«Իմ Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան IV փառատօն

0
100

Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւ­նը 2018 թո­ւա­կա­նին կ’ի­րա­կա­նաց­նէ «Իմ Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան IV փա­ռա­տօ­նը, ո­րը նո­ւի­րո­ւած է Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան եւ Մա­յի­սեան հե­րո­սա­մար­տե­րի 100 եւ Ե­րե­ւա­նի հիմ­նադրման 2800ա­մեակ­նե­րին:
Փա­ռա­տօ­նը կ’ըն­թա­նայ հե­տե­ւեալ ուղ­ղու­թիւն­նե­րով՝
— «­Պա­րա­րո­ւես­տի օ­րեր»՝ Յու­լիս 10-20ը (գեղ. ղեկ.՝ Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին պա­րա­րո­ւես­տի միու­թեան նա­խա­գահ Կա­րէն Գէոր­գեան),
— «Երգ­չախմ­բա­յին ա­րո­ւես­տի օ­րեր»՝ Յու­լիս 25-30ը (գեղ. ղեկ.՝ Հա­յաս­տա­նի ե­րաժշ­տա­կան ըն­կե­րու­թեան նա­խա­գահ Դա­ւիթ Ղա­զա­րեան),
— Ան­հատ կա­տա­րող­նե­րի ե­լոյթ­ներ՝ Յու­լի­սից Սեպ­տեմ­բերն ըն­կած ժա­մա­նա­կա­հա­տո­ւա­ծում,
— Աս­մուն­քի հա­մա­հայ­կա­կան փա­ռա­տօն Շու­շիում՝ Յու­լի­սի 30ից Օ­գոս­տոս 3ը,
— «­Դու­դու­կի եւ հայ­կա­կան այլ նո­ւա­գա­րան­նե­րի փա­ռա­տօն»՝ Սեպ­տեմ­բեր 21-25ը (գեղ. ղեկ,՝ Հ.Հ. վաս­տա­կա­ւոր ար­տիստ Գէորգ Դա­բա­ղեան),
— «­Հայ եր­գի օր»՝ Սեպ­տեմ­բեր 26ին:
Ա­ռա­ջին ան­գամ Պա­րա­րո­ւես­տի օ­րե­րի շրջա­նակ­նե­րում, Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին պա­րա­րո­ւես­տի միու­թեան հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ, կ­’անց­կա­ցո­ւի Պա­րա­րո­ւես­տի գոր­ծիչ­նե­րի հա­ւաք (­Յու­լիս 12):
Փա­ռա­տօ­նին կա­րող են մաս­նակ­ցել Ս­փիւռ­քի տար­բեր հա­մայնք­նե­րի պա­րա­յին հա­մոյթ­ներ, երգ­չախմ­բեր, նո­ւա­գախմ­բեր եւ ան­հատ կա­տա­րող­ներ: Փա­ռա­տօ­նի շրջա­նակ­նե­րում նա­խա­տե­սո­ւած են հա­մերգ­ներ Ե­րե­ւա­նում, մար­զե­րում եւ Ար­ցա­խում, էքս­կուր­սիա­ներ Հա­յաս­տա­նի տե­սար­ժան վայ­րե­րում, վար­պե­տութ­եան դա­սըն­թաց­ներ պա­րու­սոյց­նե­րի եւ խմբա­վար­նե­րի հա­մար:
Յայ­տե­րը կ­’ըն­դու­նո­ւեն մին­չեւ ս.թ. Մա­յիս 1ը:
«Իմ Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան փա­ռա­տօ­նին մաս­նակ­ցե­լու հա­մար անհրա­ժեշտ է լրաց­նել հա­մա­պա­տաս­խան յայ­տա­ձե­ւե­րը եւ ու­ղար­կել է­լեկտրո­նա­յին փոս­տի հե­տե­ւեալ հաս­ցէ­նե­րով՝ europedep@gmail.com եւ office@imhayastan.am:
Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւ­նը փա­ռա­տօ­նի շրջա­նակ­նե­րում պատ­րաստ է հո­գալ մաս­նա­կից­նե­րի սննդի ծախ­սե­րը (4 օր), տրա­մադ­րել հիւ­րա­տուն (3 գի­շեր), վար­ձա­կա­լել հա­մա­պա­տաս­խան դահ­լիճ­ներ եւ տեխ­նի­կա­կան անհ­րա­ժեշտ մի­ջոց­ներ, ա­պա­հո­վել փո­խադ­րա­մի­ջո­ցով, ի­րա­կա­նաց­նել մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի կազ­մա­կեր­պա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը:
Լ­րա­ցու­ցիչ տե­ղե­կու­թիւն­նե­րի հա­մար կա­րող էք այ­ցե­լել «Իմ Հա­յաս­տան» փա­ռա­տօ­նի կայ­քէ­ջը, http://imhayastan.am, որ­տեղ տե­ղադ­րո­ւած են նաեւ յայ­տա­դի­մում­նե­րը: