ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

0
44

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տութ­եան կրթութեան եւ ­գի­տութեան նա­խա­րա­րութիւ­նը 2018 թուա­կա­նին կազ­մա­կեր­պում է հա­մա­հայ­կա­կան ման­կա­պա­տա­նե­կան նկար­չա­կան VIII մրցոյթ-փա­ռա­տօ­նը: Մր­ցոյթ-փա­ռա­տօ­նը նուիր­ւում է Երեւա­նի 2800ամեա­կին եւ­ անց­կացուե­լու է «­Հա­յոց աշ­խար­հի մայ­րա­քա­ղաք­նե­րը» խո­րագ­րով:
­Մի­ջո­ցառ­ման կա­նո­նա­կար­գին կա­րե­լի է ծա­նօ­թա­նալ դես­պա­նութեան կայ­քէ­ջի http://greece.mfa.am/hy/events/item/2018/02/06/20180206/ «Դեսպանութիւն» բաժնի «Յայտարարութիւններ» էջից: