­­Չո­րեք­շաբ­թի 8 ­­Մար­տի ե­րե­կո­յեան, Է­լի­զէեան պա­լա­տին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցով Ֆ­րան­սա գտնո­ւող նա­խա­գահ ­­Սերժ ­­Սարգ­սեա­նի եւ Ֆ­րան­սա­յի նա­խա­գահ Ֆ­րան­սո­ւա ­­Հո­լան­տի հան­դի­պու­մը, ո­րուն ա­ւար­տին ստո­րագ­րո­ւե­ցան շարք մը ո­լորտ­նե­րու մէջ հայ-ֆրան­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան զար­գաց­ման ու խո­րաց­ման ուղ­ղո­ւած փաս­տա­թուղ­թեր:
Ս­տո­րագ­րո­ւած փաս­տա­թուղ­թե­րուն շար­քին էին Ֆ­րան­սա­յի եւ ­­Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ հա­մա­ձայ­նա­գի­րը՝ ­­Հա­յաս­տա­նի ֆրան­սա­կան հա­մալ­սա­րա­նին մա­սին, Ֆ­րան­սա­յի ար­տա­քին գոր­ծոց եւ մի­ջազ­գա­յին զար­գաց­ման նա­խա­րա­րու­թեան եւ ­­Հա­յաս­տա­նի տնտե­սա­կան զար­գաց­ման եւ ներդ­րում­նե­րու նա­խա­րա­րու­թեան մի­ջեւ զբօ­սաշրջու­թեան ո­լոր­տէն ներս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան վե­րա­բե­րեալ մտադ­րու­թիւն­նե­րու յայ­տա­րա­րու­թիւն, հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան շրջա­նա­կա­յին հա­մա­ձայ­նա­գիր ­­Հա­յաս­տա­նի գի­տու­թիւն­նե­րու ազ­գա­յին ա­կա­դե­միոյ եւ ­­Հա­յաս­տա­նի մէջ ֆրան­սա­կան հա­մալ­սա­րա­նի, ­­Թու­լուզ ­­Մի­տի-­­Փի­րե­նէ շը­ջա­նա­յին հա­մալ­սա­րա­նի, ­­Գի­տա­կան հե­տա­զօ­տու­թիւն­նե­րու ազ­գա­յին կեդ­րո­նի, ­­Թու­լու­զի ազ­գա­յին ճար­տա­րա­գի­տա­կան հիմ­նար­կի, ­­Թու­լուզ 3-­­Փօլ ­­Սա­պա­թիէի հա­մալ­սա­րա­նի, ­­Թու­լուզ 1 ­­Քա­փի­թոլ հա­մալ­սա­րա­նի, ­­Թու­լու­զի ­­Ժան-­­Ժո­րէս հա­մալ­սա­րա­նի մի­ջեւ:
­­Հա­յաս­տա­նի եւ Ֆ­րան­սա­յի նա­խա­գահ­նե­րը ի­րենց բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու ար­դիւնք­նե­րը ամ­փո­փե­ցին լրագ­րող­նե­րու առ­ջեւ հա­մա­տեղ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով:
­­Նա­խա­գահ ­­Սարգ­սեան իր ե­լոյ­թին ըն­թաց­քին յայտ­նեց, որ նա­խա­գահ ­­Հո­լան­տի հետ քննար­կած բո­լոր հար­ցե­րուն վե­րա­բե­րեալ «մօ­տե­ցում­նե­րը շատ մօտ են մի­մեանց. դա վե­րա­բե­րում է ինչ­պէս մեր երկ­կողմ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րին, այն­պէս էլ մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նում ծա­ւա­լո­ւող խնդիր­նե­րին, ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րին»: ­­Նա­խա­գա­հը ը­սաւ, որ «­­Բարձր մա­կար­դա­կի քա­ղա­քա­կան երկ­խօ­սու­թիւ­նը ա­մուր հիմք է նաեւ ար­դիւ­նա­ւէտ տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մար: Եւ որ­քան էլ որ մեր տնտե­սա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը դեռ չեն հա­սել քա­ղա­քա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րի մա­կար­դա­կին, մենք հաս­տա­տուն քայ­լեր ենք ձեռ­նար­կում այդ ուղ­ղու­թեամբ:
Եւ ինչ­պէս պա­րոն նա­խա­գահն ա­սաց՝ ես այ­սօր ա­ռա­ւօ­տեան ՄԵԴԵ­­Ֆում փոր­ձում էի հա­մո­զել ֆրան­սիա­ցի գոր­ծա­րար­նե­րին, որ ­­Հա­յաս­տա­նում ներդ­րու­մա­յին բա­րեն­պաստ պայ­ման­ներ կան, ա­ռա­ջար­կե­ցի նրանց գալ ­­Հա­յաս­տան եւ ներդ­րում­ներ կա­տա­րել:
­­Փոր­ձե­ցի հա­մո­զել այն ի­րա­կա­նու­թեամբ, որ այ­սօր ­­Հա­յաս­տա­նը, լի­նե­լով Եւ­րա­սիա­կան տնտե­սա­կան միու­թեան ան­դամ, կա­րող է հար­թակ լի­նել նրանց հա­մար՝ ար­տադ­րե­լու ­­Հա­յաս­տա­նում եւ ի­րաց­նե­լու Եւ­րա­սիա­կան տնտե­սա­կան միու­թեան 170 մի­լիո­նա­նոց շու­կա­յում: Եւ երկ­րորդ՝ ու­նե­նա­լով Ի­րա­նի հետ լաւ յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ, Ի­րա­նի դէմ պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րի կի­րառ­ման ըն­թաց­քում այդ երկ­րի հետ պահ­պա­նե­լով լաւ յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ, ճա­նա­չե­լով ի­րա­նա­կան շու­կան եւ Ի­րա­նի ժո­ղովր­դին՝ ­­Հա­յաս­տա­նը եւս կա­րող է այս­տեղ ա­ռա­ջա­տար ֆրան­սիա­կան ըն­կե­րու­թիւն­նե­րին օգ­տա­կար լի­նել, եւ­րո­պա­կան ըն­կե­րու­թիւն­նե­րին հար­թակ ծա­ռա­յե­լով՝ ու­նե­նա­լով հնա­րա­ւո­րու­թիւն­ներ եւ այդ հնա­րա­ւո­րու­թիւն­ներն ի սպաս դնել մեր այս յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րի զար­գաց­մա­նը: Ե­թէ ֆրան­սիա­կան բիզ­նե­սը ծաղ­կի Ի­րա­նում, մենք եւս կը լի­նենք օգ­տա­տէ­րե­րի թւում: ­­Նա­խա­գահ Օ­լան­դին ես շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­ցի 2018 թո­ւա­կա­նին Ֆ­րան­կո­ֆո­նիա­յի գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վը ­­Հա­յաս­տա­նում անց­կաց­նե­լու ո­րոշ­մանն ա­ջակ­ցե­լու հա­մար: ­­Մեզ հա­մար դա շատ կա­րե­ւոր մի­ջո­ցա­ռում է, եւ մենք ան­պայ­ման կա­րո­ղա­նա­լու ենք 2018 թո­ւա­կա­նին լաւ մա­կար­դա­կով կազ­մա­կեր­պել ու անց­կաց­նել այդ մի­ջո­ցա­ռու­մը: ­­Բա­ցի դրա­նից, նա­խա­պատ­րաս­տա­կան այդ ժա­մա­նա­կա­հա­տո­ւա­ծը ­­Հա­յաս­տա­նում լի­նե­լու է ֆրան­սե­րե­նի եւ ֆրան­սիա­կա­նի տա­րա­ծու­մը՝ լայն տա­րա­ծու­մը մեր երկ­րում: ­­Մենք միայն այս տա­րի նա­խա­տե­սել ենք 600ից ա­ւե­լի մի­ջո­ցա­ռում­ներ, եւ դրանց ի­րա­կա­նա­ցու­մը, ան­շուշտ, կ­­՛ամ­րապն­դի մեր բա­րե­կա­մու­թիւ­նը, ո­րով­հե­տեւ մեզ կա­պող օ­ղակ­նե­րից եր­կու շատ յայտ­նի հան­գա­մանք­ներ կան՝ եր­կու շատ կա­րե­ւոր փաս­տեր, գոր­ծօն­ներ կան: Դ­րան­ցից մէ­կը Ֆ­րան­սիա­յում ապ­րող գրե­թէ կէս մի­լիոն ծա­գու­մով հա­յերն են, ով­քեր կա­րո­ղա­ցել են մա­զա­պուրծ լի­նել մեզ պա­տու­հա­սած ա­ղէ­տից, հաս­նել Ֆ­րան­սիա, հաս­տա­տո­ւել այս­տեղ եւ աշ­խա­տել Ֆ­րան­սիա­յի զար­գաց­ման հա­մար՝ պահ­պա­նե­լով ի­րենց ազ­գա­յին ինք­նու­թիւ­նը»:

­­Նա­խա­գահ ­­Հո­լանտ իր ե­լոյ­թին մէջ շօ­շա­փեց ­­Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցը

«­­Հա­յոց ­­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մը մենք մշտա­պէս դի­տար­կել ենք որ­պէս խա­ղա­ղու­թեան հաս­տատ­ման քայլ. խա­ղա­ղու­թիւն ինք­ներս մեզ հետ, ինչ­պէս նաեւ խա­ղա­ղու­թիւն երկր­նե­րի մի­ջեւ:  ­­Մենք մշտա­պէս դի­տար­կել ենք ­­Հա­յոց ­­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան խնդիրն ա­ւե­լի գլո­բալ հա­մա­տեքս­տում, ին­չը դրսե­ւոր­ւում է նրա­նում, որ մենք ու­շադ­րու­թիւն ենք դարձ­նում մարդ­կու­թեան դէմ բո­լոր յան­ցա­գոր­ծու­թիւն­նե­րին եւ պա­տե­րազ­մի յան­ցա­գոր­ծու­թիւն­նե­րին», շեշ­տեց Ֆ­րան­սա­յի նա­խա­գա­հը՝ ա­ւելց­նելով. «Ֆ­րան­սան շա­րու­նա­կե­լու է ա­ջակ­ցել ­­Հա­յոց ­­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման գոր­ծըն­թա­ցին»:
­­Փա­րի­զի մէջ նա­խա­գահ ­­Սարգ­սեան հան­դի­պե­ցաւ նաեւ Ֆ­րան­սա­յի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ք­լոտ ­­Պար­թո­լո­նի հետ: ­­Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին ­­Սերժ ­­Սարգ­սեան բարձր գնա­հա­տած է ­­Հա­յոց ­­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման, դա­տա­պարտ­ման եւ քրէա­կա­նաց­ման վե­րա­բե­րեալ Ֆ­րան­սա­յի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի եւ ան­ձամբ նա­խա­գահ Ք­լոտ ­­Պար­թո­լո­նի դիր­քո­րո­շու­մը: