De profundis

ՄԱՆՆԻԿ ԱՇՐԵԱՆ* Ի տես կսկծա­լի 102րդ ­տա­րե­լի­ցին թուր­քե­րու կող­մէ գոր­ծադ­րո­ւած 1915ի ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան, հո­գու պարտք զգա­ցի հա­ղոր­դակ­ցե­լու ձեզ հետ, թան­կա­գին ծի­լեր յա­րու­ցեալ մեր ազ­գին։­Դուք՝ չոր­րորդ...

­Դա­նիէլ ­Վա­րու­ժան 1884-1915

Ապ­րիլ 20ի օ­րը, 133 տա­րի ա­ռաջ, լոյս աշ­խարհ ե­կաւ հայ գրա­կա­նու­թեան հան­ճա­րեղ մե­ծե­րէն ­Դա­նիէլ ­Վա­րու­ժան։ 1884ին ծնած՝ ­Դա­նիէլ ­Վա­րու­ժան միայն 31 տա­րի կրցաւ վա­յե­լել ի­րեն...

­Հո­լան­տա­յի հա­յե­րը­

­Հո­լան­տա­յի հայ­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րը ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ պա­հան­ջա­գիր ներ­կա­յա­ցու­ցած են ­Հո­լան­տա­յի խորհրդա­րա­նին: ­Խորհր­դա­րա­նի ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գա­հին հետ հան­դի­պու­մէն դուրս գա­լէ ետք, այս մա­սին «Ար­մէնփ­րես»ին...

YouTube Chanel