­­Գո­մո­թի­նիի «­­Տի­մոք­րի­թիօ» հա­մալ­սա­րա­նի լե­զո­ւա­կան, բա­նա­սի­րա­կան ու մշա­կոյ­թի բաժ­նի տնօ­րէ­նու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ինչ­պէս նաեւ՝ «­­Հա­մազ­գա­յին»ի ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ու ­­Գո­մո­թի­նիի «Ս. Գ­րի­գոր ­­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­­Թա­ղա­յին ­­Խոր­հուր­դի գոր­ծակ­ցու­թեամբ, 26 ­­Փետ­րո­ւա­րէն 3 ­­Մարտ 2018ին տե­ղի ու­նե­ցաւ «­­Հայ­կա­կան ­­Շա­բաթ» խո­րագ­րով դա­սա­խօ­սու­թիւն­նե­րու շարք մը, նո­ւի­րուած՝ հայ ժո­ղո­վուր­դի պատ­մու­թեան ու մշա­կոյ­թին։ ­­Բաց­ման հան­դի­սու­թիւ­նը կա­տա­րո­ւե­ցաւ «­­Րէքս» սրա­հին մէջ, Եր­կու­շաբ­թի՝ 26 ­­Փետ­րո­ւա­րի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։30ին։ Ըն­դա­ռա­ջե­լով հա­մալ­սա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան հրա­ւէ­րին՝ ներ­կայ գտնո­ւե­ցան ­­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար պրն. ­­Թե­րէնս ­­Գո­ւիք, յու­նա­հա­յոց թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­­Գե­ղամ Արք. ­­Խա­չե­րեան, Ազ­գա­յին ­­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­­Պօ­ղոս ­­Չո­լա­քեան (որ այս հան­դի­սու­թեան կը ներ­կա­յաց­նէր նաեւ Հ.Հ. դես­պան պրն. ­­Ֆա­թէյ ­­Ջար­չօղ­լեա­նը), հո­գե­ւոր հո­վիւ ­­Պա­րէտ Քհնյ. ­­Խա­չե­րեան, ­­Թա­ղա­յին ­­Խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ պրն. Ս­տե­փան ­­Մատ­թէո­սեան, ­­Միջ-­­Թա­ղա­յի­նի ա­տե­նա­պետ պրն. ­­Պետ­րոս ­­Մել­քո­նեան, քա­ղա­քա­պե­տը, ա­րե­ւե­լեան ­­Մա­կե­դո­նիոյ ու Թ­րա­կիոյ ոս­տի­կա­նա­պե­տը, եր­կու զօ­րա­նոց­նե­րու զօ­րա­վար­նե­րը, ­­Մետ­րա­պո­լի­տի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, ­­Հա­յաս­տա­նէն յատ­կա­պէս հրա­ւի­րո­ւած եր­կու փրո­ֆե­սոր­ներ՝ պրն. ­­Ռո­պերթ ­­Ղա­զա­րեան եւ տիկ. ­­Լու­սի­նէ ­­Սա­հա­կեան, հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօս­ներ, ա­շա­կերտ­ներ ու ժո­ղո­վուրդ։
­­Բաց­ման խօս­քը կա­տա­րեց փրոֆ. Իա­քո­վոս Աք­ցօղ­լու։ Ան բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց ներ­կա­նե­րուն ու ներ­կա­յա­ցուց հա­մալ­սա­րա­նի նա­խա­ձեռ­նած «­­Հայ­կա­կան ­­Շա­բաթ»ի ծրա­գիրն ու նպա­տա­կը։ Ա­պա՝ ող­ջոյ­նի խօս­քե­րով հան­դէս ե­կան փոխ-նա­խա­րա­րը, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­­Հայ­րը, պրն. ­­Չո­լա­քեան, պրն. ­­Մատ­թէո­սեան, հա­մալ­սա­րա­նի տնօ­րէ­նը եւ լե­զո­ւա­կան բա­ժան­մուն­քի տնօ­րէ­նը։ Պրն. ­­Չո­լա­քեան փո­խան­ցեց նաեւ Հ.Հ. դես­պա­նի ող­ջոյ­նի խօս­քը, ինչ­պէս նաեւ ըն­թեր­ցեց Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րար տիկ. Հ­րա­նոյշ ­­Յա­կո­բեա­նի ու­ղեր­ձը։ ­­Գե­ղա­րո­ւես­տա­կան յայ­տագ­րին ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին ­­Գո­մո­թի­նիի ե­կե­ղեց­ւոյ երգ­չա­խում­բը եւ ­­Հայ Մ­շա­կու­թա­յին ­­Միու­թեան պա­րա­խում­բե­րը։ ­­Ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցաւ նաեւ ­­Հա­յաս­տա­նի մա­սին պատ­մագ­րա­կան ժա­պա­ւէն մը։ Ա­ւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ հիւ­րա­սի­րու­թիւն։ ­­Դա­սա­խօ­սու­թիւն­նե­րը տե­ղի ու­նե­ցան հա­մալ­սա­րա­նի սրա­հին եւ ­­Գո­մո­թի­նիի ե­կե­ղեց­ւոյ սրա­հին մէջ, ա­մէն ե­րե­կոյ ժա­նը 6էն սկսեալ։ ­­Հեր­թա­բար դա­սա­խօ­սե­ցին լե­զո­ւա­բան տիկ. ­­Լի­լիթ ­­Շախ­զա­տէ­յեան, տնտե­սա­գէտ պրն. ­­Սար­գիս ­­Տան­կա­զեան, ա­րո­ւես­տա­գէտ պրն. ­­Յո­վիկ ­­Գա­սա­պեան, ե­րա­ժիշտ պրն. Խ­րիս­թօ ­­Ղա­լի­լէա, ­­Հա­յաս­տա­նի գի­տու­թիւն­նե­րու ա­կա­դե­միա­յի ա­րե­ւե­լա­գի­տու­թեան հիմ­նար­կի փոխ-տնօ­րէն փրոֆ. ­­Ռո­պերթ ­­Ղա­զա­րեան, Ե­րե­ւա­նի ­­Պե­տա­կան ­­Հա­մալ­սա­րա­նի թուր­քա­գի­տու­թեան բաժ­նի փրո­ֆե­սոր ­­Լու­սի­նէ ­­Սա­հա­կեան, թարգ­մա­նիչ պրն. ­­Սեր­գօ Ա­ղա­պա­տեան, պրն. ­­Յա­կոբ ­­Ճէ­լա­լեան եւ տիկ. ­­Տիա­նա ­­Մի­խաի­լի­տու։ ­­Նիւ­թե­րու մեծ մա­սը ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցաւ յու­նա­րէն լե­զուով, իսկ ո­մանք հա­յե­րէն ու անգ­լե­րէն լե­զու­նե­րով։
Իւ­րա­քան­չիւր դա­սա­խօ­սու­թե­նէ ետք տե­ղի ու­նե­ցան հար­ցազ­րոյց եւ քննար­կում։ ­­Մէկ-շա­բա­թեայ ծրա­գի­րի ըն­թաց­քին՝ Ուր­բաթ ե­րե­կոյ ցու­ցադ­րո­ւե­ցաւ «The Promise» ժա­պա­ւէ­նը։ ­­Գո­մո­թի­նիի օ­րա­թեր­թե­րը եւ ռա­տիո­կա­յա­նը լայ­նօ­րէն անդ­րա­դար­ձան «­­Հայ­կա­կան ­­Շա­բաթ»ին։
­Շա­բաթ ե­րե­կո­յեան՝ «­Հայ­կա­կան ­Շա­բաթ»ը իր ա­ւար­տին հա­սաւ հայ­կա­կան ճա­շե­րու ներ­կա­յաց­մամբ ու համ­տե­սումով ներ­կա­նե­րուն կող­մէ:

ԹՂԹԱԿԻՑ