Բ­նա­պահ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը կը նա­խա­տե­սէ ­Գառ­նիի մէջ ճո­պա­նու­ղի կա­ռու­ցել: Այս մա­սին ­Փետ­րո­ւար 10ին լրագ­րող­նե­րու հետ հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ ը­սած է նա­խա­րար Ար­ծո­ւիկ ­Մի­նա­սեան` նշե­լով, որ ի­րենք մօտ 180 մի­լիոն տո­լա­րի ներդ­րու­մա­յին ծրա­գիր­ներ պի­տի ի­րա­կա­նաց­նեն։
«­Մենք մեր ներ­կայ քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը որ­դեգ­րած ենք շրջա­կայ մի­ջա­վայ­րի պահ­պա­նու­թեան ուղ­ղո­ւող ֆի­նան­սա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­մախմբ­ման եւ նպա­տա­կա­յին ծրա­գիր­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման ուղ­ղու­թեամբ»,- PanARMENIAN.Netի փո­խամց­մամբ՝ ը­սած է Ար­ծո­ւիկ ­Մի­նա­սեան: ­Ման­րա­մաս­նե­լով ­Գառ­նիի ճո­պա­նու­ղիի ծրա­գի­րը, նա­խա­րա­րը նշած է, որ ա­նի­կա կը նե­րա­ռէ ­Քա­րե­րու ­Սիմ­ֆո­նիա­յի յու­շար­ձա­նը ու ­Խոս­րո­վի Ան­տառ ար­գե­լո­ցը: «Կ­՛ու­զենք ի­րա­կա­նաց­նել ծրա­գիր, որ ու­ղիղ կապ պի­տի ու­նե­նայ նաեւ ­Խոս­րո­վի Ան­տառ ար­գե­լո­ցի հետ եւ հե­տաքրք­րա­կան շղթայ պի­տի ա­պա­հո­վէ: Ընդ­հա­նուր նպա­տակն է ու­նե­նալ ճո­պա­նու­ղի, որ կ’ա­պա­հո­վէ ել­քը ձո­րի վրա­յէն եւ այ­ցե­լու­նե­րը կը տա­նի ­Քա­րե­րու ­Սիմ­ֆո­նիա­յի մօտ»,- ը­սած է նա­խա­րա­րը` ա­ւելց­նե­լով՝ ծրա­գի­րը կ’ար­ժէ մօտ 5 մի­լիոն տո­լար: