Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջանային Սկաուտական Խորհուրդը կը կազմակերպէ սկաուտական բանակում՝
1 Յուլիս 2017էն մինչեւ 5 Յուլիս 2017
Սունիոյի յունական սկաուտական բանակավայրէն ներս։
Բանակումին կրնան մասնակցիլ Աթէնքի եւ Գոքինիոյ գայլիկական վոհմակներու եւ սկաուտական խումբերու բոլոր քոյրերը եւ եղբայրները։

Արձանագրութեանց համար հեռաձայնել՝ Գոքինիոյ մասնաճիւղէն եղբ. Վիգէն Մինասեանին, հեռձ. 6942213733 եւ Ֆիքսի մասնաճիւղէն՝ քոյր. Լոռի Պարազեանին, հեռձ. 6938229331։

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ