«Ս­փիւռք» ա­մառ­նա­յին դպրոց 2018»

Ե­րե­ւա­նի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րան «Ս­փիւռք» ա­մառ­նա­յին դպրոց 2018»

0
53

Ս­փիւռ­քի հայ հա­մայնք­նե­րուն մէջ ազ­գա­յին ինք­նու­թեան պահ­պան­մանն ու զօ­րաց­մա­նը, ե­րի­տա­սարդ­նե­րու շրջա­նա­կին մէջ հա­յոց լե­զո­ւի ի­մա­ցու­թեան մա­կար­դա­կի, հայ­կա­կան կրթօ­ճախ­նե­րու ու­սու­ցիչ­նե­րու, կրթա­կան գոր­ծի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րու, ազ­գա­յին երգ ու պա­րի խում­բե­րու ղե­կա­վար­նե­րու ո­րա­կա­ւոր­ման բարձ­րաց­մա­նը, Ս­փիւռ­քի Զ.Լ.Մ.նե­րու, ե­րի­տա­սար­դա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու գոր­ծու­նէու­թեա­նը, ինչ­պէս նաեւ հա­մայնք­նե­րու ինք­նա­կազ­մա­կերպ­մանն ա­ջակ­ցե­լու նպա­տա­կով Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւ­նը Ե­րե­ւա­նի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի հետ հա­մա­տեղ 2018 թո­ւին կը շա­րու­նա­կէ ի­րա­կա­նաց­նել «Ս­փիւռք» ա­մառ­նա­յին դպրոց» ծրա­գի­րը:
«Ս­փիւռք» ա­մառ­նա­յին դպրո­ցէն ներս կ’անց­կա­ցո­ւին դա­սըն­թացք­ներ հինգ ուղ­ղու­թիւն­նե­րով՝
1.­Հա­յոց լե­զո­ւի ա­րա­գա­ցո­ւած ու­սու­ցում (­Յու­լի­սի 01-28).
2.­Հա­յոց լե­զո­ւի ու­սու­ցիչ­նե­րու եւ կրթա­կան գոր­ծի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րու վե­րա­պատ­րաս­տում ( Յու­լի­սի 01-28),
3.Ե­րի­տա­սարդ լրագ­րող­նե­րու վե­րա­պատ­րաս­տում (­Յու­լի­սի 01-14),
4.Ազ­գա­յին եր­գի խմբա­վար­նե­րու եւ պա­րու­սոյց­նե­րու վար­պե­տու­թեան դա­սըն­թացք­ներ (­Յու­լի­սի 01-14),
5.Ե­րի­տա­սարդ ա­ռաջ­նորդ­նե­րու եւ հա­մայն­քա­յին գոր­ծի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րու դա­սըն­թացք (­Յու­լի­սի 01-14):
«Ս­փիւռք» ա­մառ­նա­յին դպրոց 2018» ծրագ­րի բո­լոր դա­սըն­թացք­նե­րը կ’անց­կա­ցո­ւին հա­յե­րէ­նով: Մաս­նակ­ցին կը տրո­ւի հա­ւաս­տա­գիր, ե­թէ ան կա­տա­րէ իր կող­մէ ընտ­րո­ւած գործ­նա­կան աշ­խա­տան­քը՝ ստա­նա­լով յանձ­նա­ժո­ղո­վի դրա­կան գնա­հա­տա­կա­նը, ինչ­պէս նաեւ դա­սըն­թաց­քի ժա­մա­նակ չու­նե­նա­լով ե­րեք օ­րէ (կամ 9 դա­սա­ժա­մէ) ա­ւե­լի բա­ցա­կա­յու­թիւն: Բա­ցի ծրագ­րո­ւած տե­սա­կան ու գործ­նա­կան դա­սե­րէն՝ կը կազ­մա­կեր­պո­ւին նաեւ մշա­կու­թա­յին ձեռ­նարկ­ներ, այ­ցե­լու­թիւն­ներ Հա­յաս­տա­նի պատ­մա­կան ու տե­սար­ժան վայ­րեր, հան­դի­պում­ներ պե­տա­կան, հա­սա­րա­կա­կան, մշա­կու­թա­յին գոր­ծիչ­նե­րու, հո­գե­ւոր այ­րե­րու հետ:
Ծ­րագ­րին՝ ի բա­ցա­ռեալ հա­յոց լե­զո­ւի ա­րա­գա­ցո­ւած ու­սու­ցու­մէն, կրնան մաս­նակ­ցիլ միայն 16 տա­րե­կա­նէն բարձր սփիւռ­քա­հա­յե­րը, ո­րոնք Հ.Հ. քա­ղա­քա­ցի չեն հան­դի­սա­նում (բա­ցա­ռու­թեամբ երկ­քա­ղա­քա­ցիու­թիւն ու­նե­ցող Հ.Հ. քա­ղա­քա­ցի­նե­րու) կամ մշտա­կան բնա­կու­թիւն չեն ու­նե­ցած Հ.Հ.էն ներս վեր­ջին 10 տա­րո­ւան մէջ: Ա­ռա­ջին ան­գամ մաս­նակ­ցող սփիւռ­քա­հա­յե­րը կ­’ա­պա­հո­վո­ւին գի­շե­րա­կա­ցով (հնա­րա­ւոր է 2-6 մար­դու հա­մար նա­խա­տե­սո­ւած հիւ­րա­նո­ցա­յին հա­մար­նե­րով):
Այն սփիւռ­քա­հա­յե­րը, ո­րոնք նախ­կի­նին մաս­նակ­ցած են «Ս­փիւռք» ա­մառ­նա­յին դպրո­ցի դա­սըն­թացք­նե­րուն կրնան անվ­ճար մաս­նակ­ցիլ ընտ­րո­ւած դա­սըն­թաց­քին՝ յա­ճա­խե­լով բո­լոր դա­սե­րուն, սա­կայն ա­նոնց գի­շե­րա­կա­ցը չ­’ա­պա­հո­վո­ւիր: Բ­նա­կու­թեան երկ­րէն Ե­րե­ւան եւ հա­կա­ռակ ուղ­ղու­թեամբ, ինչ­պէս նաեւ դա­սըն­թաց­քէն դուրս եր­թե­ւե­կու­թեան ծախ­սե­րը կը հո­գան մաս­նա­կից­նե­րը:
Յայ­տե­րը կ’ըն­դու­նո­ւին մին­չեւ 2018 թո­ւի Յու­նի­սի 2ը ե­լեկտ­րո­նա­յին գրանց­ման տար­բե­րա­կով: Անհ­րա­ժեշտ է մուտք գոր­ծել Ծ­րագ­րի պաշ­տօ­նա­կան կայ­քի` www.dss.am «Դպ­րոց» բաժ­նի հինգ դա­սըն­թացք­նե­րէն իւ­րա­քան­չիւ­րի են­թա­բաժ­նում գտնո­ւող «Ար­ձա­նագ­րո­ւիլ» մա­սը:

Հ.Հ. Ս­փիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւն