Հ.Օ.Մ.ի կրթա­թո­շա­կ

0
49

«Հ.Օ.Մ.ի կրթա­թո­շակ»ի նպա­տակն է օ­ժան­դա­կել ե­րի­տա­սարդ ու­սա­նող­ներու, ո­րոնք յա­ւարտ ուս­ման, ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը պի­տի կա­րե­նան ի սպաս դնել մեր գա­ղու­թա­յին կա­րիք­նե­րուն:
Հ.Օ.Մ.ի կրթա­թո­շակ ստա­նալ փա­փա­քող ու­սա­նող­նե­րը 2018-2019 տա­րեշր­ջա­նին հա­մար, դի­մում­նագ­րե­րը պար­տին յանձ­նել Հ. Կ. Խա­չի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան, մին­չեւ 1 Ապ­րիլ 2018:
Դի­մում­նա­գի­րը, իր բո­լոր կցում­նե­րով, պի­տի ըլ­լայ հա­յե­րէն կամ անգ­լե­րէն լե­զու­նե­րով. ո­րե­ւէ այլ լե­զո­ւով ներ­կա­յա­ցո­ւած դի­մում­նա­գիր պէտք է իր հա­յե­րէն կամ անգ­լե­րէն թարգ­մա­նու­թիւ­նով ու­ղար­կո­ւի: Դի­մող ու­սա­նող­նե­րը պար­տին հա­մալ­սա­րա­նի ա­ռա­ջին տա­րին ար­դէն ա­ւար­տած ըլ­լալ։
Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան դի­մել Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան գրա­սե­նեակ, ստա­նա­լու հա­մար յա­տուկ դի­մում­նագ­րե­րը եւ յա­ւե­լեալ ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ՝ հե­ռա­ձայ­նե­լով Հ. Կ. Խա­չի քար­տու­ղա­րու­թեան, հեռ. 210 9574973 թի­ւին:

Հ. Կ. ԽԱՉԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ