­­Յու­նիս 28ի այս օ­րը, 114 տա­րի ա­ռաջ, ­­Պոլ­սոյ մէջ վախ­ճա­նե­ցաւ 19րդ ­դա­րու հա­յոց Ազ­գա­յին ­­Զար­թօն­քի ռահ­վի­րա­նե­րէն ­­Կա­րա­պետ Իւ­թիւ­ճեան։
Ամ­բողջ փա­ղան­գի մը ար­ժա­նա­ւոր՝ յա­ռա­ջա­պա՛հ հրա­պա­րա­կա­գիր­նե­րէն էր այս ան­խոնջ մտա­ւո­րա­կանն ու ազ­գա­յին գոր­ծի­չը, որ 19րդ ­դա­րու երկ­րորդ կի­սուն, իր «­­Մա­սիս» թեր­թով՝ հայ մտքի եւ գրա­կա­նու­թեան պատ­մա­կերտ յա­ռաջ­խա­ղաց­քին առ­ջեւ մայ­րու­ղի հար­թեց։
­­Տոքթ. ­­Սէր­վի­չէն, տոքթ. ­­Ռու­սի­նեան, Գ­րի­գոր Օ­տեան, Գ­րի­գոր Ա­ղա­թօն, Կ. ­­Պա­լեան եւ այլ ա­նուն­նե­րով հա­յոց ար­դի պատ­մու­թեան մեծ շրջա­դար­ձը հու­նա­ւո­րած այդ փա­ղան­գին մէջ ­­Կա­րա­պետ Իւ­թիւ­ճեան յատ­կան­շո­ւե­ցաւ իր սկզբուն­քայ­նու­թեամբ, ինք­նա­հա­ւա­տար­մու­թեամբ եւ ա­նե­րեր հե­տե­ւո­ղա­կա­նու­թեամբ։ Իր գոր­ծըն­կեր­նե­րուն բնո­րոշ փայլ­քի ու փառ­քի վե­րի­վայ­րում­նե­րը չու­նե­ցաւ, բայց իր սիրտն ու հո­գին, միտքն ու գրի­չը միշտ գոր­ծի մէջ դրաւ, որ­պէս­զի իր բա­ռե­րով հա­յոց «ազ­գա­յին յա­ռաջ­դի­մու­թեան» առ­ջեւ լու­սա­ւոր հո­րի­զոն­ներ բա­նայ՝ «Ազ­գա­յին յա­ռաջ­դի­մու­թեան ի սրտէ ցան­կա­ցող­նե­րը պէտք է, որ ա­մէն բա­նէ ա­ռաջ ի­րենց ու­շադ­րու­թիւ­նը դաս­տիա­րա­կու­թեան կա­նո­նա­ւոր դրու­թիւն մը հաս­տա­տե­լու նո­ւի­րեն, ա­ռանց ո­րոյ անհ­նար է չը­սենք յա­ռաջ­դի­մու­թիւն ը­նել՝ այլ ազգ մը քա­ղա­քակր­թել։ ­­Դաս­տիա­րա­կու­թիւ­նը տա­րա­ծե­լու հա­մար որ­չափ զո­հո­ղու­թիւն ալ որ ը­նենք դար­ձեալ քիչ է, ըստ ո­րում՝ ան­հուն աս­պա­րէզ մը կայ առ­ջեւ­նիս, ուր ոչ միայն պէտք ե­ղած նիւ­թե­րը կը պակ­սին, այլ եւ ա­մէն բան գրե­թէ նոր ի նո­րոյ ստեղ­ծե­լու է։ Այս­պէս ի­մա­նա­լու է նաեւ ազ­գա­յին ու­րիշ պի­տո­յից հա­մար, բայց բա­ներ կան, որ կրնան ետ ձգո­ւիլ, իսկ դաս­տիա­րա­կու­թիւ­նը չի կրնար ետ ձգո­ւիլ, ո­րով­հե­տեւ քա­ղա­քակր­թո­ւիլ ու­զող ազ­գի հա­մար կե­նաց եւ մա­հու խնդիր մ­’է… այն»։
17 Ապ­րիլ 1865ին լոյս տե­սած «­­Մա­սիս»ի խմբագ­րա­կա­նէն մէջ­բե­րո­ւած Իւ­թիւ­ճեա­նի վե­րե­ւի պատ­գա­մը մին­չեւ մեր օ­րե­րը կ­­՛ա­ռաջ­նոր­դէ հա­յոց ազ­գա­յին կեան­քը։ ­­Թող պար­զու­նակ չթո­ւին Իւ­թիւ­ճեա­նի լե­զուն եւ ո­ճը, մտա­ծո­ղու­թիւնն ու գործ­նա­պաշ­տու­թիւ­նը։
Աշ­խար­հա­բա­րի որ­դեգր­ման, մշակ­ման ու զար­գաց­ման այդ բախ­տո­րոշ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին, Իւ­թիւ­ճեան պէտք է խօ­սէր եւ ի­րա­պէս կրցաւ հասկնա­լիօ­րէն խօ­սիլ պարզ ժո­ղո­վուր­դին հետ, ո­րուն ա­մէ­նօ­րեայ հա­յե­րէ­նը աղ­ճա­տո­ւած էր օ­տա­րա­բա­նու­թիւն­նե­րով (յատ­կա­պէս թրքե­րէ­նի խեղ­ճու­թեան ճնշու­մին տակ)…
Ազ­գա­յին ­­Սահ­մա­նադ­րու­թեան հռչակ­ման ու կի­րարկ­ման փո­թոր­կա­յոյզ ժա­մա­նա­կաշր­ջան էր, ուր հայ­կա­կան գա­ւառ­նե­րէն ­­Պո­լիս հա­ւա­քո­ւած ու օս­մա­նեան մայ­րա­քա­ղա­քէն Եւ­րո­պա ան­ցած, ու­սա­նած եւ վե­րա­դար­ձած ե­րի­տա­սարդ հա­յոր­դի­ներ հա­ւա­տար­մագ­րո­ւած էին Ազ­գի քա­ղա­քակր­թա­կան ­­Զար­թօն­քի մեծ պայ­քա­րին, ո­րուն ո­գին՝ հա­ւա­քա­կան զո­հա­բե­րու­թեանց պատ­րաստ գտնո­ւե­լու յոր­դոր­նե­րով՝ ըն­դու­նե­լի եւ խթա­նիչ պէտք է դառ­նար ժո­ղովր­դա­յին լայն խա­ւե­րուն հա­մար։
Ա­հա այդ դա­րա­կազ­միկ պայ­քա­րին դրօ­շա­կիր­նե­րէն է 27 ­­Հոկ­տեմ­բեր 1823ին ­­Պա­լա­թու (­­Պո­լիս) ծնած «ար­դու­կա­հար ­­Սի­մոն ա­ղա­յի» որ­դի ­­Կա­րա­պե­տը, որ հօ­րե­նա­կան ար­հես­տին հե­տե­ւո­ղու­թեամբ՝ Իւ­թիւ­ճեան մկրտո­ւե­ցաւ։ ­­Պա­լա­թո­ւի եւ ­­Սա­մա­թիոյ թա­ղա­յին վար­ժա­րան­նե­րուն մէջ նախ­նա­կան կրթու­թիւ­նը ստա­ցաւ եւ 1839ին ըն­դու­նո­ւե­ցաւ Ս­կիւ­տա­րի ­­Ճե­մա­րա­նը։ ­­Բախ­տը ու­նե­ցաւ ա­շա­կեր­տե­լու մեծ դաս­տիա­րակ ­­Յովհ. ­­Տէ­րո­յեն­ցի, որ «դա­սագ­լուխ» վե­րա­դի­րին ար­ժա­նա­ցուց իր փայ­լուն ու­սա­նո­ղին։ ­­Բայց այ­լա­զան պատ­ճառ­նե­րով Ս­կիւ­տա­րի ­­Ճե­մա­րա­նը փա­կո­ւե­ցաւ տա­րի մը ետք, 1840ին։ ­­Յա­ջորդ չորս տա­րին Իւ­թի­ճեան ամ­բող­ջա­պէս նո­ւի­րո­ւե­ցաւ ինք­նա­զար­գաց­ման եւ յա­ջո­ղե­ցաւ 1844ին միա­նալ իր ժա­մա­նա­կի ու­սու­ցիչ­նե­րու փա­ղան­գին. պաշ­տօ­նա­վա­րեց ­­Պէ­շիկ­թա­շի, Ս­կիւ­տա­րի եւ Ե­նի ­­Մա­հալ­լէի թա­ղա­յին վար­ժա­րան­նե­րուն մէջ։
1848ին Կ. իւ­թիւ­ճեան իր կար­գին քայ­լե­րը ուղ­ղեց դէ­պի Եւ­րո­պա։ ­­Փա­րի­զի մէջ հե­տե­ւե­ցաւ Ա­ռեւտրա­կան ­­Բարձ­րա­գոյն ­­Վար­ժա­րա­նի դա­սըն­թացք­նե­րուն, վկա­յո­ւե­ցաւ, կարճ ժա­մա­նա­կով գնաց ու մաս­նա­գի­տու­թիւ­նը զար­գա­ցուց նաեւ ­­Լոն­տո­նի մէջ, ուր­կէ ­­Պո­լիս վե­րա­դար­ձաւ 1851ին։
Եւ­րո­պա­կան մի­ջա­վայ­րին մէջ յե­ղա­փո­խա­կան խմո­րում­նե­րու բուռն ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին զու­գա­դի­պե­ցան Իւ­թիւ­ճեա­նի հա­մալ­սա­րա­նա­կան ուս­ման տա­րի­նե­րը. աշ­խա­տա­ւո­րա­կան ի­րա­ւունք­նե­րու եւ ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ա­զա­տու­թիւն­նե­րու ձեռք­բեր­ման հա­մար մղո­ւող պայ­քար­նե­րու, գա­ղա­փա­րա­կան հո­սանք­նե­րու եւ ըն­կե­րա­յին շար­ժում­նե­րու խաչ­մե­րու­կին կանգ­նած՝ ու­սա­նող հա­յոր­դին սոսկ հո­սան­քէն տա­րո­ւած հե­տե­ւորդ մը չե­ղաւ, այլ ընտ­րեց եւ իւ­րա­ցուց այն ա­մէ­նը, ինչ որ հո­գե­հա­րա­զատ էր իր ազ­գա­յին են­թա­հո­ղին ու տես­լա­կա­նին։
Եւ դա­րու շուն­չով ու գի­տու­թեամբ զի­նո­ւած՝ ­­Պո­լիս վե­րա­դար­ձած Իւ­թիւ­ճեան նե­տո­ւե­ցաւ պայ­քա­րի դաշտ։
­Զու­գա­դի­պե­ցաւ, որ Իւ­թիւ­ճեա­նի վե­րա­դար­ձի օ­րե­րուն ­­Հա­յոց ­­Պատ­րիար­քա­րա­նը վէ­ճե­րու մէջ էր իր պաշ­տօ­նա­թերթ՝ «­­Հա­յաս­տան»ը հրա­տա­րա­կող ­­Տէ­րո­յեն­ցի հետ, որ Իւ­թիւ­ճեա­նի նա­խա­սի­րած ու­սու­ցի­չը ե­ղած էր ա­շա­կեր­տա­կան տա­րի­նե­րուն։ ­­Պատ­րիար­քա­րա­նը դի­մեց Եւ­րո­պա­յէն նոր վե­րա­դար­ձած «դա­սագ­լուխ»ին, որ­պէս­զի ինք ստանձ­նէ պաշ­տօ­նա­թեր­թի խմբագ­րու­թիւ­նը։ Իւ­թիւ­ճեան հա­մա­ձայ­նե­ցաւ այն պայ­մա­նով, որ թեր­թին ա­նու­նը փո­խէ «­­Մա­սիս»ի. այդ­պէս ալ ե­ղաւ։
Եւ 2 ­­Փետ­րո­ւար 1852ին լոյս տե­սաւ «­­Մա­սիս»ի անդ­րա­նիկ հա­մա­րը։
Իւ­թիւ­ճեա­նի «­­Մա­սիս»ը բա­ռին լիար­ժէք ի­մաս­տով յայտ­նու­թիւն մը ե­ղաւ հայ ի­րա­կա­նու­թեան մէջ։ ­­Մեծն ­­Յա­կոբ Օ­շա­կա­նի գնա­հա­տա­կա­նով՝ «­­Մա­սիս»ը հա­յոց բուն երկ­րին մէջ աշ­խար­հա­բա­րով ստանձ­նեց, զար­գա­ցուց ու կա­տա­րե­լա­գոր­ծեց այն ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը, ո­րուն յա­ռա­ջա­պա­հը ե­ղած էր Մ­խի­թա­րեան­նե­րու «­­Բազ­մա­վէպ»ը ­­Վե­նե­տի­կի մէջ։ Ոչ միայն հայ ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին հո­գեմ­տա­ւոր գան­ձա­րա­նը նո­րո­վի կեանք ստա­ցաւ Իւ­թիւ­ճեա­նի «­­Մա­սիս»ի է­ջե­րուն, այ­լեւ հայ միտքն ու գրա­կա­նու­թիւ­նը նո­րա­րար շուն­չով ծաղ­կում ապ­րե­ցան, նո­րա­նուն ար­ժէք­նե­րու ամ­բողջ փա­ղանգ մը աշ­խա­տա­կից դարձ­նե­լով իր ա­ւե­լի քան ե­րես­նա­մեայ ան­խա­փան հրա­տա­րա­կու­թեան։
­­Մին­չեւ 1884, «­­Մա­սիս» ան­խա­փան լոյս տե­սաւ եւ Կ. Իւ­թիւ­ճեա­նի հրա­պա­րա­կագ­րա­կան մե­ծակշիռ վաս­տա­կին փառ­քը կազ­մեց։ 1884էն ետք Իւ­թիւ­ճեան կարճ ժա­մա­նա­կի մը հա­մար Ար­փիար Ար­փիա­րեա­նի «Ա­րե­ւելք»ին միա­ցուց իր թեր­թը, բայց 1890ա­կան­նե­րուն դար­ձեալ ան­ջա­տա­բար լոյս տե­սաւ թեր­թը, եր­բեմն իբ­րեւ օ­րա­թերթ, նաեւ իբ­րեւ շա­բա­թա­թերթ մին­չեւ 1907 թո­ւա­կա­նը։
­­Մին­չեւ 27 ­­Յու­նիս 1904ի իր վախ­ճա­նը, Իւ­թիւ­ճեան ան­ձամբ հսկեց եւ ղե­կա­վա­րեց իր թեր­թին հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը, որ պոլ­սա­հայ մա­մու­լի ա­մէ­նէն հե­ղի­նա­կա­ւոր բե­մը մնաց տաս­նա­մեակ­ներ շա­րու­նակ։
Ինչ­պէս ­­Մի­նաս ­­Թէօ­լէօ­լեան կը հաս­տա­տէ իր «­Դար մը Գ­րա­կա­նու­թիւն» գոր­ծին մէջ, Իւ­թիւ­ճեա­նի ներդ­րու­մը ան­վի­ճե­լիօ­րէն հսկա­յա­կան ե­ղաւ աշ­խար­հա­բար ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի յղկման, թրքա­բա­նու­թիւն­նե­րէ մաք­րազտ­ման, բա­ռա­յին եւ շա­րա­հիւ­սա­կան մշակ­ման ու կա­նո­նա­կարգ­ման եւ, մա­նա­ւանդ, այ­սօ­րո­ւան իր կա­տա­րե­լու­թեան հասց­նե­լու ա­ռու­մով։
Կր­նայ չա­փա­զան­ցու­թիւն նկա­տո­ւիլ, բայց ­­Ներ­սէս ­­Վար­ժա­պե­տեան ­­Պատ­րիար­քի բա­ռե­րով՝ ­­Կա­րա­պետ Իւ­թիւ­ճեան հան­դի­սա­ցաւ հա­յե­րէն «ար­դի լե­զո­ւի հե­ղի­նակն ու հայ­րը»։ Ոչ միայն իր հրա­պա­րա­կում­նե­րուն մէջ տե­ւա­բար հե­տա­մուտ ե­ղաւ ա­րեւմտա­հա­յե­րէ­նի բիւ­րե­ղաց­ման, այ­լեւ՝ իբ­րեւ խմբա­գի­րի շա­րու­նակ մղեց իր աշ­խա­տա­կից­նե­րը, որ­պէս­զի ի­րենց նո­րա­րար ա­ջակ­ցու­թիւ­նը բե­րեն ա­րեւմ­տա­հայ լե­զո­ւամ­տա­ծո­ղու­թեան հարս­տաց­ման։
Իբ­րեւ ստեղ­ծա­գործ գրո­ղի՝ ­­Կա­րա­պետ Իւ­թիւ­ճեա­նի ա­նու­նը փայ­լուն տեղ չի գրա­ւեր հայ գրա­կա­նու­թեան մէջ. մեծ մա­սամբ եւ­րո­պա­կան գրա­կա­նու­թեան գլուխ-գոր­ծոց­նե­րու թարգ­մա­նու­թիւն­ներ ու հա­յա­ցում­ներ կը մնան իր­մէ։ ­­Բայց նոյ­նիսկ իր թարգ­մա­նու­թիւն­նե­րը կը վկա­յեն հայ լե­զո­ւի եւ ազ­գա­յին լե­զո­ւամ­տա­ծո­ղու­թեան զար­գաց­ման ամ­բող­ջա­պէս նո­ւի­րո­ւած Իւ­թիւ­ճեան մե­ծար­ժէք հրա­պա­րա­կա­գի­րին ար­ժա­նա­ւո­րու­թեան մա­սին։
Այ­սօր կ­’ո­գե­կո­չենք մա­հո­ւան 114րդ ­տա­րե­լի­ցը բա­ռին ամ­բող­ջա­կան ի­մաս­տով Ազ­գա­յին ­­Դաս­տիա­րա­կի մը, որ նախ ման­կա­վար­ժու­թեամբ, ա­պա եւ տաս­նա­մեակ­նե­րու վրայ եր­կա­րած իր ան­խոնջ հրա­պա­րա­կագ­րու­թեամբ՝ ա­ռաջ­նոր­դեց հայ ժո­ղո­վուր­դը դէ­պի ար­դի ժա­մա­նակ­նե­րու ո­գիով քա­ղա­քակր­թա­կան վե­րած­նունդ ու զար­թօնք։