեան հա­մար հա­մըն­դու­նե­լին ու ներ­յա­տու­կը` միա­ժա­մա­նակ կրեն անձ­նա­ւո­րող բնա­ւո­րու­թեան ան­հա­տա­կան դրոշ­մը…»:
­Կազ­մա­ւոր­ման այս են­թա­հո­ղով՝ ­Գէորգ Չմշ­կեան իր թա­տե­րա­կան գոր­ծու­նէու­թիւ­նը սկսած է 1863ին: 1864ին ստեղ­ծած է հայ­կա­կան ա­ռա­ջին թա­տե­րա­խում­բը` Ան­կախ ­Դե­րա­սա­նա­կան Ըն­կե­րու­թիւ­նը։ «Մ­շակ» թեր­թի (1872 թ.) եւ ­Թիֆ­լի­սի ­Թա­տե­րա­կան Ըն­կե­րու­թեան (1879ին քար­տու­ղարն էր եւ դե­րա­սա­նախմ­բի բե­մադ­րի­չը) հիմ­նա­դիր­նե­րէն է։ ­Հա­յոց Դ­րա­մա­տի­կա­կան Ըն­կե­րութեյան պա­տո­ւոյ ան­դամ ընտ­րո­ւած է 1908ին:
­Գե­ղա­րո­ւես­տա­կան իր աշ­խար­հա­յեաց­քով՝ Չմշ­կեան հե­տե­ւած է ռու­սա­կան ի­րա­պաշտ թատ­րո­նին՝ ա­մէն ջանք թա­փե­լով, որ­պէս­զի գե­ղա­րո­ւես­տա­կան բարձ­րար­ժէք խա­ղա­ցանկ ստեղ­ծե­լով՝ հա­յոց թա­տե­րա­կան բե­մը ծա­ռա­յեց­նէ ար­դի հա­սա­րա­կա­կան խնդիր­նե­րու ար­ծարծ­ման ու յաղ­թա­հար­ման: Իր ա­րո­ւես­տով՝ Չմշ­կեան աշ­խա­տած է հա­մադ­րե­լու վի­պա­պաշ­տա­կան յոյզն ու ի­րա­կան կեան­քի ար­տա­ցո­լու­մը։ ­Հայ թատ­րո­նին Չմշ­կեան նե­րար­կած է Ո­ւի­լեըմ ­Շէյքս­փի­րի, ­Ժան ­Մո­լիէ­րի, Ա­լեք­սանդր Օստ­րովս­կիի, ­Նի­կո­լայ ­Կո­կո­լի եւ Գ. ­Սուն­դու­կեա­նի տա­րո­ղու­թեամբ թա­տե­րա­գիր­նե­րու շուն­չը՝ բեմ հա­նե­լով ար­դիա­կան նիւ­թե­րով եւ հար­ցե­րով թա­տե­րա­խա­ղեր։
­Թա­տե­րա­կան իր գոր­ծու­նէու­թեան ամ­բողջ տե­ւո­ղու­թեան՝ Չմշ­կեան իր շուրջ հա­մախմ­բո­ւած պա­հեց հայ թատ­րո­նի լա­ւա­գոյն ու­ժե­րը: Ան ե­ղաւ նաեւ ա­ռա­ջին­նե­րէն, որ սերտ կապ ստեղ­ծեց ա­րե­ւե­լա­հայ եւ ա­րեւմ­տա­հայ թատ­րոն­նե­րուն մի­ջեւ:
Նս­տա­կեաց չե­ղաւ Գ. Չմշ­կեա­նի թա­տե­րա­կան գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։ ­Դե­րա­սա­նա­կան տար­բեր խում­բե­րով շրջա­գա­յե­ցաւ հա­յաշ­խար­հով մէկ՝ ե­լոյթ­ներ հրամց­նե­լով ­Շու­շիի, Ա­լեք­սանդ­րա­պո­լի եւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ ­Հիւ­րա­շարե­րով ե­ղաւ նաեւ ­Գո­րի, ­Բա­քու եւ այ­լուր: 1879ին ­Կոս­տանդ­նու­պո­լի­սէն հայ թատ­րո­նի հան­ճա­րեղ դե­րա­սան­ներ ­Պետ­րոս Ա­դա­մեա­նին եւ ­Սի­րա­նոյ­շին հրա­ւի­րեց իր թա­տե­րա­խում­բը` նպաս­տե­լով հայ դե­րա­սա­նա­կան ա­րո­ւես­տի վե­րա­նո­րոգ զար­գաց­ման:
Չմշ­կեա­նի եւ ­Սուն­դու­կեա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան գոր­ծակ­ցու­թեամբ՝ հայ թատ­րո­նի պատ­մու­թեան մէջ հաս­տա­տո­ւե­ցաւ ի­րա­պաշ­տա­կան խա­ղաո­ճը: Չմշ­կեան ­Պե­պո­յի ա­ռա­ջին եւ լա­ւա­գոյն դե­րա­կա­տա­րը հան­դի­սա­ցաւ հայ­կա­կան եւ ­Թիֆ­լի­սի վրա­ցա­կան բե­մե­րուն վրայ:
Չմշ­կեան ե­ղաւ նաեւ ա­ռա­ջին հայ թա­տե­րա­կան գոր­ծի­չը, որ բե­մադ­րեց Օստ­րովս­կիի «Ու­րի­շի սահ­նա­կը մի նստիր» («Ով քու բա­բը չէ, նրա հիդ մի ձգո­ւէ» թիֆ­լի­սեան հա­յա­բար­բառ վեր­նագ­րով) եւ Ա­լեք­սանդր ­Սու­խո­վօ-­Կո­բի­լի­նի «Կ­րե­չինս­կու հար­սա­նի­քը» թա­տեր­գու­թիւն­նե­րը, ո­րոնց մէջ խա­ղաց ­Վի­խո­րե­ւի ու Կ­րե­չինս­կիի դե­րե­րը:
Չմշ­կեան ու­նե­ցաւ նաեւ թարգ­ման­չա­կան բե­ղուն գոր­ծու­նէու­թիւն։ ­Թարգ­մա­նեց (մօտ 20 թա­տեր­գու­թիւն) եւ բե­մադ­րեց ­Շէյքս­փի­րի «­Վե­նե­տի­կի վա­ճա­ռա­կա­նը», «Օ­թել­լօ»ն (հայ բե­մի վրայ ա­ռա­ջի­նը ինք մարմ­նա­ւո­րեց ­Շայ­լո­քի եւ Օ­թել­լո­յի կեր­պար­նե­րը), «­Թի­մոն Ա­թե­նա­ցի»ն, ­Վիկ­տոր ­Հիւ­կո­յի «Ան­ճե­լօ»ն­ եւ այլ գոր­ծեր:
Գ. Չմշ­կեա­նի խա­ղա­ցան­կին մաս կազ­մած են ա­ւե­լի քան 100 դե­րեր, ո­րոնց շար­քին՝ ­Քաջն ­Վար­դան (­Յա­կոբ ­Կա­րէ­նեա­նի «­Վար­դան ­Մա­մի­կո­նեան կամ ­Վար­դա­նանց պա­տե­րազմ»ին մէջ), Օ­սեփ (Գ. ­Սուն­դու­կեա­նի «­Քան­դած օ­ջախ»), ­Փեթ­րուչ­չօ (­Շէյքս­փի­րի «Ան­սանձ կնոջ սան­ձա­հա­րու­մը»), ­Տոն ­Ժո­ւան (­Մո­լիէ­րի «­Տոն ­Ժո­ւան»), ­Կարլ ­Մո­ւոր (Ֆ­րիդ­րիխ ­Շիլ­լէ­րի «Ա­ւա­զակ­ներ») ե­ւայլն:
­Գէորգ Չմշ­կեան ե­ղաւ նաեւ բե­ղուն հե­ղի­նակ։ Գ­րեց «Իմ յի­շա­տա­կա­րա­նը» յու­շագ­րա­կան եր­կը, որ յետ մա­հու լոյս տե­սաւ 1953ին, Ե­րե­ւան։ Ու­նի թա­տեր­գու­թիւն­ներ՝ «­Վար­ժու­հի», «­Մի­թոմ ո­չինչ», «Եր­կու ըն­տա­նի­քում» ե­ւայլն։ ­Մա­մու­լի է­ջե­րուն լոյս ըն­ծա­յած է թա­տե­րա­կան եւ հրա­պա­րա­կա­խօ­սա­կան բա­զում յօ­դո­ւած­ներ: ­Հայ թատ­րո­նի մեծ վաս­տա­կա­ւո­րին ծննդեան 181ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած այս հա­կիրճ անդ­րա­դար­ձը կ­’ար­ժէ ա­ւար­տել, դար­ձեալ, ­Գաբ­րիէլ ­Սուն­դու­կեա­նի եւ մա­նա­ւանդ ա­նոր գլուխ-գոր­ծո­ցը հան­դի­սա­ցող «­Պե­պօ» թա­տեր­գու­թեան հետ ­Գէորգ Չմշ­կեա­նի ան­քակ­տե­լի կա­պին անդ­րա­դար­ձող հե­տե­ւեալ վկա­յու­թեամբ.
«Ըստ «­Պե­պօ» թա­տեր­գու­թեան ստեղծ­ման նա­խա­պատ­մու­թեան, որ մե­զի հա­սած է ­Գէորգ Չմշ­կեա­նի թո­ղած «­Յի­շա­տա­կա­րան»ին շնոր­հիւ, ­Գաբ­րիէլ ­Սուն­դու­կեան նոյ­նինքն Չմշ­կեա­նին թե­լադ­րած է գրի առ­նե­լու ­Պե­պո­յի բնա­գի­րը, ո­րով­հե­տեւ ­Սուն­դու­կեան վա­տա­ռողջ էր եւ ի վի­ճա­կի չէր գրե­լու: ­Թա­տեր­գու­թիւ­նը այդ­պէ՛ս գրո­ւած է 1870ին։1871ին ա­ռա­ջին ան­գամ բե­մադ­րո­ւած է ­Թիֆ­լի­սի հայ­կա­կան թատ­րո­նի բե­մէն, իսկ գլխա­ւոր դե­րով հան­դէս ե­կած է նոյ­նինքն ­Գէորգ Չմշ­կեան։ «­Պե­պօ»ն­ ա­ռա­ջին ան­գամ տպագ­րո­ւած է 1876 թո­ւա­կա­նին»:
Ինչ­պէս որ ­Հայ ­Թատ­րո­նի հմուտ պատ­մա­գէտ, բա­նա­սէր եւ ա­րո­ւես­տա­բան ­Հեն­րիկ ­Յով­հան­նի­սեան կը վկա­յէ, ­Գէորգ Չմշ­կեա­նի «անձն ու կեն­սագ­րու­թիւ­նը նոյ­նա­նում են «հայ թատ­րո­նի գա­ղա­փա­րի հետ»: [Ա­նոր գրած] «­Յի­շա­տա­կա­րա­նը» հա­մա­ռօ­տագ­րումն է ա­րե­ւե­լա­հայ բե­մի [19րդ ­դա­րի] 60-70ա­կան թո­ւա­կան­նե­րի պատ­մու­թեան եւ ի­մաս­տա­ւո­րու­մը մի ամ­բողջ ուղ­ղու­թեան: «­Պե­պօ»ի հե­ղի­նա­կը դրեց ինձ վրայ մէկ քաղցր լուծ, այն է` խոս­տո­վա­նել ճշմար­տու­թիւ­նը»,- այս­պէ՛ս է սկսում նա եւ պատ­մում ձեռ­քը խղճին` շրջան­ցե­լով իր ան­ձը»:
­Գէորգ Չմշ­կեան վախ­ճա­նե­ցաւ 1915ի ­Յու­նո­ւար 10ին, ­Սան ­Փե­թերս­պուրկ։