Ոչ-կա­ռա­վա­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն (NGO) ONEARMENIA.org
բա­րե­սի­րա­կան եւ քա­ղա­քակր­թա­կան հաս­տա­տու­թիւ­նը, ո­րու կեդ­րոն­նե­րը
կը գտնո­ւին՝ ­Քա­լի­ֆոր­նիա (­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­ներ) եւ Ե­րե­ւան,
կը կազ­մա­կեր­պէ յետ-մի­ջօ­րեայ հրա­պա­րա­կա­յին զրոյց մը՝ նիւթ ու­նե­նա­լով

«Թր­քա­հայ հա­մայն­քը այ­սօր ­Թուր­քիոյ մէջ եւ իր
ա­պա­գան՝ Հ­րանդ ­Տին­քի սպա­նու­թե­նէն ետք»

Օ­րո­ւան գլխա­ւոր խօ­սո­ղը պի­տի ըլ­լայ պրն. ­Բագ­րատ Էս­տու­քեան,
­Կոս­տանդ­նու­պոլ­սոյ «Ա­կօս» հայ­կա­կան թեր­թի հրա­տա­րա­կիչ,
վե­թե­րան հրա­պա­րա­կա­գիր եւ քա­ջա­տե­ղեակ դրա­ցի երկ­րի
հայ­կա­կան գա­ղու­թի ի­րա­վի­ճա­կին ու հար­ցե­րուն։

­Ձեռ­նար­կը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Կի­րա­կի՝ 9 Ապ­րիլ 2017ին,
կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12։30ին, ­Փա­լէօ ­Ֆա­լի­րո­յի «­Քո­րալ»
պան­դո­կին մէջ (­Լէո­ֆո­րոս ­Փո­սի­տո­նոս)։

­Դա­սա­խօ­սու­թիւնը պի­տի ըլլայ հայերէն լեզուով, յունարէն թարգմանութեամբ, ապա պիտի յա­ջոր­դէ զրոյց-ներ­կա­նե­րէն, հար­ցում­ներ ու պա­տաս­խան­ներ։
­Մուտ­քը ա­զատ Է։

­Յա­ւե­լեալ տե­ղե­կու­թիւն­նե­րու հա­մար հե­ռա­ձայ­նել՝ 6955555689։