Ուխտագնացութիւն — պտոյտ դէ­պի Թինոս կղզին

0
65

Հայ Կա­պոյտ Խա­չի Ֆիք­սի «Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը յա­ռա­ջի­կայ 16 եւ 17 Մա­յի­սին կը կազ­մա­կեր­պէ ուխ­տագ­նա­ցու­թիւն-պտոյտ մը դէ­պի Թի­նոս կղզին։
Պ­տոյ­տը կը նե­րա­ռէ
-Եր­թու­դարձ
-­Պան­դոկ՝ նա­խա­ճա­շով
-Պ­տոյտ­ներ՝ կղզիին տե­սար­ժան վայ­րե­րը։

Մաս­նակ­ցու­թեան սակ 110 եւ­րօ։

Ար­ձա­նագ­րու­թեան հա­մար հե­ռա­ձայ­նել՝ ընկ. Նո­ւարդ Տա­տո­յեա­նին հեռ. 210 9220254 կամ ընկ. Շո­ղիկ Պա­պօղ­լեա­նին հեռ. 6945222550։
Ար­ձա­նագ­րու­թեան վեր­ջին պայ­մա­նա­ժամ՝ 2 Մա­յիս 2018։

Վար­չու­թիւն