Արի տուն

0
19

Յար­գե­լի՛ հայ­րե­նա­կից­ներ,
2018թ. լրա­նում է Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րա­րութեան «Ա­րի տուն» ծրագ­րի 10ամեա­կը եւ ­մենք վերսկ­սում ենք այս տարուան ծրագ­րի նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը:
Ծ­րա­գի­րը մեկ­նար­կե­լու է 2018թ. Յու­նի­ս 17ին եւ ­շա­րու­նակ­ուե­լու է մինչեւ Օ­գոս­տո­ս 25ը՝ 8 փու­լե­րով (իւ­րա­քանչ­իւր փու­լը՝ 14 օր, ո­րից 9 օ­րը՝ հիւ­րըն­կա­լող ըն­տա­նի­քում, 4 օ­րը՝ ճամ­բա­րում): ­­Մաս­նա­կից­նե­րը, ցան­կութեան դէպ­քում, ծրագ­րի ըն­թաց­քում կա­րող են ապ­րել նաեւ ի­րենց բա­րե­կա­մի, ըն­կե­րոջ կամ հա­րա­զա­տի տա­նը: Այս տա­րի կա­րող են մաս­նակ­ցել 13-17 տա­րե­կան սփիւռ­քա­հայ ե­րի­տա­սարդ­նե­րը, ով­քեր նախ­կի­նում չեն մաս­նակ­ցել «Ա­րի տուն» ծրագ­րին:
Ծ­րագ­րին մաս­նակ­ցող­նե­րի հա­մար Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րութիւ­նը կ’ա­պա­հովի՝
1. օ­դա­նաւա­կա­յա­նում դի­մա­ւո­րու­մը եւ ­ճա­նա­պար­հու­մը,
2. կա­ցա­րա­նը եւ ս­նուն­դը (մաս­նա­կից­նե­րը 9 օր կ’ապ­րեն հիւ­րըն­կալ ըն­տա­նիք­նե­րում եւ 4 օր ճամ­բա­րում)
3. այ­ցե­լութիւն­ներ, շրջայ­ցներ ­­Հա­յաս­տա­նի բազ­մա­թիւ տե­սար­ժան վայ­րեր, թան­գա­րան­ներ,
4. հա­յոց լեզուի դա­սըն­թաց­նե­րի կազ­մա­կեր­պու­մը,
5. ազ­գա­յին եր­գի ու պա­րի դա­սըն­թաց­նե­րի կազ­մա­կեր­պու­մը,
6. շր­ջայ­ցնե­րի ժա­մա­նակ անվ­տան­գութ­իւնն ա­պա­հո­վե­լու նպա­տա­կով ե­րե­խա­նե­րին ու­ղեկ­ցե­լու են բժիշկ և­ ոս­տի­կա­նա­կան անձ­նա­կազմ:
Ծ­րագ­րին մաս­նակ­ցելն անվ­ճար է. մաս­նա­կից­նե­րը միայն հո­գում են ի­րենց ճա­նա­պար­հա­ծախ­սը (ինք­նա­թի­ռի ուղեւո­րա­տոմս):
Ծ­րագ­րին դի­մե­լու յայ­տա­դի­մում­նե­րը եւ­ աւե­լի ման­րա­մասն տե­ղե­կութ­իւն­ներ ներ­կա­յաց­ուած են հետեւեալ էլ-կայ­քում՝ http://aritun.am/application/:
Յայտադիմումները կարելի է ներկայացնել էլ.փոստով europedep@gmail.com:
Սիրով սպասում ենք երիտասարդներին Հայաստանում:

Հ.Հ. ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ