­Սեպ­տեմ­բե­րի վեր­ջին օ­րը ծննդեան տա­րե­դարձն է հայ գրա­կա­նու­թեան 20րդ ­դա­րու լու­սա­ւոր դէմ­քե­րէն՝ տա­ղան­դա­ւոր բա­նաս­տեղծ ­Գէորգ Է­մի­նի։
­Մարդ էա­կին նկատ­մամբ ան­կեղծ ու ան­հուն սէ­րը, իր ժա­մա­նա­կաշր­ջանն ու ­Դա­րու Ո­գին հա­յօ­րէն եր­գե­լու ներ­քին հու­րը եւ կեանքն ու աշ­խար­հը իր բջիջ­նե­րուն մէջ շնչա­ւո­րե­լու եւ ի­մաստ­նա­նա­լու ան­սանձ մղու­մը ե­ղան վա­րար աղ­բիւ­րը ­Գէորգ Է­մի­նի բա­նաս­տեղ­ծու­թեան, որ պատ­գա­մեց բո­լո­րին՝
­Խօս­քը զէն­քի պէս զգո՜յշ գոր­ծա­ծիր,
Երբ խառն է դա­րը.
­Նոյն ար­ճի­ճի՜ց են ձու­լում, ի­մա­ցի՛ր,
Գն­դակն ու… տա­ռը:
­Մա­նա­ւանդ որ Է­մին ստե­ղա­գոր­ծեց դա­րաշր­ջա­նի մը մէջ, ո­րուն թշո­ւառ մեր­կու­թիւ­նը շա­տոնց քո­ղա­զեր­ծած էր.
Ք­սա­նե­րորդ դար —
­Ժես­տի, կե­ցո­ւած­քի,
Ոչ թէ լի­նե­լո՛ւ,
Այլ… թո­ւա­լո՜ւ դար:
Ծ­նած էր 30 ­Սեպ­տեմ­բեր 1919ին, Աշ­տա­րակ գիւ­ղը, ու­սու­ցի­չի եւ այ­գե­պա­նի ըն­տա­նե­կան յար­կին տակ։ 1940ին ա­ւար­տեց Ե­րե­ւա­նի «­Կառլ ­Մարք­սի ա­նուան պո­լի­տեխ­նի­կա­կան ինս­տի­տու­տի հիդ­րո­տեխ­նի­կա­կան ֆա­կուլ­տետ»ը եւ ան­մի­ջա­պէս զօ­րա­կո­չո­ւե­ցաւ բա­նակ՝ 1942էն 1944 խորհր­դա­յին զօր­քի շար­քե­րուն մէջ ծա­ռա­յե­լու հա­մար Երկ­րորդ Աշ­խար­հա­մար­տի ռազ­մա­ճա­կատ­նե­րուն վրայ։
­Զօ­րացր­ւու­մէն ետք ­Գէորգ Է­մին ան­ցաւ ­Մոս­կո­ւա, ուր 1949էն 1950 ու­սա­նե­ցաւ «­Մոս­կո­ւա­յի գրա­կան ինս­տի­տուտ»ին կից «­Հայ գրող­նե­րի ստու­դիա»յին մէջ, իսկ 1954էն 1956 մաս­նա­գի­տա­ցաւ՝ հե­տե­ւե­լով Խ.Ս.Հ.Մ. Գ­րող­նե­րու ­Միու­թեան ա­ռըն­թեր գրա­կան բարձ­րա­գոյն դա­սըն­թաց­նե­րում:
1951ին վե­րա­դար­ձաւ Ե­րե­ւան եւ մին­չեւ 1964 ե­ղաւ «­Լի­տե­րա­տուր­նա­յա Ար­մե­նիա» թեր­թի սե­փա­կան թղթա­կի­ցը ­Հա­յաս­տա­նի մէջ։ 1968ին նշա­նա­կո­ւե­ցաւ միեւ­նոյն՝ «­Լի­տե­րա­տուր­նա­յա Ար­մե­նիա» ամ­սագ­րի խմբա­գիր:
Հ­րա­պա­րա­կագ­րա­կան աս­պա­րէ­զը հնա­րա­ւո­րու­թիւ­նը ըն­ձե­ռեց Է­մի­նի, որ­պէս­զի լայն ճա­նա­չու­մի ար­ժա­նա­նայ իբ­րեւ փայ­լուն ակ­նար­կա­գիր։ ­Բայց նոյն ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին իր ծա­ւա­լած գրա­կան-ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան բե­ղուն գոր­ծու­նէու­թիւ­նը զինք բարձ­րա­ցուց տա­ղան­դա­ւոր բա­նաս­տեղ­ծի պա­տո­ւան­դա­նին։
Ու­սու­մով եւ մաս­նա­գի­տու­թեամբ գի­տա­կան պատ­րաս­տու­թիւն ու­նե­նա­լով հան­դերձ, Է­մին օժ­տո­ւած էր յորդ յու­զաշ­խար­հով եւ բա­նաս­տեղ­ծա­կան ու­րոյն տա­ղան­դով, ո­րոնց թե­լադ­րան­քով իր կեան­քը ամ­բող­ջա­պէս նո­ւի­րեց հայ գրա­կա­նու­թեան։
«­Գէորգ Է­մին. Իմ մա­սին» խո­րագ­րով իր ինք­նա­կեն­սագ­րու­թեան մէջ, անդ­րա­դառ­նա­լով բա­նաս­տեղծ դառ­նա­լու իր ընտ­րան­քին, Է­մին կը խոս­տո­վա­նի՝
«Այն բա­նի հա­մար, որ ես այ­սօր ոչ թէ կա­մուրջ­ներ կամ ջրանցք­ներ եմ սար­քում, այլ գրում եմ գրքեր՝ շնոր­հա­կալ եմ դպրո­ցում ինձ հան­դի­պած հայ գրող­նե­րից ա­մե­նա­փայ­լուն­նե­րից մէ­կին՝ Ե­ղի­շէ ­Չա­րեն­ցին: Ես նաեւ շնոր­հա­կալ եմ իմ մաս­նա­գի­տու­թեան հա­մար՝ միայն ճիշտ գի­տու­թիւ­նը կա­րող է օգ­նել ստեղ­ծա­գոր­ծո­ղին զար­գաց­նե­լու իր մէջ հո­գե­ւոր հա­ւա­սա­րակշ­ռու­թիւն, խու­սա­փե­լով շա­տա­խօ­սու­թիւ­նից եւ յա­ճա­խա­կի տա­սը քայլ ա­նե­լուց այն­տեղ, որ­տեղ մի քայ­լը բա­ւա­կան կը լի­նէր։ Ընդ­հա­նուր. ես ու­նեմ տա­սը սե­փա­կան գիրք, ե­րեք որ­դի եւ իմ փոք­րիկ ­Հա­յաս­տա­նը, ո­րը հա­րուստ է իր ձգտում­նե­րով, սի­րով՝ աշ­խար­հի բո­լոր մարդ­կանց հա­մար»:
­Գէորգ Է­մին իր կեան­քի վեր­ջա­լոյ­սին ապ­րե­ցաւ նաեւ Ար­ցա­խեան շարժ­ման պատ­մա­կան եւ բախ­տո­րոշ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նը։
Իր ներդ­րու­մը ու­նե­ցաւ հայ ի­րա­կա­նու­թիւ­նը խորհր­դա­յին ժան­գե­րէն եւ կեղ­տա­ջու­րե­րէն մաք­րե­լու ընդ­հա­նուր վե­րա­նո­րոգ­ման մէջ։ ­Վախ­ճա­նե­ցաւ ­Յու­նիս 11ին, 1998 թո­ւին։ ­Տա­ղան­դա­ւոր բա­նաս­տեղ­ծին ծննդեան տա­րե­դար­ձին նո­ւի­րո­ւած յու­շա­տետ­րի այս հա­կիրճ վկա­յու­թիւ­նը կ­þար­ժէ ա­ւար­տել Է­մի­նի այն­քա՜ն սի­րո­ւած եւ տա­րա­ծո­ւած բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րէն նմոյշ­նե­րով.

ԶԳՈ՜ՅՇ ԽՕՍԻՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Զ­գո՜յշ խօ­սիր ­Հա­յաս­տա­նում,-
Այս­տեղ ա­մէն գա­գաթ ու ձոր,
Ար­ձա­գա՜նգ է տա­լիս հզօր,
Եւ քո ­Խօս­քը հե­ռու տա­նում…

­Թէ բա­րի են խօս­քե­րը քո,
­Հա­յոց լեռ­ներն ակ­նա­ծան­քով
­Կը խո­նար­հո­ւեն քո դէմ լռին
­Բա­շը քսած քո ձեռ­քե­րին:

Իսկ թէ չար են՝ լեռ­նե­րը մեր,
Հ­րաբ­խի բներն ան­մեռ,
Որ լռե՜լ են, բայց չե՜ն յան­գել,
­Քեզ լա­ւա­յո՜վ կ­’ար­ձա­գանգեն,
Որ լեռ­նե՜ր է քշում տա­նում…
Զ­գո՜յշ խօ­սիր ­Հա­յաս­տա­նում:

Զ­գո՜յշ խօ­սիր ­Հա­յաս­տա­նում,-
­Նե՜ղ են ճամ­բէ­քը լեռ­նա­կան,
Եր­կու հո­գու տեղ չեն ա­նում,
­Թէ դէմ-դի­մաց ել­նեն յան­կարծ,
­Թէ բա­րե­կամ ես ու ըն­կեր,
Ա՜նց կը կե­նաք ի­րար գրկո­ւած,
­Թէ դա­ւով ես այս­տեղ ըն­կել,
­Կը գլո­րո­ւես ժայ­ռե­րից ցած,
Ո՞վ ե­ղաւ քո գա­լու վկան,
Գ­նա­լըդ ո՞վ է ի­մա­նում…
­Նե՜ղ են ճամ­բէ­քը լեռ­նա­կան,

Զ­գո՜յշ քայ­լիր ­Հա­յաս­տա­նում,
Զ­գո՜յշ գոր­ծիր ­Հա­յաս­տա­նում,-

­Մենք գահ ու թագ չ­ե՜նք ու­նե­ցել,
Եւ… ար­քա՜յ է ա­մէն մի հայ.
­Զօրք ու բա­նակ չենք ու­նե­ցել,
Եւ… սպա՜յ է ա­մէն մի հայ.

Ա­մէն մի հայ լե­րան մի ծերպ,
Ա­մէն մի հայ ու­րոյն մի կերպ,
Ա­մէն մի հայ մի ­Հա­յաս­տան-
­Բա­ժան-բա­ժան,
Ան­միա­բան,
­Զա­տո­ւա՜ծ, հա­տո­ւա՜ծ,
Եւ սա­կայն մի՜,
Երբ սպառ­նում է թշնա­մին
­Մեր դա­րա­ւոր ան­մահ եր­թին,
Եւ այս ժայ­ռին թա­ռած բեր­դին,
Որ ­Հայ­րե­նիք ենք ա­նո­ւա­նում…

Զ­գո՜յշ գոր­ծիր ­Հա­յաս­տա­նում։

ՄԵՆՔ

Եւ ի՞նչ էինք մենք
Ու եր­կի­րը մեր,
Ե­թէ ծուռ նստենք, բայց խօ­սենք շի­տակ.
Ե­թէ նաւ՝ ա­պա չոր ժայ­ռի վրայ,
Ե­թէ գաւ՝ ա­պա ար­ցուն­քով լե­ցուն,
Ե­թէ հող՝ ա­պա քա­րա­ցած ա­հից,
Ե­թէ քար՝ ա­պա ճչա­ցող ցա­ւից,
Հ­զօր մի ո­գի, որ չու­նէ՜ր մար­մին,
Ե­զա­կի ո­րակ՝ ա­ռանց քա­նա­կի,
­Քա­ջա­րի սպայ՝ ա­ռանց բա­նա­կի,
­Պաշ­տա­մունք՝ հնի ու ա­ւե­րա­կի…

Եւ ի՞նչ էինք մենք
Ու եր­կի­րը մեր,
­Թէ շի­տակ նստած՝ ծո՜ւռ խօ­սենք ան­գամ,—
Զ­բօ­սաշր­ջի՜կ իր հայ­րե­նի­քում,
­Հիւր՝ իր սե­փա­կան օ­ջախ ու յար­կում.
­Գետ, ո­րի լոկ մի ա­փին ենք նա­յում,
­Լեռ, որ հե­ռո­ւի՜ց է միայն ե­րե­ւում,
Ան­ժո­ղո­վուրդ հո՜ղ,
Ան­հող ժո­ղո­վո՜ւրդ
Եւ ցրո­ւած հու­լունք, որ չէր ժո­ղով­ւում:

­Մենք խո՜ւլ ենք կի­սով.
Ա­մէն մի նոր ձայն թէեւ շուտ լսում,
­Բայց ան­կա­րո՜ղ ենք ե­տե­ւից գնալ.
­Մեր ա­կանջ­նե­րում
­Հա­յոց պատ­մու­թեան քաո՜սն է խշշում՝
Փնտ­ռե­լով խօս­քեր դառ­նա­լու հնար:

­Մենք կա՜ղ ենք կի­սով,
­Քան­զի ո՜ւր էլ մեր մի ոտ­քը դնենք՝
­Սու­րիոյ ա­ւա­զին,
­Փա­րի­զի մայ­թին,
­Նե­ղո­սի ա­փին…,
­Մեր միւս ոտ­քը
Խ­րո­ւած է ­Մա­սիս լե­րան ձիւ­նի մէջ,
Եւ մենք չե՜նք քայ­լում,
­Մենք տեղ չե՜նք հաս­նում՝
Գ­ծում ենք միայն
­Մեր պանդխ­տու­թեան շրջա­գիծն ա­նել՝
­Մա­սի­սի շո՜ւրջ ենք պտըտ­ւում ան­վերջ…

­Մենք կո՜յր ենք կի­սով.
­Միշտ թաց է ե­ղել մեր աչքն ար­ցուն­քից,
Եւ ա­ղօ՜տ ենք մենք տես­նում,
Ան­կա­տա՜ր.
­Մի ձեռ­քո՜վ ենք մենք կա­ռու­ցել միայն,
Ս­տի­պել են զէնք բռնել միւ­սով՝
­Պա­տե­րա՜զմ էր մեր հո­ղում ան­դա­դար:

­Մենք հա՜մր ենք կի­սով.
­Քա­նի՜ ան­գամ են կտրել մեր լե­զուն,
­Մեր մտա­ծա­ծը չա­սե­լու հա­մար,…

Որ չու­րա­խա­նա՜նք մեր ու­րա­խու­թեամբ,
Չհ­պար­տա­նանք մեր հպար­տու­թեամբ
Ու… չսգանք մեր զո­հերն ան­հա­մար:

Ա­րա­յի պէս ենք մենք սի­րա­հար­ւում.
­Մեզ թւում է միշտ,
­Թէ սի­րով տա­րո­ւած՝­մեր հողն ենք լքում
Եւ…վա­խե­նո՜ւմ ենք նոր ­Շա­մի­րա­մից.

­Կէս ու­ղե­ղո՜վ ենք աշ­խարհն ըն­կա­լում՝
Մ­թագ­նե՜լ է կէսն
Ա­նէծ­քի՜ց,
­Ցա­ւի՜ց…

­Մենք կէս,
­Կէս ենք մենք,
Չ­լի­նէինք կէս՝
­Հա՛յ կը լի­նէինք,
Եւ ոչ թուր­քա­հայ,
­Կամ ֆրան­սա­հայ.
­Կամ Ա­րա­բա­հայ,
(Իսկ վաղն աստ­ղա­հայ
Եւ կամ լուս­նա­հայ…)

­………………..

­Մենք փո՜քր ենք, ա­յո՜,
­Փո՜քր,
­Լեռ­նե­րի ծեր­պից սու­րա­ցող այն քա­րի՜ նման,
Որ դաշ­տում ըն­կած ժայ­ռի ո՜ւժն ու­նի.
­Փո՜քր,
­Լեռ­նա­յին մեր գե­տե­րի պէս,
Ո­րոնք վիթ­խա­րի ո՜ւժ են ամ­բա­րել,
Ան­ծա­նօ՜թ՝
­Հով­տի ծոյլ-ծոյլ գե­տե­րին:
­Մենք փո՜քր ենք, ա­յո՛,

­Փո՜քր ենք,
­Բայց ինչ­պէս գնդա­կը՝ փո­ղո՜ւմ,
Ինչ­պէս կաղ­նու սերմն՝ ար­գա­ւանդ հո­ղում

Ոս­կու մի հա­տի՜կ,
Որ վե­րե­ւի՜ց է նա­յում
­Կա­պա­րի ու թու­ջի քա­շին.

­Մենք փո՜քր ենք,
­Սա­կայն հա­մե­մունք ենք մենք,…
Ա՜ղն այն մի պտղունց,
Որ հա՜մ է տա­լիս մի ամ­բողջ ճա­շի…

­Մենք փո՜քր ենք, ա­յո՜,
­Ձեզ ո՞վ էր ա­սում,
­Մեզ սեղ­մէ՜ք այն­քան,
Որ մենք ստի­պո­ւած…ա­դա­մա՜նդ դառ­նանք.

Ո՞վ էր ստի­պում՝
­Մեզ աստ­ղե­րի պէս ցի­րու­ցա՜ն ա­նէք,
Որ միշտ մե՜զ տես­նէք՝
Ուր էլ որ գնաք…

­Մենք փոքր ենք,
­Սա­կայն մեր երկ­րի նման,
Ո­րի սահ­մա­նը
­Բիւ­րա­կա­նից մինչ ­Լու­սի՜ն է հաս­նում,
Եւ ­Լու­սա­ւա­նից մին­չեւ Ու­րար­տո՜ւ…

­Փո՜քր,
Այն հրա՜շք ու­րա­նի նման,
Որ դար ու դա­րեր
­Փայ­լո՜ւմ է,
­Շո­ղո՜ւմ,
­Սա­կայն չի՜ հատ­նում…