­­Սու­րիոյ խորհր­դա­րա­նը 13 ­­Փետ­րո­ւա­րին միա­ձայ­նու­թեամբ ըն­դու­նեց ­­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող եւ դա­տա­պար­տող բա­նա­ձե­ւը: ­­Հա­լէ­պի «­­Գան­ձա­սար»ը ա­ւե­լի կա­նուխ տե­ղե­կա­ցու­ցած էր, որ խորհր­դա­րա­նի նիս­տի օ­րա­կար­գը պի­տի նե­րառէ ­­Սու­րիա-­­Հա­յաս­տան խորհր­դա­րա­նա­կան բա­րե­կա­մու­թեան յանձ­նա­խում­բին կող­մէ ներ­կա­յա­ցո­ւած՝ 20րդ ­դա­րու Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան թուրք իշ­խա­նա­ւոր­նե­րուն կող­մէ ­­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան եւ ­­Սու­րիոյ ժո­ղո­վուր­դի այլ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չումն ու դա­տա­պար­տու­մը հաս­տա­տող բա­նա­ձե­ւը։
­­Սու­րիոյ խորհր­դա­րա­նի հայ պատ­գա­մա­ւոր ­­Նո­րա Ա­րի­սեան նշած է, որ ա­ւե­լի քան 30 եր­կիր­նե­րու խորհր­դա­րան­նե­րը ճանչ­ցան են ­­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը, իսկ ­­Սու­րիոյ խորհր­դա­րա­նը յա­տուկ նիս­տով յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցած է 20րդ ­դա­րու մե­ծա­գոյն ո­ճի­րի զո­հե­րու յի­շա­տա­կին: ­­Սու­րիոյ խորհր­դա­րա­նի քար­տու­ղար ­­Ռա­մի ­­Սա­լեհ նշած էր, որ թէեւ ­­Սու­րիոյ խորհր­դա­րա­նին մէջ յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցած են ­­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կին, սա­կայն անհ­րա­ժեշտ էր ու­նե­նալ նման բա­նա­ձեւ: ­­Հա­յաս­տա­նի մէջ ­­Սու­րիոյ դես­պան ­­Մո­համ­մէտ ­­Հաճ Իպ­րա­հիմ կա­րե­ւո­րած է ­­Սու­րիոյ կող­մէ ­­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը՝ նշե­լով, որ ա­նի­կա ի­րա­գոր­ծող­նե­րու ժա­ռանգ­նե­րը այ­սօր ալ նոյն ո­ճի­րը կ­­՚ի­րա­գոր­ծեն ­­Սու­րիոյ ժո­ղո­վուր­դին վրայ՝ ա­հա­բե­կիչ­նե­րու ձե­ռամբ: «­­Ճա­նա­չու­մը կա­րե­ւոր է, քա­նի որ ա­րա­բա­կան եր­կիր­նե­րէն միայն ­­Լի­բա­նա­նը մին­չեւ այ­սօր ըն­դու­նած է ­­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը», ը­սած է ան: ­­Խորհր­դա­րա­նի ա­րա­բա­կան եւ ար­տա­քին հար­ցե­րու յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ ­­Պութ­րոս Մր­ճե­նէ շեշ­տած է, որ ­­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը պատ­մա­կան ի­րո­ղու­թիւն է, ո­րուն յա­ջոր­դած է նաեւ ­­Սու­րիոյ հիւ­սի­սա­յին սահ­ման­նե­րուն ա­սո­րի­նե­րու եւ սի­րիա­նի­նե­րու սպան­դը։ «­­Ժա­մա­նակն է ճանչ­նա­լու եւ դա­տա­պար­տե­լու այս ան­մարդ­կա­յին ա­րարք­ներն ու կան­խե­լու ա­նոնց կրկնու­թիւ­նը, յատ­կա­պէս երբ մեծ թի­ւով եր­կիր­ներ ար­դէն ճանչ­ցած են ­­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը», յայտ­նած է Մր­ճե­նէ։