Հանդիսաւոր Սուրբ Պատարագ եւ մատաղօրհնութիւն Նէոս Գոզմոսի (Ֆիքս) «Սուրբ Կարապետ» եկեղեցւոյ անուանակոչութեան տօնի առիթով

Հանդիսաւոր Սուրբ Պատարագ եւ մատաղօրհնութիւն Նէոս Գոզմոսի (Ֆիքս) «Սուրբ Կարապետ» եկեղեցւոյ անուանակոչութեան տօնի առիթով

0
519

Ի գի­տու­թիւն մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, կը հա­ղոր­դենք, թէ Կի­րա­կի՝ 19 Յու­նո­ւար 2020ին, Նէոս Գոզ­մո­սի (­Ֆիքս) «Սուրբ Կարա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, հան­դի­սա­ւոր Ս. Պա­տա­րա­գի մատուցմամբ եւ ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թեամբ, պի­տի տօնո­ւի ե­կե­ղեց­ւոյս ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան եւ հիմ­նադ­րու­թեան տա­րե­դար­ձը։

Պի­տի պա­տա­րա­գէ եւ քա­րո­զէ ե­կե­ղեց­ւոյս եւ շրջա­նիս
հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ ԱՐԺ. Տ. ՆԱՐԵԿ ՔՀՆՅ. ՇԱՀԻՆԵԱՆ

Ս­կիզբ Ս. Պա­տա­րա­գի՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10ին:

Պա­տա­րա­գի եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը պի­տի կա­տա­րո­ւի ե­կե­ղեց­ւոյս դպրաց դա­սին կող­մէ, խմբա­վա­րու­թեամբ պրն. Մկր­տիչ Գ­րի­գո­րեա­նի, եւ եր­գե­հո­նի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ տիկ. Տի­րու­հի Ա­շը­րեան-Գ­րի­գո­րեա­նի։

Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ հո­գե­հանգս­տեան յա­տուկ պաշ­տօն ե­կե­ղեց­ւոյս հան­գու­ցեալ քա­հա­նա­նե­րու, սար­կա­ւագ­նե­րու, դպիր-դպրու­հի­նե­րու, ծա­ռա­յող­նե­րու եւ բա­րե­րար­նե­րու յի­շա­տա­կին։

Այս առ­թիւ, ե­կե­ղեց­ւոյս Տիկ­նանց Մարմ­նոյ ան­դա­մու­հի­նե­րը, յետ ժա­մադ­րու­թեան, պի­տի այ­ցե­լեն ծու­խիս պատ­կա­նող հայ­րե­նա­կից­նե­րու տու­նե­րը, փո­խան մա­տա­ղի՝ նո­ւի­րա­հա­ւաք կա­տա­րե­լու հա­մար։
Պի­տի խնդրէինք յար­գե­լի նո­ւի­րա­տու­նե­րէն, յի­շեալ աշ­խա­տան­քը դիւ­րաց­նե­լու հա­մար, կա­պի մէջ մտնել մե­զի հետ, ներ­քեւ յի­շո­ւած հե­ռա­ձայ­նի թի­ւե­րուն: Ե­կե­ղեց­ւոյ գրա­սե­նակ՝ 2109215452 եւ 6974431561, տիկ. Ար­շա­լոյս Նա­քու-Տր­դա­տեան՝ 2109416584 եւ 6942214251, տիկ. Հ­ռիփ­սի­մէ Գա­րա­մա­նեան՝ 2109320544 եւ 6932134121, տիկ. Մա­րի Հա­ճեան՝ 2110193474,
ինչ­պէս նաեւ Ե. նա­մա­կով.- sourpgarabed@hotmail.com

ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԵՒ ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԱՐՄԻՆ